Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03 THKH

Ngày đăng : 02/11/2017, 19 : 14

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)Kỳ tính thuế: Tháng . năm Người nộp thuế: Mã số thuế: .Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTTHoá đơn, chứng từ bánTên người muaMã sốthuế người muaMặt hàngDoanh sốbán chưa có thuếThuế suấtThuế GTGTGhi chúKý hiệu hoá đơnSố hoá đơnNgày, tháng, năm phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:Tổng2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:Tổng3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:Tổng4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:TổngTổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: ., ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Mẫu số: 01- 1/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)Mẫu số: 03/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 Bộ Tài chính) BẢNG KÊ HỐ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (áp dụng cho hộ, cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển) [01] Kỳ tính thuế: Q năm [02] Người nộp thuế:… ………………… ……… ……………… [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………… [05] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Hoá đơn, chứng từ bán Ký Ngày, Ký hiệu Số tháng, hiệu mẫu hóa năm hóa hóa đơn phát đơn đơn hành Tên người mua Mã số thuế người mua Mặt hàng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT): Doanh số bán Ghi (9) (10) Tổng Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất 1%: Tổng Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 5%: Tổng Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất: 3% Tổng Hoạt động kinh doanh khác áp dụng thuế suất 2%: Tổng Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán (*): …… Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT (**): ……… Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu (***): …… Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai./ ., ngày … tháng … năm … NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên:…… Chứng hành nghề số: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Ghi chú: (*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán tổng cộng số liệu cột dòng tổng tiêu 1, 2, 3, 4, (**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT tổng cộng số liệu cột dòng tổng tiêu (***)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu tổng cộng số liệu cột dòng tổng của tiêu 2, 3, 4, BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)Tháng Năm Tên cơ sở kinh doanh : .Địa chỉ : STT Chứng từKý hiệuSố NgàyTên khách hàng Mã số thuếMặt hàng Doanh số bán chưa có thuếThuế suấtThuế GTGTGhi chúTổng cộngLập ngày :Người lập Kế toán trưởng(Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký)Mã số: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng . năm Người nộp thuế: Mã số thuế: . Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Hoá đơn, chứng từ bán Tên người Mã số Mặt Doanh số Thuế Thuế Ghi Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng, năm phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Tổng Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: ., ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Mẫu số: 01- 1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng . năm Người nộp thuế: Mã số thuế: . Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Hoá đơn, chứng từ bán Tên người mua Mã số thuế người mua Mặt hàng Doanh số bán chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chú Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng, năm phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Tổng Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: ., ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Mẫu số: 01- 1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng . năm Người nộp thuế: Mã số thuế: . Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Hoá đơn, chứng từ bán Tên người Mã số Mặt Doanh số Thuế Thuế Ghi Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng, năm phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Tổng Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: ., ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Mẫu số: 01- 1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) … tổng tiêu 1, 2, 3, 4, (**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT tổng cộng số liệu cột dòng tổng tiêu (***)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu tổng cộng… THUẾ Họ tên:…… Chứng hành nghề số: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Ghi chú: (*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán tổng cộng

– Xem thêm –

Xem thêm: Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03 THKH, Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03 THKH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *