Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Nghị quyết số : 1206 / 2016 / NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 21 tháng 4 năm 2016 và Báo cáo thẩm tra số 3365/BC-UBTCNS13 ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Nghị quyết này lao lý về chính sách, chủ trương và những Điều kiện bảo vệ hoạt động giải trí so với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi chung là cấp tỉnh ) ; huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi chung là cấp huyện ) ; xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là cấp xã ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, gồm có : Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động giải trí chuyên trách và đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 2. Các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có tương quan đến việc thực thi chính sách, chủ trương và những Điều kiện bảo vệ hoạt động giải trí của đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp.

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Về tiền lương a ) Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động giải trí chuyên trách là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước thuộc đối tượng người dùng vận dụng của Luật Cán bộ, công chức được trả lương, phụ cấp và những chính sách khác từ ngân sách nhà nước theo lao lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội và pháp luật khác của pháp lý ; b ) Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động giải trí không chuyên trách đang thao tác ở cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong thời hạn thực thi trách nhiệm đại biểu được bảo vệ trả lương, phụ cấp, những chính sách khác theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 103 của Luật tổ chức triển khai chính quyền sở tại địa phương ; c ) Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động giải trí không chuyên trách mà không phải là người hưởng lương ( kể cả người hưởng lương hưu ) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội thì được chi trả chính sách tiền công lao động theo ngày trong thực tiễn thực thi trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân : Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã : 0,10 mức lương cơ sở / ngày ; Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện : 0,12 mức lương cơ sở / ngày ; Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh : 0,14 mức lương cơ sở / ngày ; Ngày trong thực tiễn thực thi trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày tham gia những hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân theo kế hoạch, chương trình hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân. 2. Về hoạt động giải trí phí

Đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách) được hưởng hoạt động phí hàng tháng như sau:

a ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã : Hệ số 0,3 mức lương cơ sở ; b ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện : Hệ số 0,4 mức lương cơ sở ; c ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh : Hệ số 0,5 mức lương cơ sở ; 3. Các chính sách, chủ trương khác a ) Đại biểu Hội đồng nhân dân được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ; b ) Đại biểu Hội đồng nhân dân nếu từ trần mà người lo mai táng không đủ Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng từ Quỹ bảo hiểm xã hội hoặc không thuộc đối tượng người tiêu dùng hưởng trợ cấp mai táng từ ngân sách nhà nước thì được hưởng một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở do Hội đồng nhân dân cấp đó chi trả từ ngân sách nhà nước ; c ) Đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm được xét khen thưởng theo pháp luật của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 4. Các Điều kiện bảo đảm hoạt động

Ngoài những Điều kiện bảo vệ hoạt động giải trí của đại biểu Hội đồng nhân dân pháp luật tại những Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật tổ chức triển khai chính quyền sở tại địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân được bảo vệ hoạt động giải trí như sau : 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động giải trí chuyên trách được bảo vệ chỗ thao tác, trang thiết bị văn phòng so với cán bộ, công chức trong những cơ quan nhà nước theo pháp luật của nhà nước. 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân được cung ứng báo cáo giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và những tài liệu khác tương quan đến hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân. Việc cung ứng báo chí truyền thông và thông tin thiết yếu khác cho đại biểu Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động. 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân được cấp kinh phí đầu tư hoạt động giải trí tiếp xúc cử tri, giám sát ; tương hỗ công tác phí ; khám, chăm nom sức khỏe thể chất định kỳ ; may lễ phục ; điều tra và nghiên cứu ; học tập, tu dưỡng nhiệm vụ công tác làm việc đại biểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Các Khoản chi ( gồm có những chính sách, chủ trương được lao lý tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này ) do ngân sách nhà nước bảo vệ so với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào thì được sắp xếp trong dự trù ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân cấp đó. 2. Các Khoản chi tiền lương, phụ cấp và những chính sách, chủ trương khác so với đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động giải trí không chuyên trách không do ngân sách bảo vệ thì cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi đại biểu thao tác chi trả.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Nghị quyết này sửa chữa thay thế pháp luật tại Điều 75 và Điều 77 Nghị quyết số 753 / 2005 / NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Quy chế hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách chi tiêu, Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm giám sát triển khai Nghị quyết này. 2. nhà nước pháp luật mức chi so với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này. 3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động, tổ chức triển khai triển khai chính sách, chủ trương và những Điều kiện bảo vệ hoạt động giải trí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo lao lý của pháp lý. /.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *