Mẫu hợp đồng mua bán tài sản mới nhất theo quy định năm 2021

Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán tài sản chuẩn mới nhất theo quy định được sử dụng để thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người mua và người bán chuyển quyền sở hữu tài sản, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng mua bán tài sản mới nhất

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — —

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Số : … / 20 … / HDMBTS
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015 / QH13 ngày 24/11/2015 ;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 / QH11 ngày 14/06/2005 ;
Căn cứ nhu yếu và năng lực thực tiễn của những bên trong hợp đồng ;
Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Hai bên gồm có :

BÊN A: BÊN BÁN TÀI SẢN

(Bên bán là tổ chức)

Tên tổ chức triển khai :
Địa chỉ trụ sở :
Mã số doanh nghiệp : …
Người đại diện thay mặt theo pháp lý là ông / bà : …
Chức vụ : …
Điện thoại : …
E-Mail : …
( Bên bán là cá thể )
Họ và tên : …
Năm sinh : … / … / …
Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp : …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : …
Chỗ ở hiện tại : …
Điện thoại : …
E-Mail : …

BÊN B: BÊN MUA TÀI SẢN

(Bên mua là tổ chức)

Tên tổ chức triển khai : …
Địa chỉ trụ sở : …
Mã số doanh nghiệp : …
Người đại diện thay mặt theo pháp lý là ông / bà : …
Chức vụ : …
Điện thoại : …
E-Mail : …
( Bên mua là cá thể )
Họ và tên : …
Năm sinh : … / … / …
Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp : …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : …
Chỗ ở hiện tại : …
Điện thoại : …
E-Mail : …
Hai bên thỏa thuận hợp tác và đồng ý chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán tài sản với những pháp luật như sau :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng  

Tài sản mua bán : …
Chủng loại tài sản mua bán : …
Số lượng tài sản mua bán : …
Chất lượng của tài sản mua bán : …

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán  

1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) .
2. Phương thức thanh toán giao dịch : …
3. Thời hạn giao dịch thanh toán :
Đợt 1 : Bên B giao dịch thanh toán tiền mua tài sản cho bên A trước ngày … / … / … với số tiền là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) .
Đợt 2 : Bên B giao dịch thanh toán tiền mua tài sản cho bên A trước ngày … / … / … với số tiền là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) .
Đợt 3 : …

Điều 3. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng mua bán

1. Thời hạn triển khai hợp đồng mua bán :

Hợp đồng được thực hiện kể từ ngày bên A và bên B ký kết và chấm dứt khi bên A hoàn thành các nghĩa vụ về tài sản cho bên B, đồng thời bên B hoàn thành các nghĩa vụ về thanh toán cho bên A theo quy định tại hợp đồng này.

Thời hạn bên A giao tài sản cho bên B là : … ngày, kể từ ngày … / … / …
Thời hạn bên B thanh toán giao dịch Đợt … cho bên A là : … ngày, kể từ ngày … / … / …
2. Địa điểm giao nhận tài sản :
Bên A giao tài sản cho bên B và bên B nhận tài sản cho bên A tại : …
3. Phương thức giao nhận tài sản :
Tài sản mua bán được bên A giao cho bên B nhận một lần ( hoặc … lần ) và trực tiếp .

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên

1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên A :
– Giao tài sản theo lao lý tại Điều 1 của hợp đồng này, kèm theo sách vở về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản ( nếu có ) cho bên B theo pháp luật tại Điều 3 hợp đồng này .
– Thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản cho bên B theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) .
– Cung cấp thông tin thiết yếu về tài sản và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó cho bên B ;
– Bảo hành so với tài sản mua bán trong thời hạn bh là … tháng, kể từ ngày bên B nhận được tài sản ;
– Sửa chữa tài sản và bảo vệ tài sản có đủ những tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ những đặc tính đã cam kết với bên B .
– Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý ( nếu có ) .
2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên B :
– Thanh toán tiền mua tài sản cho bên A theo đúng pháp luật tại Điều 3 hợp đồng này ;
– Thực hiện thủ tục ĐK quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản và nộp những khoản thuế, phí, lệ phí theo pháp luật của pháp lý, thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của bên B theo lao lý tại hợp đồng này ;
– Yêu cầu bên A thay thế sửa chữa tài sản không phải trả tiền so với tài sản có khuyết tật hoặc trả lại tài sản và lấy lại tiền trong thời hạn bh ;
– Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) .

Điều 5. Cam kết của các bên

1. Bên A cam kết :
– tin tức về tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự ;
– Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản theo lao lý của pháp lý ;
– Tại thời gian giao kết hợp đồng này : Tài sản không có tranh chấp ; Tài sản không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
– Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
– Thực hiện đúng và rất đầy đủ những thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng này .
2. Bên B cam kết ràng buộc :
– Những thông tin về bên B đã ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự ;
– Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản ( nếu có ) ;
– Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
– Thực hiện đúng và khá đầy đủ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong hợp đồng này .

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Tiền lãi do chậm giao dịch thanh toán : Trường hợp bên B không thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất vay nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời gian giao dịch thanh toán tương ứng với thời hạn chậm trả .
2. Bồi thường thiệt hại : Bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý cho bên bị vi phạm ( nếu có ) .
3. Phạt vi phạm hợp đồng : Bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp một khoản tiền bằng 8 % giá trị phần nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng bị vi phạm cho bên bị vi phạm .

Điều 7. Chi phí khác

Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu do bên A và bên B tự thỏa thuận và ghi cụ thể vào hợp đồng.

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quy trình triển khai hợp đồng, nếu có yếu tố phát sinh cần xử lý, thì bên A và bên B thực thi thỏa thuận hợp tác và thống nhất xử lý kịp thời, hợp tình và hài hòa và hợp lý. Trường hợp bên A và bên B không thỏa thuận hợp tác được thì một trong những bên có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

Điều 9. Các thoả thuận khác

Hợp đồng này được mặc nhiên chấm hết và thanh lý khi bên A hoàn thành những nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản cho bên B, đồng thời bên B triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm về giao dịch thanh toán cho bên A theo lao lý tại hợp đồng này .
Bên A và bên B đồng ý chấp thuận triển khai theo đúng những lao lý trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện kèm theo gì khác .
Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản. / .
BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu hợp đồng mua bán tài sản mới nhất theo quy định năm 2021. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

5

/

5
(
1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.