Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu

Bản in
Mẫu tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu là gì ? Mẫu tờ trình gồm những nội dung nào ? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể bài viết dưới đây của Thiquocgia. vn để hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn nhé .

1. Định nghĩa mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu là gì?

Mẫu tờ trình đề xuất phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề xuất về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu. Mẫu nêu rõ nội dung tờ trình, danh sách xếp hạng nhà thầu … Mẫu được phát hành theo Thông tư 05/2018 / TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

2. Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ][TÊN BÊN MỜI THẦU]——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : ____ / ____
___, ngày ___ tháng ___ năm _____

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu….2

[ ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt ] ( so với gói thầu theo phương pháp một tiến trình một túi hồ sơ nhìn nhận theo quy trình tiến độ 01 )
Kính gửi : [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ] 1. Căn cứ pháp lý
Nêu những địa thế căn cứ pháp lý có tương quan đến quy trình lựa chọn nhà thầu .
2. Nội dung gói thầu
Theo KHLCNT, Bên mời thầu điền những nội dung tương quan đến gói thầu như sau :
– Tên gói thầu ;
– Giá gói thầu ;
– Nguồn vốn ;
– Thời gian khởi đầu tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu ;
– Hình thức, phương pháp lựa chọn nhà thầu ;
– Loại hợp đồng ;
– Thời gian thực thi hợp đồng .
3. Quá trình triển khai
a ) Bên mời thầu tóm tắt quy trình thực thi theo bảng sau :

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn b la chn nhà thu

2

Đăng tải KHLCNT

[ Ghi ngày đăng tải trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc ]

3

Mời thầu

3.1
Đăng tải thông tin mời thầu và phát hành E-HSMT
[ ghi số thông tin mời thầu và thời gian đăng tải ]

3.3

Làm rõ E-HSMT ( nếu có )
[ Ghi thời hạn, số, ngày, ký hiệu của văn bản nhu yếu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu ] 3.4
Sửa đổi E-HSMT ( nếu có )
[ Ghi thời hạn, số, ký hiệu phát hành văn bản sửa đổi E-HSMT ] 3.6
Thời điểm đóng thầu
[ Ghi thời gian đóng thầu ]

4

Mở thầu

4.1
Thời gian mở thầu
[ Ghi thời hạn hoàn thành xong mở thầu ] 4.2
Các yếu tố khác trong quy trình mở thầu ( nếu có )
[ Ghi những yếu tố và cách giải quyết và xử lý ]

5

Đánh giá E-HSDT

5.1
Thời gian nhìn nhận E-HSDT
[ Ghi thời hạn nhìn nhận E-HSDT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm ] b ) Nêu những yếu tố trong quy trình nhìn nhận E-HSDT ; những yếu tố phát sinh cần giải quyết và xử lý trường hợp ;
c ) Kết luận của tổ chuyên viên về danh sách xếp hạng nhà thầu ;
d ) Ý kiến của Bên mời thầu về những nội dung nhìn nhận nêu trong báo cáo giải trình của tổ chuyên viên, quan điểm của tổ chuyên viên ;
đ ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo vệ tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính .
4. Kiến nghị
Trên cơ sở hiệu quả nhìn nhận E-HSDT, _______ [ ghi tên Bên mời thầu ] đề xuất kiến nghị _______ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ] phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu ________ [ ghi tên gói thầu theo KHLCNT ] :
[ Danh sách xếp hạng những nhà thầu theo thứ tự ] .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
BÊN MỜI THẦU
(ký tên, đóng dấu (nếu có))

_________________
2 Danh sách xếp hạng nhà thầu không cần phải thẩm định và đánh giá trước khi phê duyệt. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước nhìn nhận về kinh tế tài chính thì không xếp hạng nhà thầu .

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.