Nghị định 100/2016/NĐ-CP

Nghị định 100/2016/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Nghị định 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (riêng Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 100 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016).

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Thông tư 83/2016/TT-BTC thực hiện ưu đãi về thuế tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn đang đọc: Nghị định 100/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 100/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016 ;
Theo ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính ;
nhà nước phát hành Nghị định pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị thuế ,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ như sau:

1. Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 3. Đối tượng không chịu thuế
Đối tượng không chịu thuế giá trị ngày càng tăng thực thi theo pháp luật tại Điều 5 Luật thuế giá trị ngày càng tăng, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị thuế .
1. Đối với những mẫu sản phẩm lao lý tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị ngày càng tăng đã được sửa đổi, bổ trợ tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị thuế qua sơ chế thường thì là loại sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, dữ gìn và bảo vệ lạnh và những hình thức dữ gìn và bảo vệ thường thì khác. ”

2. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ 3. Thương Mại Dịch Vụ khám, chữa bệnh pháp luật tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị thuế gồm có cả luân chuyển, xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh .
Thương Mại Dịch Vụ chăm nom người cao tuổi, người khuyết tật lao lý tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị thuế gồm có cả chăm nom về y tế, dinh dưỡng và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thể thao, vui chơi, vật lý trị liệu, hồi sinh tính năng cho người cao tuổi, người khuyết tật. ”

3. Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ 6. Vận chuyển hành khách công cộng pháp luật tại khoản 16 Điều 5 Luật thuế giá trị ngày càng tăng gồm luân chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện ( gồm có cả tàu điện ) theo những tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và những tuyến lân cận ngoại tỉnh theo lao lý của pháp lý về giao thông vận tải. ”

4. Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ 11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên khai thác chưa chế biến thành mẫu sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành loại sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, tài nguyên cộng với ngân sách nguồn năng lượng chiếm từ 51 % giá tiền sản xuất loại sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, tài nguyên ; mẫu sản phẩm xuất khẩu là sản phẩm & hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, tài nguyên có tổng trị giá tài nguyên, tài nguyên cộng với ngân sách nguồn năng lượng chiếm từ 51 % giá tiền sản xuất loại sản phẩm trở lên .
Tài nguyên, tài nguyên pháp luật tại khoản này là tài nguyên, tài nguyên có nguồn gốc trong nước gồm : Khoáng sản sắt kẽm kim loại ; tài nguyên không sắt kẽm kim loại ; dầu thô ; khí thiên nhiên ; khí than .

Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.

Ngân sách chi tiêu nguồn năng lượng gồm : Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng .

Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.
Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.”

5. Điểm đ khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“ đ ) Các trường hợp không vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 0 % gồm :

  • Chuyển giao công nghệ tiên tiến, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ ra quốc tế ;
  • Thương Mại Dịch Vụ tái bảo hiểm ra quốc tế ;
  • Thương Mại Dịch Vụ cấp tín dụng thanh toán ra quốc tế ;
  • Chuyển nhượng vốn ra quốc tế ;
  • Đầu tư sàn chứng khoán ra quốc tế ;
  • Thương Mại Dịch Vụ kinh tế tài chính phái sinh ;
  • Thương Mại Dịch Vụ bưu chính, viễn thông ;
  • Sản phẩm xuất khẩu pháp luật tại khoản 11 Điều 3 Nghị định này ;
  • Hàng hóa, dịch vụ phân phối cho cá thể không ĐK kinh doanh thương mại trong khu phi thuế quan ;
  • Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu. ”

6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 10. Hoàn thuế giá trị ngày càng tăng
1. Cơ sở kinh doanh thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng ( so với trường hợp kê khai theo tháng ) hoặc trong quý ( so với trường hợp kê khai theo quý ) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo .

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a ) Cơ sở kinh doanh thương mại mới xây dựng từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã ĐK kinh doanh thương mại, ĐK nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ, hoặc dự án Bất Động Sản tìm kiếm thăm dò và tăng trưởng mỏ dầu khí đang trong quá trình góp vốn đầu tư, chưa đi vào hoạt động giải trí, nếu thời hạn góp vốn đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho góp vốn đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp lao lý tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị ngày càng tăng lũy kế của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho góp vốn đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng .
Trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh thương mại đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán thì cơ quan thuế hoàn toàn có thể sử dụng hiệu quả thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán để quyết định hành động việc hoàn thuế giá trị ngày càng tăng và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình .
b ) Cơ sở kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức khấu trừ có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới ( trừ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà để bán ) tại địa phận tỉnh, thành phố thường trực TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong tiến trình góp vốn đầu tư chưa đi vào hoạt động giải trí, chưa ĐK kinh doanh thương mại, chưa ĐK thuế thì số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào bù trừ với số thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị ngày càng tăng của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho góp vốn đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, trừ trường hợp lao lý tại điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh thương mại phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.