” Nest Là Gì – Giá Cả, Chức Năng Và Những Gì Bạn Cần Biết

bắt tổ chim · nơi ẩn náu · sào huyệt · tìm tổ chim · tổ chim · tổ ấm · xếp lồng vào nhau · đặt vào ổ · ẩn mình · ẩn núp · Tổ · trú*
*
*
*
*
In phylogenetic taxonomy, the relationships between animals are not typically dikinhdientamquoc.vnded into ranks, but illustrated as a nested “family tree” known as a cladogram.In phylogenetic taxonomy, the relationships between animals are not typically dikinhdientamquoc.vnded into ranks, but illustrated as a ” family tree ” known as a cladogram .

Bạn đang xem: Nest là gì

Trong phân loại học phát sinh chủng loài, các quan hệ giữa các động vật thông thường không chia thành các cấp bậc, mà được minh họa như là “cây phát sinh chủng loài” xếp lồng, được gọi là biểu đồ nhánh tiến hóa.
When Japanese planes attacked Pearl Harbor on 7 December 1941, the destroyer was moored in a nest of ships undergoing overhaul and, as her guns were dismantled, was able to do little besides reply with small arms fire.
Khi máy bay của Hải quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, chiếc tàu khu trục đang neo đậu cùng một nhóm các tàu đang được đại tu; và vì các khẩu pháo của nó đang bị tháo dỡ, nó chỉ có thể chống trả cuộc tấn công bằng vũ khí nhẹ.
After reportedly destroying three gun emplacements and a number of machine gun nests, closing two tunnels, hitting trenches and mortar positions, Toledo retired for the night at 1525.
Sau khi tiêu diệt được ba khẩu pháo, nhiều khẩu đội súng máy, hai đường hầm cùng nhiều hào giao thông và khẩu đội súng cối, Toledo rút lui qua đêm lúc 15 giờ 25 phút.
The clear waters of the Yangtze…… the emerald leaves of the mountains…… the birds returning to nest…… the fisherman singing his evening song.
Pairs will defend their nest sites against invading couples, sometimes focusing on the location”s defense instead of egg-laying.
Cặp đôi sẽ bảo vệ khu vực làm tổ của mình trước các cặp chim khác có ý định muốn xâm nhập, đôi khi là tập trung vào kinhdientamquoc.vnệc bảo vệ vị trí thay vì đẻ trứng.
He saw nests in the canopy at one of our Canopy Confluences in the Pacific Northwest, and created this beautiful sculpture.
Ông ấy thấy những cái tổ trên tán cây tại một trong các vị trí tán cây của chúng tôi ở phía tây bắc Thái Bình Dương, và tạo ra tác phẩm điêu khắc đẹp này.
A 1989 study of anatomy identified Pachyramphus as a sister taxon to Xenopsaris, but the white-naped xenopsaris was kept in its own genus due to several morphological and behakinhdientamquoc.vnoural differences, namely its smaller size, the shape of its legs, the length of its primary flight feathers, the lack of strong sexual dimorphism (differences between the sexes) and the construction of the nest.
Một nghiên cứu về giải phẫu học năm 1989 đã xác định Pachyramphus là một loại phân loại của chị em đối với Xenopsaris,, nhưng loài này được giữ trong chi riêng bởi một số khác biệt hình thái và hành kinhdientamquoc.vn, cụ thể là kích thước nhỏ hơn, hình dáng của chân, chiều dài Lông vũ bay chính của nó, sự thiếu nam tính giới tính (sự khác biệt bộ lông giữa chim trống và chim mái) và kinhdientamquoc.vnệc xây dựng tổ.
Bee species include Xylocopa sulcatipes and Bombus ruderatus, where queen bees will eat the larva deposited by workers or ejected them from the nest in order to maintain dominance over the female workers.
Những loài ong bao gồm Sulcatipes xylocopa và Bombus ruderatus, nơi ong chúa sẽ ăn ấu trùng lắng đọng do ong thợ hoặc bị đẩy ra họ khỏi tổ để duy trì sự thống trị trên các con ong thợ cái Christina L. Conrath.
The study showed that the abundance and diversity of insects (such as butterfly adults, trap-nesting bees and wasps) were increased by increased grass height.
Nghiên cứu cho thấy sự phong phú và đa dạng của côn trùng (chẳng hạn như bướm, ong và ong bắp cày) đã được tăng lên bằng cách tăng chiều cao của từng cây cỏ.
The old Crocodilia was subdikinhdientamquoc.vnded into the suborders: Eusuchia: true crocodilies (which includes crown-group Crocodylia) Mesosuchia: “middle” crocodiles Thalattosuchia: sea crocodiles Protosuchia: first crocodiles Mesosuchia is a paraphyletic group as it does not include eusuchians (which nest within Mesosuchia).
Bộ Crocodylia cũ được chia làm bốn phân bộ: Eusuchia: cá sấu thật sự (nhóm chỏm cây của Crocodylia) Mesosuchia: cá sấu “trung gian” Thalattosuchia: cá sấu biển Protosuchia: cá sấu đầu tiên.Trong phân loại học phát sinh chủng loài, những quan hệ giữa những động vật hoang dã thường thì không chia thành những cấp bậc, mà được minh họa như thể ” cây phát sinh chủng loài ” xếp, được gọi là biểu đồ nhánh tiến hóa. When Japanese planes attacked Pearl Harbor on 7 December 1941, the destroyer was moored in aof ships undergoing overhaul and, as her guns were dismantled, was able to do little besides reply with small arms fire. Khi máy bay của Hải quân Nhật tiến công Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, chiếc tàu khu trục đang neo đậu cùng mộtcác tàu đang được đại tu ; và vì những khẩu súng của nó đang bị tháo dỡ, nó chỉ hoàn toàn có thể chống trả cuộc tiến công bằng vũ khí nhẹ. After reportedly destroying three gun emplacements and a number of machine gun, closing two tunnels, hitting trenches and mortar positions, Toledo retired for the night at 1525. Sau khi hủy hoại được ba khẩu súng, nhiều khẩusúng máy, hai đường hầm cùng nhiều hào giao thông vận tải và khẩu đội súng cối, Toledo rút lui qua đêm lúc 15 giờ 25 phút. The clear waters of the Yangtze …… the emerald leaves of the mountains …… the birds returning to …… the fisherman singing his evening tuy nhiên. Pairs will defend theirsites against invading couples, sometimes focusing on the location ” s defense instead of egg-laying. Cặp đôi sẽ bảo vệ khu vựccủa mình trước những cặp chim khác có dự tính muốn xâm nhập, đôi lúc là tập trung chuyên sâu vào kinhdientamquoc. vnệc bảo vệ vị trí thay vì đẻ trứng. He sawin the canopy at one of our Canopy Confluences in the Pacific Northwest, and created this beautiful sculpture. Ông ấy thấy nhữngtổ trên tán cây tại một trong những vị trí tán cây của chúng tôi ở phía tây bắc Thái Bình Dương, và tạo ra tác phẩm điêu khắc đẹp này. A 1989 study of anatomy identified Pachyramphus as a sister taxon to Xenopsaris, but the white-naped xenopsaris was kept in its own genus due to several morphological and behakinhdientamquoc.vnoural differences, namely its smaller size, the shape of its legs, the length of its primary flight feathers, the lack of strong sexual dimorphism ( differences between the sexes ) and the construction of theMột nghiên cứu và điều tra về giải phẫu học năm 1989 đã xác lập Pachyramphus là một loại phân loại của chị em so với Xenopsaris, , nhưng loài này được giữ trong chi riêng bởi 1 số ít độc lạ hình thái và hành kinhdientamquoc.vn, đơn cử là size nhỏ hơn, hình dáng của chân, chiều dài Lông vũ bay chính của nó, sự thiếu nam tính mạnh mẽ giới tính ( sự độc lạ bộ lông giữa chim trống và chim mái ) và kinhdientamquoc. vnệc xây dựngBee species include Xylocopa sulcatipes and Bombus ruderatus, where queen bees will eat the larva deposited by workers or ejected them from thein order to maintain dominance over the female workers. Những loài ong gồm có Sulcatipes xylocopa và Bombus ruderatus, nơi ong chúa sẽ ăn ấu trùng ngọt ngào do ong thợ hoặc bị đẩy ra họ khỏiđể duy trì sự thống trị trên những con ong thợ cái Christina L. Conrath. The study showed that the abundance and diversity of insects ( such as butterfly adults, trap-bees and wasps ) were increased by increased grass height. Nghiên cứu cho thấy sự đa dạng và phong phú và phong phú của côn trùng nhỏ ( ví dụ điển hình như bướm, ong vàbắp cày ) đã được tăng lên bằng cách tăng chiều cao của từng cây cối. The old Crocodilia was subdikinhdientamquoc.vnded into the suborders : Eusuchia : true crocodilies ( which includes crown-group Crocodylia ) Mesosuchia : ” middle ” crocodiles Thalattosuchia : sea crocodiles Protosuchia : first crocodiles Mesosuchia is a paraphyletic group as it does not include eusuchians ( whichwithin Mesosuchia ). Bộ Crocodylia cũ được chia làm bốn phân bộ : Eusuchia : cá sấu thật sự ( nhóm chỏm cây của Crocodylia ) Mesosuchia : cá sấu ” trung gian ” Thalattosuchia : cá sấu biển Protosuchia : cá sấu tiên phong .Xem thêm : ” Behind The Scene Là Gì ? Nghĩa Của Từ Behind The Scenes
Both parents incubate and feed the young, who leave the nest soon after they hatch and are able to fly within a month.
Cả hai bố mẹ ấp và nuôi trẻ, những người rời khỏi tổ sớm sau khi nở và có thể bay trong vòng một tháng.
On the fringes of the jungle, nests built by large chestnut-colored birds called Montezuma oropendolas hang from the huge trees and sway precariously in the breeze from the lake.
Còn ven rừng, tổ của loài chim có bộ lông màu hạt dẻ (gọi là Montezuma oropendolas) được treo lơ lửng trên những nhánh cây khổng lồ và đung đưa trước gió.
We”ve also taken pictures of other animals including forest buffalos in Gabon, elephants, and even turtle nests.
Chúng tôi còn chụp ảnh được các loài động vật khác bao gồm trâu rừng ở Gabon, voi, và thậm chí cả tổ rùa.
The extent of its adaptation to a marine lifestyle means that it is most likely that it mated at sea, but since no eggs or nests have been discovered that have been referred to Dakosaurus, whether it gave birth to live young at sea like dolphins and ichthyosaurs or came ashore like turtles is not known.
Mức độ thích ứng của chúng cho một lối sống dưới biển có nghĩa là chúng có khả năng nhất giao phối dưới biển, nhưng vì người ta không phát hiện được trứng hoặc con non Dakosaurus, nên người ta chưa rõ liệu chúng sinh con dưới biển như cá heo và ichthyosaurs hoặc vào bờ như rùa sinh sản như loài rùa biển. ^ Quenstedt FA.
The nests are lined with grasses and often with hair plucked from their hosts and even livestock such as sheep which are not usually used.
Tổ được lót cỏ và thường có lông mà chúng nhổ từ vật chủ và thậm chí là từ gia súc như cừu, nhưng không thường xuyên.
And there was a time in their lifespan where they were coming out of the water to nest and saw Tyrannosaurus rex running by.
Và có một thời điểm trong lịch sử phát triển của chúng chúng đã lên bờ và làm tổ và chứng kiến Tyrannosaurus rex ( khủng long bạo chúa ) tuyệt chủng.
Nest success for 96 sarus nests that were protected by locals during 2009–2011 kinhdientamquoc.vna a payment-for-conservation program was 87%.
Thành quả làm tổ cho 96 tổ sếu sarus được cư dân địa phương bảo vệ trong thời gian 2009-2011 theo chương trình thanh toán chi phí bảo tồn là 87%.
For instance, the Law included commands that prohibited sacrificing an animal unless it had been with its mother for at least seven days, slaughtering both an animal and its offspring on the same day, and taking from a nest both a mother and her eggs or offspring. —Lekinhdientamquoc.vnticus 22:27, 28; Deuteronomy 22:6, 7.
Thí dụ, Luật Pháp cấm dâng thú con làm của-lễ trừ khi nó đã ở với mẹ nó ít nhất bảy ngày, cũng như không được giết cả thú mẹ và con nó trong cùng một ngày, hoặc bắt chim mẹ và lấy luôn cả trứng hay chim con.—Lê-kinhdientamquoc.vn Ký 22:27, 28; Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:6, 7.
The short-barreled 57 mm gun was effective at destroying machine gun nests and its 15 mm (0.59 in) armor, although thin, was enough to stop small arms fire.
Khẩu pháo nòng ngắn 57 mm tỏ ra hiệu quả trong kinhdientamquoc.vnệc tiêu diệt các súng máy và lớp giáp 15 mm (0.59 in) tuy không dày nhưng đủ sức trước hỏa lực của vũ khí nhẹ cầm tay.
Both parents incubate and feed the young, who leave thesoon after they hatch and are able to fly within a month. Cả hai cha mẹ ấp và nuôi trẻ, những người rời khỏisớm sau khi nở và hoàn toàn có thể bay trong vòng một tháng. On the fringes of the jungle, built by large chestnut-colored birds called Montezuma oropendolas hang from the huge trees and sway precariously in the breeze from the lake. Còn ven rừng, của loài chim có bộ lông màu hạt dẻ ( gọi là Montezuma oropendolas ) được treo lơ lửng trên những nhánh cây khổng lồ và đung đưa trước gió. We ” ve also taken pictures of other animals including forest buffalos in Gabon, elephants, and even turtleChúng tôi còn chụp ảnh được những loài động vật hoang dã khác gồm có trâu rừng ở Gabon, voi, và thậm chí còn cả tổThe extent of its adaptation to a marine lifestyle means that it is most likely that it mated at sea, but since no eggs orhave been discovered that have been referred to Dakosaurus, whether it gave birth to live young at sea like dolphins and ichthyosaurs or came ashore like turtles is not known. Mức độ thích ứng của chúng cho một lối sống dưới biển có nghĩa là chúng có năng lực nhất giao phối dưới biển, nhưng vì người ta không phát hiện đượchoặc con non Dakosaurus, nên người ta chưa rõ liệu chúng sinh con dưới biển như cá heo và ichthyosaurs hoặc vào bờ như rùa sinh sản như loài rùa biển. ^ Quenstedt FA.Theare lined with grasses and often with hair plucked from their hosts and even livestock such as sheep which are not usually used. được lót cỏ và thường có lông mà chúng nhổ từ vật chủ và thậm chí còn là từ gia súc như cừu, nhưng không tiếp tục. And there was a time in their lifespan where they were coming out of the water toand saw Tyrannosaurus rex running by. Và có một thời gian trong lịch sử dân tộc tăng trưởng của chúng chúng đã lên bờ vàvà tận mắt chứng kiến Tyrannosaurus rex ( khủng long thời tiền sử bạo chúa ) tuyệt chủng. success for 96 sarusthat were protected by locals during 2009 – 2011 kinhdientamquoc.vna a payment-for-conservation program was 87 %. Thành quảcho 96 sếu sarus được dân cư địa phương bảo vệ trong thời hạn 2009 – 2011 theo chương trình thanh toán ngân sách bảo tồn là 87 %. For instance, the Law included commands that prohibited sacrificing an animal unless it had been with its mother for at least seven days, slaughtering both an animal and its offspring on the same day, and taking from aboth a mother and her eggs or offspring. — Lekinhdientamquoc. vnticus 22 : 27, 28 ; Deuteronomy 22 : 6, 7. Thí dụ, Luật Pháp cấm dâng thú con làm của-lễ trừ khi nó đã ở với mẹ nó tối thiểu bảy ngày, cũng như không được giết cả thú mẹ và con nó trong cùng một ngày, hoặc bắt chim mẹ và lấy luôn cả trứng haycon. — Lê-kinhdientamquoc. vn Ký 22 : 27, 28 ; Phục-truyền Luật-lệ Ký 22 : 6, 7. The short-barreled 57 mm gun was effective at destroying machine gunand its 15 mm ( 0.59 in ) armor, although thin, was enough to stop small arms fire. Khẩu pháo nòng ngắn 57 mm tỏ ra hiệu suất cao trong kinhdientamquoc. vnệc hủy hoại cácsúng máy và lớp giáp 15 mm ( 0.59 in ) tuy không dày nhưng đủ sức trước hỏa lực của vũ khí nhẹ cầm tay .

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *