Nghị định 131/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
——–
—-

Số: 131/2013/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
—————

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bsung một sđiều ca Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan,

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này lao lý về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền tương quan .2. Các hành vi vi phạm hành chính khác về quyền tác giả, quyền tương quan không lao lý tại Nghị định này thì được vận dụng theo lao lý tại những Nghị định khác của nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước có tương quan để xử phạt .

Điều 2. Quy định khung phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

1. Mức phạt tiền tối đa trong nghành quyền tác giả, quyền tương quan so với cá thể là 250.000.000 đồng, so với tổ chức triển khai là 500.000.000 đồng .2. Khung phạt tiền lao lý tại Chương II Nghị định này là khung phạt tiền vận dụng so với cá thể, trừ trường hợp lao lý tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 ; Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Đối với cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền so với tổ chức triển khai gấp 02 lần khung phạt tiền so với cá thể .3. Thẩm quyền phạt tiền của những chức vụ lao lý tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền vận dụng so với cá thể. Thẩm quyền phạt tiền so với tổ chức triển khai bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền so với cá thể .

Điều 3. Biện pháp khắc phục hậu quả
Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

1. Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người màn biểu diễn ;2. Buộc tịch thu Giấy ghi nhận ĐK quyền tác giả, Giấy ghi nhận ĐK quyền tương quan ;3. Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm, cuộc trình diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số ;4. Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi và nghĩa vụ vật chất thu được từ việc thực thi hành vi vi phạm .

Chương 2.
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 4. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi không nộp lại Giấy ghi nhận ĐK quyền tác giả, Giấy ghi nhận ĐK quyền tương quan khi cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định hành động hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành hoặc tịch thu .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi kê khai không trung thực những sách vở, tài liệu trong hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận ĐK quyền tác giả, Giấy ghi nhận ĐK quyền tương quan .3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với hành vi sử dụng Giấy ghi nhận ĐK quyền tác giả, Giấy ghi nhận ĐK quyền tương quan khi có quyết định hành động hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành hoặc tịch thu của cơ quan có thẩm quyền .

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với hành vi không triển khai chính sách báo cáo giải trình về hoạt động giải trí đại diện thay mặt tập thể quyền tác giả, quyền tương quan cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật .2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi hoạt động giải trí ngoài khoanh vùng phạm vi hợp đồng ủy quyền bằng văn bản với chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan .3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi thực thi những hoạt động giải trí mà không có hợp đồng ủy quyền bằng văn bản với chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan .4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi hoạt động giải trí ngoài nghành nghề dịch vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép .5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi mạo danh tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể quyền tác giả, quyền tương quan để hoạt động giải trí .

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về giám định quyền tác giả, quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi triển khai giám định về quyền tác giả, quyền tương quan trong trường hợp phải phủ nhận giám định theo lao lý .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi Tóm lại giám định sai thực sự để trục lợi .

3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Thẻ giám định viên, Giấy chứng nhận tổ chức giám định về quyền tác giả, quyền liên quan từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức tư vấn, dịch vụ

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi không thực thi chính sách báo cáo giải trình về hoạt động giải trí tư vấn, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không bảo vệ điều kiện kèm theo của người đứng đầu tổ chức triển khai tư vấn, dịch vụ về quyền tác giả, quyền tương quan theo lao lý ;b ) Sử dụng người tư vấn, dịch vụ về quyền tác giả, quyền tương quan không đủ điều kiện kèm theo theo lao lý .3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi mạo danh tổ chức triển khai tư vấn, dịch vụ để thực thi những hoạt động giải trí tư vấn, dịch vụ về quyền tác giả, quyền tương quan .

Điều 8. Hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng hóa sao chép lậu

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi luân chuyển sản phẩm & hàng hóa được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền tương quan .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi tàng trữ sản phẩm & hàng hóa được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền tương quan .

3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 9. Hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật, bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng .2. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin xô lệch so với hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này ;b ) Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có thông tin xô lệch về tên tác giả, tên tác phẩm so với hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này .

Điều 10. Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi tự ý sửa chữa thay thế, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả .3. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai thực sự so với hành vi pháp luật tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này ;b ) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm so với hành vi lao lý tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này .

Điều 11. Hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi công bố tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo pháp luật .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 12. Hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 13. Hành vi xâm phạm quyền cho phép biểu diễn tác phẩm trước công chúng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi trình diễn trực tiếp tác phẩm trước công chúng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi trình diễn tác phẩm trải qua những chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kể phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng hoàn toàn có thể tiếp cận được mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo pháp luật .

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 14. Hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê bản gốc, bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.

Điều 15. Hành vi xâm phạm quyền phân phối tác phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 16. Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng so với hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý .

Điều 17. Hành vi xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện đi lại hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kể phương tiện kỹ thuật nào mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng so với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 19. Hành vi giả mạo chữ ký của tác giả trên tác phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi trá hình chữ ký của tác giả trên tác phẩm .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 20. Hành vi xâm phạm quyền áp dụng biện pháp công nghệ để tự bảo vệ quyền tác giả

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi cố ý xóa, đổi khác thông tin quản trị quyền dưới hình thức điện tử gắn với bản gốc hoặc bản sao tác phẩm .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu những giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến do chủ sở hữu quyền tác giả thực thi để bảo vệ quyền tác giả so với tác phẩm của mình .3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi sản xuất, lắp ráp, đổi khác, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị hoặc mạng lưới hệ thống làm vô hiệu những giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến do chủ sở hữu quyền tác giả thực thi để bảo vệ quyền tác giả so với tác phẩm của mình .

Điều 21. Hành vi xâm phạm quyền được giới thiệu tên của người biểu diễn

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi không nêu tên hoặc nêu không đúng tên người trình diễn trên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi mạo danh người trình diễn để màn biểu diễn tác phẩm .3. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc buộc sửa lại đúng tên người màn biểu diễn so với hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này ;b ) Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm so với hành vi lao lý tại Khoản 2 Điều này .

Điều 22. Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi tự ý thay thế sửa chữa, cắt xén hình tượng màn biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người trình diễn .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi xuyên tạc hình tượng màn biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người màn biểu diễn .3. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng so với hành vi lao lý tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này ;b ) Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc màn biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm so với hành vi pháp luật tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này .

Điều 23. Hành vi xâm phạm quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của người biểu diễn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi định hình cuộc màn biểu diễn trực tiếp trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người màn biểu diễn .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 24. Hành vi xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng so với hành vi sao chép cuộc màn biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người màn biểu diễn .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 25. Hành vi xâm phạm quyền phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc màn biểu diễn chưa được định hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người trình diễn, trừ trường hợp cuộc màn biểu diễn đó nhằm mục đích mục tiêu phát sóng .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 26. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc trình diễn mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người trình diễn .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 27. Hành vi xâm phạm quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng so với hành vi sao chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà phân phối bản ghi âm, ghi hình .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà phân phối bản ghi âm, ghi hình .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 29. Hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích mục tiêu thương mại trong nhà hàng quán ăn, cơ sở lưu trú du lịch, shop, nhà hàng siêu thị mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan theo pháp luật .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích mục tiêu thương mại để phát sóng mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan theo lao lý ;b ) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích mục tiêu thương mại trong nghành nghề dịch vụ hàng không, giao thông vận tải công cộng và những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thương mại khác mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu theo lao lý .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích mục tiêu thương mại trong cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính viễn thông, môi trường tự nhiên kỹ thuật số mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan theo pháp luật .

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Điều 30. Hành vi xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng

1. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng so với hành vi phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức triển khai phát sóng .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao bản định hình chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 31. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng chương trình phát sóng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi phân phối đến công chúng bản sao chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức triển khai phát sóng .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao chương trình phát sóng dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 32. Hành vi xâm phạm quyền định hình chương trình phát sóng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi định hình chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức triển khai phát sóng .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao chương trình phát sóng dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 33. Hành vi xâm phạm quyền sao chép chương trình phát sóng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng so với hành vi sao chép bản định hình chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức triển khai phát sóng .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao chương trình phát sóng dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 34. Hành vi trích ghép bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi trích ghép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của đơn vị sản xuất bản ghi âm, ghi hình .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi trích ghép chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức triển khai phát sóng .

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 35. Hành vi xâm phạm quyền áp dụng biện pháp công nghệ để tự bảo vệ quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi dỡ bỏ hoặc biến hóa thông tin quản trị quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền tương quan .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu những giải pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tương quan triển khai để bảo vệ quyền tương quan của mình .3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi phát sóng, phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng cuộc trình diễn, bản sao cuộc trình diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi thông tin quản trị quyền dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc biến hóa mà không được phép của chủ sở hữu quyền tương quan .4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi sản xuất, lắp ráp, biến hóa, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị hoặc mạng lưới hệ thống giải thuật trái phép tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa .5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi cố ý thu và phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa mà không được phép của người phân phối hợp pháp .

Chương 3.
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 36. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
Các chức danh quy định tại các điều 37, 38, 39 và 40 Nghị định này và công chức, viên chức đang thi hành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Điều 37. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

1. quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền :a ) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng ;b ) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt pháp luật tại Điểm a Khoản này ;c ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả pháp luật tại Điểm đ Khoản 1 Điều 28 của Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền :a ) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng ;b ) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề có thời hạn ;c ) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt pháp luật tại Điểm a Khoản này ;d ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả pháp luật Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 28 của Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính và những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này .3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền :a ) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng ;b ) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề có thời hạn ;c ) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính ;d ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả lao lý tại Điều 3 Nghị định này .

Điều 39. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng .2. Trạm trưởng, đội trưởng của người được lao lý tại Khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 1.500.000 đồng .3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu công nghiệp có quyền :a ) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng ;b ) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt lao lý tại Điểm a Khoản này ;c ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả lao lý tại Điểm đ Khoản 1 Điều 28 của Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .. Trưởng Công an cấp huyện ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế tài chính, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng An ninh thông tin, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh có quyền :a ) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng ;b ) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề có thời hạn ;c ) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt lao lý tại Điểm a Khoản này ;d ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả lao lý tại Điểm đ Khoản 1 Điều 28 của Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính và những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này .. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền :a ) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng ;b ) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề có thời hạn ;c ) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt pháp luật tại Điểm a Khoản này ;d ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả lao lý tại Điểm đ Khoản 1 Điều 28 của Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính và những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này .. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tài chính, Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có quyền :a ) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng ;b ) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề có thời hạn ;c ) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính ;d ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả lao lý tại Điểm đ Khoản 1 Điều 28 của Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính và những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này .

Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 .2. Nghị định số 47/2009 / NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của nhà nước lao lý xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền tương quan và Nghị định số 109 / 2011 / NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 47/2009 / NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của nhà nước lao lý xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền tương quan hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành .

Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Điều 43. Trách nhiệm thi hành Nghị định

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. / .

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– UB Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.