Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

________

Số : 43/2021 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Điều 3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

1. Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm là Cơ sở tài liệu vương quốc tàng trữ thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thông tin về y tế, phúc lợi xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm về bảo hiểm của công dân .2. Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm là cơ sở tài liệu của nhà nước được thiết kế xây dựng thống nhất trên toàn nước, dùng chung cho những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nhằm mục đích phân phối đúng chuẩn, kịp thời thông tin về bảo hiểm Giao hàng công tác làm việc quản trị nhà nước, cung ứng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và nhu yếu chính đáng của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

1. Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm được thiết kế xây dựng, quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất từ TW đến địa phương .2. Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm được update vừa đủ, đúng mực và kịp thời ngay sau khi những thủ tục hành chính, nhiệm vụ có tương quan đã hoàn thành xong ; duy trì hoạt động giải trí liên tục, không thay đổi, thông suốt phân phối nhu yếu khai thác và sử dụng của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật pháp lý .3. Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm được tàng trữ, bảo mật thông tin, bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin .4. Việc thiết kế xây dựng, quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm tuân thủ những pháp luật của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử ; những lao lý pháp lý về kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta ; pháp luật về quản trị, liên kết và san sẻ tài liệu số của cơ quan nhà nước ; những pháp luật về bảo đảm bảo vệ đời sống riêng tư, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình và những pháp luật pháp lý khác có tương quan .

Điều 5. Những hành vi không được làm

1. Cung cấp thông tin không đúng thực sự .2. Phá hoại mạng lưới hệ thống hạ tầng thông tin hoặc cản trở quy trình quản lý và vận hành, duy trì không thay đổi, liên tục của Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .3. Truy cập trái phép vào Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm ; sao chép, làm rơi lệch thông tin, đổi khác, xóa, hủy tài liệu trái pháp lý trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .4. Khai thác, sử dụng hoặc bật mý thông tin từ Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm không đúng lao lý, xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình .

Chương II
XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM

Mục 1
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM

Điều 6. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

1. Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm gồm có những thông tin sau :a ) Dữ liệu cơ bản cá thể gồm có : Họ, chữ đệm và tên khai sinh ; ngày, tháng, năm sinh ; giới tính, số định danh cá thể hoặc số chứng tỏ nhân dân ; dân tộc bản địa ; quốc tịch ; nơi ĐK khai sinh ; quê quán, nơi thường trú ; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá thể hoặc số chứng tỏ nhân dân của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp ;b ) tin tức liên hệ của công dân ;c ) Nhóm thông tin về hộ mái ấm gia đình : Mã hộ mái ấm gia đình ; địa chỉ ; list những thành viên trong hộ mái ấm gia đình ;d ) Nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội : Mã số bảo hiểm xã hội ; mã đơn vị chức năng quản trị người tham gia ; cơ quan bảo hiểm xã hội quản trị ; loại đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm xã hội ; phương pháp đóng ; quy trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp ; mã số thuế ;đ ) Nhóm thông tin về bảo hiểm y tế : Mã mức hưởng ; loại đối tượng người dùng ; nơi ĐK khám chữa bệnh bắt đầu ; thời gian hết hạn ; thời gian đủ 05 năm liên tục ; quy trình đóng, hưởng ;e ) Nhóm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp : Quá trình đóng, hưởng ; thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm địa thế căn cứ để tính thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp ;g ) Nhóm thông tin về người sử dụng lao động gồm : Tên ; mã số doanh nghiệp / số quyết định hành động xây dựng ; mã số thuế ; địa chỉ trụ sở chính ; ngành, nghề kinh doanh thương mại ( hoặc ngành, nghề kinh doanh thương mại chính ) / nghành hoạt động giải trí ; số điện thoại thông minh, thư điện tử ; mô hình doanh nghiệp / mô hình tổ chức triển khai ; phương pháp đóng ;h ) Nhóm thông tin cơ bản về y tế ;i ) Nhóm thông tin về phúc lợi xã hội ;2. tin tức được lao lý tại những điểm d, đ và e khoản 1 Điều này là tài liệu gốc của Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .

Điều 7. Thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

1. tin tức pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 6 được khai thác từ Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư .2. tin tức lao lý tại những điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 6 được trích, chọn và đồng điệu hóa dữ liệu từ những cơ sở tài liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Nước Ta quản trị .3. tin tức lao lý tại điểm g khoản 1 Điều 6 được đồng nhất hóa dữ liệu từ Cơ sở tài liệu vương quốc về ĐK doanh nghiệp và những cơ sở tài liệu khác có tương quan .4. tin tức pháp luật tại điểm h khoản 1 Điều 6 được trích, chọn và đồng nhất hóa dữ liệu từ những cơ sở tài liệu do Bộ Y tế quản trị .5. tin tức pháp luật tại điểm i khoản 1 Điều 6 được trích, chọn và đồng điệu hóa dữ liệu từ những cơ sở tài liệu chuyên ngành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản trị .6. Trường hợp tài liệu lao lý tại khoản 1 Điều 6 chưa thể tích lũy theo pháp luật tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này thì được đồng nhất hóa dữ liệu từ nguồn tài liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Nước Ta quản trị và những nguồn tài liệu khác có tương quan .

Điều 8. Cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

1. tin tức trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm được update, kiểm soát và điều chỉnh từ những nguồn sau :a ) Kết quả của quy trình triển khai những thủ tục hành chính, nhiệm vụ ;b ) Đề xuất sửa đổi, bổ trợ của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khi biến hóa hoặc phát hiện những thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm chưa vừa đủ, đúng chuẩn ;c ) Từ những Cơ sở tài liệu khác có tương quan khi có đổi khác .2. Các cơ quan chủ quản Cơ sở tài liệu vương quốc và cơ sở tài liệu chuyên ngành có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm update, kiểm soát và điều chỉnh những thông tin tại khoản 1 Điều này .

Điều 9. Kinh phí cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

1. Đối với những bộ, cơ quan TW và địa phương : kinh phí đầu tư thực thi theo lao lý tại Nghị định số 73/2019 / NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của nhà nước pháp luật quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .2. Đối với trách nhiệm giao cho Bảo hiểm xã hội Nước Ta : kinh phí đầu tư triển khai được sử dụng từ nguồn ngân sách quản trị bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và kinh phí đầu tư quản trị khác theo lao lý của pháp lý .

Mục 2
KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM

Điều 10. Đối tượng khai thác, sử dụng dữ liệu

1. Bảo hiểm xã hội Nước Ta khai thác, sử dụng tài liệu từ Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm ship hàng những hoạt động giải trí nhiệm vụ chuyên ngành trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm .2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai thác, sử dụng tài liệu ship hàng quản trị nhà nước về bảo hiểm xã hội, việc làm và phúc lợi xã hội .3. Bộ Y tế khai thác sử dụng tài liệu Giao hàng quản trị nhà nước trong nghành y tế gồm có cả những thông tin, tài liệu về bảo hiểm y tế .4. Văn phòng nhà nước khai thác tài liệu Giao hàng chỉ huy, điều hành quản lý của nhà nước, Thủ tướng nhà nước .5. Bộ tin tức và Truyền thông khai thác, sử dụng tài liệu để phối hợp với những nguồn tài liệu khác tạo ra những thông tin ngày càng tăng ship hàng mục tiêu tham mưu, tương hỗ phát hành chủ trương trong Chính phủ điện tử, nhà nước số .6. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khai thác sử dụng tài liệu ship hàng quản trị nhà nước trong nghành nghề dịch vụ bảo mật an ninh, quốc phòng .7. Các cơ quan quản trị nhà nước theo công dụng, trách nhiệm khai thác, sử dụng tài liệu ship hàng những hoạt động giải trí quản trị nhà nước theo thẩm quyền .8. Cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình ; thông tin cá thể của người khác nếu được người đó chấp thuận đồng ý theo lao lý của pháp lý .

Điều 11. Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khai thác, sử dụng tài liệu từ Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm qua Cổng dữ liệu vương quốc, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Nước Ta và những hình thức khác do cơ quan có thẩm quyền cung ứng .

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền trích xuất thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Dữ liệu trích xuất được ký số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có giá trị như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai không được nhu yếu cá thể phân phối những sách vở tương quan nếu đã khai thác được thông tin của cá thể từ Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .

Điều 12. Kết nối, chia sẻ dữ liệu
Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong cơ quan nhà nước (sau đây được viết là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP).

Mục 3
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM

Điều 13. Quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế theo khoanh vùng phạm vi, quyền hạn của mình giúp nhà nước triển khai công dụng quản trị nhà nước về Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình giúp nhà nước thực thi tính năng quản trị nhà nước về Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .

Điều 14. Kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

1. Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm được kiểm tra, nhìn nhận, duy trì tài liệu theo Điều 16 Nghị định số 47/2020 / NĐ-CP .2. Bảo hiểm xã hội Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm tự tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận, duy trì định kỳ tài liệu và gửi báo cáo giải trình về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ tin tức và Truyền thông trước ngày 31 tháng 12 hằng năm .

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Cung cấp thông tin được lao lý tại điểm i khoản 1 Điều 6 Nghị định này và bảo vệ tính đúng chuẩn, kịp thời thông tin do mình cung ứng .2. Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ tin tức và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Nước Ta và những cơ quan tương quan trong việc quản trị, khai thác và sử dụng Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Cung cấp thông tin được lao lý tại điểm h khoản 1 Điều 6 Nghị định này và bảo vệ tính đúng mực, kịp thời thông tin do mình cung ứng .2. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ tin tức và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Nước Ta và những cơ quan tương quan trong việc quản trị, khai thác và sử dụng Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Kết nối Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm với nền tảng tích hợp san sẻ tài liệu vương quốc để cung ứng những dịch vụ tài liệu cho những mạng lưới hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước .2. Kết nối Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm với Cổng dữ liệu vương quốc, Hệ thống quản lý dịch vụ san sẻ tài liệu để Giao hàng những cơ quan nhà nước triển khai những thủ tục nhu yếu và giải quyết và xử lý nhu yếu liên kết, san sẻ tài liệu .3. Nghiên cứu, khai thác tài liệu trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm với những Cơ sở tài liệu vương quốc, cơ sở tài liệu của những bộ, ngành, địa phương để phân phối thông tin ship hàng chỉ huy quản lý, thiết kế xây dựng chủ trương, kế hoạch tăng trưởng nhà nước điện tử .4. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Nước Ta và những cơ quan tương quan thiết kế xây dựng, phát hành theo thẩm quyền pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về cấu trúc tài liệu trao đổi giữa mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu với cơ sở tài liệu vương quốc về bảo hiểm .

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Công an
Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng quy định về kết nối và chia sẻ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Công an quản lý phù hợp với các quy định về bảo mật và an toàn thông tin, đảm bảo an ninh quốc gia.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng quy định về kết nối và chia sẻ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý phù hợp với các quy định về bảo mật và an toàn thông tin, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Điều 20. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ

1. Kết nối và san sẻ tài liệu xác nhận từ bản sao điện tử và những tài liệu dịch vụ công liên quan đến Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm theo lao lý hiện hành .2. Kết nối Hệ thống thông tin báo cáo giải trình nhà nước, Trung tâm tin tức, quản lý và điều hành của nhà nước, Thủ tướng nhà nước với Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm ship hàng sự chỉ huy, điều hành quản lý của nhà nước, Thủ tướng nhà nước .

Điều 21. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Bảo hiểm xã hội Nước Ta là cơ quan chủ quản Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .2. Chủ trì thiết kế xây dựng, update, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .3. Chủ trì, phối hợp những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước trong việc kiến thiết xây dựng quá trình tích lũy, update, kiểm soát và điều chỉnh thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .4. Cung cấp tài liệu của Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm theo những pháp luật tại Nghị định số 47/2020 / NĐ-CP .5. Kết nối, phân phối tài liệu từ Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm lên Cổng dữ liệu vương quốc ship hàng cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể khai thác thông tin theo lao lý tại Nghị định này. Việc liên kết, san sẻ thông tin phải bảo vệ bí hiểm nhà nước, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình, đời sống riêng theo pháp luật tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 47/2020 / NĐ-CP .6. Rà soát những pháp luật, thủ tục trong nghành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế để đơn giản hóa sách vở cá thể trên cơ sở sử dụng tài liệu từ Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .7. Quản lý, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hoạt động giải trí thông suốt, liên tục ; bảo vệ điều kiện kèm theo hạ tầng ship hàng liên kết, trao đổi tài liệu theo pháp luật tại Điều 27 Nghị định số 47/2020 / NĐ-CP .8. Chủ trì, phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông thiết kế xây dựng giải pháp, giải pháp ứng cứu sự cố về bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật an ninh mạng cho mạng lưới hệ thống thông tin cơ sở tài liệu vương quốc về bảo hiểm ; kiến thiết xây dựng và triển khai giải pháp giám sát bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống thông tin Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .9. Chủ trì, phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông và những cơ quan tương quan thiết kế xây dựng, phát hành theo thẩm quyền pháp luật kỹ thuật về cấu trúc tài liệu trao đổi, những quy định, quá trình san sẻ tài liệu trong khoanh vùng phạm vi tài liệu chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản trị ; phát hành quy định khai thác, sử dụng tài liệu của cơ sở tài liệu vương quốc được giao làm chủ quản, cơ sở tài liệu của những bộ, ngành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của mình .

Điều 22. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Chia sẻ, liên kết những thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc và cơ sở tài liệu chuyên ngành đang quản trị với Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .2. Rà soát những lao lý, thủ tục thuộc khoanh vùng phạm vi, tính năng quản trị để đơn giản hóa sách vở cá thể trên cơ sở sử dụng tài liệu từ Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .

Điều 23. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Được quyền khai thác, sử dụng tài liệu từ Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm theo lao lý tại Nghị định này .2. Được quyền khiếu nại, tố cáo theo lao lý của pháp lý khiếu nại, tố cáo khi bị vi phạm quyền khai thác, sử dụng tài liệu của mình .3. Tuân thủ những nguyên tắc pháp luật tại Điều 4 Nghị định này và những lao lý của cấp có thẩm quyền về kiến thiết xây dựng, quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở tài liệu vương quốc về Bảo hiểm .4. Bảo đảm tính rất đầy đủ, đúng mực của tài liệu do mình phân phối. Cập nhật, thông tin kịp thời cho cơ quan chủ quản tài liệu khi có sự biến hóa hoặc có sai sót so với tài liệu cung ứng .

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Điều 25. Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng ;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ;
– Văn phòng Tổng Bí thư ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Tòa án nhân dân tối cao ;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Kiểm toán nhà nước ;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ;
– Ngân hàng Chính sách xã hội ;
– Ngân hàng Phát triển Nước Ta ;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;
– Cơ quan TW của những đoàn thể ;
– Ủy ban vương quốc về ứng dụng CNTT ;
– VPCP : BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT ,
những Vụ, Cục, đơn vị chức năng thường trực, Công báo ;
– Lưu : VT, KSTT ( 2 b ). PVHữu

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Xuân Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *