Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
——-

Số: 92/2016/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này lao lý về những ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo trong nghành nghề dịch vụ hàng không gia dụng gồm có :a ) Kinh doanh vận tải đường bộ hàng không ;b ) Kinh doanh cảng hàng không quốc tế, trường bay ;c ) Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay ;d ) Kinh doanh dịch vụ phong cách thiết kế, sản xuất, bảo trì hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Nước Ta ;đ ) Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoạt động giải trí bay ;e ) Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo, huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ nhân viên cấp dưới hàng không .2. Nghị định này không vận dụng so với trường bay chuyên dùng .

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Dịch Vụ Thương Mại hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay là những dịch vụ tương quan trực tiếp đến khai thác tàu bay, khai thác luân chuyển hàng không và hoạt động giải trí bay được thực thi tại cảng hàng không quốc tế, trường bay .2. Kinh doanh cảng hàng không quốc tế là hoạt động giải trí khai thác kiến trúc trường bay và những khu công trình khác thuộc kiến trúc cảng hàng không quốc tế thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của doanh nghiệp cảng hàng không quốc tế nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi .3. Kinh doanh vận tải đường bộ hàng không gồm có hai hình thức kinh doanh thương mại luân chuyển hàng không và kinh doanh thương mại hàng không chung .a ) Kinh doanh luân chuyển hàng không là việc luân chuyển hành khách, tư trang, sản phẩm & hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi .b ) Kinh doanh hàng không chung là hoạt động giải trí hàng không chung nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi bằng tàu bay trừ tàu bay không người lái, phương tiện đi lại bay siêu nhẹ theo pháp luật tại Điều 21 Luật hàng không gia dụng Nước Ta .

Điều 4. Xác nhận vốn

1. Văn bản xác nhận vốn được pháp luật như sau :a ) Đối với vốn góp bằng đồng Nước Ta và ngoại tệ tự do quy đổi : Văn bản của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán của tổ chức triển khai, cá thể đề xuất cấp giấy phép ; việc giải phóng khoản tiền phong tỏa tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán chỉ được thực thi sau khi tổ chức triển khai, cá thể được cấp giấy phép hoặc khi tổ chức triển khai, cá thể nhận được văn bản thông tin phủ nhận cấp giấy phép ;b ) Đối với vốn góp bằng gia tài trực tiếp ship hàng cho mục tiêu kinh doanh thương mại : Chứng thư thẩm định giá của tổ chức triển khai định giá có thẩm quyền xác nhận giá trị quy đổi thành tiền của gia tài tại thời gian lập hồ sơ xin cấp phép theo lao lý của pháp lý về thẩm định giá ;2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại nhiều ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo trong Nghị định này, mức vốn tối thiểu vận dụng là mức vốn cao nhất trong toàn bộ những ngành, nghề kinh doanh thương mại .3. Tổ chức, cá thể trực tiếp xác nhận vốn của doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực của số liệu tại thời gian xác nhận .

Chương II
KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

Chương III
KINH DOANH CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Chương IV
KINH DOANH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

Điều 15. Điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

1. Dịch Vụ Thương Mại hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay gồm có :a ) Dịch Vụ Thương Mại khai thác nhà ga hành khách ;b ) Thương Mại Dịch Vụ khai thác khu bay ;c ) Dịch Vụ Thương Mại khai thác nhà ga, kho sản phẩm & hàng hóa ;d ) Thương Mại Dịch Vụ cung ứng xăng dầu hàng không ;đ ) Dịch Vụ Thương Mại Giao hàng kỹ thuật thương mại mặt đất ;e ) Thương Mại Dịch Vụ phân phối suất ăn hàng không ;g ) Dịch Vụ Thương Mại sửa chữa thay thế, bảo trì phương tiện đi lại, trang thiết bị hàng không ;h ) Thương Mại Dịch Vụ kỹ thuật hàng không ;i ) Thương Mại Dịch Vụ bảo vệ bảo mật an ninh hàng không .2. Doanh nghiệp được phép triển khai kinh doanh thương mại những dịch vụ lao lý tại khoản 1 Điều này sau khi được cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3, khoản 4 Điều này .3. Thương Mại Dịch Vụ khai thác khu bay do doanh nghiệp cảng hoặc tổ chức triển khai được Bộ Giao thông vận tải đường bộ giao quản trị kiến trúc trường bay phân phối .4. Thương Mại Dịch Vụ bảo vệ bảo mật an ninh hàng không do lực lượng trấn áp bảo mật an ninh hàng không được tổ chức triển khai theo pháp luật tại Điều 195 Luật hàng không gia dụng Nước Ta phân phối .

Điều 19. Thủ tục cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

1. Giấy phép phân phối dịch vụ hàng không được cấp lại trong trường hợp bị mất, rách nát, hỏng hoặc đổi khác những nội dung trong giấy phép .2. Doanh nghiệp gửi hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép phân phối dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay trực tiếp hoặc qua mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc bằng những hình thức tương thích khác đến Cục Hàng không Nước Ta và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của những thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ gồm có :a ) Văn bản đề xuất cấp lại giấy phép theo Mẫu số 03 pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ;b ) Các tài liệu có tương quan đến việc biến hóa nội dung giấy phép ( nếu có ) .3. Đối với giấy phép cấp lại do biến hóa nội dung : Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Nước Ta cấp lại Giấy phép phân phối dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay ; trường hợp không cấp phải gửi văn bản vấn đáp người ý kiến đề nghị và nêu rõ nguyên do .4. Đối với giấy phép cấp lại do bị mất, rách nát, hỏng : Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đề xuất, Cục Hàng không Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, quyết định hành động cấp lại giấy phép hoặc thông tin bằng văn bản nguyên do phủ nhận cấp cho người ý kiến đề nghị .5. Cục Hàng không Nước Ta thông tin về việc cấp lại giấy phép cho Cảng vụ hàng không để triển khai công tác làm việc kiểm tra, giám sát .

Điều 20. Hủy bỏ Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

1. Giấy phép phân phối dịch vụ hàng không bị hủy bỏ hiệu lực hiện hành trong những trường hợp sau đây :a ) Cung cấp thông tin không trung thực trong quy trình đề xuất cấp giấy phép ;b ) Không duy trì mức vốn tối thiểu liên tục trong quy trình hoạt động giải trí ;c ) Vi phạm nghiêm trọng những pháp luật của pháp lý về bảo mật an ninh quốc phòng ;d ) Chấm dứt hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý hoặc theo đề xuất của doanh nghiệp ;đ ) Bị Cục Hàng không Nước Ta khuyến nghị lần thứ ba trong thời hạn 12 tháng mà không khắc phục được ;e ) Vi phạm nghiêm trọng những lao lý về bảo vệ bảo mật an ninh hàng không, bảo đảm an toàn hàng không, điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại, giá dịch vụ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên ;g ) Không mở màn cung ứng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép .2. Cục Hàng không Nước Ta phát hành quyết định hành động về việc giấy phép bị hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành, nêu rõ nguyên do. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay phải chấm hết ngay việc cung ứng dịch vụ theo quyết định hành động đã được phát hành .

Chương V
DỊCH VỤ THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, BẢO DƯỠNG, THỬ NGHIỆM TÀU BAY, ĐỘNG CƠ TÀU BAY, CÁNH QUẠT TÀU BAY VÀ TRANG THIẾT BỊ TÀU BAY

Chương VI
KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

Chương VII
KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Điều 24. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
Được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về tổ chức triển khai cỗ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên lao lý, tại Điều 25, 26 của Nghị định này ;2. Yêu cầu về chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu giảng dạy giảng dạy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ pháp luật .

Điều 28. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

1. Giấy ghi nhận được cấp lại trong trường hợp bị mất, rách nát, hỏng hoặc có đổi khác trong nội dung giấy ghi nhận .2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại gồm có :a ) Đơn ý kiến đề nghị theo Mẫu số 06 lao lý tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ;b ) Các tài liệu tương quan đến việc đổi khác nội dung giấy ghi nhận ( nếu có ) .3. Trường hợp cấp lại giấy ghi nhận do bị mất, rách nát, hỏng : Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ không thiếu theo pháp luật, Cục Hàng không Nước Ta cấp lại giấy ghi nhận hoặc thông tin khước từ cấp bằng văn bản, nêu rõ nguyên do .

Điều 29. Hủy bỏ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

1. Giấy ghi nhận bị hủy bỏ trong những trường hợp sau :a ) Chấm dứt hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý hoặc theo ý kiến đề nghị của cơ sở đủ điều kiện kèm theo đào tạo và giảng dạy, đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ nhân viên cấp dưới hàng không ;b ) Cố ý làm xô lệch thông tin trong hồ sơ đề xuất cấp giấy ghi nhận ;c ) Hoạt động sai mục tiêu hoặc không đúng nội dung ghi trong giấy ghi nhận ;d ) Cố ý vi phạm những pháp luật về bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn hàng không ;đ ) Không duy trì đủ điều kiện kèm theo theo giấy ghi nhận đã được cấp ;e ) Giấy ghi nhận bị tẩy xóa, thay thế sửa chữa .2. Trong trường hợp giấy ghi nhận bị hủy bỏ, Cục Hàng không Nước Ta ra quyết định hành động hủy bỏ giấy ghi nhận ; cơ sở huấn luyện và đào tạo đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ nhân viên cấp dưới hàng không phải chấm hết ngay việc kinh doanh thương mại dịch vụ đào tạo và giảng dạy, huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ theo quyết định hành động của Cục Hàng không Nước Ta .

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

1. Hoạt động đúng mục tiêu, nội dung ghi trong giấy phép, giấy ghi nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp .2. Duy trì đủ điều kiện kèm theo được cấp giấy phép, giấy ghi nhận theo pháp luật tại Nghị định này .3. Tuân thủ những điều kiện kèm theo hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý về hàng không gia dụng .4. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo phải phân phối nhu yếu về vốn tối thiểu, hàng năm phải gửi báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán đồng ý toàn phần về Cục Hàng không Nước Ta để thực thi việc kiểm tra, giám sát việc duy trì vốn tối thiểu theo pháp luật tại Nghị định này .

Điều 31. Hiệu luật thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 .2. Nghị định này bãi bỏ :a ) đến Nghị định số 30/2013 / NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của nhà nước về kinh doanh thương mại luân chuyển hàng không và hoạt động giải trí hàng không chung ;b ), ,, Nghị định số 102 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước về quản trị, khai thác cảng hàng không quốc tế, trường bay .3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. /

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 Lưu: VT, KTN (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

Mẫu số 01
Tờ khai đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh thương mại luân chuyển hàng không / Giấy phép kinh doanh thương mại hàng không chung
Mẫu số 02
Giấy phép kinh doanh thương mại luân chuyển hàng không / Giấy phép kinh doanh thương mại hàng không chung
Mẫu số 03
Tờ khai cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay
Mẫu số 04
Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, sây bay
Mẫu số 05
Đơn đề xuất cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo huấn luyện và đào tạo, đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ nhân viên cấp dưới hàng không
Mẫu số 06
Đơn đề xuất cấp lại Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo huấn luyện và đào tạo, huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ nhân viên cấp dưới hàng không
Mẫu số 07
Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo giảng dạy, giảng dạy nhiệm vụ nhân viên cấp dưới hàng không

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI
Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/
Giấy phép kinh doanh hàng không chung

Kính gửi : …………… ( tên Cơ quan đánh giá và thẩm định hoặc cấp Giấy ĐK )
Tôi là : ( ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa ) ……………………………………. Nam / Nữ : ……………….
Chức danh : ………………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày : ……… / …….. / ……. Dân tộc : ………………………………………. Quốc tịch : ……………..

Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân) hoặc Hộ chiếu số: ………………………… 
Ngày cấp:…./……/……… Cơ quan cấp: …………………………………………………………………….

Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại : ……………………………………………………………………………………………………
Điện thoại : ……………….. Fax : ………………. E-Mail : ………………. Website : ………………………….
Đại diện theo pháp lý của công ty : ……………………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp : ……………………………………………………………………………………………
Đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại luân chuyển hàng không / Giấy phép kinh doanh thương mại hàng không chung vì mục tiêu thương mại với nội dung sau :
1. Tên doanh nghiệp : ……………………………………………………………………………………………
Tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế : ………………………………………………………………..
Tên doanh nghiệp viết tắt : ……………………………………………………………………………………..
Tên thương mại : ………………………………………………………………………………………………….
Nhãn hiệu : ………………………………………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính :
Điện thoại : ……………….. Fax : ………………. E-Mail : ………………. Website : ………………………….
Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp số : ……………………………………………………………..
Do : ………………………………. cấp ngày ………. tháng ……….. năm ………. tại …………………………
3. Ngành, nghề kinh doanh thương mại :

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh

1

2

4. Vốn điều lệ : …………………………………………………………………………………………………….
Tổng số : ……………………………………………………………………………………………………………
– Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại list thành viên .
5. Vốn tối thiểu : …………………………………………………………………………………………………..
6. Tên, địa chỉ Trụ sở : ………………………………………………………………………………………
7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện thay mặt : ………………………………………………………………………….
8. Tên, địa chỉ khu vực kinh doanh thương mại : ………………………………………………………………………..
Tôi và những thành viên cam kết :
– Không thuộc diện lao lý tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp ;
– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của công ty ;
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn trước pháp lý về tính hợp pháp đúng mực, trung thực của nội dung đề xuất cấp giấy phép .
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn đề nghị:
– ……………………;
– ……………………;
– …………………….

Mẫu số 02

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG/
GIẤY PHÉP KINH DOANH HÀNG KHÔNG CHUNG

Số : ……………………….
Ngày cấp : ………………………………………………………………………………………………………….
Ngày cấp lại lần thứ nhất : ……………………………………………………………………………………..
Ngày cấp lại lần thứ hai : ……………………………………………………………………………………….
1. Tên doanh nghiệp : ……………………………………………………………………………………………
2. Tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế : ……………………………………………………………..
3. Tên doanh nghiệp viết tắt : ………………………………………………………………………………….
4. Tên thương mại : ………………………………………………………………………………………………
5. Địa điểm trụ sở chính : ……………………………………………………………………………………….
6. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp : ………………………………………..
7. Phạm vi kinh doanh thương mại
7.1. Đối với kinh doanh thương mại luân chuyển hàng không, gồm có :
a ) Đối tượng luân chuyển ( hành khách, sản phẩm & hàng hóa, bưu kiện ) :
b ) Loại hình luân chuyển ( thường lệ, không thường lệ ) : ……………………………………………..
c ) Phạm vi luân chuyển ( quốc tế, trong nước ) : …………………………………………………………………
7.2. Đối với kinh doanh thương mại hàng không chung vì mục tiêu thương mại
a ) Loại hình dịch vụ hàng không chung : ……………………………………………………………………
b ) Khu vực phân phối dịch vụ hàng không chung : ……………………………………………………….
8. Vốn điều lệ :
a ) Tổng số : ………………………………… ; có hoặc không có vốn quốc tế : ……………………
b ) Chủ sở hữu ; list thành viên, cổ đông sáng lập và phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông sáng lập so với công ty hợp danh, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP : …………………………………………………………………………………………..
9. Tên, địa chỉ Trụ sở : ………………………………………………………………………………………
10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện thay mặt : ………………………………………………………………………..
11. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số Chứng minh thư nhân dân ( Thẻ căn cước công dân ) hoặc số Hộ chiếu, nơi cư trú của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
1 ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

BỘ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

_______________

Ghi chú: Trường hợp cấp lại do bị mất, bị hỏng, bị rách phải ghi: “Giấy chứng nhận này thay thế cho Giấy chứng nhận đã cấp số…. ngày…..tháng… năm….”

Mẫu số 03

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …………………
V/v đề nghị cấp……

Thành Phố Hà Nội, ngày …….. tháng …….. năm 20 ……

TỜ KHAI CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Kính gửi : Cục Hàng không Nước Ta .
Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………..
Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………..
Công ty … … … … đề xuất Cục Hàng không Nước Ta cấp, cấp lại Giấy phép cung ứng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế ( trường bay ) …………………………………………………………………………………………………..
tin tức đơn cử như sau :
1. Tên khá đầy đủ của tổ chức triển khai, cá thể theo giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc sách vở chứng tỏ tư cách pháp nhân, cá thể ( kể cả tên viết tắt và tên thanh toán giao dịch quốc tế ) .
2. Mã số doanh nghiệp :
3. Địa chỉ trụ sở chính :
4. Địa chỉ liên lạc : ( tên người có nghĩa vụ và trách nhiệm, địa chỉ thư tín, địa chỉ điện tử, điện thoại cảm ứng, fax ) .
5. Họ và tên người đại diện thay mặt theo pháp lý ( so với tổ chức triển khai ) .
6. tin tức của người đại diện thay mặt theo pháp lý ( họ và tên, giới tính, dân tộc bản địa, số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp, ngày cấp ) .
7. Loại hình doanh nghiệp : ( công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty CP … ) .
8. Nội dung đề nghị1 : nhu yếu nêu rõ nội dung đề xuất và những thông tin kèm theo tùy theo từng nội dung ý kiến đề nghị ( xem phần ghi chú ). / .

Nơi nhận:
– ……………………;
– …………………….

GIÁM ĐỐC

_______________

Ghi chú: Đối với đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay: tên địa chỉ của người đề nghị; loại hình dịch vụ cung cấp/địa điểm cung cấp dịch vụ; quy mô cung cấp dịch vụ.

Mẫu số 04

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số : …………. / GPCCDV-CHK

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Cấp lần đầu : ………………….
Cấp lần thứ hai : ……………..
Cấp lần thứ ba : ……………..
TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
SỐ, NGÀY CẤP, NƠI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY NƠI CUNG CẤP DỊCH VỤ :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
LĨNH VỰC DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
GHI CHÚ :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm cấp:
………/……../…………

CỤC TRƯỞNG

 

nhayMẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 89/2019/NĐ-CP theo quy định tại .nhaynhayMẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 89/2019/NĐ-CP theo quy định tại .nhaynhayMẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 89/2019/NĐ-CP theo quy định tại .nhay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *