Quyền và nghĩa vụ của người tham gia bán đấu giá tài sản

Quyền của người tham gia bán đấu giá gia tài. Bán đấu giá gia tài, thủ tục thực thi bán đấu giá gia tài .

Tóm tắt câu hỏi:

Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) của Công ty đấu giá bản thân tôi đã đăng ký tham gia nộp đơn và làm các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Thi hành án để tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của ông A Sáu, Trong cuộc đấu giá được tổ chức tại Chi cục Thị hành án dân sự, tôi đã đề nghị Công ty dịch vụ tài sản và đấu giá ; chấp hành viên cung cấp các hồ sơ, giấy tờ chứng từ chuyển khoản tiền đặt trước của người cùng tham gia đấu giá là ông B, để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của bản thân trước khi cuộc đấu giá được tiến hành dưới sự giám sát của Đại diện Viện kiểm sát.

Tuy nhiên tại thời gian đó, đại diện thay mặt Công ty đấu giá và Chấp hành viên Thi hành án không hề phân phối sách vở, hóa đơn chuyển khoản qua ngân hàng đặt cọc trước hợp lệ cho tôi theo nhu yếu vì nguyên do không mang theo. Tôi liên tục ý kiến đề nghị dù tác dụng đấu giá như thế nào thì Công ty đấu giá vẫn phải cung ứng hồ sơ đấu giá hợp lệ về thời hạn làm thủ tục ĐK đấu giá được pháp luật tại thông tin đấu giá để bảo vệ quyền hạn hợp pháp của công dân khi tham gia đấu giá gia tài thì Công ty đấu giá và Chấp hành viên Thi hành án có cam kết sẽ phân phối cho tôi sau 2 ngày khi đấu giá thành ( Nội dung này được bộc lộ tại biên bản tổ chức triển khai đấu giá phần ở phần quan điểm của người tham gia đấu giá do bản thân viết và ký tên ). Đến nay, Công ty đấu giá vẫn chưa phân phối những sách vở chứng tỏ để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của tôi theo nhu yếu. Theo hồ sơ tham gia đấu giá biểu lộ : người tham gia đấu giá là ông B có nộp đơn tham gia đấu giá vào ngày 28/11/2016 ( ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp đơn và nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá gia tài ). Riêng bản thân tôi được biết, ông B triển khai việc chuyển khoản qua ngân hàng ngân sách mua hồ sơ, tiền đặt trước để tham gia đấu giá mua gia tài sau hạn cuối triển khai xong hồ sơ tham gia đấu giá là 15 h ngày N cho Công ty đấu giá tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và tăng trưởng Nước Ta ( Ngân Hàng BIDV ) { Tôi có người thân trong gia đình làm tại ngân hàng nhà nước này } Căn cứ những lao lý tại thông tin đấu giá, nay tôi làm đơn khiếu nại về tác dụng, pháp luật tổ chức triển khai đấu giá đến những đơn vị chức năng, cơ quan tương quan việc tổ chức triển khai đấu giá ; và kiến nghị Viện kiểm sát Nhân dân tổ chức triển khai kiềm tra, giám sát theo lao lý pháp lý hồ sơ tổ chức triển khai đấu giá gia tài như trên để bảo vệ việc tổ chức triển khai đấu giá đúng pháp luật của pháp lý được nêu tại Nghị định 17/2010 / NĐ-CP ngày 4/3/2010 Quy định về bán đấu giá gia tài ; đồng thời xác định làm rõ thời hạn người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ ĐK đấu giá, tiền đặt trước có đúng với nội dung thông tin số đấu giá để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ công dân cũng như không gây tổn hại đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tôi. Đề nghị cho biết tôi sẽ được pháp lý bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào ? ?

Luật sư tư vấn:

Nghị định 17/2010 / NĐ-CP có những lao lý lao lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai bán đấu giá như sau :

“Điều 17. Quyền của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

1. Yêu cầu người có gia tài bán đấu giá phân phối khá đầy đủ, đúng mực thông tin, sách vở có tương quan đến gia tài bán đấu giá .

Xem thêm: Phương thức trả giá lên trong đấu giá tài sản là gì? Quy định về phương thức trả giá lên

2. Yêu cầu người mua được gia tài bán đấu giá thanh toán giao dịch tiền mua gia tài bán đấu giá và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác được xác lập trong hợp đồng mua và bán gia tài bán đấu giá. 3. Yêu cầu người có gia tài bán đấu giá giao dịch thanh toán phí, ngân sách bán đấu giá gia tài và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác được xác lập trong hợp đồng bán đấu giá gia tài.

Điều 18. Nghĩa vụ của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

1. Thực hiện việc bán đấu giá gia tài theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục pháp luật tại Nghị định này và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả bán đấu giá gia tài. 2. Ban hành nội quy bán đấu giá gia tài tương thích với pháp luật của Nghị định này và những văn bản pháp lý có tương quan. 3. Giao gia tài bán đấu giá được giao dữ gìn và bảo vệ hoặc quản trị cho người mua được gia tài bán đấu giá ; nhu yếu người có gia tài bán đấu giá giao gia tài cho người mua được gia tài bán đấu giá trong trường hợp người có gia tài bán đấu giá đang trực tiếp quản lý tài sản đó. 4. Cung cấp rất đầy đủ những sách vở tương quan đến gia tài bán đấu giá cho người mua được gia tài bán đấu giá. 5. Thực hiện pháp luật của pháp lý về lao động, thuế, kinh tế tài chính, thống kê .

Xem thêm: Phương thức đặt giá xuống là gì? Qui định về phương thức đặt giá xuống

6. Lập Sổ theo dõi gia tài bán đấu giá, Sổ ĐK bán đấu giá gia tài. 7. Bồi thường thiệt hại do lỗi của đấu giá viên và những nhân viên cấp dưới khác của tổ chức triển khai mình gây ra trong khi triển khai bán đấu giá gia tài. 8. Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo hợp đồng bán đấu giá gia tài, hợp đồng mua và bán gia tài bán đấu giá. 9. Cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên để sử dụng trong khi thao tác theo những nội dung ghi trong Chứng chỉ hành nghề đấu giá. 10. Đăng ký list đấu giá viên, việc biến hóa, bổ trợ list đấu giá viên với Sở Tư pháp tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, nơi tổ chức triển khai bán đấu giá gia tài đặt trụ sở chính.

11. Báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động của mình theo định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu.”

Dựa vào những lao lý trên, Tổ chức bán đấu giá chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin về gia tài đấu giá, thông tin về đấu giá viên và nội quy đấu giá, có quyền nhu yếu những bên tham gia đấu giá mua gia tài phân phối thông tin và thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng bán đấu giá gia tài. Tổ chức bán đấu giá không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải cung ứng thông tin về người tham gia đấu giá mua gia tài cho những người tham gia đấu giá mua gia tài khác. Như vậy, nhu yếu của bạn nêu trong trường hợp không được pháp luật trong Nghị định 17/2010 / NĐ-CP. Trong Nghị định 17/2010 / NĐ-CP cũng không có lao lý về việc tham gia giám sát của Viện kiểm sát trong hoạt động giải trí đấu giá gia tài. Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm trước lao lý về tính năng, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân gồm : Chức năng thực quyền công tố và tính năng kiểm sát hoạt động giải trí tư pháp. Theo đó, khi bạn cảm thấy quyền lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm trong hoạt động giải trí đấu giá thì bạn có quyền khiếu nại tới Sở Tư pháp hoặc cơ quan nơi ra xây dựng hội đồng bán đấu giá để được xem xét lại quy trình và hiệu quả của hoạt động giải trí đấu giá .

Xem thêm: Giá khởi điểm trong đấu giá tài sản là gì? Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.