Pháp lệnh điều tra hình sự năm 2004

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Về tổ chức điều tra hình sự

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ trợ theo Nghị quyết số 51/2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 ;Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự ;Pháp lệnh này pháp luật tổ chức triển khai cỗ máy, thẩm quyền điều tra đơn cử của Cơ quan điều tra ; trách nhiệm, quyền hạn đơn cử trong hoạt động giải trí điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và những cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí điều tra .

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ quan điều tra

1. Trong Công an nhân dân có những Cơ quan điều tra sau đây :a ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh ) ; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện ) ;b ) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ; Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh ) .2. Trong Quân đội nhân dân có những Cơ quan điều tra sau đây :a ) Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ; Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương tự ; Cơ quan điều tra hình sự khu vực ;b ) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng ; Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương tự .3. ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao có những Cơ quan điều tra sau đây :a ) Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ;b ) Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự chiến lược TW .4. Cơ quan điều tra có Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng và Điều tra viên .

Điều 2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Cơ quan được giao trách nhiệm triển khai 1 số ít hoạt động giải trí điều tra gồm có Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, những cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân pháp luật tại những điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Pháp lệnh này .

Điều 3. Nhiệm vụ của Cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra thực thi điều tra tổng thể những tội phạm, vận dụng mọi giải pháp do Bộ luật tố tụng hình sự lao lý để xác lập tội phạm và người đã thực hiện hành vi phạm tội, lập hồ sơ, đề xuất truy tố ; tìm ra nguyên do, điều kiện kèm theo phạm tội và nhu yếu những cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan vận dụng những giải pháp khắc phục và ngăn ngừa .

Điều 4. Nhiệm vụ điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

1. Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển khi thực thi trách nhiệm trong nghành nghề dịch vụ quản trị của mình mà phát hiện những hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thì triển khai những hoạt động giải trí điều tra theo pháp luật tại những điều 19, 20, 21 và 22 của Pháp lệnh này .2. Các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm triển khai 1 số ít hoạt động giải trí điều tra trong khi làm trách nhiệm của mình, nếu phát hiện vấn đề có tín hiệu tội phạm thì có quyền khởi tố vụ án, triển khai những hoạt động giải trí điều tra khởi đầu và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền theo lao lý tại những điều 23, 24 và 25 của Pháp lệnh này .

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động điều tra

1. Chỉ Cơ quan điều tra và những cơ quan được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí điều tra lao lý trong Pháp lệnh này mới được thực thi điều tra những vụ án hình sự. Mọi hoạt động giải trí điều tra phải tuân theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh này .2. Hoạt động điều tra phải tôn trọng thực sự, thực thi một cách khách quan, tổng lực và rất đầy đủ ; phát hiện đúng chuẩn, nhanh gọn mọi hành vi phạm tội, làm rõ những chứng cứ xác lập có tội và chứng cứ xác lập vô tội, những diễn biến tăng nặng và diễn biến giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự của người có hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội .3. Cơ quan điều tra cấp dưới chịu sự hướng dẫn, chỉ huy nhiệm vụ của Cơ quan điều tra cấp trên .

Điều 6. Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra

Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong hoạt động giải trí điều tra nhằm mục đích bảo vệ hoạt động giải trí điều tra của Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, những cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm thực thi 1 số ít hoạt động giải trí điều tra tuân thủ những pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh này .Viện kiểm sát phải phát hiện kịp thời và nhu yếu Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí điều tra khắc phục vi phạm pháp lý trong hoạt động giải trí điều tra ; cấp, tịch thu giấy ghi nhận người bào chữa so với những vụ án do Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và cơ quan khác của Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí điều tra thụ lý điều tra .Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm triển khai 1 số ít hoạt động giải trí điều tra phải triển khai những nhu yếu, quyết định hành động của Viện kiểm sát theo lao lý của Bộ luật tố tụng hình sự .

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân trong hoạt động điều tra

1. Tổ chức, công dân có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát hiện, tố giác hành vi phạm tội ; có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nhu yếu và tạo điều kiện kèm theo để Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm thực thi 1 số ít hoạt động giải trí điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí điều tra thực thi trách nhiệm điều tra .2. Trong khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cơ quan nhà nước phải thông tin ngay cho Cơ quan điều tra biết mọi hành vi phạm tội xảy ra trong cơ quan và trong nghành nghề dịch vụ quản trị của mình ; có quyền đề xuất kiến nghị và gửi tài liệu có tương quan cho Cơ quan điều tra để xem xét khởi tố so với người có hành vi phạm tội ; có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nhu yếu và tạo điều kiện kèm theo để Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm triển khai 1 số ít hoạt động giải trí điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí điều tra triển khai trách nhiệm điều tra .3. Trong khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, Cơ quan điều tra phải xem xét, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, yêu cầu khởi tố, thông tin hiệu quả xử lý cho cơ quan, tổ chức triển khai đã báo tin, yêu cầu, người đã tố giác tội phạm biết và phải vận dụng những giải pháp thiết yếu để bảo vệ người đã tố giác tội phạm .

Điều 8. Giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận, đại biểu dân cử có quyền giám sát hoạt động giải trí điều tra của Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm thực thi 1 số ít hoạt động giải trí điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan được giao trách nhiệm thực thi 1 số ít hoạt động giải trí điều tra .Trong trường hợp phát hiện có hành vi trái pháp lý trong hoạt động giải trí điều tra thì cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử có quyền nhu yếu, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận có quyền đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm triển khai 1 số ít hoạt động giải trí điều tra phải xem xét, xử lý và thông tin hiệu quả xử lý cho cơ quan, người đã nhu yếu hoặc đề xuất kiến nghị biết .

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA

MỤC A: TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 9. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân

1. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gồm có Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra .2. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh gồm có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra .3. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện gồm có Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và cỗ máy giúp việc Cơ quan Cảnh sát điều tra .

Điều 10. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân

1. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an gồm có những phòng điều tra, phòng nhiệm vụ và Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra .2. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh gồm có những đội điều tra, đội nhiệm vụ và cỗ máy giúp việc Cơ quan An ninh điều tra .

Điều 11. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân

1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm lao lý tại những chương từ Chương XII đến Chương XXII của Bộ luật hình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân .2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm lao lý tại khoản 1 Điều này khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra .3. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra .

Điều 12. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân

1. Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm lao lý tại Chương XI, Chương XXIV và những tội phạm pháp luật tại những điều 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 của Bộ luật hình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp tỉnh .2. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh pháp luật tại khoản 1 Điều này nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra .

MỤC B: TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điều 13. Tổ chức của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân

1. Tổ chức của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng gồm có những phòng điều tra, phòng nhiệm vụ và cỗ máy giúp việc Cơ quan điều tra hình sự .2. Tổ chức của Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương tự gồm có Ban điều tra và cỗ máy giúp việc Cơ quan điều tra hình sự .3. Tổ chức của Cơ quan điều tra hình sự khu vực gồm có bộ phận điều tra và cỗ máy giúp việc Cơ quan điều tra hình sự .4. Căn cứ vào trách nhiệm và tổ chức triển khai của Quân đội trong từng thời kỳ, nhà nước trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động việc xây dựng hoặc giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương tự, Cơ quan điều tra hình sự khu vực .

Điều 14. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra trong Quân đội nhân dân

1. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng gồm có những phòng điều tra, phòng nhiệm vụ và cỗ máy giúp việc Cơ quan An ninh điều tra .2. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương tự gồm có Ban điều tra và cỗ máy giúp việc Cơ quan An ninh điều tra .3. Căn cứ vào trách nhiệm và tổ chức triển khai của Quân đội trong từng thời kỳ, nhà nước trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động việc xây dựng hoặc giải thể Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương tự .

Điều 15. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân

1. Cơ quan điều tra hình sự khu vực điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm lao lý tại những chương từ Chương XII đến Chương XXIII của Bộ luật hình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự chiến lược khu vực, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự chiến lược TW .2. Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương tự điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm lao lý tại khoản 1 Điều này khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự chiến lược quân khu và tương tự hoặc những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự khu vực nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra .3. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương tự nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra .

Điều 16. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra trong Quân đội nhân dân

1. Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương tự điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm pháp luật tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật hình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự chiến lược quân khu và tương tự .2. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương tự nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra .

MỤC C: TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 17. Tổ chức của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Tổ chức của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có những phòng điều tra và cỗ máy giúp việc Cơ quan điều tra .2. Tổ chức của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự chiến lược TW gồm có bộ phận điều tra và cỗ máy giúp việc Cơ quan điều tra .

Điều 18. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra những vụ án hình sự về một số ít loại tội xâm phạm hoạt động giải trí tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc những cơ quan tư pháp khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân .2. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự chiến lược TW điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm lao lý tại khoản 1 Điều này khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự chiến lược .

CHƯƠNG III :QUYỀN HẠN ĐIỀU TRA CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 19. Quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng

1. Bộ đội biên phòng khi thực thi trách nhiệm trong nghành nghề dịch vụ quản trị của mình mà phát hiện tội phạm lao lý tại Chương XI và những điều 119, 120, 153, 154, 172, 180, 181, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 236, 263, 264, 273, 274 và 275 của Bộ luật hình sự xảy ra trong khu vực biên giới trên đất liền, bờ biển, hải đảo và trên những vùng biển do Bộ đội biên phòng quản trị thì Cục trưởng Cục thám thính biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố thường trực TW, Trưởng đồn biên phòng có quyền :a ) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, trưng cầu giám định khi thiết yếu, khởi tố bị can, thực thi những giải pháp điều tra khác theo lao lý của Bộ luật tố tụng hình sự, kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án ;b ) Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án ; khi xét thấy cần ngăn ngừa ngay người có hành vi phạm tội chạy trốn, tiêu hủy chứng cứ hoặc liên tục thực thi tội phạm thì giải ngay người đó đến cơ quan Công an và xin ngay lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền ; chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án ;c ) vận dụng giải pháp ngăn ngừa theo lao lý của Bộ luật tố tụng hình sự .2. Cục trưởng Cục trinh thám biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố thường trực TW, Trưởng đồn biên phòng trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động phân công hoặc đổi khác cấp phó trong việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động biến hóa hoặc huỷ bỏ những quyết định hành động không có địa thế căn cứ và trái pháp lý của cấp phó, xử lý tố cáo theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự .Khi Cục trưởng Cục thám thính biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố thường trực TW, Trưởng đồn biên phòng vắng mặt thì một cấp phó được uỷ nhiệm thực thi những quyền hạn của cấp trưởng pháp luật tại khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp trưởng về trách nhiệm được giao .3. Khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Cục trưởng Cục trinh thám biên phòng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố thường trực TW, Phó Trưởng đồn biên phòng có quyền vận dụng những giải pháp điều tra pháp luật tại khoản 1 Điều này .4. Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục trinh thám biên phòng, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố thường trực TW, Trưởng đồn, Phó Trưởng đồn biên phòng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi và quyết định hành động của mình .

Điều 20. Quyền hạn điều tra của Hải quan

1. Cơ quan Hải quan khi triển khai trách nhiệm trong nghành quản trị của mình mà phát hiện tội phạm pháp luật tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ luật hình sự thì Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thường trực TW, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu có quyền :a ) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, khám người, khám nơi oa trữ trong khu vực trấn áp của Hải quan, trưng cầu giám định khi thiết yếu, khởi tố bị can, triển khai những giải pháp điều tra khác theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự, kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án ;b ) Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, khám người, khám nơi oa trữ trong khu vực trấn áp của Hải quan, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án .2. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thường trực TW, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động phân công hoặc biến hóa cấp phó trong việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động đổi khác hoặc huỷ bỏ những quyết định hành động không có địa thế căn cứ và trái pháp lý của cấp phó, xử lý tố cáo theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự .Khi Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thường trực TW, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu vắng mặt thì một cấp phó được uỷ nhiệm thực thi những quyền hạn của cấp trưởng pháp luật tại khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp trưởng về trách nhiệm được giao .3. Khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thường trực TW, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu có quyền vận dụng những giải pháp điều tra lao lý tại khoản 1 Điều này .4. Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thường trực TW, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi và quyết định hành động của mình .

Điều 21. Quyền hạn điều tra của Kiểm lâm

1. Cơ quan Kiểm lâm khi thực thi trách nhiệm trong nghành nghề dịch vụ quản trị của mình mà phát hiện tội phạm lao lý tại những điều 175, 189, 190, 191, 240 và 272 của Bộ luật hình sự thì Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản có quyền :a ) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, trưng cầu giám định khi thiết yếu, khởi tố bị can, thực thi những giải pháp điều tra khác theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự, kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án ;b ) Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án .2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động phân công hoặc biến hóa cấp phó trong việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động đổi khác hoặc huỷ bỏ những quyết định hành động không có địa thế căn cứ và trái pháp lý của cấp phó, xử lý tố cáo theo lao lý của Bộ luật tố tụng hình sự .Khi Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản vắng mặt thì một cấp phó được uỷ nhiệm thực thi những quyền hạn của cấp trưởng lao lý tại khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp trưởng về trách nhiệm được giao .3. Khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Phó Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản có quyền vận dụng những giải pháp điều tra lao lý tại khoản 1 Điều này .4. Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi và quyết định hành động của mình .

Điều 22. Quyền hạn điều tra của lực lượng Cảnh sát biển

1. Các đơn vị chức năng thuộc lực lượng Cảnh sát biển khi thực thi trách nhiệm trong nghành quản trị của mình mà phát hiện tội phạm lao lý tại Chương XI và những điều 153, 154, 172, 183, 188, 194, 195, 196, 212, 213, 221, 223, 230, 231, 232, 236, 238, 273 và 274 của Bộ luật hình sự xảy ra trên những vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do lực lượng Cảnh sát biển quản trị thì Cục trưởng, Chỉ huy trưởng Vùng, Hải đoàn trưởng, Hải đội trưởng và Đội trưởng Cảnh sát biển có quyền :a ) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, trưng cầu giám định khi thiết yếu, khởi tố bị can, thực thi những giải pháp điều tra khác theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự, kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án ;b ) Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, triển khai khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án ;c ) vận dụng giải pháp ngăn ngừa theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự .2. Cục trưởng, Chỉ huy trưởng Vùng, Hải đoàn trưởng, Hải đội trưởng và Đội trưởng Cảnh sát biển trực tiếp tổ chức triển khai, chỉ huy những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động phân công hoặc đổi khác cấp phó trong việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động đổi khác hoặc huỷ bỏ những quyết định hành động không có địa thế căn cứ và trái pháp lý của cấp phó, xử lý tố cáo theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự .Khi Cục trưởng, Chỉ huy trưởng Vùng, Hải đoàn trưởng, Hải đội trưởng và Đội trưởng Cảnh sát biển vắng mặt thì một cấp phó được uỷ nhiệm triển khai những quyền hạn của cấp trưởng pháp luật tại khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp trưởng về trách nhiệm được giao .3. Khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Cục trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Vùng, Phó Hải đoàn trưởng, Phó Hải đội trưởng và Phó Đội trưởng Cảnh sát biển có quyền vận dụng những giải pháp điều tra pháp luật tại khoản 1 Điều này .4. Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Chỉ huy trưởng Vùng, Phó Chỉ huy trưởng Vùng, Hải đoàn trưởng, Phó Hải đoàn trưởng, Hải đội trưởng, Phó Hải đội trưởng, Đội trưởng và Phó Đội trưởng Cảnh sát biển phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi và quyết định hành động của mình .

Điều 23. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác của lực lượng Cảnh sát trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

1. Cục Cảnh sát giao thông vận tải đường đi bộ – đường tàu, Cục Cảnh sát giao thông vận tải đường thuỷ, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cục Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát bảo vệ và tương hỗ tư pháp, Phòng Cảnh sát giao thông vận tải đường đi bộ – đường tàu, Phòng Cảnh sát giao thông vận tải đường thuỷ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Phòng Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát bảo vệ và tương hỗ tư pháp, Trại tạm giam, Trại giam trong khi làm trách nhiệm của mình mà phát hiện vấn đề có tín hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra pháp luật tại Điều 11 của Pháp lệnh này thì Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải đường đi bộ – đường tàu, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải đường thuỷ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ và tương hỗ tư pháp, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông vận tải đường đi bộ – đường tàu, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông vận tải đường thuỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Trưởng Phòng Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ và tương hỗ tư pháp, Giám thị trại tạm giam, Giám thị trại giam ra quyết định hành động khởi tố vụ án, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám xét, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án .2. Cục trưởng, Trưởng phòng lao lý tại khoản 1 Điều này, Giám thị trại tạm giam, Giám thị trại giam trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động phân công hoặc đổi khác cấp phó trong việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động biến hóa hoặc huỷ bỏ những quyết định hành động không có địa thế căn cứ và trái pháp lý của cấp phó, xử lý tố cáo theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự .Khi Cục trưởng, Trưởng phòng, Giám thị trại tạm giam, Giám thị trại giam vắng mặt thì một cấp phó được uỷ nhiệm thực thi những quyền hạn của cấp trưởng pháp luật tại khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp trưởng về trách nhiệm được giao .3. Khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Cục trưởng, Phó Trưởng phòng, Phó Giám thị trại tạm giam, Phó Giám thị trại giam có quyền vận dụng những giải pháp điều tra pháp luật tại khoản 1 Điều này .4. Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám thị, Phó Giám thị trại tạm giam, Giám thị, Phó Giám thị trại giam phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi và quyết định hành động của mình .

Điều 24. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác của lực lượng An ninh trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

1. Các cục An ninh, những phòng An ninh ở Công an cấp tỉnh trực tiếp đấu tranh phòng, chống những tội phạm pháp luật tại Điều 12 của Pháp lệnh này, trong khi làm trách nhiệm của mình mà phát hiện vấn đề có tín hiệu tội phạm thì Cục trưởng, Trưởng phòng những phòng An ninh ở Công an cấp tỉnh ra quyết định hành động khởi tố vụ án, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám xét, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án ; khi xét cần ngăn ngừa ngay người có hành vi phạm tội chạy trốn, tiêu huỷ chứng cứ hoặc liên tục thực thi tội phạm thì giải ngay người đó đến cơ quan Công an và xin ngay lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền ; trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra có thẩm quyền .Đội An ninh ở Công an cấp huyện trong khi làm trách nhiệm của mình mà phát hiện vấn đề có tín hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh thì thực thi ngay việc truy bắt người có hành vi phạm tội chạy trốn, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án và báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh .2. Cục trưởng, Trưởng phòng lao lý tại khoản 1 Điều này trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động phân công hoặc biến hóa cấp phó trong việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt động giải trí điều tra, quyết định hành động đổi khác hoặc huỷ bỏ những quyết định hành động không có địa thế căn cứ và trái pháp lý của cấp phó, xử lý tố cáo theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự .Khi Cục trưởng, Trưởng phòng An ninh ở Công an cấp tỉnh vắng mặt thì một cấp phó được ủy nhiệm thực thi những quyền hạn của cấp trưởng pháp luật tại khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp trưởng về trách nhiệm được giao .3. Khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Cục trưởng, Phó Trưởng phòng An ninh ở Công an cấp tỉnh có quyền vận dụng những giải pháp điều tra lao lý tại khoản 1 Điều này .4. Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng An ninh ở Công an cấp tỉnh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi và quyết định hành động của mình .

Điều 25. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

1. Giám thị trại tạm giam, Giám thị trại giam trong khi làm trách nhiệm của mình mà phát hiện vấn đề có tín hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự đến mức phải truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thì ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, khám xét, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra hình sự có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố vụ án .Khi Giám thị trại tạm giam, Giám thị trại giam vắng mặt thì một cấp phó được ủy nhiệm thực thi những quyền hạn của cấp trưởng lao lý tại khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp trưởng về trách nhiệm được giao .2. Thủ trưởng đơn vị chức năng độc lập cấp trung đoàn và tương tự khi phát hiện những hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, xảy ra trong khu vực đóng quân của đơn vị chức năng thì có quyền lập biên bản phạm tội quả tang, lấy lời khai, khám xét, thu giữ, tạm giữ và dữ gìn và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan đến vụ án, vận dụng giải pháp ngăn ngừa theo lao lý của Bộ luật tố tụng hình sự, chuyển ngay hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền .3. Giám thị trại tạm giam, Giám thị trại giam, Thủ trưởng đơn vị chức năng độc lập cấp trung đoàn và tương tự phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi và quyết định hành động của mình .

CHƯƠNG IV: QUAN HỆ PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 26. Quan hệ giữa các Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

1. Quan hệ giữa những Cơ quan điều tra với nhau, giữa Cơ quan điều tra với cơ quan được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí điều tra, giữa những cơ quan được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí điều tra với nhau là quan hệ phân công và phối hợp trong hoạt động giải trí điều tra .Các nhu yếu bằng văn bản của Cơ quan điều tra phải được cơ quan được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí điều tra nghiêm chỉnh triển khai .2. Đối với vấn đề có tín hiệu phạm tội mà chưa xác lập rõ thẩm quyền điều tra thì Cơ quan điều tra nào phát hiện trước phải vận dụng ngay những giải pháp điều tra theo lao lý của Bộ luật tố tụng hình sự ; khi đã xác lập được thẩm quyền điều tra thì chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền theo lao lý của Bộ luật tố tụng hình sự .3. Cơ quan được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí điều tra, sau khi khởi tố vụ án, vận dụng giải pháp ngăn ngừa theo thẩm quyền phải gửi ngay những quyết định hành động đó cho Viện kiểm sát và thông tin cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền biết .4. Các đơn vị chức năng Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Kiểm soát quân sự chiến lược có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ và triển khai những nhu yếu của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí điều tra trong hoạt động giải trí điều tra .

Điều 27. Uỷ thác điều tra

Khi thiết yếu, Cơ quan điều tra hoàn toàn có thể uỷ thác cho Cơ quan điều tra khác triển khai 1 số ít hoạt động giải trí điều tra. Quyết định uỷ thác phải ghi rõ nhu yếu đơn cử. Cơ quan điều tra được uỷ thác có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi khá đầy đủ những việc được uỷ thác theo thời hạn mà Cơ quan điều tra uỷ thác nhu yếu .

Trong trường hợp Cơ quan điều tra được uỷ thác không thể thực hiện được từng phần hoặc toàn bộ những việc uỷ thác thì phải thông báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Cơ quan điều tra đã uỷ thác biết.

Điều 28. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra

1. Khi có tranh chấp về thẩm quyền điều tra giữa những Cơ quan điều tra thì Viện trưởng Viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *