Nghị định 99/2007/NĐ-CP về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

CHÍNH PHỦ
—–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số : 99/2007 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Nghị định này vận dụng so với những tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến việc quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình sử dụng vốn nhà nước. Khuyến khích những tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến việc quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình sử dụng vốn khác vận dụng những lao lý của Nghị định này.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này lao lý về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình gồm có : tổng mức góp vốn đầu tư ; dự trù thiết kế xây dựng khu công trình ; định mức và giá kiến thiết xây dựng ; hợp đồng trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng ; thanh toán giao dịch, quyết toán vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình sử dụng vốn nhà nước ( gồm có vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức, vốn tín dụng thanh toán do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng của Nhà nước và vốn góp vốn đầu tư khác của Nhà nước ). Đối với những khu công trình sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( gọi tắt là ODA ), nếu Điều ước quốc tế mà cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những pháp luật về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình khác với lao lý của Nghị định này thì thực thi theo những pháp luật tại Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1. Quản lý ngân sách dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình phải bảo vệ tiềm năng, hiệu suất cao dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình và những nhu yếu khách quan của kinh tế thị trường. 2. Quản lý ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình theo từng khu công trình, tương thích với những quá trình góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình, những bước phong cách thiết kế, loại nguồn vốn và những pháp luật của nhà nước. 3. Tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù thiết kế xây dựng khu công trình phải được tính đúng, tính đủ và tương thích độ dài thời hạn thiết kế xây dựng khu công trình. Tổng mức góp vốn đầu tư là ngân sách tối đa mà chủ góp vốn đầu tư được phép sử dụng để góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. 4. Nhà nước triển khai tính năng quản trị về ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình trải qua việc phát hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực thi những lao lý về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. 5. Chủ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực về việc quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình từ quá trình chuẩn bị sẵn sàng góp vốn đầu tư đến khi kết thúc kiến thiết xây dựng đưa khu công trình vào khai thác, sử dụng.

Chương 2:

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 4. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình

1. Tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ( sau đây gọi là tổng mức góp vốn đầu tư ) là ngân sách dự trù của dự án Bất Động Sản được xác lập theo lao lý tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này. Tổng mức góp vốn đầu tư là cơ sở để chủ góp vốn đầu tư lập kế hoạch và quản trị vốn khi triển khai góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình. 2. Tổng mức góp vốn đầu tư gồm có : ngân sách kiến thiết xây dựng, ngân sách thiết bị, ngân sách đền bù giải phóng mặt phẳng, tái định cư, ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, ngân sách khác và ngân sách dự trữ. 3. Các ngân sách của tổng mức góp vốn đầu tư được pháp luật đơn cử như sau : a ) giá thành thiết kế xây dựng gồm có : ngân sách thiết kế xây dựng những khu công trình, khuôn khổ khu công trình, chi phí phá và tháo dỡ những vật kiến trúc cũ, ngân sách san lấp mặt phẳng kiến thiết xây dựng, ngân sách kiến thiết xây dựng khu công trình tạm, khu công trình phụ trợ ship hàng xây đắp, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành quản lý thiết kế ; b ) Ngân sách chi tiêu thiết bị gồm có : ngân sách shopping thiết bị công nghệ tiên tiến, ngân sách đào tạo và giảng dạy và chuyển giao công nghệ tiên tiến ( nếu có ), ngân sách lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh, ngân sách luân chuyển, bảo hiểm, thuế và những loại phí tương quan khác ; c ) Ngân sách chi tiêu bồi thường giải phóng mặt phẳng, tái định cư gồm có : ngân sách đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây xanh trên đất và những ngân sách khác, ngân sách triển khai tái định cư, ngân sách tổ chức triển khai đền bù giải phóng mặt phẳng, ngân sách sử dụng đất trong thời hạn kiến thiết xây dựng, nếu có, ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật, , nếu có ; d ) Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản gồm có những ngân sách để tổ chức triển khai thực thi việc làm quản trị dự án Bất Động Sản từ khi lập dự án Bất Động Sản đến đến khi hoàn thành xong nghiệm thu sát hoạch chuyển giao đưa khu công trình vao khai thác sử dụng ; đ ) Ngân sách chi tiêu tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm có : ngân sách tư vấn khảo sát, phong cách thiết kế, giám sát thiết kế xây dựng, tư vấn thẩm tra và những ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khác. e ) giá thành khác gồm có : vốn lưu động trong thời hạn sản xuất thử và sản xuất không không thay đổi so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại, lãi vay trong thời hạn kiến thiết xây dựng và những ngân sách thiết yếu khác ; g ) giá thành dự trữ gồm có : ngân sách dự trữ cho khối lượng việc làm phát sinh và ngân sách dự trữ cho yếu tố trượt giá trong thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình.

Điều 5. Lập tổng mức đầu tư

1. Tổng mức góp vốn đầu tư được xác lập theo một trong những chiêu thức sau đây : a ) Tính theo phong cách thiết kế cơ sở của dự án Bất Động Sản. Trong đó, ngân sách thiết kế xây dựng được tính theo khối lượng đa phần từ phong cách thiết kế cơ sở, những khối lượng khác dự trù và giá kiến thiết xây dựng tương thích với thị trường ; ngân sách thiết bị được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị tương thích với phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến, giá thiết bị trên thị trường và những yếu tố khác, nếu có ; ngân sách bồi thường giải phóng mặt phẳng, tái định cư được tính theo khối lượng phải đền bù, tái định cư của dự án Bất Động Sản và những chính sách của nhà nước có tương quan ; ngân sách khác được xác lập bằng cách lập dự trù hoặc tạm tính theo tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) trên tổng ngân sách kiến thiết xây dựng và ngân sách thiết bị ; ngân sách dự trữ được xác lập theo pháp luật tại khoản 3 Điều này. b ) Tính theo diện tích quy hoạnh hoặc hiệu suất sử dụng của khu công trình và giá kiến thiết xây dựng tổng hợp theo bộ phận cấu trúc, theo diện tích quy hoạnh, công suất sử dụng ( sau đây gọi là giá kiến thiết xây dựng tổng hợp ), suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình tương ứng tại thời gian lập dự án Bất Động Sản có kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ những ngân sách chưa tính trong gía kiến thiết xây dựng tổng hợp và suất vốn góp vốn đầu tư để xác lập tổng mức góp vốn đầu tư ; c ) Tính trên cơ sở số liệu của những dự án Bất Động Sản có chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tựa như đã triển khai. Khi vận dụng chiêu thức này phải tính quy đổi những số liệu của dự án Bất Động Sản tương tự như về thời gian lập dự án Bất Động Sản và kiểm soát và điều chỉnh những khoản mục ngân sách chưa xác lập trong tổng mức góp vốn đầu tư ; d ) Kết hợp những chiêu thức pháp luật tại điểm a, điểm b và điểm c, khoản 1 Điều này. 2. Sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư của những khu công trình phải lập báo cáo giải trình góp vốn đầu tư và những khu công trình vận dụng hình thức hợp đồng chìa khoá trao tay được ước tính trên cơ sở suất vốn góp vốn đầu tư hoặc ngân sách những khu công trình tương tự như đã triển khai và những yếu tố ngân sách ảnh hưởng tác động tới tổng mức góp vốn đầu tư theo độ dài thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình.

3. Dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm(%) trên tổng các chi phí quy định tại điểm a), điểm b), điểm c) ,điểm d), điểm đ) và điểm e) khoản 3 Điều 4 Nghị định này. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng hàng năm phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

Điều 6. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư

1. Thẩm định tổng mức góp vốn đầu tư là một nội dung của thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. Nội dung đánh giá và thẩm định tổng mức góp vốn đầu tư gồm có : a ) Sự tương thích của chiêu thức xác lập tổng mức góp vốn đầu tư với đặc thù, đặc thù kỹ thuật và nhu yếu công nghệ tiên tiến của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ; b ) Tính khá đầy đủ, hài hòa và hợp lý và tương thích với nhu yếu thực tiễn thị trường của những khoản mục ngân sách trong tổng mức góp vốn đầu tư ; c ) Các giám sát về hiệu suất cao góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình, những yếu tố rủi ro đáng tiếc, giải pháp kinh tế tài chính, giải pháp hoàn trả vốn, nếu có ; d ) Xác định giá trị tổng mức góp vốn đầu tư bảo vệ hiệu suất cao góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình. 2. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư quyết định hành động việc tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định tổng mức góp vốn đầu tư hoặc hoàn toàn có thể thuê những tổ chức triển khai, cá thể có đủ điều kiện kèm theo năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để thẩm tra. Lệ phí đánh giá và thẩm định hoặc ngân sách thẩm tra được tính vào ngân sách khác trong tổng mức góp vốn đầu tư. Các tổ chức triển khai, cá thể triển khai việc thẩm định và đánh giá tổng mức góp vốn đầu tư phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính hài hòa và hợp lý, đúng chuẩn của tác dụng đánh giá và thẩm định, thẩm tra. 3. Tổng mức góp vốn đầu tư được ghi trong quyết định hành động góp vốn đầu tư do người quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt.

Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư

1. Tổng mức góp vốn đầu tư đã được phê duyệt chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp sau đây : a ) Xuất hiện những yếu tố bất khả kháng : động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất ; cuộc chiến tranh hoặc có rủi ro tiềm ẩn xảy ra cuộc chiến tranh và có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến khu công trình kiến thiết xây dựng ; b ) Khi quy hoạch đã phê duyệt được kiểm soát và điều chỉnh có ảnh hưởng tác động trực tiếp tới tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ; c ) Do người quyết định hành động góp vốn đầu tư đổi khác, kiểm soát và điều chỉnh quy mô khu công trình khi thấy Open những yếu tố mới đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội cao hơn. 2. Thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh tổng mức góp vốn đầu tư : a ) Đối với những khu công trình kiến thiết xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước : chủ góp vốn đầu tư phải báo cáo giải trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép trước khi triển khai kiểm soát và điều chỉnh tổng mức góp vốn đầu tư ; b ) Đối với những khu công trình kiến thiết xây dựng sử dụng nguồn vốn tín dụng thanh toán do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng của Nhà nước và vốn góp vốn đầu tư khác của Nhà nước : chủ góp vốn đầu tư tự quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc kiểm soát và điều chỉnh tổng mức góp vốn đầu tư ; 3. Phần tổng mức góp vốn đầu tư kiểm soát và điều chỉnh đổi khác so với tổng mức góp vốn đầu tư đã được phê duyệt phải được tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá theo lao lý tại Điều 6 của Nghị định này.

Chương 3:

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng công trình

1. Dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình ( sau đây gọi là dự trù khu công trình ) được xác lập theo khu công trình kiến thiết xây dựng đơn cử và là địa thế căn cứ để chủ góp vốn đầu tư quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình. 2. Dự toán khu công trình được lập địa thế căn cứ trên cơ sở khối lượng những việc làm xác lập theo phong cách thiết kế kỹ thuật hoặc phong cách thiết kế bản vẽ kiến thiết, trách nhiệm việc làm phải thực thi của khu công trình và đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình, định mức ngân sách tính theo tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( sau đây gọi là định mức tỷ suất ) thiết yếu để triển khai khối lượng, trách nhiệm việc làm đó.

3. Nội dung dự toán công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng.

Điều 9. Lập dự toán công trình

Dự toán khu công trình được lập như sau : a ) Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng được lập cho khu công trình, khuôn khổ khu công trình chính, những việc làm của khu công trình đơn cử và được xác lập bằng cách lập dự trù. Đối với khu công trình phụ trợ, khu công trình tạm ship hàng xây đắp, nhà tạm tại hiện trường để ở và quản lý và điều hành xây đắp thì ngân sách kiến thiết xây dựng được xác lập bằng cách lập dự trù hoặc bằng định mức tỷ suất. giá thành kiến thiết xây dựng gồm có ngân sách trực tiếp, ngân sách chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị ngày càng tăng, ngân sách kiến thiết xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và quản lý và điều hành kiến thiết. b ) Chi tiêu thiết bị trong dự trù khu công trình gồm có ngân sách shopping thiết bị kể cả ngân sách huấn luyện và đào tạo và chuyển giao công nghệ tiên tiến, nếu có ; ngân sách lắp ráp thiết bị, ngân sách thí nghiệm, hiệu chỉnh và những ngân sách khác tương quan, nếu có. Chi tiêu shopping thiết bị được xác lập trên cơ sở khối lượng, số lượng chủng loại thiết bị cần mua, gia công và giá mua hoặc gia công thiết bị. Ngân sách chi tiêu giảng dạy và chuyển giao công nghệ tiên tiến, ngân sách lắp ráp thiết bị, ngân sách thí nghiệm, hiệu chỉnh và những ngân sách khác tương quan ( nếu có ) được xác lập bằng dự trù ; c ) giá thành quản trị dự án Bất Động Sản gồm có những khoản ngân sách thiết yếu để chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thực thi quản trị dự án Bất Động Sản. Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản được xác lập bằng định mức tỷ suất. d ) Ngân sách chi tiêu tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm có ngân sách tư vấn lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, khảo sát, phong cách thiết kế, giám sát thiết kế xây dựng, tư vấn thẩm tra và những ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khác. giá thành tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được xác lập bằng định mức tỷ suất hoặc lập dự trù. đ ) Ngân sách chi tiêu khác gồm có những ngân sách chưa lao lý tại những điểm a ), điểm b ), điểm c ) và điểm d ) khoản 1 Điều này và được xác lập bằng lập dự trù hoặc định mức tỷ suất. e ) giá thành dự trữ cho khối lượng việc làm phát sinh được tính bằng tỷ suất Xác Suất ( % ) trên tổng những ngân sách pháp luật tại điểm a ), điểm b ), điểm c ), điểm d ), và điểm đ ) khoản 1 Điều này. giá thành dự trữ cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời hạn thiết kế xây dựng khu công trình và chỉ số giá thiết kế xây dựng hàng năm tương thích với loại khu công trình kiến thiết xây dựng. 2. Đối với khu công trình quy mô nhỏ chỉ lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật thì tổng mức góp vốn đầu tư đồng thời là dự trù khu công trình. 3. Đối với dự án Bất Động Sản có nhiều khu công trình, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể xác lập tổng dự toán của dự án Bất Động Sản để Giao hàng cho việc quản trị dự án Bất Động Sản. Tổng dự toán của dự án Bất Động Sản được xác lập bằng cách cộng những dự trù của những khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản.

Điều 10. Thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

1. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai việc thẩm tra dự trù khu công trình trước khi phê duyệt. Nội dung thẩm tra gồm có : a ) Kiểm tra sự tương thích giữa khối lượng dự trù hầu hết với khối lượng phong cách thiết kế ; b ) Kiểm tra tính đúng đắn, hài hòa và hợp lý của việc vận dụng, vận dụng đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình, định mức tỷ suất, dự trù ngân sách tư vấn và dự trù những khoản mục ngân sách khác trong dự trù khu công trình ; c ) Xác định giá trị dự trù khu công trình. 2. Trường hợp Chủ góp vốn đầu tư không đủ điều kiện kèm theo, năng lượng thẩm tra thì được phép thuê tổ chức triển khai, cá thể đủ điều kiện kèm theo năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để thẩm tra dự trù khu công trình. Tổ chức cá thể tư vấn thẩm tra dự trù khu công trình chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và Chủ góp vốn đầu tư về hiệu quả thẩm tra. 3. Chủ góp vốn đầu tư phê duyệt dự trù khu công trình sau khi đã thẩm tra và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hiệu quả phê duyệt dự trù khu công trình. Dự toán khu công trình được phê duyệt là cơ sở để xác lập giá gói thầu, giá tiền thiết kế xây dựng và là địa thế căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng, giao dịch thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu. 4. Công trình hoặc khuôn khổ khu công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi khai công thiết kế xây dựng phải có phong cách thiết kế, dự trù được phê duyệt.

Điều 11. Điều chỉnh dự toán công trình

1. Dự toán khu công trình được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp sau đây : a ) Các trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này. b ) Các trường hợp được phép biến hóa, bổ trợ phong cách thiết kế không trái với phong cách thiết kế cơ sở hoặc biến hóa cơ cấu tổ chức ngân sách trong dự trù nhưng không vượt dự trù khu công trình đã được phê duyệt, kể cả ngân sách dự trữ. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thẩm tra, phê duyệt dự trù khu công trình kiểm soát và điều chỉnh.

Chương 4 :

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 12. Định mức xây dựng

1. Định mức kiến thiết xây dựng gồm có định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức tỷ suất. 2. Định mức kinh tế-kỹ thuật là địa thế căn cứ để lập đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình, giá kiến thiết xây dựng tổng hợp. 3. Định mức tỷ suất dùng để xác lập ngân sách của một số ít loại việc làm, ngân sách trong góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm có : tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, khu công trình phụ trợ, chuẩn bị sẵn sàng công trường thi công, ngân sách chung, thu nhập chịu thuế tính trước và 1 số ít việc làm, ngân sách khác.

Điều 13. Lập và quản lý định mức xây dựng

1. Bộ Xây dựng hướng dẫn chiêu thức lập định mức thiết kế xây dựng, kiến thiết xây dựng và công bố định mức kiến thiết xây dựng. 2. Căn cứ chiêu thức lập định mức thiết kế xây dựng theo lao lý tại khoản 1 Điều này, những Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng, công bố những định mức thiết kế xây dựng cho những khu công trình, việc làm đặc trưng của ngành, địa phương. 3. Đối với công tác làm việc thiết kế xây dựng đã có trong mạng lưới hệ thống định mức kiến thiết xây dựng được công bố nhưng chưa tương thích với giải pháp, điều kiện kèm theo xây đắp hoặc nhu yếu kỹ thuật của khu công trình thì chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu, tổ chức triển khai tư vấn kiểm soát và điều chỉnh những định mức đó cho tương thích để vận dụng cho khu công trình. 4. Đối với những công tác làm việc kiến thiết xây dựng mới chưa có trong mạng lưới hệ thống định mức kiến thiết xây dựng đã được công bố thì chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu, tổ chức triển khai tư vấn địa thế căn cứ theo nhu yếu kỹ thuật, điều kiện kèm theo thiết kế và chiêu thức thiết kế xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để thiết kế xây dựng định mức cho công tác làm việc trên hoặc vận dụng những định mức kiến thiết xây dựng tựa như ở những khu công trình khác. 5. Chủ góp vốn đầu tư được thuê tổ chức triển khai tư vấn có đủ điều kiện kèm theo năng lượng kinh nghiệm tay nghề để hướng dẫn, lập hay kiểm soát và điều chỉnh những định mức kiến thiết xây dựng pháp luật ở khoản 3 và khoản 4 Điều này. Tổ chức tư vấn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính hài hòa và hợp lý, đúng mực của những định mức kiến thiết xây dựng này. 6. Các định mức kiến thiết xây dựng mới lao lý tại khoản 4 Điều này khi sử dụng lập đơn giá để thanh toán giao dịch cho những khu công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền thoả thuận vận dụng.

Điều 14. Hệ thống giá xây dựng công trình

1. Hệ thống giá thiết kế xây dựng khu công trình gồm có đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình và giá thiết kế xây dựng tổng hợp. Đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình được lập cho khu công trình kiến thiết xây dựng đơn cử. Giá kiến thiết xây dựng tổng hợp được tổng hợp từ những đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình. 2. Hệ thống giá thiết kế xây dựng khu công trình dùng để xác lập ngân sách kiến thiết xây dựng trong tổng mức góp vốn đầu tư và dự trù khu công trình.

Điều 15. Lập đơn giá xây dựng công trình

1. Đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình được lập trên cơ sở định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật và những yếu tố ngân sách sau đây : a ) Giá vật tư thiết kế xây dựng được xác lập tương thích với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật tư sử dụng cho khu công trình kiến thiết xây dựng đơn cử. Giá vật tư kiến thiết xây dựng xác lập trên cơ sở giá thị trường do tổ chức triển khai có công dụng phân phối, làm giá của đơn vị sản xuất, thông tin giá của nhà sản xuất hoặc giá đã được vận dụng cho khu công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tựa như. Giá vật tư đến chân khu công trình được tính theo giải pháp lập đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình ; b ) Giá nhân công kiến thiết xây dựng được xác lập theo mặt phẳng thị trường lao động phổ cập của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng. Giá nhân công kiến thiết xây dựng được giám sát địa thế căn cứ theo mức tiền lương tối thiểu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố ; năng lực nguồn vốn, năng lực chi trả của chủ góp vốn đầu tư và những nhu yếu khác ; c ) Giá ca máy và thiết bị kiến thiết được xác lập theo chiêu thức do Bộ Xây dựng hướng dẫn. 2. Đối với những khu công trình kiến thiết xây dựng sử dụng vốn ODA có nhu yếu sử dụng lao động quốc tế, vật tư, vật tư nhập khẩu, thiết bị xây đắp nhập khẩu và những nhu yếu đặc trưng khác thì đơn giá thiết kế xây dựng được lập bổ trợ những ngân sách theo điều kiện kèm theo thực tiễn và đặc trưng của khu công trình.

Điều 16. Quản lý giá xây dựng công trình

1. Chủ góp vốn đầu tư địa thế căn cứ giải pháp lập đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình, nhu yếu kỹ thuật, giải pháp thi công cụ thể của khu công trình tổ chức triển khai lập đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình, giá kiến thiết xây dựng tổng hợp làm cơ sở cho việc xác lập tổng mức góp vốn đầu tư và dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình để quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. 2. Chủ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình được thuê tổ chức triển khai, cá thể tư vấn có đủ điều kiện kèm theo năng lượng, kinh nghiệm tay nghề triển khai những việc làm hoặc phần việc làm tương quan tới việc lập giá kiến thiết xây dựng khu công trình. Tổ chức, cá thể tư vấn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ góp vốn đầu tư và pháp lý trong việc bảo vệ tính hài hòa và hợp lý, đúng mực của giá thiết kế xây dựng khu công trình do mình lập. 3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ nhu yếu quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình để hướng dẫn lập và quản trị giá thiết kế xây dựng cho những khu công trình thiết kế xây dựng trên địa phận.

Điều 17. Chỉ số giá xây dựng

1. Chỉ số giá kiến thiết xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ dịch chuyển của giá kiến thiết xây dựng khu công trình theo thời hạn và làm cơ sở cho việc xác lập tổng mức góp vốn đầu tư, quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. Chỉ số giá thiết kế xây dựng được xác lập theo loại khu công trình, theo khu vực và được công bố theo từng thời gian.

2. Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng và phương pháp xây dựng chỉ số giá xây dựng. Tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng có đủ điều kiện năng lực xác định, công bố chỉ số giá xây dựng để tham khảo áp dụng.

Điều 18. Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo. 2. Tổ chức hoạt động giải trí tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng phải có tối thiểu 3 người có chứng từ Kỹ sư định giá thiết kế xây dựng. Tổ chức hoạt động giải trí tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được phân thành 2 hạng như sau : a ) Hạng 1 có tối thiểu 5 Kỹ sư định giá thiết kế xây dựng hạng 1. b ) Hạng 2 có tối thiểu 3 Kỹ sư định giá thiết kế xây dựng hạng 2 hoặc 1 Kỹ sư định giá kiến thiết xây dựng hạng 1. 3. Cá nhân hoạt động giải trí độc lập về tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng phải có chứng từ là Kỹ sư định giá thiết kế xây dựng. 4. Tổ chức, cá thể tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng chỉ được triển khai những việc làm tư vấn trong khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí pháp luật và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ góp vốn đầu tư và pháp lý về hoạt động giải trí tư vấn của mình. 5. Bộ Xây dựng pháp luật khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của cá thể, tổ chức triển khai hoạt động giải trí tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và hạng Kỹ sư định giá thiết kế xây dựng ; hướng dẫn việc đào tạo và giảng dạy, cấp, quản trị chứng từ Kỹ sư định giá kiến thiết xây dựng.

Chương V:

HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 19. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là hợp đồng xây dựng) là sự thoả thuận bằng văn bản giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng để thực hiện toàn bộ hay một số công việc trong hoạt động xây dựng. Hợp đồng xây dựng là văn bản pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng. Các tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký kết có hiệu lực pháp luật.

2. Hợp đồng kiến thiết xây dựng gồm có những nội dung đa phần sau : những việc làm, trách nhiệm phải thực thi ; những loại bảo lãnh ; chất lượng và những nhu yếu kỹ thuật khác của việc làm ; thời hạn và quá trình triển khai ; giá hợp đồng, phương pháp thanh toán giao dịch ; điều kiện kèm theo nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao ; thời hạn bh ; nghĩa vụ và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng ; kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng ; những loại thoả thuận khác theo từng loại hợp đồng ; ngôn từ sử dụng trong hợp đồng. 3. Hợp đồng kiến thiết xây dựng chỉ được ký kết khi bên giao thầu hoàn thành xong việc lựa chọn nhà thầu theo lao lý và những bên tham gia đã kết thúc quy trình đàm phán hợp đồng.

4. Hợp đồng xây dựng bao gồm các loại chủ yếu sau :

a ) Hợp đồng tư vấn : là hợp đồng kiến thiết xây dựng để triển khai một, 1 số ít hoặc hàng loạt những việc làm tư vấn trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng ; b ) Hợp đồng đáp ứng vật tư, thiết bị : là hợp đồng thiết kế xây dựng để thực thi việc đáp ứng vật tư, thiết bị công nghệ tiên tiến cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ; c ) Hợp đồng kiến thiết kiến thiết xây dựng : là hợp đồng thiết kế xây dựng để triển khai việc xây đắp, lắp ráp thiết bị cho khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoặc phần việc thiết kế xây dựng theo phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình ; d ) Hợp đồng phong cách thiết kế – đáp ứng vật tư, thiết bị – kiến thiết thiết kế xây dựng ( hợp đồng EPC ) : là hợp đồng kiến thiết xây dựng thực thi hàng loạt những việc làm từ phong cách thiết kế, đáp ứng vật tư, thiết bị đến kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình. đ ) Hợp đồng chìa khoá trao tay : là hợp đồng thiết kế xây dựng để triển khai trọn gói hàng loạt những việc làm : lập dự án Bất Động Sản ; phong cách thiết kế ; đáp ứng vật tư, thiết bị ; thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình.

Điều 20. Hồ sơ hợp đồng xây dựng

1. Hồ sơ hợp đồng kiến thiết xây dựng gồm có hợp đồng kiến thiết xây dựng và những tài liệu kèm theo hợp đồng. 2. Tài liệu kèm theo hợp đồng thiết kế xây dựng là bộ phận không hề tách rời của hợp đồng. Tuỳ theo quy mô, đặc thù việc làm, tài liệu kèm theo hợp đồng kiến thiết xây dựng gồm có hàng loạt hoặc một phần những tài liệu sau đây : a ) Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu ; b ) Điều kiện hợp đồng ( điều kiện kèm theo riêng và điều kiện kèm theo chung của hợp đồng ) ; c ) Đề xuất của nhà thầu ; d ) Các hướng dẫn kỹ thuật ; Điều kiện tham chiếu ; đ ) Các bản vẽ phong cách thiết kế ; e ) Các sửa đổi, bổ trợ bằng văn bản ; g ) Bảo đảm triển khai hợp đồng, bảo lãnh khoản tiền tạm ứng và những loại bảo lãnh khác, nếu có ; h ) Các tài liệu khác có tương quan. 3. Các bên tham gia ký kết hợp đồng thoả thuận thứ tự ưu tiên khi vận dụng những tài liệu hợp đồng nếu giữa những tài liệu này có những lao lý xích míc, khác nhau.

Điều 21. Giá hợp đồng xây dựng

Giá hợp đồng thiết kế xây dựng là khoản kinh phí đầu tư Bên giao thầu trả cho Bên nhận thầu để thực thi khối lượng việc làm theo nhu yếu về quy trình tiến độ, chất lượng và những nhu yếu khác lao lý trong hợp đồng thiết kế xây dựng. Tuỳ theo đặc thù, đặc thù của khu công trình kiến thiết xây dựng những bên tham gia ký kết hợp đồng phải thoả thuận giá hợp đồng kiến thiết xây dựng theo một trong những hình thức sau đây : 1. Giá hợp đồng trọn gói : a ) Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không đổi khác trong suốt quy trình thực thi hợp đồng trừ những trường hợp được phép kiểm soát và điều chỉnh có lao lý trong hợp đồng ( nếu có ). b ) Giá hợp đồng trọn gói vận dụng cho những trường hợp sau : – Công trình hoặc gói thầu đã xác lập rõ về khối lượng, chất lượng, thời hạn thực thi hoặc trong 1 số ít trường hợp không hề xác lập được khối lượng và Bên nhận thầu có đủ năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, tài liệu để giám sát, xác lập giá trọn gói và gật đầu những rủi ro đáng tiếc tương quan đến việc xác lập giá trọn gói ; – Gói thầu hoặc phần việc tư vấn thường thì, đơn thuần mà giá hợp đồng được xác lập theo Tỷ Lệ giá trị khu công trình hoặc khối lượng việc làm. 2. Giá hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt : a ) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt là giá hợp đồng được xác lập trên cơ sở khối lượng việc làm tạm tính và đơn giá từng việc làm trong hợp đồng là cố định và thắt chặt và không đổi khác trong suốt quy trình triển khai hợp đồng, trừ những trường hợp được phép kiểm soát và điều chỉnh pháp luật tại hợp đồng ( nếu có ). b ) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt vận dụng cho những khu công trình hoặc gói thầu không đủ điều kiện kèm theo xác lập đúng chuẩn về khối lượng nhưng đủ điều kiện kèm theo xác lập về những đơn giá thực thi việc làm và Bên nhận thầu có đủ năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, tài liệu để giám sát, xác lập đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình cố định và thắt chặt và những rủi ro đáng tiếc tương quan đến việc xác lập đơn giá ; c ) Đơn giá cố định và thắt chặt không biến hóa trong suốt quy trình thực thi hợp đồng trừ những trường hợp được phép kiểm soát và điều chỉnh đã ghi rõ trong hợp đồng thiết kế xây dựng ; 3. Giá hợp đồng theo giá kiểm soát và điều chỉnh : a ) Giá hợp đồng theo giá kiểm soát và điều chỉnh là giá hợp đồng mà khối lượng việc làm và đơn giá cho việc làm trong hợp đồng được phép kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp lao lý tại hợp đồng. b ) Giá hợp đồng theo giá kiểm soát và điều chỉnh vận dụng cho những khu công trình hoặc gói thầu mà ở thời gian ký kết hợp đồng không đủ điều kiện kèm theo xác lập đúng chuẩn về khối lượng việc làm cần triển khai hoặc những yếu tố ngân sách để xác lập đơn giá thực thi những việc làm. c ) Giá kiểm soát và điều chỉnh sẽ được kiểm soát và điều chỉnh khi có đủ điều kiện kèm theo xác lập khối lượng, đơn giá triển khai theo pháp luật trong hợp đồng. 4. Giá hợp đồng phối hợp là giá hợp đồng được xác lập theo những hình thức lao lý tại những khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. Giá hợp đồng phối hợp vận dụng cho những khu công trình hoặc gói thầu có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và thời hạn thực thi lê dài. Bên giao thầu và Bên nhận thầu địa thế căn cứ vào những loại việc làm trong hợp đồng để thoả thuận, xác lập những loại việc làm xác lập theo giá hợp đồng trọn gói ( khoán gọn ), giá hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt hay giá hợp đồng theo giá kiểm soát và điều chỉnh.

Điều 22. Điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng

Việc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng thiết kế xây dựng phải ghi trong hợp đồng kiến thiết xây dựng và được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp sau đây : 1. Khi ký kết hợp đồng có sử dụng những đơn giá tạm tính so với những việc làm ( hoặc khối lượng việc làm ) mà ở thời gian ký hợp đồng Bên giao thầu và Bên nhận thầu chưa đủ điều kiện kèm theo xác lập đúng chuẩn đơn giá và chấp thuận đồng ý kiểm soát và điều chỉnh khi có đủ điều kiện kèm theo ; 2. Khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20 % khối lượng việc làm tương ứng mà nhà thầu phải thực thi theo hợp đồng thì xem xét kiểm soát và điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó ; 3. Các đơn giá mà chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu đồng ý chấp thuận xem xét, kiểm soát và điều chỉnh lại sau khoảng chừng thời hạn nhất định kể từ khi triển khai hợp đồng và đã được ghi rõ trong hợp đồng ; 4. Trường hợp giá nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có dịch chuyển lớn tác động ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực thi hợp đồng hoặc khi nhà nước đổi khác những chủ trương có tương quan thì phải báo cáo giải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động ; 5. Do những trường hợp bất khả kháng được pháp luật trong hợp đồng.

Điều 23. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

1. Giá hợp đồng kiến thiết xây dựng chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp sau đây : a ) Bổ sung những việc làm ngoài khoanh vùng phạm vi hợp đồng đã ký kết ; b ) Các trường hợp lao lý tại Điều 22 của Nghị định này ; c ) Các khoản trượt giá đã pháp luật trong hợp đồng. Các địa thế căn cứ để tính trượt giá được xác lập vào thời gian 28 ngày trước ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán giao dịch. 2. Trong khoanh vùng phạm vi giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, việc kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng thiết kế xây dựng phải được Bên giao thầu và Bên nhận thầu ghi rõ trong hợp đồng kiến thiết xây dựng. 3. Căn cứ lao lý tại Điều 22 của Nghị định này, chủ góp vốn đầu tư được quyền phê duyệt giá hợp đồng kiểm soát và điều chỉnh và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc phê duyệt của mình. Đối với những khu công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trước khi phê duyệt giá hợp đồng kiểm soát và điều chỉnh chủ góp vốn đầu tư phải báo cáo giải trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư. 4. Trường hợp giá hợp đồng sau khi kiểm soát và điều chỉnh vượt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt thì chủ góp vốn đầu tư phải báo cáo giải trình người có thẩm quyền chấp thuận đồng ý trước khi phê duyệt giá hợp đồng kiểm soát và điều chỉnh. 5. Việc kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng thiết kế xây dựng của dự án Bất Động Sản không được vượt tổng mức góp vốn đầu tư trong dự án Bất Động Sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 24. Tạm ứng vốn để thực hiện hợp đồng xây dựng

1. Việc tạm ứng vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình phải được pháp luật trong hợp đồng kiến thiết xây dựng và triển khai ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành. Mức tạm ứng vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình được pháp luật như sau : a ) Đối với hợp đồng tư vấn, mức tạm ứng vốn tối thiểu là 25 % giá hợp đồng ; b ) Đối với hợp đồng kiến thiết thiết kế xây dựng, mức tạm ứng vốn tối thiểu là 10 % giá hợp đồng so với hợp đồng có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên ; tối thiểu 15 % so với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng và tối thiểu 20 % so với những hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng ; c ) Đối với hợp đồng đáp ứng vật tư, thiết bị tuỳ theo giá trị hợp đồng nhưng mức tạm ứng không thấp hơn 10 % giá hợp đồng ; d ) Đối với hợp đồng thực thi theo hình thức EPC, việc tạm ứng vốn để mua thiết bị được địa thế căn cứ theo quá trình đáp ứng trong hợp đồng ; những việc làm khác như phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng mức tạm ứng tối thiểu là 15 % giá trị phần việc làm đó trong hợp đồng. 2. Vốn tạm ứng cho việc làm giải phóng mặt phẳng được thực thi theo kế hoạch giải phóng mặt phẳng. 3. Bên giao thầu thống nhất kế hoạch tạm ứng và tịch thu vốn với Bên nhận thầu để sản xuất trước 1 số ít cấu kiện, bán thành phẩm trong thiết kế xây dựng có giá trị lớn bảo vệ xây đắp hoặc mua một số ít vật tư phải dự trữ theo mùa.

Điều 25. Thanh toán hợp đồng xây dựng

1. Việc giao dịch thanh toán hợp đồng phải tương thích với loại hợp đồng, giá hợp đồng và những điều kiện kèm theo trong hợp đồng mà những bên tham gia hợp đồng đã ký kết. Số lần thanh toán giao dịch, quy trình tiến độ giao dịch thanh toán và điều kiện kèm theo giao dịch thanh toán phải được ghi rõ trong hợp đồng. 2. Đối với giá hợp đồng trọn gói : thanh toán giao dịch theo tỷ suất Phần Trăm ( % ) giá hợp đồng hoặc giá khu công trình, khuôn khổ khu công trình triển khai xong tương ứng với những quá trình thanh toán giao dịch được ghi trong hợp đồng sau khi đã có hồ sơ thanh toán giao dịch được kiểm tra, xác nhận của chủ góp vốn đầu tư. Bên nhận thầu được thanh toán giao dịch hàng loạt giá hợp đồng đã ký với Bên giao thầu và những khoản tiền được kiểm soát và điều chỉnh giá ( nếu có ) sau khi triển khai xong hợp đồng và được nghiệm thu sát hoạch. 3. Đối với giá hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt : thanh toán giao dịch trên cơ sở khối lượng những việc làm hoàn thành xong ( kể cả khối lượng phát sinh, nếu có ) được nghiệm thu sát hoạch trong quy trình tiến độ giao dịch thanh toán và đơn giá tương ứng với những việc làm đó đã ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục bổ trợ hợp đồng ; 4. Đối với giá hợp đồng theo giá kiểm soát và điều chỉnh : thanh toán giao dịch trên cơ sở khối lượng những việc làm triển khai xong ( kể cả khối lượng phát sinh ( nếu có ) được nghiệm thu sát hoạch trong quy trình tiến độ giao dịch thanh toán và đơn giá đã kiểm soát và điều chỉnh theo lao lý của hợp đồng. Trường hợp đến tiến trình thanh toán giao dịch vẫn chưa đủ điều kiện kèm theo kiểm soát và điều chỉnh đơn giá thì sử dụng đơn giá tạm tính khi ký hợp đồng để thực thi giao dịch thanh toán và kiểm soát và điều chỉnh giá trị giao dịch thanh toán khi có đơn giá kiểm soát và điều chỉnh theo đúng lao lý của hợp đồng. 5. Trường hợp vận dụng giá hợp đồng tích hợp như pháp luật tại khoản 4 Điều 21 của Nghị định này thì việc giao dịch thanh toán được triển khai tương ứng theo những pháp luật giao dịch thanh toán tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều này. 6. Vốn tạm ứng được tịch thu dần vào những lần thanh toán giao dịch. Việc tịch thu vốn tạm ứng được mở màn ngay khi thanh toán giao dịch lần đầu và kết thúc khi khối lượng đã giao dịch thanh toán đạt 80 % giá trị hợp đồng. Đối với việc làm giải phóng mặt phẳng, việc tịch thu vốn tạm ứng kết thúc sau khi đã thực thi xong việc làm giải phóng mặt phẳng. 7. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán giao dịch hợp lệ, chủ góp vốn đầu tư phải giao dịch thanh toán giá trị khối lượng việc làm đã thực thi cho nhà thầu. Đối với những khu công trình kiến thiết xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong thời hạn 3 ngày thao tác kể từ khi nhận đủ hồ sơ ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán hợp lệ của nhà thầu, chủ góp vốn đầu tư phải hoàn thành xong những thủ tục và chuyển ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán tới cơ quan cấp phép, cho vay vốn. Trong năm kết thúc kiến thiết xây dựng hoặc năm đưa khu công trình vào sử dụng, chủ góp vốn đầu tư phải thanh toán giao dịch cho nhà thầu giá trị việc làm triển khai xong trừ khoản tiền giữ lại để bh khu công trình theo pháp luật.

Điều 26. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng

1. Các tài liệu, ghi nhận thiết yếu trong hồ sơ giao dịch thanh toán phải được ghi rõ trong hợp đồng kiến thiết xây dựng. Hồ sơ thanh toán giao dịch do Bên nhận thầu lập gồm có những tài liệu hầu hết sau : a ) Biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng thực thi trong quá trình thanh toán giao dịch có xác nhận của đại diện thay mặt nhà thầu, Bên giao thầu và tư vấn giám sát ( nếu có ) ; b ) Bản xác nhận khối lượng kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện thay mặt nhà thầu, Bên giao thầu và tư vấn giám sát ( nếu có ) ; c ) Bảng tính giá trị đề xuất thanh toán giao dịch trên cơ sở khối lượng việc làm triển khai xong đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng ; d ) Đề nghị giao dịch thanh toán của Bên nhận thầu trong đó nêu rõ khối lượng đã hoàn thành xong và giá trị triển khai xong, giá trị tăng ( giảm ) so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị ý kiến đề nghị thanh toán giao dịch trong quy trình tiến độ. 2. Đối với trường hợp giao dịch thanh toán hợp đồng theo giá hợp đồng trọn gói : biên bản xác nhận khối lượng tại điểm a ) khoản 1 Điều này là xác nhận hoàn thành xong khu công trình, khuôn khổ khu công trình, việc làm của khu công trình tương thích với phong cách thiết kế ( không cần xác nhận khối lượng triển khai xong cụ thể ).

Điều 27. Đơn giá khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng xây dựng

1. Khối lượng việc làm phát sinh ngoài hợp đồng kiến thiết xây dựng gồm có : a ) Những khối lượng việc làm bổ trợ ngoài khoanh vùng phạm vi việc làm lao lý so với hợp đồng vận dụng phương pháp giá hợp đồng trọn gói ; b ) Những khối lượng việc làm không có đơn giá hoặc những khối lượng việc làm có đơn giá nhưng phát sinh, bổ trợ thêm khối lượng so với hợp đồng vận dụng phương pháp giá hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt và giá kiểm soát và điều chỉnh lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21 của Nghị định này. 2. Đối với khối lượng việc làm phát sinh nhỏ hơn 20 % khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng và đã có đơn giá trong hợp đồng thì sử dụng dụng đơn giá đã ghi trong hợp đồng để thanh toán giao dịch. 3. Đối với khối lượng việc làm phát sinh lớn hơn 20 % khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng việc làm phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì Bên giao thầu và Bên nhận thầu thống nhất xác lập theo những nguyên tắc pháp luật trong hợp đồng về đơn giá những khối lượng phát sinh. 4. Đối với việc làm bổ trợ ngoài khoanh vùng phạm vi việc làm lao lý của hợp đồng vận dụng phương pháp giá hợp đồng trọn gói thì giá trị bổ trợ sẽ được lập dự trù. Bên giao thầu và Bên nhận thầu đàm phán thống nhất ký hợp đồng bổ trợ giá trị phát sinh này. 5. Chủ góp vốn đầu tư được quyền phê duyệt đơn giá cho khối lượng việc làm phát sinh, giao dịch thanh toán khối lượng phát sinh và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc phê duyệt, thanh toán giao dịch này. Đối với những khu công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước chủ góp vốn đầu tư phải báo cáo giải trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư trước khi phê duyệt đơn giá những việc làm phát sinh và thanh toán giao dịch khối lượng phát sinh,

Điều 28. Bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hành công trình

1. Đối tượng bảo hiểm, mức bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm của Bên giao thầu và Bên nhận thầu phải được lao lý rõ trong hợp đồng kiến thiết xây dựng. 2. Bảo hiểm khu công trình kiến thiết xây dựng và những gia tài thuộc quyền sở hữu của Bên giao thầu sẽ do Bên giao thầu mua ; trường hợp phí bảo hiểm này đã được tính vào giá trúng thầu thì Bên nhận thầu mua bảo hiểm. 3. Bên nhận thầu phải triển khai mua những loại bảo hiểm thiết yếu để bảo vệ cho hoạt động giải trí của chính Bên nhận thầu. 4. Bên giao thầu và Bên nhận thầu thống nhất và pháp luật trong hợp đồng về điều kiện kèm theo, thời hạn bh và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên về bh khu công trình thiết kế xây dựng cũng như khoản tiền giữ lại để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bh khu công trình. Trường hợp được Bên giao thầu đồng ý chấp thuận, Bên nhận thầu hoàn toàn có thể nộp bảo lãnh Bảo hành khu công trình thay cho khoản tiền mà Bên giao thầu giữ lại để bh khu công trình.

Điều 29. Thưởng phạt và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

1. Việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng phải được pháp luật rõ trong hợp đồng thiết kế xây dựng. 2. Mức thưởng không vượt quá 12 % giá trị phần hợp đồng làm lợi, mức phạt không vượt quá 12 % giá trị hợp đồng bị vi phạm. 3. Tranh chấp giữa những bên tham gia hợp đồng được xử lý trên cơ sở thương lượng, hoà giải giữa những bên hoặc do trọng tài hoặc toà án xử lý theo lao lý của pháp lý.

Điều 30. Quyết toán hợp đồng xây dựng

1. Bên giao thầu và Bên nhận thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm quyết toán hợp đồng kiến thiết xây dựng trong vòng 30 ngày sau khi bên nhận thầu hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng ( trừ nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành khu công trình theo pháp luật ) và đề nghị quyết toán hợp đồng. 2. Bên nhận thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm lập quyết toán hợp đồng gửi bên giao thầu. Quyết toán hợp đồng phải xác lập rõ giá hợp đồng đã ký kết, giá đã giao dịch thanh toán, giá được giao dịch thanh toán và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác mà bên giao thầu cần phải thực thi theo pháp luật hợp đồng. Bên giao thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra và quyết toán với bên nhận thầu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về giá trị hợp đồng đã quyết toán. 3. Ngay sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm bh khu công trình theo những pháp luật trong hợp đồng đã ký kết, bên giao thầu ( hoặc chủ góp vốn đầu tư ) có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán khoản tiền giữ lại để bh khu công trình ( nếu có ) cho bên nhận thầu và triển khai việc thanh lý hợp đồng chấm hết nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những bên tham gia hợp đồng.

Chương 6:

THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 31. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Trong thời hạn 7 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đề xuất thanh toán giao dịch và hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép, cho vay vốn có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán vốn góp vốn đầu tư theo đề xuất thanh toán giao dịch của chủ góp vốn đầu tư ( hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của chủ góp vốn đầu tư ) trên cơ sở kế hoạch vốn được giao. 2. Chủ góp vốn đầu tư ( hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của chủ góp vốn đầu tư ) chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về giá trị ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán với tổ chức triển khai cấp phép, cho vay vốn. Trong quy trình thanh toán giao dịch vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nếu phát hiện những sai sót, bất hài hòa và hợp lý về giá trị ý kiến đề nghị thanh toán giao dịch của chủ góp vốn đầu tư ( hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của chủ góp vốn đầu tư ) thì những tổ chức triển khai cấp phép, cho vay vốn góp vốn đầu tư phải thông tin ngay với chủ góp vốn đầu tư để chủ góp vốn đầu tư báo cáo giải trình, bổ trợ hoàn thành xong hồ sơ. 3. Chủ góp vốn đầu tư có quyền nhu yếu bồi thường hoặc kiện ra những toà án hành chính, kinh tế tài chính đòi bồi thường về những thiệt hại do việc chậm chễ thanh toán giao dịch của những tổ chức triển khai cấp phép, cho vay vốn góp vốn đầu tư gây ra cho chủ góp vốn đầu tư. Nghiêm cấm những tổ chức triển khai cấp phép, cho vay vốn góp vốn đầu tư và chủ góp vốn đầu tư tự đặt ra những lao lý trái pháp lý trong việc thanh toán giao dịch vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng.

Điều 32. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Vốn góp vốn đầu tư được quyết toán là hàng loạt ngân sách hợp pháp đã thực thi cho góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình và đưa khu công trình vào khai thác sử dụng. giá thành hợp pháp là ngân sách được thực thi trong khoanh vùng phạm vi phong cách thiết kế, dự trù đã được phê duyệt kể cả phần kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ hoặc là ngân sách được thực thi đúng với hợp đồng đã ký kết, tương thích với những lao lý của pháp lý. Đối với những khu công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn góp vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong số lượng giới hạn tổng mức góp vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuỳ theo quy mô, đặc thù và thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thực thi quyết toán vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng từng khuôn khổ khu công trình hoặc hàng loạt khu công trình ngay sau khi khuôn khổ khu công trình, khu công trình triển khai xong đưa vào khai thác sử dụng theo nhu yếu của người quyết định hành động góp vốn đầu tư. 2. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn góp vốn đầu tư khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoàn thành xong để trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt chậm nhất là 12 tháng so với những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản nhóm A, 9 tháng so với dự án Bất Động Sản nhóm B và 6 tháng so với dự án Bất Động Sản nhóm C kể từ khi khu công trình hoàn thành xong, đưa vào khai thác sử dụng. Sau sáu tháng kể từ khi có quyết định hành động phê duyệt quyết toán vốn góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản hoàn thành xong, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý nợ công, tất toán thông tin tài khoản của dự án Bất Động Sản tại cơ quan thanh toán giao dịch, cho vay, cấp phép vốn góp vốn đầu tư. 3. Đối với những khu công trình kiến thiết xây dựng sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức thì chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc quyết toán vốn góp vốn đầu tư theo pháp luật của nhà nước và những lao lý của Nhà hỗ trợ vốn ( nếu có ).

Chương VII:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 33. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng là cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai thống nhất quản trị nhà nước về ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình và có nghĩa vụ và trách nhiệm : 1. Hướng dẫn việc lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm có tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình, định mức và giá kiến thiết xây dựng khu công trình, chiêu thức đo bóc khối lượng khu công trình, chiêu thức xác lập giá ca máy và thiết bị thiết kế ; 2. Công bố định mức thiết kế xây dựng, suất vốn góp vốn đầu tư, chỉ số giá thiết kế xây dựng, giải pháp xác lập chỉ số giá kiến thiết xây dựng, độ dài thời hạn thiết kế xây dựng ; hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động giải trí thiết kế xây dựng khu công trình và những nội dung khác pháp luật tại Nghị định này ; 3. Thanh tra, kiểm tra việc thực thi những pháp luật về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình.

Điều 34. Bộ Tài chính

1. Hướng dẫn việc thanh toán giao dịch, quyết toán vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình. 2. Hướng dẫn và phát hành ngân sách bảo hiểm tư vấn, bảo hiểm khu công trình kiến thiết xây dựng. 3. Thanh tra, kiểm tra việc thanh toán giao dịch, quyết toán những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 35. Các Bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

1. Các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ giải pháp lập định mức kiến thiết xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn, tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng và công bố những định mức thiết kế xây dựng cho những khu công trình, việc làm đặc trưng của Bộ, địa phương.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, thành phố; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn.

Chương 8:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Xử lý chuyển tiếp

1. Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành nhưng chưa tiến hành triển khai hoặc đang triển khai thì triển khai theo những lao lý về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng tại Nghị định 16 / / 2005 / NĐ-CP ngày 07/02/2005 của nhà nước về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình, Nghị định 112 / 2006 / NĐ-CP ngày 29/9/2006 của nhà nước về sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định 16 / / 2005 / NĐ-CP ngày 07/02/2005 của nhà nước và những văn bản quy phạm pháp luật khác có tương quan. Trường hợp thiết yếu kiểm soát và điều chỉnh tổng mức góp vốn đầu tư theo pháp luật tại Nghị định này thì người quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh và phải bảo vệ không làm gián đoạn những việc làm thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. 2. Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình đã lập, thẩm định và đánh giá nhưng chưa được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì thực thi theo những pháp luật tại Nghị định này. 3. Tổ chức, cá thể đang thực thi những việc làm tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình được liên tục hoạt động giải trí đến 31 tháng 12 năm 2008. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, những tổ chức triển khai, cá thể này nếu hoạt động giải trí tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình phải có đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại Nghị định này.

Điều 37. Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 38. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Nghị định này sửa chữa thay thế những lao lý về quản ngân sách dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình, về hợp đồng trong hoạt động giải trí thiết kế xây dựng tại Nghị định 16/2005 / NĐ-CP ngày 07/02/2005 của nhà nước về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình và Nghị định 112 / 2006 / NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định 16/2005 / NĐ-CP ngày 07/02/2005 và những lao lý tại những văn bản quy phạm pháp luật khác trái với những pháp luật tại Nghị định này. 3. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với những Bộ, ngành tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn thực thi theo Nghị định này.

 

T.M CHÍNH PHỦ
 THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *