Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thú y

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
——-

Số: 35/2016/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THÚ Y

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi Tiết một số Điều của Luật thú y.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Nghị định này quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thú y, cụ thể như sau:

1. Hệ thống cơ quan quản trị chuyên ngành thú y và chính sách, chủ trương so với nhân viên cấp dưới thú y xã, phường, thị xã .2. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật hoang dã .3. Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu ; cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã .4. Điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y ; pháp luật về thực hành thực tế tốt sản xuất thuốc thú y GMP .5. Điều kiện hành nghề thú y .

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động thú y tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau;

1. Thực hành tốt sản xuất thuốc ( GMP : Good Manufacturing Practice ) là những nguyên tắc, lao lý, hướng dẫn về Điều kiện sản xuất thuốc nhằm mục đích bảo vệ mẫu sản phẩm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng .2. GMP-WHO là thực hành thực tế tốt sản xuất thuốc do Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) phát hành, gồm có thực hành thực tế tốt sản xuất thuốc ( Good Manufacturing Practice – GMP ), thực hành thực tế tốt kiểm nghiệm thuốc ( Good Laboratory Practice – GLP ), thực hành thực tế tốt dữ gìn và bảo vệ thuốc ( Good Store Practice – GSP ) .3. GMP-ASEAN là thực hành thực tế tốt sản xuất thuốc do Thương Hội những nước Khu vực Đông Nam Á ( ASEAN ) phát hành .

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Điều 4. Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y

1. Ở Trung ương:
Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y trên toàn quốc.

2. Ở địa phương :a ) Chi cục có công dụng quản trị chuyên ngành thú y thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố thuộc TW ( sau đây gọi là cơ quan quản trị chuyên ngành thú y cấp tỉnh ), giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi công dụng quản trị nhà nước và tổ chức triển khai thực thi pháp lý trong nghành phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật hoang dã ; kiểm dịch động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã ; trấn áp giết mổ động vật hoang dã, sơ chế, chế biến động vật, mẫu sản phẩm động vật hoang dã ; kiểm tra vệ sinh thú y ; quản trị thuốc thú y ; hành nghề thú y trên địa phận tỉnh, thành phố thường trực TW và chịu sự chỉ huy về trình độ nhiệm vụ của Cục Thú y ;b ) Trạm thuộc Chi cục có tính năng quản trị chuyên ngành thú y đặt tại huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị chức năng hành chính tương tự ( sau đây gọi là cơ quan quản trị chuyên ngành thú y cấp huyện ) thực thi trách nhiệm được giao trên địa phận cấp huyện và phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng kinh tế tài chính giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị nhà nước trong nghành nghề dịch vụ phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật hoang dã ; kiểm dịch động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã ; trấn áp giết mổ động vật hoang dã, sơ chế, chế biến động vật, mẫu sản phẩm động vật hoang dã ; kiểm tra vệ sinh thú y ; quản trị thuốc thú y ; hành nghề thú y trên địa phận cấp huyện .

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn

1. Căn cứ vào nhu yếu hoạt động giải trí thú y trên địa phận và năng lực cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ý kiến đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động sắp xếp nhân viên cấp dưới thú y xã, phường, thị xã ( sau đây gọi là nhân viên cấp dưới thú y xã ) theo lao lý tại Khoản 2 Điều 6 của Luật thú y .2. Nhân viên thú y xã được hưởng chính sách phụ cấp và bảo hiểm y tế theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 29/2013 / NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít Điều của Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của nhà nước về chức vụ, số lượng một số ít chính sách, chủ trương so với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã và những người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã và được thực thi chính sách bảo hiểm theo lao lý tại Luật bảo hiểm xã hội năm năm trước .3. Nhân viên thú y xã được giảng dạy, tu dưỡng theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của nhà nước về chức vụ, số lượng một số ít chính sách, chủ trương so với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã và những người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã .

Mục 2. KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

Điều 6. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật

1. Nguồn kinh phí đầu tư phòng, chống dịch bệnh động vật hoang dã được triển khai theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 23 của Luật thú y .2. Sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phòng, chống dịch bệnh động vật hoang dã :

a) Ngân sách nhà nước:
Ngân sách Trung ương bố trí kinh phí cho các Bộ, cơ quan Trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Ngân sách địa phương bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương. Trường hợp kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật vượt khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bằng văn bản, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 27 của Luật thú y.

b) Kinh phí của chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Các chi phí để phòng, chống dịch ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

c ) Kinh phí góp phần, hỗ trợ vốn của những tổ chức triển khai cá thể trong và ngoài nước thực thi theo pháp luật của Luật ngân sách nhà nước, những văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước và những pháp luật pháp lý khác có tương quan .3. Nội dung chi từ ngân sách nhà nước :a ) Tuyên truyền, phổ cập, tập huấn, tổ chức triển khai phòng, chống dịch bệnh động vật hoang dã ;b ) Mua sắm phương tiện đi lại, trang thiết bị, thuốc thú y ( vắc xin, thuốc sát trùng ) và ngân sách cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật hoang dã ;c ) Hoạt động giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm ; quan trắc, cảnh báo nhắc nhở thiên nhiên và môi trường nuôi ; nhìn nhận rủi ro tiềm ẩn dịch bệnh động vật hoang dã ;d ) Dự báo, cảnh báo nhắc nhở dịch bệnh động vật hoang dã ; Điều tra, nghiên cứu và điều tra bệnh động vật hoang dã ;đ ) Hỗ trợ thiết kế xây dựng vùng bảo đảm an toàn dịch bệnh động vật hoang dã ;e ) Hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật hoang dã gây ra hoặc do phải vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý bắt buộc theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ngân sách giải quyết và xử lý ;g ) Hỗ trợ để hồi sinh thiên nhiên và môi trường chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản ;4. Mức tương hỗ từ ngân sách nhà nước :

a) Mức hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật gây ra, hỗ trợ thiệt hại do phải áp dụng biện pháp xử lý động vật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định hiện hành.
Đối với những nội dung chưa có quy định về mức hỗ trợ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 và Khoản 3 Điều 30 của Luật thú y; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

b) Mức hỗ trợ phục hồi môi trường chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và yêu cầu thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

Mục 3. TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU; CẤM XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

Điều 7. Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật

1. Tạm ngừng xuất khẩu động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã trong những trường hợp sau đây :a ) Động vật, loại sản phẩm động vật hoang dã có rủi ro tiềm ẩn mang đối tượng người dùng kiểm dịch động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã hoặc đối tượng người dùng kiểm tra vệ sinh thú y theo pháp luật của nước nhập khẩu và chưa có giải pháp giải quyết và xử lý vệ sinh thú y triệt để ;b ) Động vật, mẫu sản phẩm động vật hoang dã xuất khẩu vi phạm pháp luật của nước nhập khẩu, bị nước nhập khẩu cảnh báo nhắc nhở mà chưa có giải pháp khắc phục triệt để nguyên do vi phạm và có rủi ro tiềm ẩn làm mất thị trường xuất khẩu của Nước Ta .2. Tạm ngừng nhập khẩu động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã trong những trường hợp sau đây :a ) Động vật, loại sản phẩm động vật hoang dã xuất phát từ vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật hoang dã thuộc Danh Mục bệnh động vật hoang dã phải công bố dịch của Nước Ta hoặc Danh Mục bệnh truyền lây giữa động vật hoang dã và người hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới ;b ) Động vật, loại sản phẩm động vật hoang dã xuất phát từ vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ bị phát hiện nhiễm đối tượng người tiêu dùng kiểm dịch động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã hoặc đối tượng người tiêu dùng kiểm tra vệ sinh thú y của Nước Ta bị Cục Thú y đã có cảnh báo nhắc nhở mà không tuân thủ lao lý của Nước Ta ;c ) Động vật, mẫu sản phẩm động vật hoang dã xuất phát từ vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ có rủi ro tiềm ẩn cao mang theo đối tượng người dùng kiểm dịch động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã hoặc đối tượng người tiêu dùng kiểm tra vệ sinh thú y của Nước Ta mà chưa có giải pháp giải quyết và xử lý triệt để .

Điều 8. Điều kiện tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật

1. Điều kiện liên tục xuất khẩu động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã :a ) Động vật, loại sản phẩm động vật hoang dã không có rủi ro tiềm ẩn mang đối tượng người tiêu dùng kiểm dịch động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã hoặc đối tượng người dùng kiểm tra vệ sinh thú y và đã vận dụng những giải pháp bảo vệ nhu yếu vệ sinh thú y theo nhu yếu của nước nhập khẩu ;b ) Động vật, mẫu sản phẩm động vật hoang dã đã được kiểm tra, giám sát, xác nhận việc triển khai hiệu suất cao những giải pháp khắc phục được những nguyên do vi phạm theo nhu yếu của nước nhập khẩu .2. Điều kiện để liên tục nhập khẩu động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã :a ) Động vật, loại sản phẩm động vật hoang dã tạm ngừng nhập khẩu được pháp luật tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Nghị định này được phép nhập khẩu vào Nước Ta khi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu xác nhận đã trấn áp được dịch bệnh hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới và đã vận dụng những giải pháp bảo vệ không còn rủi ro tiềm ẩn làm lây lan dịch bệnh theo nhu yếu của Nước Ta ;b ) Động vật, loại sản phẩm động vật hoang dã được lao lý tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 của Nghị định này được phép nhập khẩu vào Nước Ta khi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu có báo cáo giải trình xác lập nguyên do bị nhiễm đối tượng người tiêu dùng kiểm dịch động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã hoặc đối tượng người tiêu dùng kiểm tra vệ sinh thú y và đã vận dụng những giải pháp khắc phục triệt để ;c ) Động vật, mẫu sản phẩm động vật hoang dã được pháp luật tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 của Nghị định này được phép nhập khẩu vào Nước Ta khi được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu kiểm tra, giám sát, xác nhận khắc phục và bảo vệ không còn rủi ro tiềm ẩn cao .

Điều 9. Cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật

1. Cấm xuất khẩu động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã bị nhiễm đối tượng người dùng kiểm dịch động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã hoặc đối tượng người tiêu dùng kiểm tra vệ sinh thú y mà không có giải pháp giải quyết và xử lý hoặc có giải pháp giải quyết và xử lý nhưng không cung ứng lao lý của nước nhập khẩu .2. Cấm nhập khẩu động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã trong những trường hợp sau đây :a ) Động vật, loại sản phẩm động vật hoang dã xuất phát từ vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ mang mầm bệnh thuộc Danh Mục bệnh động vật hoang dã phải công bố dịch của Nước Ta hoặc Danh Mục bệnh truyền lây giữa động vật hoang dã và người hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới ; có rủi ro tiềm ẩn làm lây lan dịch bệnh cho động vật nuôi trong nước, tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất con người ;b ) Động vật, mẫu sản phẩm động vật hoang dã nhập khẩu đã bị tạm ngừng nhập khẩu nhưng vẫn không vận dụng những giải pháp khắc phục hoặc đã vận dụng những giải pháp khắc phục nhưng vẫn không cung ứng được những pháp luật của Nước Ta .

Điều 10. Quy định đối với việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thuộc diện kiểm dịch

1. Căn cứ vào lao lý tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định này, Cục Thú y xác lập cụ thể loại động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã phải tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu ; nguyên do phải tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu so với một vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ nhất định và báo cáo giải trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa thế căn cứ báo cáo giải trình của Cục Thú y để xem xét trước khi quyết định hành động việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã .3. Quyết định việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã phải ghi đơn cử những nội dung sau :a ) Tên động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã ( gồm có cả tên khoa học ) ;b ) Tên vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ mà từ đó động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã được xuất khẩu sang Nước Ta hoặc nhập khẩu từ Nước Ta ;c ) Nguyên nhân phải tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu ( gồm có cả cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học ) .4. Việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã kể từ ngày quyết định hành động có hiệu lực hiện hành ; công bố ngay trên những phương tiện thông tin đại chúng và phải thông tin cho cơ quan tương quan của Nước Ta, cơ quan có thẩm quyền của vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ xuất khẩu .

Điều 11. Quy định đối với việc tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật

1. Căn cứ vào lao lý tại Điều 8 của Nghị định này, Cục Thú y kiểm tra, giám sát, xác nhận việc triển khai hiệu suất cao những giải pháp khắc phục và báo cáo giải trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa thế căn cứ báo cáo giải trình của Cục Thú y xem xét, quyết định hành động được cho phép liên tục xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã ; công bố ngay quyết định hành động trên những phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cho cơ quan tương quan của Nước Ta, cơ quan có thẩm quyền của vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ xuất khẩu, nhập khẩu .

Mục 4. ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y

Điều 12. Điều kiện chung sản xuất thuốc thú y
Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y phải thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật thú y; pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và đáp ứng các Điều kiện sau đây:

2. Nhà xưởng :3. Kho tiềm ẩn nguyên vật liệu, phụ liệu, thuốc thành phẩm có diện tích quy hoạnh tương thích với quy mô sản xuất và bảo vệ những Điều kiện sau đây :a ) Có kho riêng để dữ gìn và bảo vệ nguyên vật liệu, phụ liệu, thuốc thành phẩm ;b ) Có kho riêng bên ngoài để dữ gìn và bảo vệ dung môi và nguyên vật liệu dễ cháy nổ ;g ) Có giá, kệ để nguyên vật liệu, phụ liệu, vỏ hộp, thuốc thành phẩm ; có thiết bị, phương tiện đi lại để bảo vệ Điều kiện dữ gìn và bảo vệ .4. Trang thiết bị, dụng cụ phải được sắp xếp, lắp ráp tương thích với quy mô và loại thuốc sản xuất ; có hướng dẫn quản lý và vận hành ; có kế hoạch bảo dưỡng bảo trì ; có quá trình vệ sinh và bảo vệ đạt nhu yếu vệ sinh, không gây nhiễm hoặc nhiễm chéo giữa những mẫu sản phẩm .5. Kiểm tra chất lượng thuốc thú y :a ) Khu vực kiểm tra chất lượng phải tách biệt với khu vực sản xuất ; được sắp xếp tương thích để tránh nhiễm chéo ; những khu vực triển khai phép thử sinh học, vi sinh ;b ) Mẫu, chất chuẩn phải được dữ gìn và bảo vệ tại khu vực riêng, bảo vệ Điều kiện dữ gìn và bảo vệ ;

Điều 13. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin
Ngoài các Điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này, cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin phải áp dụng thực hành tốt sản xuất thuốc của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (GMP – ASEAN) hoặc thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP – WHO) hoặc thực hành tốt sản xuất thuốc GMP tương đương nhưng không thấp hơn (GMP – ASEAN).

Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y GMP

1. Hồ sơ ĐK cấp Giấy chứng nhận thực hành thực tế tốt sản xuất thuốc thú y GMP ( sau đây gọi là Giấy ghi nhận GMP ), gồm có :a ) Đơn ĐK kiểm tra GMP ;b ) Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ;c ) Sơ đồ tổ chức triển khai và nhân sự của cơ sở ;d ) Chương trình, tài liệu đào tạo và giảng dạy, nhìn nhận tác dụng giảng dạy GMP tại cơ sở ;đ ) Danh Mục thiết bị sản xuất, dữ gìn và bảo vệ và thiết bị kiểm tra chất lượng ;e ) Danh Mục những tiến trình thao tác chuẩn ;g ) Danh Mục những loại sản phẩm đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất ;h ) Báo cáo nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên được cơ quan quản trị nhà nước về thiên nhiên và môi trường phê duyệt ;i ) Biên bản tự thanh tra GMP ;

k) Cơ sở mới thành lập, đăng ký kiểm tra GMP phải nộp thêm Chứng chỉ hành nghề sản xuất của người phụ trách kỹ thuật và người phụ trách phòng kiểm nghiệm thuốc thú y.
Hồ sơ đăng ký kiểm tra GMP phải có trang bìa và Mục lục, được sắp xếp theo đúng trình tự của Mục lục, có phân cách giữa các phần.

2. Thời hạn xử lý :a ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp đón hồ sơ ĐK, Cục Thú y đánh giá và thẩm định hồ sơ, nhu yếu sửa đổi, bổ trợ nếu hồ sơ không đạt nhu yếu ;b ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y ra quyết định hành động xây dựng Đoàn kiểm tra GMP, đồng thời thông tin lịch kiểm tra cho cơ sở và thực thi kiểm tra ;c ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu cơ sở đạt nhu yếu Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận GMP, nếu cơ sở không đạt nhu yếu phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do không đạt nhu yếu .3. Quá trình kiểm tra :a ) Các cơ sở khi được kiểm tra GMP phải triển khai báo cáo giải trình bằng sơ đồ, biểu đồ và những số liệu ngắn gọn về tình hình hoạt động giải trí, công tác làm việc tiến hành vận dụng GMP ;b ) Khi kiểm tra GMP, những hoạt động giải trí phải đang được triển khai ;c ) Kiểm tra hàng loạt những hoạt động giải trí của cơ sở sản xuất thuốc thú y theo GMP, hồ sơ ĐK của cơ sở và những lao lý trình độ hiện hành .4. Xử lý tác dụng kiểm tra :a ) Trên cơ sở Biên bản kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra đề xuất Cục trưởng Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận GMP so với cơ sở phân phối những Điều kiện của GMP ;b ) Đối với cơ sở phân phối Điều kiện của GMP nhưng còn 1 số ít sống sót và hoàn toàn có thể khắc phục được trong thời hạn ngắn, Đoàn kiểm tra nhu yếu cơ sở khắc phục, thay thế sửa chữa. Trong thời hạn 02 ( hai ) tháng kể từ ngày được kiểm tra, cơ sở phải khắc phục, sửa chữa thay thế và gửi báo cáo giải trình hiệu quả bằng văn bản về Cục Thú y. Trưởng Đoàn kiểm tra xem xét, ý kiến đề nghị Cục trưởng Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận GMP cho cơ sở cung ứng nhu yếu ;c ) Đối với cơ sở chưa phân phối Điều kiện của GMP phải triển khai khắc phục, sửa chữa thay thế những sống sót. Sau khi tự kiểm tra nhìn nhận, nếu cung ứng những Điều kiện của GMP cơ sở triển khai làm lại hồ sơ ĐK theo pháp luật .5. Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của Giấy ghi nhận GMP có giá trị trong thời hạn 05 năm. Trước 03 tháng tính đến ngày hết hạn của Giấy ghi nhận GMP, tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu liên tục sản xuất thuốc thú y nộp đơn ĐK gia hạn Giấy ghi nhận. Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận GMP không phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất thuốc thú y .

Điều 15. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận GMP

1. Hồ sơ ĐK gia hạn cấp Giấy chứng nhận GMP, gồm có :a ) Đơn ĐK tái kiểm tra GMP ;b ) Báo cáo hoạt động giải trí, những đổi khác của cơ sở trong 05 năm tiến hành GMP ;c ) Báo cáo khắc phục những sống sót trong kiểm tra lần trước ;d ) Báo cáo về giảng dạy, huấn luyện và đào tạo của cơ sở ;đ ) Danh Mục thiết bị hiện có của cơ sở ;e ) Danh Mục những mẫu sản phẩm đang sản xuất ;g ) Danh Mục những quá trình thao tác chuẩn ;h ) Báo cáo nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường được cơ quan quản trị nhà nước về thiên nhiên và môi trường phê duyệt ;i ) Biên bản tự thanh tra và nhìn nhận của cơ sở trong đợt tự thanh tra gần nhất ( trong vòng 03 tháng ) về tiến hành GMP .2. Thời hạn xử lý, quy trình kiểm tra, giải quyết và xử lý hiệu quả kiểm tra, hiệu lực thực thi hiện hành của Giấy ghi nhận GMP theo lao lý tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 14 của Nghị định này .

Điều 16. Trình tự, thủ tục cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận GMP

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy ghi nhận GMP trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng ; đổi khác thông tin có tương quan đến tổ chức triển khai ĐK :a ) Hồ sơ cấp lại Giấy ghi nhận GMP gồm có : đơn ĐK cấp lại ; tài liệu chứng tỏ nội dung đổi khác trong trường hợp biến hóa thông tin có tương quan đến tổ chức triển khai ĐK ; Giấy ghi nhận GMP đã được cấp, trừ trường hợp bị mất ;b ) Tổ chức, cá thể nộp hồ sơ cấp lại Giấy ghi nhận GMP cho Cục Thú y ; trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y cấp lại Giấy ghi nhận GMP ; trường hợp không cấp phải có văn bản vấn đáp và nêu rõ nguyên do .2. Cục Thú y tịch thu Giấy ghi nhận GMP của tổ chức triển khai, cá thể sản xuất thuốc thú y trong những trường hợp sau đây :a ) Giấy ghi nhận GMP bị tẩy xóa, thay thế sửa chữa nội dung ;b ) Vi phạm pháp lý mà bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03 lần trở lên trong một năm hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 03 lần liên tục về một hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ sản xuất thuốc thú y ;c ) Không còn hoạt động giải trí sản xuất thuốc thú y ;

đ) Có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận GMP.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hồ sơ cấp gia hạn, thu hồi, thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận GMP.

Điều 17. Điều kiện buôn bán thuốc thú y
Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải theo quy định tại Điều 92 của Luật thú y và đáp ứng các Điều kiện sau đây:

Điều 18. Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y phải theo quy định tại Điều 94 của Luật thú y, Điều 17 của Nghị định này và đáp ứng các Điều kiện sau đây:

1. Có kho bảo vệ những Điều kiện theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 12 của Nghị định này .3. Được trang bị máy móc, dụng cụ bảo vệ cho việc lấy mẫu, nghiên cứu và phân tích, hiệu chỉnh và giải quyết và xử lý tài liệu đúng chuẩn. Các thiết bị nghiên cứu và phân tích phải bảo vệ theo đúng chiêu thức kiểm nghiệm, cung ứng nhu yếu kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành .4. Có nơi nuôi giữ động vật hoang dã thí nghiệm ; có khu thử cường độc riêng không liên quan gì đến nhau so với vắc xin, vi sinh vật ; so với việc kiểm nghiệm những loại vắc xin có tác nhân gây bệnh có độc lực cao phải có phòng nuôi động vật hoang dã bảo vệ bảo đảm an toàn sinh học .

Điều 20. Điều kiện đối với cơ sở khảo nghiệm thuốc thú y
Cơ sở khảo nghiệm thuốc thú y phải theo quy định tại Điều 88 của Luật thú y và đáp ứng các Điều kiện sau đây:

1. Nơi chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản phân phối những Điều kiện sau đây :b ) Có hàng rào hoặc tường bao quanh bảo vệ ngăn ngừa được người, động vật hoang dã từ bên ngoài vào cơ sở ;c ) Có nguồn nước sạch ;e ) Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để những hóa chất ô nhiễm và có giải pháp phòng chống côn trùng nhỏ, động vật hoang dã gây hại ;g ) Khu vực chuồng nuôi, ao, bể nuôi có nơi chứa thức ăn cách biệt và được phong cách thiết kế phân phối nhu yếu dữ gìn và bảo vệ .

Mục 5. ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THÚ Y

Điều 21. Điều kiện hành nghề thú y
Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y phải có đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 108 của Luật thú y và phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn như sau:

1. Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật hoang dã, tư vấn những hoạt động giải trí tương quan đến nghành thú y tối thiểu phải có bằng tầm trung chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc tầm trung nuôi trồng thủy hải sản, bệnh học thủy hải sản so với hành nghề thú y thủy hải sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật hoang dã phải có chứng từ tốt nghiệp lớp giảng dạy về kỹ thuật do cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp .2. Người đảm nhiệm kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật hoang dã, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật hoang dã phải có bằng ĐH trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy hải sản, bệnh học thủy hải sản so với hành nghề thú y thủy hải sản .3. Người kinh doanh thuốc thú y phải có bằng tầm trung trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc tầm trung nuôi trồng thủy hải sản, bệnh học thủy hải sản so với hành nghề thú y thủy hải sản .4. Người đảm nhiệm kỹ thuật của cơ sở khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y được lao lý như sau :a ) Cơ sở khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn phải có bằng ĐH trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, dược sỹ, cử nhân hóa dược, hóa học, sinh học ;b ) Cơ sở khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản phải có bằng Đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy hải sản, bệnh học thủy hải sản, dược sỹ, cử nhân hóa dược, hóa học, sinh học .5. Người đảm nhiệm kỹ thuật của cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y được pháp luật như sau :a ) Cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm thuốc là dược phẩm dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn phải có bằng ĐH trở lên chuyên ngành thú y, dược sỹ, hóa dược ; dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản phải có bằng ĐH trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy hải sản, bệnh học thủy hải sản, dược sỹ, hóa dược ;b ) Cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm thuốc là vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn phải có bằng ĐH trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, dược sỹ, cử nhân hóa dược, hóa học, sinh học ; dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản phải có bằng ĐH trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy hải sản, bệnh học thủy hải sản, sinh học, dược sỹ, cử nhân hóa dược, hóa học .

Điều 22. Chứng chỉ hành nghề thú y

1. Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho tổ chức triển khai, cá thể có đủ Điều kiện hành nghề theo pháp luật tại Điều 108 của Luật thú y, Điều 21 của Nghị định này và hồ sơ theo pháp luật tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 109 của Luật thú y .2. Nội dung của Chứng chỉ hành nghề thú y gồm có :a ) Họ và tên, ngày tháng năm sinh ;b ) Địa chỉ cư trú ;c ) Bằng cấp trình độ ;d ) Loại hình hành nghề ;

đ) Địa Điểm.
Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục về mẫu Chứng chỉ hành nghề thú y và Đơn đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

3. Việc sử dụng Chứng chỉ hành nghề thú y được lao lý như sau :a ) Chứng chỉ hành nghề thú y về tiêm phòng, chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật hoang dã, tư vấn những hoạt động giải trí tương quan đến nghành nghề dịch vụ thú y được sử dụng trong khoanh vùng phạm vi cả nước. Cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề không ghi vào Mục địa Điểm hành nghề ;b ) Chứng chỉ hành nghề thú y của người đảm nhiệm kỹ thuật tại cơ sở phẫu thuật động vật hoang dã, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật hoang dã, kinh doanh thuốc thú y được sử dụng trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực TW ;c ) Chứng chỉ hành nghề thú y của người đảm nhiệm kỹ thuật tại cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y được sử trong khoanh vùng phạm vi cả nước .

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 .2. Nghị định này thay thế Nghị định số 33/2005 / NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của nhà nước pháp luật chi Tiết thi hành 1 số ít Điều của Pháp lệnh Thú y ; Nghị định số 119 / 2008 / NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của Nghị định số 33/2005 / NĐ-CP ; Nghị định số 98/2011 / NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của những nghị định về nông nghiệp .

Điều 24. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTN (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y
(Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC THÚ Y

 

 

 

Ảnh 4×6

 

 

SỐ ĐĂNG KÝ ……../TY-CCHN

Chứng chỉ có giá trị đến … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ THÚ Y

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số    /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật thú y;

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-BNN-TCCB ngày    tháng    năm 20… của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y

Cấp cho Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bằng cấp trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Được phép hành nghề : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 

Hà Nội, ngày …….. tháng ……. năm 201…
CỤC TRƯỞNG

 

PHỤ LỤC II

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y
(Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHI CỤC THÚ Y

 

 

 

Ảnh 4×6

 

 

 

SỐ ĐĂNG KÝ ……../TY-CCHN

Chứng chỉ có giá trị đến … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số    /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật thú y;

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-…………………………………….

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THÚ Y,…..

TỈNH/THÀNH PHỐ…………….

Cấp cho Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bằng cấp trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Được phép hành nghề : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 

…….., ngày …….. tháng ……. năm 201…
CHI CỤC TRƯỞNG

 

PHỤ LỤC III

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y
(Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

 

 

Kính gửi : Cục Thú y

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày tháng năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Bằng cấp trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nay đề xuất Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề :
□ Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
□ Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
□ Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
□ Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
Tại Doanh nghiệp / Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ hành nghề : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi cam kết chấp hành trang nghiêm những pháp luật của pháp lý và của ngành thú y .

(Ghi chú: Nếu cá nhân đề nghị cấp CCHN sản xuất và xuất khẩu, nhập khẩu thì đánh dấu đồng thời vào cả hai ô sản xuất và xuất khẩu, nhập khẩu. Nộp 02 ảnh 4×6)

………., ngày….. tháng ….. năm 20….
Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

 

 

Kính gửi : Cục Thú y

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày tháng năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đã được Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y :
□ Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
□ Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
□ Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
□ Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
Tại Doanh nghiệp / Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số CCHN : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nay đề xuất Quý Cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên .
Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4×6 .

………., ngày….. tháng ….. năm 20….
Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

 

 

Kính gửi : Chi cục … …

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày tháng năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bằng cấp trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nay đề xuất Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề :
□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu ( thiến, cắt đuôi ) động vật hoang dã, tư vấn những hoạt động giải trí tương quan đến nghành thú y .
□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật hoang dã, xét nghiệm bệnh động vật hoang dã .
□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ hành nghề : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi cam kết ràng buộc chấp hành tráng lệ những pháp luật của pháp lý và của ngành thú y .

(Ghi chú: Nộp 02 ảnh 4×6)

………., ngày….. tháng ….. năm 20….
Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
GIA HẠN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

 

 

Kính gửi : Chi cục Thú y

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày tháng năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bằng cấp trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đã được Chi cục … cấp Chứng chỉ hành nghề thú y :
□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu ( thiến, cắt đuôi ) động vật hoang dã, tư vấn những hoạt động giải trí tương quan đến nghành nghề dịch vụ thú y .
□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật hoang dã, xét nghiệm bệnh động vật hoang dã .
□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã trên cạn .
□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật hoang dã thủy hải sản .
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số CCHN : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nay đề xuất Quý Chi cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên .
Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4×6 .

 

………., ngày….. tháng ….. năm 20….
Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *