QCVN 14 : 2008/BTNMT – QC KTQG VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT – CÔNG TY TNHH DTS QUỐC TẾ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT   

National technical regulation on domestic wastewater

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này lao lý giá trị tối đa được cho phép của những thông số kỹ thuật ô nhiễm trong nước thải hoạt động và sinh hoạt khi thải ra thiên nhiên và môi trường .
Không vận dụng quy chuẩn này so với nước thải hoạt động và sinh hoạt thải vào mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải tập trung chuyên sâu .

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này vận dụng so với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu căn hộ chung cư cao cấp và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải hoạt động và sinh hoạt ra môi trường tự nhiên .

1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chuẩn này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau :
1.3.1. Nước thải hoạt động và sinh hoạt là nước thải ra từ những hoạt động giải trí hoạt động và sinh hoạt của con người như siêu thị nhà hàng, tắm giặt, vệ sinh cá thể .
1.3.2. Nguồn nước tiếp đón nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục tiêu sử dụng xác lập, nơi mà nước thải hoạt động và sinh hoạt thải vào .

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Giá trị tối đa được cho phép của những thông số kỹ thuật ô nhiễm trong nước thải hoạt động và sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp đón nước thải không vượt quá giá trị Cmax được giám sát như sau :
Cmax = C x K
Trong đó :
Cmax là nồng độ tối đa được cho phép của thông số kỹ thuật ô nhiễm trong nước thải hoạt động và sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp đón, tính bằng miligam trên lít nước thải ( mg / l ) ;
C là giá trị nồng độ của thông số kỹ thuật ô nhiễm pháp luật tại Bảng 1 mục 2.2 .
K là thông số tính tới quy mô, mô hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và căn hộ cao cấp pháp luật tại mục 2.3 .
Không vận dụng công thức tính nồng độ tối đa được cho phép trong nước thải cho thông số kỹ thuật pH và tổng coliforms .

2.2. Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt

Giá trị C của những thông số kỹ thuật ô nhiễm làm cơ sở thống kê giám sát giá trị tối đa được cho phép Cmax trong nước thải hoạt động và sinh hoạt khi thải ra những nguồn nước tiếp đón nước thải được pháp luật tại Bảng 1 .

Bảng 1: Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị C

A B
1 pH 5 – 9 5 – 9
2 BOD5 ( 200C ) mg / l 30 50
3 Tổng chất rắn lơ lửng ( TSS ) mg / l 50 100
4 Tổng chất rắn hòa tan mg / l 500 1000
5 Sunfua ( tính theo H2S ) mg / l 1.0 4.0
6 Amoni ( tính theo N ) mg / l 5 10
7 Nitrat ( NO3 – ) ( tính theo N ) mg / l 30 50
8 Dầu mỡ động, thực vật mg / l 10 20
9 Tổng những chất hoạt động giải trí mặt phẳng mg / l 5 10
10

Phosphat (PO43-) (tính theo P)

mg / l 6 10
11 Tổng Coliforms MPN / 100 ml 3.000 5.000

Trong đó :
– Cột A lao lý giá trị C của những thông số kỹ thuật ô nhiễm làm cơ sở đo lường và thống kê giá trị tối đa được cho phép trong nước thải hoạt động và sinh hoạt khi thải vào những nguồn nước được dùng cho mục tiêu cấp nước hoạt động và sinh hoạt ( có chất lượng nước tương tự cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước mặt ) .
– Cột B pháp luật giá trị C của những thông số kỹ thuật ô nhiễm làm cơ sở giám sát giá trị tối đa được cho phép trong nước thải hoạt động và sinh hoạt khi thải vào những nguồn nước không dùng cho mục tiêu cấp nước hoạt động và sinh hoạt ( có chất lượng nước tương tự cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ ) .

2.3. Giá trị hệ số K

Tùy theo mô hình, quy mô và diện tích quy hoạnh sử dụng của cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng, khu căn hộ cao cấp và khu dân cư, doanh nghiệp, giá trị thông số K được vận dụng theo Bảng 2

Bảng 2: Giá trị hệ số K ứng với loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư

Loại hình cơ sở

Quy mô, diện tích sử dụng của cơ sở

Giá trị hệ số K

1. Khách sạn, nhà nghỉ Từ 50 phòng hoặc khách sạn được xếp hạng 3 sao trở lên 1
Dưới 50 phòng 1,2
2. Trụ sở cơ quan, văn phòng, trường học, cơ sở điều tra và nghiên cứu Lớn hơn hoặc bằng 10.000 mét vuông 1,0
Dưới 10.000 mét vuông 1,2
3. Cửa hàng bách hoá, ẩm thực ăn uống Lớn hơn hoặc bằng 5.000 mét vuông 1,0
Dưới 5.000 mét vuông 1,2
4. Chợ Lớn hơn hoặc bằng 1.500 mét vuông 1,0
Dưới 1.500 mét vuông 1,2
5. Nhà hàng ẩm thực ăn uống, shop thực phẩm Lớn hơn hoặc bằng 500 mét vuông 1,0
Dưới 500 mét vuông 1,2
6. Cơ sở sản xuất, doanh trại lực lượng vũ trang Từ 500 người trở lên 1,0
Dưới 500 người 1,2
7. Khu căn hộ cao cấp, khu dân cư Từ 50 căn hộ chung cư cao cấp trở lên 1,0
Dưới 50 căn hộ chung cư cao cấp 1,2

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

Phương pháp xác lập giá trị những thông số kỹ thuật ô nhiễm trong nước thải hoạt động và sinh hoạt thực thi theo hướng dẫn của những tiêu chuẩn vương quốc hoặc tiêu chuẩn nghiên cứu và phân tích tương ứng của những tổ chức triển khai quốc tế :
– TCVN 6492 – 1999 ( ISO 10523 – 1994 ) Chất lượng nước – Xác định pH .
– TCVN 6001 – 1995 ( ISO 5815 – 1989 ) – Chất lượng nước – Xác định nhu yếu oxy sinh hóa sau 5 ngày ( BOD5 ). Phương pháp cấy và pha loãng ;
– TCVN 6625 – 2000 ( ISO 11923 – 1997 ) – Chất lượng nước – Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh .
– TCVN 6053 – 1995 ( ISO 9696 – 1992 ) – Chất lượng nước – Xác định hàm lượng tổng chất rắn hòa tan .
– TCVN 4567 – 1988 – Chất lượng nước – Xác định hàm lượng gốc sunphua và sunphát
– TCVN 5988 – 1995 ( ISO 5664 – 1984 ) – Chất lượng nước – Xác định amoni – Phương pháp chưng cất và chuẩn độ .
– TCVN 6180 – 1996 ( ISO 7890 – 3-1988 ) – Chất lượng nước – Xác định nitrat – Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic .
– TCVN 6336 – 1998 ( ASTM D 2330 – 1988 ) – Phương pháp thử chất hoạt động giải trí bề mặt bằng metylen xanh .
– TCVN 6622 – 2000 – Chất lượng nước – Xác định chất hoạt động giải trí mặt phẳng. Phần 1 : Xác định chất hoạt động giải trí mặt phẳng Anion bằng chiêu thức đo phổ Metylen xanh .
– TCVN 6494 – 1999 – Chất lượng nước – Xác định những ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion .
– TCVN 6187 – 1-1996 ( ISO 9308 – 1-1990 ) – Chất lượng nước – Phát hiện và đếm vi trùng coliform, vi trùng coliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định. Phần 1 : Phương pháp màng lọc .
– TCVN 6187 – 2 : 1996 ( ISO 9308 – 2 : 1990 ) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm vi trùng coliform, vi trùng coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định – Phần 2 : Phương pháp nhiều ống .
Phương pháp xác lập tổng dầu mỡ triển khai theo US EPA Method 1664 Extraction and gravimetry ( Oil and grease and total petroleum hydrocarbons )

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6772:2000 – Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt trong Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Tổ chức, cá thể tương quan đến việc thải nước thải hoạt động và sinh hoạt ra môi trường tự nhiên tuân thủ pháp luật tại Quy chuẩn này .
Cơ quan quản trị nhà nước về thiên nhiên và môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai Quy chuẩn này .
Trường hợp những tiêu chuẩn vương quốc viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ trợ hoặc sửa chữa thay thế thì vận dụng theo văn bản mới .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *