Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực Bộ luật Hình sự 2015, Tố tụng hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUỐC HỘI
——–

Nghị quyết số: 144/2016/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LÙI HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13 VÀ BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2016

————————-

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét Tờ trình số 1152/TTr-UBTVQH13 ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

1. Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ hai.

2. Lùi hiệu lực thực thi hiện hành thi hành của Bộ luật Hình sự số 100 / năm ngoái / QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101 / năm ngoái / QH13 ; Luật Tổ chức cơ quan tìm hiểu hình sự số 99/2015 / QH13 ; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015 / QH13 từ ngày 1 tháng 7 năm năm nay đến ngày Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Bộ luật hình sự số 100 / năm ngoái / QH13 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, trừ lao lý tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này .3. Tiếp tục vận dụng Bộ luật Hình sự số 15/1999 / QH10 ( được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Luật số 37/2009 / QH12 ) ; Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003 / QH11 ; Pháp lệnh tổ chức triển khai tìm hiểu hình sự số 23/2004 / PL-UBTVQH11 ( được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Pháp lệnh số 30/2006 / PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009 / PL-UBTVQH12 ) ; Nghị định số 89/1998 / NĐ-CP phát hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam ( được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Nghị định số 98/2002 / NĐ-CP và Nghị định số 09/2011 / NĐ-CP của nhà nước ) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Bộ luật Hình sự số 100 / năm ngoái / QH13 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .4. Kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm nay :a ) Thực hiện những lao lý có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự số 100 / năm ngoái / QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109 / năm ngoái / QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự ; liên tục vận dụng khoản 2 Điều 1 và những pháp luật khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109 / năm ngoái / QH13 ;b ) Áp dụng những pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự số 101 / năm ngoái / QH13 để thi hành những pháp luật có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự số 100 / năm ngoái / QH13 và Nghị quyết số 109 / năm ngoái / QH13 tại điểm a khoản này ;c ) Các lao lý khác tại Nghị quyết số 109 / năm ngoái / QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự và tại Nghị quyết số 110 / năm ngoái / QH13 về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự có ghi thời gian “ ngày 01 tháng 7 năm năm nay ” được lùi đến thời gian “ ngày Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Bộ luật Hình sự số 100 / năm ngoái / QH13 có hiệu lực hiện hành thi hành ” .

Điều 2

1. Giao Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị Quyết này .2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của mình chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Điều 3
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2016.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.