5 nghị định hướng dẫn Luật Đất đai có hiệu lực thi hành

BP – Bắt đầu từ tháng 7, cùng với Luật Đất đai 2013 có 5 nghị định hướng dẫn luật này chính thức có hiệu lực hiện hành thi hành, gồm :
Nghị định 43/2014 / NĐ-CP : Nghị định này lao lý chung về những yếu tố tương quan đến cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( GCNQSDĐ ), những yếu tố về sử dụng đất như hạn mức đất, những điều kiện kèm theo để chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, những thủ tục hành chính tương quan đến việc sử dụng đất ( cấp GCNQSDĐ, tịch thu, trưng dụng đất, xử lý tranh chấp về đất đai … ). Nghị định này sẽ sửa chữa thay thế những Nghị định 181 / 2004 / NĐ-CP, 17/2006 / NĐ-CP, 84/2007 / NĐ-CP, 69/2009 / NĐ-CP, 88/2009 / NĐ-CP .
Nghị định 44/2014 / NĐ-CP lao lý về giá đất. Nghị định này lao lý phương pháp định giá đất ; thiết kế xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất ; định giá đất đơn cử và hoạt động giải trí tư vấn xác lập giá đất. Theo pháp luật tại nghị định này, khi giá đất phổ cập trên thị trường tăng từ 20 % trở lên so giá đất tối đa hoặc giảm từ 20 % trở lên so giá đất tối thiểu trong bảng giá đất với khoảng chừng thời hạn từ 180 ngày trở lên thì Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh sẽ phải kiểm soát và điều chỉnh bảng giá đất. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 188 / 2004 / NĐ-CP và Nghị định số 123 / 2007 / NĐ-CP .

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Nghị định này thay thế Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Theo quy định tại nghị định này, thời hạn nộp tiền sử dụng đất lần đầu tiên (nếu được kéo dài và chia ra 2 đợt) sẽ là 30 ngày từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế. Trước đây, theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP thì thời hạn này là 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

Nghị định 46/2014 / NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định này thay thế Nghị định 142 / 2005 / NĐ-CP và những văn bản sửa đổi, bổ trợ. Theo lao lý của Nghị định 46 thì tỷ suất tính đơn giá thuê đất là 1 %, trong 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, Ủy Ban Nhân Dân hoàn toàn có thể quyết định hành động đơn giá cao hơn ( không quá 3 % ) hoặc thấp hơn ( không quá 0,5 % ) .

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Theo quy định tại nghị định này thì khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 3 của Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nhưng đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì vẫn được bồi thường về đất. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 197/2004/NĐ-CP.

Đ.T

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *