Nghị quyết 112/NQ-CP sửa đổi bản đồ xác định địa giới tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng

CHÍNH PHỦ

———– Số : 112 / NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————- TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiện F-48-82-B-c-2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại

——————CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ;Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 ;Xét ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi nội dung của mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại như sau:

1. Bãi bỏ đoạn địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng Đất Cảng từ ngã ba giữa sông Rút với sông Bạch Đằng tại điểm có tọa độ X = 2304574,16 ; Y = 491377471,43 đến ngã ba giữa kênh Cái Tráp với cửa Lạch Huyện tại điểm có tọa độ X = 2305209,13 ; Y = 491382940,68 ( đoạn địa giới hành chính cấp tỉnh, không có tô bo màu hồng ), được biểu lộ trên mảnh map có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 kèm theo Nghị quyết số 26 / NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của nhà nước về việc xác lập địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng Đất Cảng tại hai khu vực do lịch sử vẻ vang để lại .2. Bổ sung đoạn địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố TP. Hải Phòng từ ngã ba giữa sông Rút với sông Bạch Đằng tại điểm có tọa độ X = 2304574,16 ; Y = 491377471,43 đến ngã ba giữa kênh Cái Tráp với cửa Lạch Huyện tại điểm có tọa độ X = 2305209,13 ; Y = 491382940,68 theo hiệu quả hiệp thương, thống nhất giữa tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng Đất Cảng và được bộc lộ trên mảnh map có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 .3. Mảnh map có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 đã được sửa đổi, bổ trợ kèm theo Nghị quyết này thay thế sửa chữa mảnh map có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 kèm theo Nghị quyết số 26 / NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của nhà nước về việc xác lập địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng Đất Cảng tại hai khu vực do lịch sử vẻ vang để lại .

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hải Phòng địa thế căn cứ Điều 1 Nghị quyết này xác lập đơn cử đường địa giới hành chính trên thực địa để khép kín đường địa giới cấp tỉnh và chuyển vẽ lên map địa giới hành chính hệ tọa độ vương quốc VN-2000 để quản trị, hoàn thành xong trong năm 2019 .

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, quản trị Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hải Phòng và những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có liêri quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng ; – Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ; – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; – HĐND, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh ; – HĐND, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng Đất Cảng ; – Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ; – Văn phòng Tổng Bí thư ; – Văn phòng quản trị nước ; – Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ; – Văn phòng Quốc hội ; – Tòa án nhân dân tối cao ; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; – VPCP : BTCN, những PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng thường trực, Công báo ; – Lưu : VT, NC ( 2 ).

KT. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Xuân Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.