Mẫu đơn yêu cầu thi hành án| Tư vấn 24/7 của Luật Thái An™

4. Một số chú ý quan tâm khác về việc yêu cầu thi hành án

Sau khi Toà án ra phán quyết thì các bên có nghĩa vụ thực hiện bản án. Nhưng nếu một bên không chịu thực hiện bản án thì bên kia có quyền yêu cầu thi hành án. Đây là một phần trong quá trình tố tụng. Để thực hiện thủ tục trên thì trước hết, các chủ thể cần chuẩn bị đơn yêu cầu thi hành án. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An™  sẽ cung cấp cho quý độc giả mẫu đơn yêu cầu thi hành án.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Cơ sở pháp lý kiểm soát và điều chỉnh yếu tố mẫu đơn yêu cầu thi hành án là

 • Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành;
 • Luật thi hành án hình sự năm 2019
 • Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự;
 • Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

2. Đơn yêu cầu thi hành án là gì?

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án có thể hiểu là văn bản của người yêu cầu nộp cho cơ quan thi hành án để yêu cầu thi hành bản án của Tòa.

Đơn yêu cầu thi hành án thường sử dụng trong dân sự – đơn yêu cầu thi hành án dân sự. Còn so với án hành chính thì sẽ vận dụng “ đơn yêu cầu ra quyết định hành động buộc thi hành án hành chính ” ( theo Điều 11 Nghị định 71/2016 / NĐ-CP ngày 01/07/2016 ). Còn việc thi hành án hình sự theo Luật thi hành án hình sự năm 2019 thì không đề cập đến việc một bên làm đơn yêu cầu thi hành án hình sự .
Cần quan tâm, thi hành án dân sự là hoạt động giải trí của cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án và những chủ thể khác để thực thi quyết định hành động, bản án đã có hiệu lực thực thi hiện hành của tòa án nhân dân .
Vậy nên, bài viết này của chúng tôi sẽ phân phối cho Quý khách hàng mẫu đơn thi hành án dân sự .
Quy định pháp luật liên quan đến mẫu đơn thi hành án

3. Về thời hiệu yêu cầu thi hành án

Điều 30, Luật Thi hành án pháp luật về thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau :

“ 1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định hành động thi hành án .
Trường hợp thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm được ấn định trong bản án, quyết định hành động thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ và trách nhiệm đến hạn .
Đối với bản án, quyết định hành động thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được vận dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ và trách nhiệm đến hạn .

 1. Đối với những trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo lao lý của Luật này thì thời hạn hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án chấp thuận đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án .

 2. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng tỏ được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không hề yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời hạn có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án. ”

4. Một số lưu ý khác về việc yêu cầu thi hành án

Thông thường, Thủ trưởng cơ quan thi hành dân sự chỉ ra quyết định hành động thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án .
Đương sự hoàn toàn có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác yêu cầu thi hành án trải qua những hình thức :

 • Nộp mẫu đơn yêu cầu thi hành án trực tiếp;
 • Gửi đơn qua bưu điện;
 • Trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự.

Ngày gửi đơn yêu cầu thi hành án được tính từ ngày mà người yêu cầu thi hành án nộp đơn, hoặc trình diễn trực tiếp tại cơ quan thi hành án dân sự, hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi .

5. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án:

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự đã được Bộ Tư pháp hướng dẫn tại mẫu số : D04-THADS ( Ban hành theo Thông tư số : 01/2016 / TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp )

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự (Nơi có thẩm quyền thi hành Bản án – được ghi cụ thể tại phần cuối của Bản án – nơi Tòa án ban hành bản án)

Họ và tên người yêu cầu thi hành án ( trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong những sách vở sau đây : căn cước công dân ; chứng tỏ nhân dân ; hộ chiếu ; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú ) … … … … … … … … … … … … … … … .. địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Họ và tên người được thi hành án … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 

 1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

Trình bày nội dung yêu cầu thi hành án ( nguyên do yêu cầu : việc thi hành bản án nhằm mục đích bảo vệ quyền và quyền lợi của đương sự, ngăn ngừa được hành vi tấu tán gia tài, bảo vệ tính khách quan và công minh, … )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 1. Các tài liệu kèm theo

 

– Bản án, Quyết định số … … … … … … ngày … tháng … .. năm … …. của … … … … … … … … … … … ..

– Tài liệu thông tin về gia tài hoặc điều kiện kèm theo thi hành của người phải thi hành án ( nếu có ) .

– Tài liệu có tương quan khác … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … …. ngày …. tháng …. năm 20 … …

                                                                                    Người yêu cầu thi hành án

( Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ )

6. Dịch vụ tư vấn và soạn thảo Mẫu đơn thi hành án của Luật Thái An

Dịch Vụ Thương Mại mà Luật Thái An cung ứng :

 • Tư vấn cho đương sự về điều kiện, trình tự thủ tục thi hành án các bản án, quyết định của tòa án, Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý cạnh tranh (gọi chung là bản án) đã có hiệu lực pháp luật, thời hiệu thi hành và phí thi hành án dân sự;
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật hoặc tạm hoãn, đình chỉ thi hành án;
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong quá trình làm việc với cơ quan thi hành án dân sự;
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc khiếu nại các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, bao gồm cả các quyết định về các biện pháp bảo đảm thi hành án
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan/cán bộ thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án…

Bạn có thể tham khảo thêm tại:

>>> Xem thêm: Dịch vụ khởi kiện, khiếu nại, tố cáo

Tác giả bài viết:

Luật sư Lê Văn Thiên – Phó giám đốc Công ty luật Thái An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
  Thẻ Luật sư số 1395/LS cấp tháng 8/2010
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Dân sự, Hình sự, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *