Nghị định 79/2016/NĐ-CP dịch vụ đào tạo nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Xem có chú thích biến hóa nội dung

Tình trạng: Đã biết

Hiệu lực : Đã biết

CHÍNH PHỦ
——-

Số : 79/2016 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Theo đnghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp, kỹ năng và kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản .2. Tổ chức, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở ; kỹ năng và kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản .

Điều 5. Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan

2. Các bộ, ngành có tương quan theo tính năng trách nhiệm được giao có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai những lao lý có tương quan đến việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp và kiến thức và kỹ năng hành nghề môi giới bất động sản, quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản .

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 .2. Các lao lý về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp, kỹ năng và kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản phát hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà khác với những lao lý của Nghị định này thì triển khai theo lao lý của Nghị định này .

Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTN (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

nhaynhay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *