Nộp thuế ở đâu? Các những hình thức nộp thuế nào?

Cá nhân, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế cho Nhà nước trong thời hạn lao lý và số tiền nộp thuế của mỗi chủ thể là khác nhau tùy thuộc vào năng lực chịu thuế của mình. Nhiều người sẽ vướng mắc rằng phải nộp thuế ở đâu ? Có những hình thức nào để nộp thuế ? Bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ giải đáp những vướng mắc này .

1. Địa điểm nộp thuế

Địa điểm nộp thuế được lao lý tại Điều 56 Luật Quản lý thuế 2019, số 38/2014 / QH14, phát hành ngày 13 tháng 6 năm 2019 .
“ 1. Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo pháp luật sau đây :

a) Tại Kho bạc Nhà nước;

b ) Tại cơ quan quản trị thuế nơi tiếp đón hồ sơ khai thuế ;
c ) Thông qua tổ chức triển khai được cơ quan quản trị thuế ủy nhiệm thu thuế ;
d ) Thông qua ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và tổ chức triển khai dịch vụ theo pháp luật của pháp lý .

2. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, công chức, nhân viên thu tiền thuế bảo đảm thuận lợi cho người nộp thuế nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.”

Từ hai Khoản trên ta suy ra khu vực nộp thuế là : Kho bạc Nhà nước, Cơ quan quản trị thuế trực tiếp, tổ chức triển khai được cơ quan thuế ủy nhiệm thu, Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và tổ chức triển khai dịch vụ được Nhà nước trao quyền .

2. Hình thức nộp thuế

Những cơ quan, tổ chức triển khai được Nhà nước trao quyền thu thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp khu vực, phương tiện đi lại nộp thuế cho người nộp thuế. Theo đó hoàn toàn có thể nộp thuế theo hai hình thức :

Một là, nộp thuế trực tiếp tại các địa điểm đã nêu ở phần 1.

Hai là, nộp thông qua phương thức điện tử, chuyển khoản.

Thêm vào đó, Cơ quan, tổ chức triển khai khi nhận tiền thuế hoặc khấu trừ tiền thuế phải cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế .
Trong thời hạn 08 giờ thao tác kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức triển khai nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn vất vả, thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *