Nghị định 93/2016/NĐ-CP về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
——-

Số: 93/2016/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy định về điều kiện đối với các cơ sở sản xuất bán thành phẩm mỹ phẩm, thành phẩm mỹ phẩm và cơ sở đóng gói mỹ phẩm (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất mỹ phẩm); trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài khung hình con người ( da, mạng lưới hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và bên ngoài cơ quan sinh dục ) hoặc răng và niêm mạc miệng với một hoặc nhiều mục tiêu chính sau : Làm sạch, làm thơm, đổi khác diện mạo, hình thức, kiểm soát và điều chỉnh mùi khung hình, giữ khung hình trong điều kiện kèm theo tốt .2. Bán thành phẩm mỹ phẩm là mẫu sản phẩm chưa chế biến xong trọn vẹn, cần phải qua một hoặc một số ít quy trình sản xuất hoặc đóng gói mới thành thành phẩm mỹ phẩm .

Chương II
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Điều 3. Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm

2. Có Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .

Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

1. Điều kiện về nhân sự : Người đảm nhiệm sản xuất của cơ sở phải có kỹ năng và kiến thức trình độ về một trong những chuyên ngành sau : Hóa học, sinh học, dược học hoặc những chuyên ngành khác có tương quan phân phối nhu yếu của việc làm .2. Điều kiện về cơ sở vật chất :a ) Có khu vực, diện tích quy hoạnh, nhà xưởng, trang thiết bị cung ứng với nhu yếu về dây chuyền sản xuất sản xuất, loại mẫu sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm ;b ) Kho dữ gìn và bảo vệ nguyên vật liệu, vật tư đóng gói và thành phẩm phải bảo vệ có sự tách biệt giữa nguyên vật liệu, vật tư đóng gói và thành phẩm ; có khu vực riêng để dữ gìn và bảo vệ những chất dễ cháy nổ, những chất độc tính cao, nguyên, vật tư và loại sản phẩm bị loại, bị tịch thu và bị trả lại .3. Có mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng cung ứng những nhu yếu sau :b ) Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về nước siêu thị nhà hàng do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành ;d ) Có quy trình tiến độ sản xuất cho từng mẫu sản phẩm ;đ ) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu, bán thành phẩm, loại sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm ;

Chương III
THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Điều 5. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

Điều 6. Hình thức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

1. Cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm vận dụng so với những trường hợp sau :a ) Cơ sở sản xuất đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm ;b ) Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm nhưng chuyển khu vực sản xuất ;c ) Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm nhưng bổ trợ dây chuyền sản xuất sản xuất so với dây chuyền sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm .2. Cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm vận dụng so với trường hợp Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm bị mất hoặc hỏng .

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm gồm những tài liệu sau :a ) Đơn đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 lao lý tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ;b ) Sơ đồ mặt phẳng và phong cách thiết kế của cơ sở sản xuất ;c ) Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất ;2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm gồm những tài liệu sau :a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 03 lao lý tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ;3. Hồ sơ đề xuất cấp, cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo, sản xuất mỹ phẩm được lập thành 01 bộ, có đóng dấu giáp lai giữa những trang của cơ sở sản xuất .

Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

1. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Y tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất đặt xí nghiệp sản xuất .2. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất cấp, cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và triển khai một trong những hoạt động giải trí sau :a ) Cấp phiếu tiếp đón hồ sơ theo Mẫu số 05 lao lý tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này nếu hồ sơ không thiếu và hợp lệ theo pháp luật tại Điều 7 Nghị định này ;b ) Thông báo bằng văn bản những nội dung chưa vừa đủ, hợp lệ .

Điều 9. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

1. Trước khi thực thi sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế .2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí đánh giá và thẩm định theo lao lý, Sở Y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm ; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc nhu yếu cơ sở đổi khác, khắc phục, phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .3. Đối với trường hợp nhu yếu cơ sở đổi khác, khắc phục :a ) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm triển khai biến hóa, khắc phục và gửi báo cáo giải trình đến Sở Y tế ;b ) Sở Y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét báo cáo giải trình, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm ( trong trường hợp thiết yếu ). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình khắc phục, cơ quan kiểm tra phải vấn đáp bằng văn bản về tác dụng kiểm tra ;c ) Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày phát hành văn bản nhu yếu cơ sở sản xuất mỹ phẩm biến hóa, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo giải trình khắc phục của cơ sở, hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị .4. Đối với những cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy ghi nhận “ Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ” ( CGMP-ASEAN ) :a ) Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm ;b ) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm cho những cơ sở sản xuất mỹ phẩm này .

Điều 10. Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn đề nghị của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 11. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

1. Điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm vận dụng so với trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm nhưng có biến hóa về tên của cơ sở sản xuất hoặc đổi khác địa chỉ do kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính ( khu vực sản xuất không đổi khác ) .2. Hồ sơ ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm được làm thành 01 bộ, gồm những tài liệu sau :a ) Đơn đề xuất kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 04 lao lý tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ;b ) Các sách vở chứng tỏ sự đổi khác .3. Việc tiếp đón hồ sơ đề xuất kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm được thực thi theo pháp luật tại Điều 8 Nghị định này .4. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn đề xuất của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này, giữ nguyên số của Giấy ghi nhận lần đầu, ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh lần thứ mấy, ngày kiểm soát và điều chỉnh, nguyên do kiểm soát và điều chỉnh .

Điều 12. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong các trường hợp sau:

1. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm không phân phối tổng thể những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 4 Nghị định này ;2. Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp lý ;3. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm thực thi việc sản xuất mỹ phẩm không đúng địa chỉ ghi trên Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm ;4. Giả mạo tài liệu trong hồ sơ để được cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm ;5. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có văn bản đề xuất tịch thu tự nguyện Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm .

Điều 13. Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cơ sở sản xuất đã hoạt động giải trí trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành được liên tục sản xuất những loại mẫu sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp đón Phiếu công bố loại sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực thực thi hiện hành nhưng phải triển khai xong thủ tục ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo pháp luật tại Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 .2. Cơ sở sản xuất đã hoạt động giải trí trước ngày Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành nếu sản xuất thêm những loại mẫu sản phẩm mỹ phẩm khác ngoài mẫu sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp đón Phiếu công bố mẫu sản phẩm mỹ phẩm thì phải triển khai thủ tục ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo lao lý tại Nghị định này trước khi triển khai sản xuất mẫu sản phẩm mỹ phẩm mới .3. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm đã được Bộ Y tế cấp Giấy ghi nhận “ Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ” ( CGMP-ASEAN ) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, Bộ Y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin list những cơ sở sản xuất mỹ phẩm này tới Sở Y tế để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm cho những cơ sở này trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 .4. Trong quy trình hoạt động giải trí, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải vận dụng mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ” ( CGMP-ASEAN ) .

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thi hành Nghị định này .2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thường trực nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. /

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (03).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

( Kèm theo Nghị định số 93/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của nhà nước )

Mẫu số 01 Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm
Mẫu số 02

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Mẫu số 03 Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm
Mẫu số 04 Đơn đề xuất kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm
Mẫu số 05 Phiếu đảm nhiệm hồ sơ

Mẫu số 01

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
SỞ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … … … … ..

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM
(*)

Chứng nhận lần đầu ngày :
Điều chỉnh lần thứ : …. ngày …., nguyên do kiểm soát và điều chỉnh :. ,
.

– Căn cứ Nghị định số………… của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

– Căn cứ ……… quy định chức năng, nhiệm vụ của ……

– Theo đề nghị của…

(CƠ QUAN) CHỨNG NHẬN

( * * ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Dây chuyền sản xuất bao gồm: ……(***)

………, ngày …… tháng …… năm
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(*) Trường hợp cấp lại, Giấy chứng nhận ghi rõ dòng chữ “BẢN CẤP LẠI”.

( * * ) Ghi rõ tên cơ sở sản xuất mỹ phẩm nêu trên Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm .
( * * * ) Ghi rõ dây chuyền sản xuất sản xuất là : Dây chuyền đóng gói loại sản phẩm ; sản xuất bán thành phẩm dạng khô ; sản xuất bán thành phẩm dạng ướt ; sản xuất mẫu sản phẩm dạng khô hay sản xuất mẫu sản phẩm dạng ướt hoặc dạng khác .

Mẫu số 02

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày …… tháng …… năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Kính gửi : … … … … … ..
Tên cơ sở :
Địa chỉ :
Số giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, ngày cấp, nơi cấp .
Điện thoại : Fax : E-mail :
Căn cứ Nghị định số … …. ngày … … … .. tháng … … … năm … … …. của nhà nước pháp luật về điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm, cơ sở … đề xuất Sở Y tế … cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm ( dây chuyền sản xuất sản xuất gồm có : … ( * ) ), hồ sơ gồm những tài liệu sau đây :
1. Sơ đồ mặt phẳng và phong cách thiết kế của nhà máy sản xuất ;
2. Danh mục thiết bị hiện có của xí nghiệp sản xuất ;
3. Danh mục những loại sản phẩm đang sản xuất và / hoặc dự kiến sản xuất ; tiêu chuẩn chất lượng của từng loại sản phẩm .
Cơ sở … cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng thực sự và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nội dung đã nêu .

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng du)

( * ) Ghi rõ dây chuyền sản xuất sản xuất là : Dây chuyền đóng gói mẫu sản phẩm ; sản xuất bán thành phẩm dạng khô ; sản xuất bán thành phẩm dạng ướt ; sản xuất loại sản phẩm dạng khô hay sản xuất mẫu sản phẩm dạng ướt hoặc dạng khác .

Mẫu số 03

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …… tháng …… năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Kính gửi : … … … … … ..
Tên cơ sở :
Địa chỉ :
Số giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, ngày cấp, nơi cấp .
Điện thoại : Fax : E-mail :
Căn cứ Nghị định số … …. ngày … tháng … năm … … của nhà nước lao lý về điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm, cơ sở … ý kiến đề nghị Sở Y tế … cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm đã được … cấp số … …., ngày … …
Lý do đề xuất cấp lại : … … … ( * )
Cơ sở … cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng thực sự và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nội dung đã nêu .

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng du)

( * ) Ghi rõ nguyên do đề xuất cấp lại là : Mất hay hỏng .

Mẫu số 04

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …… tháng …… năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Kính gửi : … … … … … ..
Tên cơ sở :
Địa chỉ :
Số giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, ngày cấp, nơi cấp .
Điện thoại : Fax : E-mail :
Căn cứ Nghị định số … …. ngày … … … .. tháng … … … năm … … …. của nhà nước lao lý về điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm, cơ sở … đề xuất Sở Y tế … kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm theo Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm đã được Sở Y tế … … …. cấp số … … .., ngày … … …
Lý do ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh : … … … ( * )
Cơ sở … cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng thực sự và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nội dung đã nêu .

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng du)

( * ) Ghi rõ nguyên do đề xuất kiểm soát và điều chỉnh là : Thay đổi tên của cơ sở sản xuất hoặc đổi khác địa chỉ do kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính .

Mẫu số 05

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ………
SỞ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / PTN –

…………, ngày …… tháng …… năm

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Họ và tên người nhận :
Chức vụ, đơn vị chức năng công tác làm việc :
Đã đảm nhiệm hồ sơ ( * ) …… của cơ sở sản xuất mỹ phẩm : ….
Hồ sơ gồm những tài liệu sau :
1 …
2 …

3…

NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng du)

( * ) Ghi rõ hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, cấp lại hoặc kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *