Mẫu giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp thường dùng

Khi cần phân công cho cá thể, tổ chức triển khai đại diện thay mặt mình thực thi một việc làm nào đó thì doanh nghiệp thường sử dụng mẫu Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho người được ủy quyền triển khai việc làm được ủy quyền .

Khi nào công ty sử dụng Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền?

Hiện nay, Giấy ủy quyền không được lao lý trong những văn bản pháp lý. Trong Bộ luật Dân sự năm ngoái chỉ ghi nhận hợp đồng ủy quyền .

Theo đó, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Giấy ủy quyền dù không được nhắc tới trong luật nhưng lại được sử dụng vô cùng phổ cập trong thực tiễn. Giấy ủy quyền được hiểu là một hình thức đại diện thay mặt ủy quyền do chủ thể bằng hành vi pháp lý đơn phương thực thi, trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện thay mặt mình thực thi một hoặc nhiều việc làm trong khoanh vùng phạm vi pháp luật tại Giấy ủy quyền .
Nếu như hợp đồng ủy quyền là một loại hợp đồng nên nó phải là sự thống nhất ý chí giữa 02 bên thì Giấy ủy quyền thường được lập đơn phương bởi bên ủy quyền .
Trong công ty, Giấy ủy quyền được sử dụng khi “ sếp ” ủy quyền cho nhân viên cấp dưới triển khai một việc làm hay thanh toán giao dịch nào đó. Tuy nhiên, bên được ủy quyền hoàn toàn có thể triển khai hay không triển khai việc làm ấy. Đây là điểm khác với hợp đồng ủy quyền, yên cầu bên nhận ủy quyền phải đồng ý chấp thuận, và vì vậy có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải triển khai việc làm theo thỏa thuận hợp tác .
Thời hạn ủy quyền trong Giấy ủy quyền thường được người ủy quyền tự định đoạt, là thời hạn người đó cho là hài hòa và hợp lý để người nhận ủy quyền thực thi vừa đủ việc làm được ủy quyền. Còn trong hợp đồng ùy quyền, thời hạn này phải được 02 bên ngồi lại với nhau, thống nhất để đưa ra một mốc thời hạn hài hòa và hợp lý cho cả 02 bên. Nếu 02 bên không thỏa thuận hợp tác, hợp đồng ủy quyền có giá trị trong vòng 01 năm .
Từ những đặc thù trên, Giấy ủy quyền công ty thường được lập để ủy quyền cho nhân viên cấp dưới thực thi những việc làm đơn thuần, không thật sự quan trọng, người được ủy quyền hoàn toàn có thể dữ thế chủ động thực thi hoặc không .
Còn những việc làm quan trọng, những thanh toán giao dịch có giá trị lớn thì không nên sử dụng Giấy ủy quyền bởi sự ràng buộc pháp lý là không cao .

Mẫu giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp thường dùng

Mẫu giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp thường dùng (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Giấy ủy quyền công ty số 1

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/26/giay-uy-quyen-cong-ty_2611093759.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

                             GIẤY ỦY QUYỀN                              

Tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………..
Chức Vụ : Giám Đốc / Tổng giám đốc
Đại diện Pháp luật cho : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………….
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … ………….
Ủy quyền cho ông / bà … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … ….
Địa chỉ tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………..
CMND số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Phạm vi ủy quyền : Được đại diện thay mặt tôi thực thi … … … … … … … … … theo đúng pháp luật pháp lý hiện hành .
Thời hạn ủy quyền : ……………………………………………………………………………………..
Vì vậy, … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………….
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………..
….., ngày …. tháng ….. năm ……..

                                                                                           Người ủy quyền

( ký tên, đóng dấu )

Mẫu Giấy ủy quyền số 2

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/26/giay-uy-quyen-cong-ty-02_2611094608.doc

CÔNG TY ………………

Số : / UQ / 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi người ký tên dưới đây, là người có quyền ký tên nhân danh Công ty ………………., một công ty được xây dựng và hoạt động giải trí theo Luật pháp của nước CHXHCN Nước Ta, địa chỉ trụ sở chính đặt tại …………………, ĐK kinh doanh số ………………….. do Sở kế hoạch và góp vốn đầu tư thành phố Thành Phố Hà Nội cấp ngày / /. Theo đây chính thức chỉ định ủy quyền cho
Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … .
Người có chữ ký dưới đây :

Nội dung ủy quyền : …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn sau khi việc làm được ủy quyền kết thúc .

NGƯỜI ỦY QUYỀN

( Ký, đóng dấu )

 

Mẫu Giấy ủy quyền số 03

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/26/giay-uy-quyen-cong-ty-03_2611095037.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Căn cứ vào những văn bản hiến pháp hiện hành .
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20 ……., tại … … … … .. chúng tôi gồm có :

I. BÊN ỦY QUYỀN

Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số CMND : .. Cấp ngày : ………………………… Nơi cấp : … … … … ..
Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên .
– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự xử lý .

BÊN ỦY QUYỀN

( Ký, họ tên )

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

( Ký, họ tên )

Mẫu Giấy ủy quyền số 04

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/26/giay-uy-quyen-cong-ty-04_2611095618.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm ngoái ;
– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm trước ;
– Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty … … … … … … … ……………………….. ;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông / Bà : .. … … … …………………………………………………………………………………………
Chức vụ : Giám đốc / Tổng giám đốc Công ty .. … … … …………. … … … … … … … …
Số CMTND :: .. … … … …………………………………………………………………………………
Địa chỉ : .. … … … …………………………………………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông / Bà : .. … … … …………………………………………………………………………………………
Chức vụ : .. … … … ……………………………………………………………………………………….
Số CMTND : .. … … … ………………………………………………………………………………….
Địa chỉ : .. … … … ………………………………………………………………………………………..
Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền đại diện thay mặt Người Ủy quyền thực thi những việc làm sau :
1. Được quyền quyết định hành động và ký những văn bản quản trị ship hàng hoạt động giải trí của … … … … ..
2. Được toàn quyền quyết định hành động và ký kết những hợp đồng dịch vụ … … … … … … …. … … …………………..
3. Được ký kết những hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền … … … .. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận đồng ý .
4. Được quyền ký những hợp đồng với cộng tác viên ship hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Công ty … … .. … theo pháp luật của Quy chế .

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày……………..

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.