Mẫu hợp đồng thuê sân bóng

Mẫu hợp đồng thuê sân bóng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.63 KB, 7 trang )

( 1 )

Mẫu hợp đồng thuê sân bóng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******************
HỢP ĐỒNG THUÊ SÂN BÓNG

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015, Luật thương mại 2005 và Luật kinh doanh bất động sản
2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành.

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho thuê sân) Sân bóng …;

Địa chỉ: Số ….. đường … tổ Dân phố 2, thị trấn … huyện …, tỉnh …;
Đại diện: Ông (bà) ………..

CMND/CCCD số:…cấp ngày…tại …
Hộ khẩu thường trú:…

Số tài khoản:…
Số điện thoại: ……………….

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên thuê sân) Đơn vị: …;
Đại diện: Ông/bà: …;

CMND/CCCD số:…cấp ngày…tại …
Hộ khẩu thường trú:…

Số tài khoản:…
Số điện thoại: ……………….

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê sân bóng tập luyện thể thao
tại Sân bóng … tại địa chỉ Số ….. đường … tổ dân phố … thị
trấn …huyện … tỉnh …

ĐIỀU 1: GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ VÀ THỜI GIAN THUÊ

( 2 )

– Số lượng sân thuê: Bên B đồng ý thuê Bên A: 1 Sân bóng (… người) cỏ nhân tạo.
– Thời gian thuê: Thời gian thuê … giờ/1 buổi/1 ngày, thời điểm từ …. giờ đến …. giờ
trong các ngày thuê đã ghi trong hợp đồng.

– Thời gian thuê sân là: …. ngày, từ ngày …/…./… đến ngày …./…./…(hoặc thuê
sân cố định vào ngày thứ… hàng tuần, từ ngày …/…./… đến ngày …./…./…).

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tổng trị giá hợp đồng cho dịch vụ thuê 1 sân bóng …. người, thời gian …. ngày
là: …

Bằng chữ: …(…Việt Nam đồng).
ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán: Tiền mặt thanh tốn một lần sau khi kí kết hợp đồng hoặc có
thể chuyển khoản đến số tài khoản của bên B. Cụ thể:

Số tài khoản:…
Chủ tài khoản:…

Ngân hàng:…
Chi nhánh:…
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HAI BÊN
4.1. Quyền và nghĩa vụ bên A

Ngân hàng : … Chi nhánh : …

– Bên A đảm bảo diện tích sân bóng được thuê đúng theo thỏa thuận, đảm bảo sân
bóng ln trong tình trạng tốt nhất cũng như khơng có sự tranh chấp về việc thuê sân
bóng trong thời gian cho bên B thuê.

– Bên A chịu trách nhiệm và chủ động sửa chữa những hư hỏng về cơ sở vật chất của
sân bóng khơng phải do bên B gây ra. Với những lỗi do bên B gây ra khiến bên A tổn
thất nặng thì bên A có quyền chủ động sửa chữa sau khi gửi văn bản thông báo cho
bên B 07 ngày mà bên B không tiến hành sửa chữa, mọi chi phí do bên B thanh tốn.
– Cung cấp đầy đủ dụng cụ, cơ sở vật chất, kĩ thuật đầy đủ đi kèm theo sân bóng.
4.2. Quyền và nghĩa vụ bên B

– Đóng tiền thuê sân bóng đúng hạn.

( 3 )

– Khơng cho bên thứ 3 th lại hoặc th chung khi khơng có thơng báo và sự đồng ý
của bên A.

– Khi có lỗi sân bóng cần thơng báo cho bên A để hai bên hợp tác khắc phục lỗi đó
sớm nhất.

– Được phép lắp đặt các dụng cụ, đồ mà không làm thay đổi kết cấu của sân bóng, vẫn
đảm bảo sân bóng giữ nguyên giá trị sử dụng ban đầu.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Thanh lí hợp đồng ngay sau khi hợp đồng hết hiệu lực.

Thanh lí hợp đồng ngay sau khi hợp đồng hết hiệu lực hiện hành .

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có khó khăn phát sinh thì hai bên cùng
nhau thảo luận để giải quyết trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi. Trường hợp hai bên
khơng tìm được phương án giải quyết thì sẽ do cơ quan chức năng có thẩm quyền giải
quyết.

– Nếu một trong hai bên đơn phương hủy hợp đồng trước khi hết hạn hợp đồng thì
phải bồi thường cho bên còn lại ….% giá trị hợp đồng.

– Giá thuê sân bóng trong thời gian hiệu lực của hợp đồng sẽ không thay đổi, giữ
nguyên theo thỏa thuận đã kí kết trong hợp đồng này.

– Tiền đặt cọc 01 tháng bên B chuyển cho bên A ngay sau kí hợp đồng, khi kết thúc
hợp đồng bên A sẽ trả lại cho bên B nguyên vẹn, không tính lãi suất, khơng trừ vào
chi phí th hay phát sinh trong thời gian thuê. Tiền cọc nhằm mục đích đảm bảo bên
B sẽ thanh toán đúng hẹn cho bên A.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày …./…/…

Hợp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bản 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị
pháp lý như nhau.

Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hợp đồng thuê mướn sân bóng số 2

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–0o0———-…., ngày…tháng….năm….
HỢP ĐỒNG THUÊ SÂN BÓNG

( 4 )

Luật thương mại 2005

Luật kinh doanh bất động sản 2014
Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày … / … / … tại ….., chúng tơi gồm:
BÊN A: Ơng …. (Bên cho thuê)

CMND số: …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….
Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế: ……

Số điện thoại liên lạc: ….
BÊN B: Ông …. (Bên thuê)

CMND số: …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….
Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế: ……

Số điện thoại liên lạc: ….

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/… với
nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê sân bóng với mô tả chi tiết như sau :
 Địa điểm:

 Diện tích thuê: …..

 Thời hạn thuê: …. Tháng từ ngày …/…/…/ đến ngày …/…/…
 Mục đích thuê:

 Các tiện nghi đi kèm khi thuê:
 Ngày bắt đầu tính tiền thuê:
 Giờ sử dụng: + Từ …. Đến ….
+ Từ … đến … (ngày thứ bảy)
+ Từ … đến … (ngày chủ nhật)
Điều 2. Thời hạn hợp đồng

 Hợp đồng có giá trị ….. tháng kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

 Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên B có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên
A tiếp tục cho thuê thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng.

 Trước …. ngày hết hạn hợp đồng, mỗi bên có thể đề xuất cho bên kia bằng văn
bản về việc gia hạn hợp đồng. Bên B sẽ gửi cho Bên A một thư đề nghị gia hạn

thuê. Bên A chấp nhận đề nghị của Bên B thì có thể gửi cho Bên B một thư
chấp nhận đề nghị gia hạn thuê (trong đó có thể đề xuất một gia hạn thuê mới,
thời hạn thuê mới,… ). Trường hợp Bên A không chấp nhận thư đề nghị gia
hạn thuê bằng văn bản thì hợp đồng này sẽ mặc nhiên không được gia hạn và sẽ
tự động kết thúc vào ngày hết hạn hợp đồng theo quy định của hợp đồng.
Điều 3. Tiền thuê và phương thức thanh toán

thuê. Bên A gật đầu đề xuất của Bên B thì hoàn toàn có thể gửi cho Bên B một thưchấp nhận đề xuất gia hạn thuê ( trong đó hoàn toàn có thể yêu cầu một gia hạn thuê mới, thời hạn thuê mới, … ). Trường hợp Bên A không gật đầu thư ý kiến đề nghị giahạn thuê bằng văn bản thì hợp đồng này sẽ mặc nhiên không được gia hạn và sẽtự động kết thúc vào ngày hết hạn hợp đồng theo lao lý của hợp đồng .

1.Tiền thuê

 Tiền thuê : ….. / tháng (bằng chữ …….. một tháng)
 Tiền thuê chưa bao gồm:

( 5 )

+ Chi phí vệ sinh, tiền điện, nước, điện thoại, các loại chi phí, lệ phí phát sinh từ việc
tiêu thụ dịch vụ hoặc hàng hóa của Bên B trong quá trình sử dụng diện tích thuê.
+ Tiền th khơng có sự thay đổi trong thời hạn th. Trong trường hợp Bên A tự ý
thay đổi tiền thuê nhưng Bên B không đồng ý, dẫn đến việc hai bên không thống nhất
được về tiền thuê và phải chấm dứt Hợp đồng thì trường hợp này được coi như Bên A
đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B theo quy
định của Hợp đồng.

2.Phí dịch vụ

Phí dịch vụ được xác định bởi Bên A và bao gồm tất cả các chi phí mà Bên A phải trả
để cung cấp các dịch vụ hợp lý theo yêu cầu của Bên B.

3.Thuế

Bên B sẽ thanh tốn mọi loại thuế, khoản nộp, phí chứng từ bắt buộc, bao gồm nhưng
không giới hạn ở, thuế giá trị gia tăng tính trên Tiền Thuê và Phí Dịch vụ áp dụng
trong Hợp đồng thuê này, theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong suốt Thời Hạn

của Hợp đồng thuê này (gọi là “Thuế”).

của Hợp đồng thuê này ( gọi là “ Thuế ” ) .

4.Đặt cọc

Bên B sẽ đặt cọc cho Bên A một khoản tiền bằng tiền thuê trong (02) hai tháng thuê.
Khoản tiền này sẽ được Bên A hoàn trả lại cho Bên B khi hai bên chấm dứt Hợp
đồng. Số tiền này cũng nhằm bảo đảm bên A đã thanh toán đầy đủ các khoản tiền
thuê.

5.Phương thức thanh toán

Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân
hàng của Bên A trước ngày …. hàng tháng

 Tên tài khoản:
 Số tài khoản:
 Ngân hàng:
 Chi nhánh:

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
1.Bên A

 Bên A có qùn u cầu Bên B thanh tốn đầy đủ tiền thuê theo thời hạn đã
thỏa thuận

 Bàn giao các diện tích thuê cho Bên B đúng thời hạn đã thỏa thuận
 Đảm bảo Bên B được sử dụng sân bóng ổn định trong thời gian thuê

 Đảm bảo diện tích thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A và khơng có
sự tranh chấp qùn lợi nào trong thời gian Bên B thuê.

 Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B đã thực hiện đầy đủ
các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng

 Chịu trách nhiệm sửa chữa đối với những hư hỏng về mặt kết cấu của diện tích
th khơng phải do lỗi của Bên B gây ra chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận
được thông báo của Bên B về những hư hỏng đó.

 Bên A có quyền tiến hành mọi sửa chữa đối với phần diện tích thuê mà Bên B
khơng thực hiện sửa chữa trong vịng 07 ngày (khơng tính chủ nhật và nghỉ lễ)
kể từ khi bên B nhận được văn bản thông báo phải tiến hành sửa chữa hoặc Bên
B từ chối yêu cầu sửa chữa, khắc phục của Bên A trong thời hạn Bên A đưa ra.
Bên B phải chịu tồn bộ các chi phí cho Bên A liên quan đến những cơng việc
sửa chữa đó, sau khi nhận được hóa đơn.

( 6 )

2.Bên B

 Bên B có nghĩa vụ thanh tốn tiền th đầy đủ và đúng hạn cho Bên A theo quy
định hợp đồng

 Sử dụng diện tích th đúng mục đích

 Khơng cho Bên thứ 3 thuê lại khi không được sự đồng ý của Bên A

 Thanh toán đầy đủ các chi phí vệ sinh, điện, nước và các lệ phí khác phát sinh
khi thuê

 Được phép lắp đặt các trang thiết bị phù hợp với mục đích th nhưng khơng
được ảnh hưởng đến kết cấu sân bóng

 Trong suốt thời gian thuê, Bên B phải giữ gìn, duy trì và sửa chữa phần diện
tích th đảm bảo ln hoạt động ở điều kiện tốt nhất với hư hao hợp lý

 Thông báo cho Bên A các hư hỏng và lỗi của Bên B gây ra khi sử dụng để Bên
A có biện pháp sửa chữa

 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng,
bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá
8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không
do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá
trị hợp đồng .

3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của
mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không
giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch
bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả
kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh tốn hoặc bồi hồn chi phí mà phía
bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau:

 Các bên hồn thành trách nhiệm của mình và khơng có thỏa thuận khác
 Theo thỏa thuận của các bên

 Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền thuê cho Bên A sau 03 ngày (khơng có
thơng báo trước) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong
trường hợp này, Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 5% giá
trị hợp đồng.

 Trường hợp Bên A chậm bàn giao sân bóng cho Bên B sau 03 ngày (khơng có
thơng báo trước) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp
đồng. Trong trường hợp này, Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do
gây thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực
hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương
lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được
sẽ do Tịa án có thẩm qùn giải quyết. Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng
bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.

( 7 )

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản (01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh). Hợp
đồng có giá trị pháp lý như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)Bên B

Bộ luật dân sự
Luật thương mại
Luật kinh doanh bất động sản
thủ tục hành chính t
biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.