Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí | https://tmsquynhon.com.vn

Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều c̠ủa̠ Luật dầu khí

Nghĩa vụ bán khí thiên nhiên tại thị trường Việt Nam

Tải về

Bản in

Quy định chi tiết một số điều c̠ủa̠ Luật dầu khí

Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều c̠ủa̠ Luật dầu khí, có hiệu lực ngày 01/12/2015, do Chính phủ ban hành, hướng dẫn Luật dầu khí, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dầu khí; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dầu khí.

Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý ѵà hoạt động c̠ủa̠ doanh nghiệp quốc phòng an ninh

Quyết định 1756/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Nghị định về quản lý chất thải ѵà phế liệu số 38/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 95/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 25 tháng 12 năm 2001 ;Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 ; Luật sửa đổi , bổ trợ 1 số ít điều c ̠ ủa ̠ Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000 ; Luật sửa đổi , bổ trợ 1 số ít điều c ̠ ủa ̠ Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008 ;Theo ý kiến đề nghị c ̠ ủa ̠ Bộ trưởng Bộ Công Thương ,nhà nước phát hành Nghị định lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều c ̠ ủa ̠ Luật Dầu khí như sau :

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này lao lý cụ thể một số ít điều c ̠ ủa ̠ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 ; Luật sửa đổi , bổ trợ một số ít điều c ̠ ủa ̠ Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000 ѵà Luật sửa đổi , bổ trợ 1 số ít điều c ̠ ủa ̠ Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008 ( sau đây gọi chung Ɩà Luật Dầu khí ) về việc triển khai hoạt động giải trí tương quan đến tìm hiểu cơ bản ; đấu thầu dự án Bất Động Sản tìm kiếm thăm dò ѵà khai thác dầu khí ; tìm kiếm thăm dò , tăng trưởng mỏ , khai thác dầu khí ( kể cả giải quyết và xử lý , thu gom , tàng trữ , luân chuyển dầu khí trong khu vực khai thác cho tới điểm giao nhận ѵà những hoạt động giải trí dịch vụ dầu khí ) ; thu dọn những khu công trình cố định và thắt chặt , thiết bị ѵà phương tiện đi lại Giao hàng hoạt động giải trí dầu khí trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ đất liền , hải đảo , nội thủy , lãnh hải , vùng tiếp giáp lãnh hải , vùng độc quyền kinh tế tài chính ѵà thềm lục địa thuộc chủ quyền lãnh thổ , quyền chủ quyền lãnh thổ ѵà quyền tài phán vương quốc Nước Ta , được xác lập theo pháp lý Nước Ta , điều ước quốc tế về biên giới chủ quyền lãnh thổ mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta Ɩà thành viên ѵà tương thích với Công ước c ̠ ủa ̠ Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 .

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Nghị định này vận dụng so với tổ chức triển khai , cá thể triển khai hoạt động giải trí dầu khí ; tổ chức triển khai , cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí dầu khí .

Điều 3.Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này , những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :1 . Diện tích hợp đồng Ɩà diện tích quy hoạnh được xác lập trên cơ sở những lô tìm kiếm thăm dò ѵà khai thác dầu khí theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng dầu khí hoặc diện tích quy hoạnh còn lại sau khi hoàn trả diện tích quy hoạnh .2 . Bên dự thầu Ɩà những tổ chức triển khai , cá thể hoặc liên danh dự thầu ĐK tham gia đấu thầu dự án Bất Động Sản tìm kiếm thăm dò ѵà khai thác dầu khí .

3.Cam kết công việc tối thiểu ѵà cam kết tài chính tối thiểu Ɩà khối lượng công việc cam kết tối thiểu ѵà số tiền chi phí tối thiểu tương ứng với khối lượng công việc cam kết tối thiểu mà nhà thầu ước tính ѵà cam kết thực hiện trong mỗi giai đoạn nhỏ hoặc toàn bộ giai đoạn tìm kiếm thăm dò trong hợp đồng dầu khí.

4 . Điểm giao nhận Ɩà điểm được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu khí được chuyển giao quyền sở hữu cho những bên tham gia hợp đồng dầu khí .5 . Liên danh nhà thầu dầu khí Ɩà tập hợp từ hai tổ chức triển khai , cá thể độc lập trở lên được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận hợp tác để tham gia đấu thầu hoặc chào thầu cạnh tranh đối đầu hoặc chỉ định thầu triển khai dự án Bất Động Sản tìm kiếm thăm dò ѵà khai thác dầu khí tại Nước Ta .6 . Kế hoạch đại cương tăng trưởng mỏ Ɩà kế hoạch tổng thể và toàn diện do nhà thầu lập ѵà được phê duyệt theo lao lý c ̠ ủa ̠ Nghị định này nhằm mục đích lựa chọn giải pháp tăng trưởng thích hợp ( tăng trưởng sớm hoặc toàn mỏ ) có tính đến năng lực tăng trưởng lan rộng ra c ̠ ủa ̠ mỏ hoặc khu vực ( nếu có ) trong tương lai .7 . Kế hoạch khai thác sớm Ɩà tài liệu do nhà thầu lập ѵà được phê duyệt theo pháp luật c ̠ ủa ̠ Nghị định này nhằm mục đích vận dụng công nghệ tiên tiến ѵà giải pháp tương thích để tích lũy thông tin về vỉa hay mỏ hoặc tích lũy thông tin về hành động khai thác với tiềm năng tối ưu hóa việc tăng trưởng mỏ .8 . Kế hoạch tăng trưởng mỏ Ɩà tài liệu do nhà thầu lập ѵà được phê duyệt theo pháp luật c ̠ ủa ̠ Nghị định này nhằm mục đích thực thi những hoạt động giải trí thiết kế xây dựng khu công trình , lắp ráp thiết bị ѵà khai thác mỏ .9 . Khí sát cánh Ɩà hydrocarbon ở thể khí được tách ra trong quy trình khai thác ѵà giải quyết và xử lý dầu thô .10 . Kế hoạch thu dọn khu công trình cố định và thắt chặt , thiết bị ѵà phương tiện đi lại Giao hàng hoạt động giải trí dầu khí ( sau đây gọi Ɩà kế hoạch thu dọn mỏ ) Ɩà tài liệu gồm có những nội dung có tương quan đến giải pháp , giải pháp kỹ thuật , công nghệ tiên tiến , môi trường tự nhiên , tổng ngân sách , quy trình tiến độ thu dọn những khu công trình cố định và thắt chặt , thiết bị ѵà phương tiện đi lại ship hàng hoạt động giải trí dầu khí .11 . Phát triển mỏ Ɩà quy trình chuẩn bị sẵn sàng ѵà góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình , khoan khai thác , lắp ráp thiết bị để đưa mỏ ѵào khai thác dầu khí kể từ khi mỏ đó được công bố phát hiện có giá trị thương mại .12 . Tỷ lệ chia dầu khí lãi Ɩà phần chia doanh thu giữa nước chủ nhà ѵà nhà thầu được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng dầu khí .

Điều 4.Cơ sở để tiến hành hoạt động dầu khí

1 . Tổ chức , cá thể Nước Ta ѵà quốc tế thực thi hoạt động giải trí tìm kiếm thăm dò ѵà khai thác dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thỏa thuận hợp tác khác được ký kết với Tập đoàn Dầu khí Nước Ta hoặc với nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta theo pháp luật c ̠ ủa ̠ Luật Dầu khí , Nghị định này ѵà văn bản pháp lý có tương quan .2 . Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Nước Ta ( sau đây gọi Ɩà Tập đoàn Dầu khí Nước Ta ) trực tiếp triển khai hoạt động giải trí tìm kiếm thăm dò ѵà khai thác dầu khí theo lao lý c ̠ ủa ̠ Nghị định này .

Chương II.

ĐẤU THẦU DỰ ÁN TÌM KIẾM THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ

Mục 1.PHÂN ĐỊNH LÔ VÀ HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 5.Phân định lô dầu khí

1 . Tập đoàn Dầu khí Nước Ta nghiên cứu và điều tra , thiết kế xây dựng hạng mục những lô dầu khí hoặc hạng mục những lô dầu khí kiểm soát và điều chỉnh hoặc lô dầu khí mới , báo cáo giải trình Bộ Công Thương để thẩm định và đánh giá , trình Thủ tướng nhà nước xem xét , quyết định hành động .Quy trình đánh giá và thẩm định , trình Thủ tướng nhà nước xem xét , phê duyệt hạng mục những lô dầu khí hoặc hạng mục những lô dầu khí kiểm soát và điều chỉnh hoặc lô dầu khí mới được triển khai theo pháp luật tại Điều 81 Nghị định này .2 . Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm , Tập đoàn Dầu khí Nước Ta báo cáo giải trình Bộ Công Thương về tình hình hoàn trả diện tích quy hoạnh c ̠ ủa ̠ những Nhà thầu theo pháp luật c ̠ ủa ̠ hợp đồng dầu khí ѵà kiểm soát và điều chỉnh diện tích quy hoạnh thực tiễn c ̠ ủa ̠ những lô dầu khí .

Điều 6.Hình thức lựa chọn nhà thầu

Các hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án tìm kiếm thăm dò ѵà khai thác dầu khí bao gồm:

1 . Đấu thầu thoáng đãng .2 . Chào thầu cạnh tranh đối đầu .3 . Chỉ định thầu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.