Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
——–

Số: 04/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này lao lý triển khai dân chủ trong hoạt động giải trí của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ( sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị chức năng ) gồm có : dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị chức năng ; dân chủ trong quan hệ và xử lý việc làm với công dân, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan :a ) Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị chức năng gồm có : nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng và của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi dân chủ trong hoạt động giải trí nội bộ của cơ quan, đơn vị chức năng ; những việc phải công khai minh bạch để cán bộ, công chức, viên chức biết ; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia quan điểm, người đứng đầu cơ quan quyết định hành động ; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra ;b ) Dân chủ trong quan hệ và xử lý việc làm với công dân, cơ quan tổ chức triển khai có tương quan gồm có : nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị chức năng và của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ và xử lý việc làm với công dân, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan ; quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng với cơ quan cấp trên và với cơ quan cấp dưới .

2. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện; viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, có trong danh sách trả lương và là đoàn viên công đoàn của cơ quan, đơn vị.
Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định này và các quy định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

1. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng .2. Góp phần kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lượng và trình độ trình độ, nhiệm vụ, thao tác có hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao, cung ứng nhu yếu tăng trưởng và thay đổi của quốc gia .3. Phòng ngừa, ngăn ngừa và chống những hành vi tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân .

Điều 3. Yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng phải gắn liền với việc bảo vệ sự chỉ huy của tổ chức triển khai Đảng ở cơ quan, đơn vị chức năng ; chấp hành nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng và của những tổ chức triển khai đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị chức năng .2. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp lý ; nhất quyết giải quyết và xử lý những hành vi tận dụng dân chủ vi phạm pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực thi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng .

Chương II
DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

1. Thực hiện dân chủ trong quản trị và quản lý và điều hành hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng ; trong quản trị, sử dụng, giảng dạy, tu dưỡng, thực thi chính sách, chủ trương so với cán bộ, công chức, viên chức .2. Tổ chức những cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để nhìn nhận hiệu quả triển khai những trách nhiệm được giao và đề ra những trách nhiệm, giải pháp đa phần phải thực thi trong thời hạn tới của cơ quan, đơn vị chức năng. Cuối năm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng phải tổ chức triển khai nhìn nhận tổng kết hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lao lý tại Điều 5 Nghị định này .3. Tổ chức nhìn nhận định kỳ hàng năm so với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản trị theo trình tự, thủ tục lao lý tại Điều 45 Nghị định số 24/2010 / NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của nhà nước lao lý về tuyển dụng, sử dụng, quản trị công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm năm trước của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức .4. Lắng nghe quan điểm phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức. Khi cán bộ, công chức, viên chức ĐK được gặp và có nội dung, nguyên do đơn cử thì sắp xếp thời hạn thích hợp để gặp và trao đổi .5. Thông báo công khai minh bạch để cán bộ, công chức, viên chức biết những việc được lao lý tại Điều 7 Nghị định này .6. Ban hành quy định quản trị trang thiết bị thao tác trong cơ quan, đơn vị chức năng bảo vệ thiết thực, hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí ; sử dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí kinh phí đầu tư được cấp ; triển khai những lao lý về công khai minh bạch kinh tế tài chính. Việc shopping thiết bị, phương tiện đi lại và những gia tài của cơ quan, đơn vị chức năng phải triển khai theo lao lý của pháp lý .7. Thực hiện những giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa hành vi tham nhũng ; giải quyết và xử lý và tạo điều kiện kèm theo để cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền giải quyết và xử lý người có hành vi tham nhũng ; nếu thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị chức năng thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .8. Chỉ đạo việc phân phối khá đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, phương pháp tổ chức triển khai triển khai, nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai và nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình những nội dung việc làm trong cơ quan, đơn vị chức năng pháp luật tại Điều 7, Điều 9 của Nghị định này, trừ những tài liệu mật theo pháp luật của pháp lý .9. Xem xét, xử lý kịp thời theo pháp luật của pháp lý những khiếu nại, tố cáo, yêu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị chức năng ; kịp thời báo cáo giải trình với cơ quan có thẩm quyền những yếu tố không thuộc thẩm quyền xử lý của mình .10. Kịp thời giải quyết và xử lý người có hành vi cản trở việc triển khai dân chủ trong hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo, đề xuất kiến nghị theo lao lý của pháp lý .

Điều 5. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức triển khai hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chức năng mỗi năm một lần vào cuối năm. Khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chức năng hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị chức năng nhu yếu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng thấy thiết yếu thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị chức năng không bình thường. Thành phần dự hội nghị gồm có toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chức năng .2. Nội dung của hội nghị, gồm :a ) Kiểm điểm việc triển khai những nghị quyết, chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước có tương quan đến công dụng, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng ; kiểm điểm việc triển khai Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những lao lý về thực thi dân chủ trong hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng ; nhìn nhận, tổng kết và kiểm điểm nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng trong việc triển khai kế hoạch công tác làm việc hàng năm ; bàn luận, bàn giải pháp thực thi kế hoạch công tác làm việc năm tới của cơ quan, đơn vị chức năng ;b ) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng lắng nghe quan điểm góp phần, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức ; giải đáp những vướng mắc, yêu cầu của cán bộ, công chức, viên chức ;c ) Thông qua Quy chế tiêu tốn nội bộ của cơ quan, đơn vị chức năng ; phát động trào lưu thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng với tổ chức triển khai công đoàn ;d ) Bàn những giải pháp nâng cấp cải tiến điều kiện kèm theo thao tác, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị chức năng ;đ ) Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị chức năng báo cáo giải trình công tác làm việc ; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo pháp luật của pháp lý ;e ) Khen thưởng cá thể, tập thể của cơ quan, đơn vị chức năng có thành tích trong công tác làm việc .

Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định thao tác của cơ quan, đơn vị chức năng ; thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí và bảo vệ thông tin đúng chuẩn, kịp thời ; triển khai những pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm, đạo đức, văn hóa truyền thống tiếp xúc, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động giải trí nghề nghiệp và những việc không được làm theo pháp luật của pháp lý .2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý, trước người đảm nhiệm trực tiếp và trước người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị chức năng về việc thi hành trách nhiệm của mình. Trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức được trình diễn quan điểm, đề xuất kiến nghị việc xử lý những yếu tố thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khác với quan điểm của người đảm nhiệm trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ huy và hướng dẫn của người đảm nhiệm trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo giải trình lên cấp có thẩm quyền. Đối với viên chức được quyền khước từ thực thi việc làm hoặc trách nhiệm trái với pháp luật của pháp lý, được quyết định hành động yếu tố mang tính trình độ gắn với việc làm hoặc trách nhiệm được giao .3. Thực hiện phê bình và tự phê bình trang nghiêm, phát huy ưu điểm, có giải pháp thay thế sửa chữa khuyết điểm ; thẳng thắn góp phần quan điểm để thiết kế xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh .4. Đóng góp quan điểm vào việc kiến thiết xây dựng những văn bản, đề án của cơ quan, đơn vị chức năng khi được nhu yếu .5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp lý trong hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng .

Mục 2: NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BIẾT

Điều 7. Những việc phải công khai

1. Chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước tương quan đến việc làm của cơ quan, đơn vị chức năng .2. Kế hoạch công tác làm việc hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị chức năng .3. Kinh phí hoạt động giải trí hàng năm, gồm có những nguồn kinh phí đầu tư do ngân sách nhà nước cấp và những nguồn kinh tế tài chính khác ; quyết toán kinh phí đầu tư hàng năm của cơ quan, đơn vị chức năng ; gia tài, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị chức năng ; hiệu quả truy thuế kiểm toán .4. Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, điều động, chỉ định, luân chuyển, biệt phái, từ chức, không bổ nhiệm ; hợp đồng thao tác, biến hóa chức vụ nghề nghiệp, biến hóa vị trí thao tác, chấm hết hợp đồng thao tác của viên chức ; đi công tác làm việc quốc tế, xử lý chính sách, nâng bậc lương, nâng ngạch, nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức ; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu so với cán bộ, công chức, viên chức ; những đề án, dự án Bất Động Sản và việc thiết kế xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị chức năng .5. Các vấn đề xấu đi, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị chức năng đã được Kết luận ; bản kê khai gia tài, thu nhập của người có nghĩa vụ và trách nhiệm phải kê khai theo lao lý của pháp lý .6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị chức năng .7. Các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị chức năng .8. Kết quả tiếp thu quan điểm của cán bộ, công chức, viên chức về những yếu tố thuộc thẩm quyền quyết định hành động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng đưa ra lấy quan điểm cán bộ, công chức, viên chức lao lý tại Điều 9 của Nghị định này .9. Văn bản chỉ huy, quản lý và điều hành của cơ quan quản trị cấp trên tương quan đến việc làm của cơ quan, đơn vị chức năng .

Điều 8. Hình thức và thời gian công khai

1. Hình thức công khai
Căn cứ vào đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung phải công khai, các cơ quan, đơn vị áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

a ) Niêm yết tại cơ quan, đơn vị chức năng ;b ) Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị chức năng ;c ) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ;d ) Thông báo cho người đảm nhiệm những bộ phận của cơ quan, đơn vị chức năng và nhu yếu họ thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức thao tác trong những bộ phận đó ;đ ) Thông báo bằng văn bản đến cấp ủy trực tiếp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị chức năng ;e ) Đăng trên trang thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị chức năng .2. Thời hạn công khai minh bạch chậm nhất là 03 ngày thao tác, trường hợp đặc biệt quan trọng không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được phát hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên, trừ những tài liệu mật theo lao lý của pháp lý. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị chức năng thì phải thực thi niêm yết tối thiểu 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết .

Mục 3: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 9. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến

1. Chủ trương, giải pháp triển khai nghị quyết của Đảng, pháp lý của Nhà nước tương quan đến việc làm của cơ quan, đơn vị chức năng .2. Kế hoạch công tác làm việc hàng năm của cơ quan, đơn vị chức năng .3. Tổ chức trào lưu thi đua của cơ quan, đơn vị chức năng .4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị chức năng .5. Các giải pháp nâng cấp cải tiến tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và lề lối thao tác ; phòng, chống tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân .6. Kế hoạch tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ; bầu cử, chỉ định cán bộ, công chức, viên chức .7. Thực hiện những chính sách, chủ trương tương quan đến quyền và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức .8. Các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị chức năng .

Điều 10. Hình thức tham gia ý kiến
Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, các cơ quan, đơn vị áp dụng một trong ba hình thức tham gia ý kiến sau đây:

1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia quan điểm trực tiếp hoặc tham gia quan điểm trải qua người đại diện thay mặt với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng .2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chức năng .3. Phát phiếu hỏi quan điểm trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức, viên chức tham gia quan điểm .

Mục 4: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 11. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra

1. Thực hiện chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, kế hoạch công tác làm việc hàng năm của cơ quan, đơn vị chức năng .2. Sử dụng kinh phí đầu tư hoạt động giải trí, chấp hành chủ trương, chính sách quản trị và sử dụng gia tài của cơ quan, đơn vị chức năng .3. Thực hiện những nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị chức năng .4. Thực hiện những chính sách, chủ trương của Nhà nước về quyền và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị chức năng .5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị chức năng .

Điều 12. Hình thức giám sát, kiểm tra
Cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:

1. Thông qua hoạt động giải trí của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị chức năng .2. Thông qua kiểm điểm công tác làm việc, tự phê bình và phê bình trong những cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị chức năng .3. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chức năng .

Chương III
DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 13. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

1. Tổ chức, chỉ huy và kiểm tra việc niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị chức năng để công dân, cơ quan, tổ chức triển khai ( sau đây gọi chung là công dân, tổ chức triển khai ) biết những nội dung sau :a ) Bộ phận chịu nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý việc làm có tương quan ;b ) Thủ tục hành chính xử lý việc làm ;c ) Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại việc làm ;d ) Phí, lệ phí theo pháp luật ;đ ) Thời gian xử lý từng loại việc làm .2. Chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc xử lý việc làm của công dân, tổ chức triển khai ; kịp thời có những giải pháp giải quyết và xử lý thích hợp theo pháp luật của pháp lý so với những cán bộ, công chức, viên chức không triển khai xong trách nhiệm, thiếu niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc xử lý việc làm của công dân, tổ chức triển khai .3. Chỉ đạo việc sắp xếp nơi tiếp dân, thực thi việc tiếp dân và tổ chức triển khai hòm thư góp ý ; chỉ huy người đảm nhiệm công tác làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị chức năng cùng đại diện thay mặt Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị chức năng hàng tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và điều tra và yêu cầu xử lý những quan điểm góp ý được gửi đến, báo cáo giải trình người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng để đề ra những giải pháp hài hòa và hợp lý nhằm mục đích tiếp thu và xử lý những quan điểm góp ý .4. Thông báo để công dân, tổ chức triển khai của địa phương biết và tham gia góp phần quan điểm so với những chương trình, dự án Bất Động Sản do cơ quan, đơn vị chức năng thiết kế xây dựng hoặc tổ chức triển khai thực thi có tương quan đến sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương đó .5. Cử người có nghĩa vụ và trách nhiệm gặp và xử lý việc làm có tương quan khi công dân, tổ chức triển khai có nhu yếu theo pháp luật của pháp lý ; những đề xuất kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức triển khai phải được điều tra và nghiên cứu và giải quyết và xử lý kịp thời .

Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

1. Chỉ được đảm nhiệm tài liệu và xử lý việc làm của công dân, tổ chức triển khai tại trụ sở thao tác của cơ quan, đơn vị chức năng ; bảo vệ bí hiểm Nhà nước, bí hiểm công tác làm việc và bí hiểm thông tin về người tố cáo theo pháp luật của pháp lý .2. Khi công dân, tổ chức triển khai có nhu yếu, cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý những nhu yếu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền xử lý, cán bộ, công chức, viên chức phải thông tin để công dân, tổ chức triển khai biết và hướng dẫn công dân, tổ chức triển khai đến nơi có thẩm quyền xử lý. Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn vất vả, phiền hà, sách nhiễu trong xử lý việc làm của công dân, tổ chức triển khai .3. Công việc của công dân, tổ chức triển khai phải được cán bộ, công chức, viên chức điều tra và nghiên cứu giải quyết và xử lý và kịp thời xử lý theo đúng pháp luật của pháp lý và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị chức năng .4. Những việc làm đã có thời hạn xử lý theo lao lý thì cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp phức tạp yên cầu phải có thời hạn để nghiên cứu và điều tra xử lý thì cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình người đảm nhiệm trực tiếp và kịp thời thông tin cho công dân, tổ chức triển khai biết .

Điều 15. Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp trên

1. Chấp hành quyết định hành động của cấp trên. Khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động đó là trái pháp lý thì phải kịp thời báo cáo giải trình bằng văn bản với người ra quyết định hành động ; trường hợp người ra quyết định hành động vẫn quyết định hành động việc thi hành thì người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo giải trình cấp trên trực tiếp của người ra quyết định hành động. Người ra quyết định hành động phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động của mình .2. Phản ánh những vướng mắc, khó khăn vất vả trong quy trình triển khai tính năng, trách nhiệm của mình ; đề xuất kiến nghị cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên những yếu tố không tương thích, cần sửa đổi, bổ trợ trong những chính sách, chủ trương, những lao lý của pháp lý và trong chỉ huy, quản lý của cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên .3. Tham gia góp phần quan điểm, phê bình so với hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên ; có nghĩa vụ và trách nhiệm nghiên cứu và điều tra, tham gia quan điểm vào những dự thảo về chính sách, chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên nhu yếu .4. Báo cáo cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên tình hình công tác làm việc của cơ quan, đơn vị chức năng mình theo lao lý ; so với những yếu tố vượt quá thẩm quyền xử lý thì phải kịp thời báo cáo giải trình, xin quan điểm chỉ huy của cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên. Nội dung báo cáo giải trình lên cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên phải khách quan, trung thực .

Điều 16. Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp dưới

1. Thông báo cho cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới những chủ trương, chủ trương của Đảng và những pháp luật của pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí và khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới ; chỉ huy, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp lý của cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới nếu những hành vi vi phạm này có nguyên do từ sự chỉ huy, hướng dẫn của mình .2. Nghiên cứu, kịp thời xử lý những đề xuất kiến nghị của cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới ; định kỳ thao tác với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới. Khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới ĐK thao tác thì phải vấn đáp đơn cử việc tiếp và thao tác .3. Khi thiết yếu, phải cử cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới để trao đổi, nghiên cứu và điều tra, xử lý những yếu tố đơn cử của cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới ; phải giải quyết và xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên chức báo cáo giải trình, phản ánh sai thực sự, không trung thực .

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm năm ngoái .

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *