Phòng Y tế

Vị trí và chức năng

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có công dụng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai quản trị nhà nước về y tế, gồm có : Y tế dự trữ ; khám bệnh, chữa bệnh, hồi sinh công dụng ; y dược truyền thống ; sức khỏe thể chất sinh sản ; trang thiết bị y tế ; dược ; mỹ phẩm ; bảo đảm an toàn thực phẩm ; bảo hiểm y tế ; dân số – kế hoạch hóa mái ấm gia đình trên địa phận .2. Phòng Y tế chịu sự chỉ huy, quản trị về tổ chức triển khai, biên chế và hoạt động giải trí của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về trình độ, nhiệm vụ của Sở Y tế .

Nhiệm vụ và quyền hạn

Bạn đang đọc: Phòng Y tế

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phát hành quyết định hành động, thông tư ; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và những văn bản khác ; chương trình, giải pháp tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm cải cách hành chính thuộc khoanh vùng phạm vi thẩm quyền pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong nghành nghề dịch vụ y tế .2. Tổ chức thực thi những văn bản pháp lý, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; thông tin, tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý ; theo dõi thi hành pháp lý thuộc nghành nghề dịch vụ đảm nhiệm .3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc thẩm định và đánh giá, ĐK, cấp những loại giấy phép, giấy ghi nhận trong nghành y tế thuộc thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện .4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị nhà nước so với những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, kinh tế tài chính tư nhân ; hướng dẫn và kiểm tra so với những hội và tổ chức triển khai phi chính phủ tham gia hoạt động giải trí trong nghành y tế trên địa phận huyện theo lao lý của pháp lý .5. Hướng dẫn trình độ, nhiệm vụ về nghành được giao quản trị so với cán bộ, công chức xã, phường, thị xã .6. Tổ chức ứng dụng tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến ; kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin, tàng trữ ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước và trình độ nhiệm vụ thuộc nghành được giao .7. Thực hiện công tác làm việc thông tin, báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất về tình hình thực thi trách nhiệm được giao theo lao lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế .8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về nghành được phân công đảm nhiệm so với tổ chức triển khai, cá thể trong việc triển khai những lao lý của pháp lý ; xử lý khiếu nại, tố cáo ; phòng chống tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí theo pháp luật của pháp lý và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện .

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Quản lý và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về kinh tế tài chính, gia tài được giao theo lao lý của pháp lý và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện .11. Thực hiện một số ít trách nhiệm khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo pháp luật của pháp lý .

Tổ chức và biên chế

1. Tổ chứca ) Phòng Y tế có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và những công chức trình độ, nhiệm vụ ;b ) Trưởng phòng là người đứng đầu của Phòng Y tế, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí của Phòng Y tế ;c ) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ huy một số ít mặt công tác làm việc và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Trưởng phòng về trách nhiệm được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành quản lý những hoạt động giải trí của phòng ;

d) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chếa ) Biên chế công chức của Phòng Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm theo công dụng, trách nhiệm, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí và nằm trong tổng biên chế công chức trong những cơ quan, tổ chức triển khai hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp có thẩm quyền giao ;b ) Căn cứ vào tính năng, trách nhiệm và hạng mục vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Y tế thiết kế xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo lao lý của pháp lý bảo vệ triển khai trách nhiệm được giao .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *