Phạt chậm thanh toán|Luật Thương mại 2005, Luật Dân sự 2015

6. Điều khoản phạt chậm thanh toán sử dụng trong những hợp đồng nào ?5. Lưu ý về pháp luật lao lý về phạt chậm thanh toán trong hợp đồng4. Quy định về phạt chậm thanh toán trong hợp đồng như thế nào ?

3. Vai trò của việc quy định về phạt chậm thanh toán trong hợp đồng

Hiện nay, những vụ án kiện đòi thanh toán tiền do chậm thanh toán theo hợp đồng rất thông dụng. Nguyên nhân đa phần là do những bên chưa lao lý rõ ràng yếu tố này trong hợp đồng. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn lao lý về phạt chậm thanh toán hợp đồng .

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về phạt chậm thanh toán trong hợp đồng

Cơ sở pháp lý kiểm soát và điều chỉnh lao lý về phạt chậm thanh toán trong hợp đồng là những văn bản pháp lý sau :

2. Thế nào là phạt chậm thanh toán trong hợp đồng?

Căn cứ Điều 418 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái pháp luật về thỏa thuận hợp tác phạt vi phạm như sau :

“ Điều 418. Thỏa thuận phạt vi phạm
1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. ”

Như vậy, phạt chậm thanh toán trong hợp đồng là một chế tài theo sự thỏa thuận hợp tác của những bên trong hợp đồng về việc bên có nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Thông thường khoản tiền này sẽ là khoản tiền lãi suất vay của khoản tiền chậm thanh toán .
Vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán theo hợp đồng, trong đó có yếu tố chậm thanh toán là hành vi vi phạm cơ bản và nghiêm trọng nhất bởi mục tiêu giao kết của hầu hết hợp đồng là doanh thu .
Khi một bên chậm thanh toán thì bên còn lại hoàn toàn có thể vận dụng những chế tài sau :

  • Áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng Hợp đồng: Theo đó, bên bị vi phạm nghĩa vụ thanh toán có quyền yêu cầu bên chậm thanh toán thực hiện đúng hợp đồng. Bên bị vi phạm nghĩa vụ có thể gia hạn thêm một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng

>>> Xem thêm: Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

  • Áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

>>> Xem thêm: Bồi thường thiệt hại

  • Áp dụng chế tài tính tiền lãi suất khoản tiền nợ (khoản chậm thanh toán), và áp dụng lãi suất chậm trả đối với khoản tiền nợ chưa thanh toán.

3. Vai trò của việc quy định về phạt chậm thanh toán trong hợp đồng

Phạt chậm thanh toán nói riêng và phạt vi phạm hợp đồng nói chung là một trong loại chế tài do những bên tự lựa chọn, có ý nghĩa như một giải pháp răn đe, phòng ngừa, trừng phạt hành vi vi phạm hợp đồng .
Qua đó, việc lao lý nội dung này trong hợp đồng nhằm mục đích nâng cao ý thức tôn trọng hợp đồng của những bên, đặc biệt quan trọng là trong nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán .

4. Quy định về phạt chậm thanh toán trong hợp đồng như thế nào?

Khi chậm thanh toán thì người vi phạm hoàn toàn có thể phải chịu 1 trong hai hoặc cả hai chế tài là phạt vi phạm hợp đồng và / hoặc trả tiền lãi so với số tiền chậm thanh toán .

a. Trường hợp chậm thanh toán chịu chế tài phạt theo hợp đồng

Nếu chậm thanh toán được xét thuộc trường hợp chịu chế tài phạt vi phạm hợp đồng thì nội dung lao lý này cần tuân thủ những pháp luật sau :
Căn cứ Điều 418 Bộ luật dân sự năm năm ngoái :

“ phạt vi phạm là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm ” .

Mức phạt vi phạm về yếu tố thanh toán do những bên thỏa thuận hợp tác, trừ trường hợp luật tương quan có lao lý khác .
Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại .
Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận hợp tác về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ phải chịu phạt vi phạm .
Bên cạnh đó, Điều 301 Luật thương mại số 36/2005 / QH11 lao lý :

“ Điều 301. Mức phạt vi phạm
Mức phạt so với vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng hoặc tổng mức phạt so với nhiều vi phạm do những bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8 % giá trị phần nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp lao lý tại Điều 266 của Luật này. ”

Theo đó, rong hợp đồng thương mại hoàn toàn có thể lao lý về yếu tố phạt vi phạm so với một bên chậm thanh toán với mức phạt không quá 8 % giá trị phần nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng bị vi phạm .
phạt chậm thanh toán trong hợp đồng

b. Trường hợp chậm thanh toán chịu tiền lãi

Nếu chậm thanh toán được xét thuộc trường hợp chịu chế tài tính tiền lãi thì nội dung lao lý này cần tuân thủ những lao lý sau :
Căn cứ lao lý tại Điều 357 Bộ luật dân sự năm năm ngoái về nghĩa vụ và trách nhiệm do chậm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền như sau :

“ Điều 357. Trách nhiệm do chậm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền

  1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

  2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác lập theo thỏa thuận hợp tác của những bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất vay được pháp luật tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này ; nếu không có thỏa thuận hợp tác thì thực thi theo lao lý tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này. ”

Đối chiếu với pháp luật tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm năm ngoái như sau :

“ Điều 468. Lãi suất
1. Lãi suất vay do những bên thỏa thuận hợp tác .
Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác không được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có tương quan lao lý khác .
Căn cứ tình hình trong thực tiễn và theo đề xuất kiến nghị của nhà nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh mức lãi suất vay nói trên và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất .
Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được pháp luật tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá không có hiệu lực thực thi hiện hành .
2. Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về việc trả lãi, nhưng không xác lập rõ lãi suất vay và có tranh chấp về lãi suất vay thì lãi suất vay được xác lập bằng 50 % mức lãi suất vay số lượng giới hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này tại thời gian trả nợ. ”

Theo lao lý trên, trong Hợp đồng dân sự, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc bên có nghĩa vụ và trách nhiệm chậm trả tiền thì bên đó sẽ phải trả lãi so với số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời hạn chậm thanh toán .
Các bên tự thỏa thuận hợp tác về mức lãi suất vay phát sinh do chậm thanh toán nhưng “ không được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có tương quan pháp luật khác ”
Trường hợp lãi suất vay phạt chậm thanh toán theo thỏa thuận hợp tác vượt quá mức lãi suất vay số lượng giới hạn nêu trên thì mức lãi suất vay vượt quá không có hiệu lực hiện hành .
Trường hợp trong hợp đồng, những bên có thỏa thuận hợp tác về việc trả lãi nhưng không ghi rõ lãi suất vay thì nếu phát sinh tranh chấp thì lãi suất vay được xác lập bằng 50 % mức lãi suất vay số lượng giới hạn ( bằng 10 % / năm của khoản tiền vay ) tại thời gian trả nợ .
Bên cạnh đó, địa thế căn cứ Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 lao lý :

“ Điều 306. Quyền nhu yếu tiền lãi do chậm thanh toán
Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và những ngân sách hài hòa và hợp lý khác thì bên bị vi
phạm hợp đồng có quyền nhu yếu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất vay nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời gian thanh toán tương ứng với thời hạn chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp lý có pháp luật khác. ”

Như vây, địa thế căn cứ những pháp luật trên, nếu trong hợp đồng đã thỏa thuận hợp tác sẵn về việc phạt vi phạm hợp đồng do chậm thanh toán, hoặc phạt lãi chậm thanh toán và lãi suất vay không trái lao lý pháp lý thì bên nào vi phạm việc phạt và mức phạt sẽ vận dụng theo hợp đồng .

5. Lưu ý về điều khoản quy định về phạt chậm thanh toán trong hợp đồng

Để bảo vệ việc bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán đúng hạn, trong hợp đồng cần pháp luật về phạt chậm thanh toán với những nội dung sau :

  • Thỏa thuận cụ thể về thời hạn thanh toán; phương thức thanh toán;
  • Thỏa thuận về mức phạt hợp đồng do chậm thanh toán, hoặc mức lãi suất khi chậm thanh toán.

Trong đó, những bên cần xác lập được công thức tính lãi, loại trừ những khoản tiền không được tính lãi chậm trả như : Tiền phạt vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, tiền lãi chưa thanh toán

Cũng cần phải lưu ý rằng, nếu trong hợp đồng không ghi nhận thỏa thuận của các bên về phạt chậm thanh toán thì khi có vi phạm xảy ra, bên bị vi phạm sẽ không thể áp dụng chế tài phạt hợp đồng.

6. Điều khoản phạt chậm thanh toán sử dụng trong các hợp đồng nào?

Quy định về phạt chậm thanh toán hoàn toàn có thể vận dụng ở rất nhiều loại hợp đồng khác nhau, trong đó có những loại hợp đồng sau :
Nhóm hợp đồng mua và bán hàng hoá nên có pháp luật phạt chậm thanh toán khi thanh toán tiền hàng. Việc này giúp bảo vệ bên mua không chậm trễ trong việc thanh toán :

>>> Xem thêm:

Nhóm hợp đồng dịch vụ, đáp ứng dịch vụ nên có lao lý phạt chậm thanh toán khi thanh toán phí dịch vụ để ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán đúng hạn, không mất công hối thúc :

>>> Xem thêm:

Tương tự như vậy so với những hợp đồng khác như :

7. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  Để có thêm thông tin, hãy đọc bài viết Tư vấn hợp đồng của chúng tôi.

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí còn là tranh chấp tương quan tới hợp đồng như chấm hết hợp đồng, tranh chấp tương quan đến hợp đồng thì luật sư sẽ giúp bạn giải quyết và xử lý những trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp lý được cho phép. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết Giải quyết tranh chấp hợp đồng của chúng tôi .

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *