Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nội dung Nghị định được kiến thiết xây dựng tập trung chuyên sâu vào những nhóm chủ trương lớn như :

Thứ nhất, nhóm chính sách về hoàn thiện điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành và thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành TPDN

Nghị định số 90/2011 / NĐ-CP được phát hành năm 2011, trong quá trình đầu thị trường trái phiếu doanh nghiệp đi vào hoạt động giải trí, đến nay, thị trường đã có những bước tăng trưởng nhất định, do đó cần có những bổ trợ, sửa đổi về điều kiện kèm theo phát hành, hồ sơ phát hành và thẩm quyền phê duyệt giải pháp phát hành trái phiếu doanh nghiệp ( TPDN ) cho tương thích .
Bên cạnh đó, do quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhỏ, doanh nghiệp đa phần dựa vào nguồn vốn tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước để tăng trưởng sản xuất kinh doanh thương mại nên để thôi thúc những doanh nghiệp kêu gọi vốn qua phát hành trái phiếu, thiết yếu phải triển khai xong pháp luật về điều kiện kèm theo phát hành, hồ sơ phát hành, thẩm quyền phê duyệt giải pháp phát hành để tháo gỡ những khó khăn vất vả vướng mắc trong việc kêu gọi vốn trái phiếu của doanh nghiệp .

Thứ hai, nhóm chính sách về tăng cường công khai thông tin, hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo về phát hành TPDN

Xuất phát từ thực tiễn lúc bấy giờ việc kêu gọi vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng không liên quan gì đến nhau tương đối khép kín, những doanh nghiệp có nhu yếu phát hành trái phiếu, những nhà đầu tư có nhu yếu mua – bán trái phiếu không có thông tin về những đợt phát hành cũng như tình hình hoạt động giải trí của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, điều này đã hạn chế hoạt động giải trí của thị trường trái phiếu doanh nghiệp .
Bên cạnh đó, hầu hết những trái phiếu doanh nghiệp sau khi phát hành được nắm giữ đến ngày đáo hạn, không có thanh toán giao dịch trên thị trường thứ cấp, tính thanh toán của trái phiếu doanh nghiệp rất hạn chế, chưa cung ứng được nhu yếu của doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư .

Do đó, nhằm thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển, tăng quy mô và tính thanh khoản của thị trường bên cạnh việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành cũng như quy định đồng bộ về thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành TPDN cần thiết phải thực hiện các giải pháp tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường thông qua việc hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo để góp phần phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động an toàn, hiệu quả, thu hút được sự tham gia ngày càng đông đảo của các doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư.

Trên cơ sở những xu thế chủ trương đã được nhà nước phê duyệt nêu trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với những Bộ, ngành kiến thiết xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2011 / NĐ-CP ngày 14/11/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo đúng tiến trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình nhà nước phát hành nhằm mục đích tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động giải trí phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hướng tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho doanh nghiệp kêu gọi vốn trái phiếu để tăng trưởng sản xuất kinh doanh thương mại .
Ngày 14/10/2011, nhà nước phát hành Nghị định số 90/2011 / NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp làm cơ sở pháp lý cho việc kêu gọi vốn của doanh nghiệp trải qua phát hành trái phiếu .
Theo đó, quy trình tiến hành thực thi Nghị định 90 từ năm 2011 cho đến nay hoàn toàn có thể thấy bên cạnh những tác dụng đã đạt được, Nghị định đã thể hiện một số ít sống sót, hạn chế cần phải sửa đổi để tương thích với sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính và thị trường kinh tế tài chính, đồng thời tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những doanh nghiệp kêu gọi vốn trái phiếu .
Ngày 16/05/2016, nhà nước đã phát hành Nghị quyết số 35 / NQ-CP về tương hỗ và tăng trưởng doanh nghiệp đến năm 2020, theo đó tiềm năng của Nghị quyết là đến năm 2020 thiết kế xây dựng doanh nghiệp Nước Ta có năng lượng cạnh tranh đối đầu, tăng trưởng bền vững và kiên cố, cả nước có tối thiểu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động giải trí, trong đó có những doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh .

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Chính phủ đã đưa ra các nhóm giải pháp khác nhau, trong đó phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ và giải pháp để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh (Điểm 3 phần II Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ).

Triển khai thực thi Nghị quyết số 35 / NQ-CP ngày 16/5/2016 của nhà nước và thực thi theo tiến trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm năm ngoái, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với những Bộ, ngành và những tổ chức triển khai có tương quan tổng kết, nhìn nhận tình hình tiến hành triển khai Nghị định số 90 .
Căn cứ nội dung tổng kết, nhìn nhận, Bộ Tài chính dự thảo Tờ trình nhà nước đề xuất kiến thiết xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 90, dự thảo đề xuất thiết kế xây dựng Nghị định đã được lấy quan điểm những Bộ, ngành, đồng thời đăng lên Cổng thông tin điện tử nhà nước và tổ chức triển khai hội thảo chiến lược để lấy quan điểm thành viên thị trường trái phiếu và công chúng .
Ý kiến những Bộ, ngành, quan điểm của thành viên thị trường trái phiếu và công chúng đều nhất trí với sự thiết yếu phát hành Nghị định của nhà nước thay thế Nghị định số 90/2011 / NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *