Quy định về nghỉ hưu trước tuổi đối với quân nhân chuyên nghiệp

Ngày gửi : 20/08/2020 lúc 09:48:13Chồng tôi sinh ngày 08 tháng 02 năm 1970 hiện đang là quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc thiếu tá công tác làm việc tại lực lượng bộ đội biên phòng, nhập ngũ tháng 3 năm 1989. Vậy tôi xin hỏi Luật sư chồng tôi có thuộc diện được về hưu trước tuổi không và nếu được trợ cấp thì tính như thế nào. Xin cảm ơn Luật sư ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Chồng chị là quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc thiếu tá công tác làm việc tại lực lượng bộ đội biên phòng nên theo điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm trước chồng chị là người lao động thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đơn cử : “ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân ; người làm công tác làm việc cơ yếu hưởng lương như so với quân nhân. ”
Chồng chị thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 2 nên chồng chị là đối tượng người dùng vận dụng chính sách hưu trí ( Điều 53 Luật bảo hiểm xã hội năm trước ) .
Theo khoản 2 Điều 54 và khoản 2 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm trước lao lý về điều kiện kèm theo hưởng lương hưu và điều kiện kèm theo hưởng lương hưu khi suy giảm năng lực lao động như sau :

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu


2. Người lao động pháp luật tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Nước Ta, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có lao lý khác ;
b ) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên ;
c ) Người bị nhiễm HIV / AIDS do tai nạn thương tâm rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp .

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động


2. Người lao động pháp luật tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu lao lý tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên ;
b ) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành. ”
Chồng chị sinh ngày 08/02/1970 và đã nhập ngũ vào tháng 3/1989, tính đến lúc bấy giờ chồng chị đã 46 tuổi và thao tác được hơn 27 năm tại đơn vị chức năng. Như vậy, chồng chị đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng chị không nói rõ là việc làm của chồng chị làm như thế nào nên sẽ xảy ra hai trường hợp :
Trường hợp 1 : Chồng chị đã đủ điều kiện kèm theo về hưu sớm theo lao lý của điểm b khoản 2 Điều 54 và điểm b khoản 2 Điều 55 ( làm trên 15 năm so với những việc làm nặng nhọc, ô nhiễm ) .
Trường hợp 2 : Chồng chị chưa đủ tuổi về hưu .
Nếu chồng chị chưa đủ tuổi về hưu mà không muốn liên tục đi làm thì hoàn toàn có thể bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo lao lý tại Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội năm trước như sau :

Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện kèm theo để hưởng lương hưu theo lao lý tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo pháp luật tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội. ”
Còn về trợ cấp của chồng chị được tính theo Điều 56 và Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm trước lao lý về mức lương hưu hàng tháng và mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần, đơn cử như sau :

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội pháp luật tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2 % so với nam và 3 % so với nữ ; mức tối đa bằng 75 % .
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội lao lý tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau :
a ) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm ;
b ) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm .
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động lao lý tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2 % ; mức tối đa bằng 75 % .
3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 55 của Luật này được tính như lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi pháp luật thì giảm 2 % .
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1 %, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ suất Xác Suất do nghỉ hưu trước tuổi .
4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu theo lao lý tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau : đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội pháp luật tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2 % .
5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu theo pháp luật tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp lao lý tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này .
6. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương này thì tính trung bình tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau :
a ) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu ;
b ) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu ;
c ) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu ;
d ) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu ;
đ ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu ;
e ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu ;
g ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn .

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộthời gian.

3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng người dùng triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý, vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của những thời hạn, trong đó thời hạn đóng theo chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật được tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .
4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này. ”
Theo Điều 36 Luật sĩ quan quân đội 1999 pháp luật về điều kiện kèm theo nghỉ hưu của sĩ quan như sau :

Điều 36. Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan

Sĩ quan được nghỉ hưu khi :
1. Đủ điều kiện kèm theo theo lao lý bảo hiểm xã hội của Nhà nước ;
2. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện kèm theo nghỉ hưu theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, quân đội không còn nhu yếu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và nữ sĩ quan có đủ 20 năm ship hàng trong quân đội trở lên thì được nghỉ hưu. ”
Vì chồng chị đã nhập ngũ từ tháng 3/1989 tính đến nay đã là hơn 27 năm nên nếu chồng chị thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 36 Luật sĩ quan quân đội 1999 nêu trên thì chồng chị sẽ được nghỉ hưu .
Ngoài ra, sắp tới Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm ngoái có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/7/2016 nên nếu chồng chị có dự tính nghỉ hưu sau thời hạn đấy thì chồng chị sẽ là đối tượng người tiêu dùng vận dụng của Luật này .
Theo Điều 17 và Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm ngoái pháp luật về thời hạn và hạn tuổi Giao hàng tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp ; điều kiện kèm theo thôi ship hàng tại ngũ như sau :

Điều 17. Thời hạn và hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

1. Thời hạn Giao hàng tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp trong thời bình như sau :
a ) Phục vụ có thời hạn tối thiểu là 06 năm kể từ ngày quyết định hành động chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp ;
b ) Phục vụ cho đến hết hạn tuổi theo lao lý tại khoản 2 Điều này .
2. Hạn tuổi Giao hàng tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm :
a ) Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp : nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi ;
b ) Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp : nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi ;
c ) Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp : nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi .
3. Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ trình độ kỹ thuật, nhiệm vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ và tự nguyện, nếu quân đội có nhu yếu thì được xem xét lê dài tuổi ship hàng tại ngũ không quá 05 năm .
4. Chiến đấu viên triển khai trách nhiệm khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên giảng dạy, tu dưỡng và được sắp xếp đảm nhiệm chức vụ khác tương thích với nhu yếu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không hề liên tục sắp xếp sử dụng và không hề chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu .
Danh mục chức vụ chiến đấu viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng pháp luật .

Điều 22. Điều kiện thôi phục vụ tại ngũ

1. Quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Khi hết hạn tuổi ship hàng tại ngũ cao nhất theo pháp luật tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên ;
b ) Nam quân nhân chuyên nghiệp có đủ 25 năm, nữ quân nhân chuyên nghiệp có đủ 20 năm ship hàng trong quân đội trở lên do biến hóa tổ chức triển khai biên chế mà quân đội không còn nhu yếu sắp xếp sử dụng ;
c ) Trường hợp pháp luật tại khoản 4 Điều 17 của Luật này .
… ”
Vì chồng chị là quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc thiếu tá nên theo lao lý đơn cử tại điểm b khoản 2 Điều 17 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm ngoái thì hạn tuổi ship hàng tại ngũ cao nhất của chồng chị sẽ là 54 tuổi .
Như vậy, chồng chị được phép nghỉ hưu trong những trường hợp sau :
Trường hợp 1 : Chồng chị hết hạn tuổi ship hàng tại ngũ cao nhất ( 54 tuổi ) và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên ( điểm a khoản 1 Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm ngoái )
Trường hợp 2 : Chồng chị có đủ 25 năm Giao hàng trong quân đội trở lên do đổi khác tổ chức triển khai biên chế mà quân đội không còn nhu yếu sắp xếp sử dụng ( điểm b khoản 1 Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm ngoái )
Trường hợp 3 : Chồng chị là chiến đấu viên triển khai trách nhiệm khi đủ 40 tuổi ; quân đội không hề liên tục sắp xếp sử dụng và không hề chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì chồng chị được nghỉ hưu ( khoản 4 Điều 17 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm ngoái ) .
Theo khoản 1 Điều 40 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm ngoái pháp luật về chính sách, chủ trương so với quân nhân chuyên nghiệp thôi Giao hàng tại ngũ như sau :

Điều 40. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ

1. Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu :
a ) Lương hưu được tính theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội và lao lý của Luật này ;
b ) Trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm lao lý tại khoản 2 Điều 17 của Luật này do đổi khác tổ chức triển khai biên chế mà quân đội không còn nhu yếu sử dụng thì ngoài chính sách bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý còn được hưởng trợ cấp một lần ;

c) Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
Qua các căn cứ pháp lý trên, có thể xác định được chồng chị có được về hưu trước tuổi hay không và cách tính trợ cấp khi chồng chị đã đủ điều kiện về hưu.

Trên đây là câu vấn đáp của Hệ Thống Pháp Luật Nước Ta tương quan đến nhu yếu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu vấn đáp của chúng tôi sẽ có ích cho bạn .
Nếu có bất kể vướng mắc gì về pháp lý mời bạn liên tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng giải đáp .

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *