Mẫu Biên bản vi phạm hành chính chuẩn quy định hiện hành

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính lúc bấy giờ đang vận dụng được lao lý tại Mẫu Biên bản số 01 phát hành kèm theo Nghị định 97/2017 / Đ-CP .

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính chuẩn Nghị định 97

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/25/bien-ban-vi-pham-hanh-chinh_2505170043.doc

CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về……………………………………………………… (2)

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …. / …. / …….., tại ( 3 ) ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ …………………………………………………………………………………………………. ( 4 )
Chúng tôi gồm :
1. Họ và tên : …………………………………………… Chức vụ : ………………………………..
Cơ quan : ………………………………………………………………………………………………….
2. Với sự tận mắt chứng kiến của ( 5 ) :
a ) Họ và tên : …………………………………………… Nghề nghiệp : ………………………….
Nơi ở lúc bấy giờ : …………………………………………………………………………………………
b ) Họ và tên : …………………………………………… Nghề nghiệp : ………………………….
Nơi ở lúc bấy giờ : …………………………………………………………………………………………
c ) Họ và tên : …………………………………………… Chức vụ : ………………………………..
Cơ quan : … ……………………………………………………………………………………………….
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính so với < ông ( bà ) / tổ chức triển khai > có tên sau đây :

<1. Họ và tên>: ……………………………………… Giới tính: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : …. / …. / …….. ……………. Quốc tịch : ………………………………
Nghề nghiệp : … …………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại : ………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:…………………; ngày cấp:…./…./……..;
nơi cấp:… ………………………………………………………………………………………………………

<1. Tên tổ chức vi phạm>:… ……………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp : …………………………………………………………………………………
Số GCN ĐK góp vốn đầu tư / doanh nghiệp hoặc GP xây dựng / ĐK hoạt động giải trí :
……………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp : …. / …. / ……………………………………… ; nơi cấp : …………………………………
Người đại diện thay mặt theo pháp lý ( 6 ) : ……………….. Giới tính : ……………………………….
Chức danh ( 7 ) : ……………………………………………………………………………………………
2. Đã có những hành vi vi phạm hành chính ( 8 ) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Quy định tại ( 9 ) ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
4. Cá nhân / tổ chức triển khai bị thiệt hại ( 10 ) : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
5. Ý kiến trình diễn của cá thể vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm : …………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
6. Ý kiến trình diễn của người tận mắt chứng kiến ( nếu có ) : ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Ý kiến trình diễn của cá thể / tổ chức triển khai bị thiệt hại ( nếu có ) : …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
8. Chúng tôi đã nhu yếu cá thể / tổ chức triển khai vi phạm chấm hết ngay hành vi vi phạm .
9. Các giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ giải quyết và xử lý vi phạm hành chính được vận dụng, gồm ( 11 ) : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
10. Tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm :
STT
Tên tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính
Đơn vị tính
Số lượng
Chủng loại
Tình trạng
Ghi chú

 

11. Giấy phép, chứng từ hành nghề bị tạm giữ, gồm :
STT
Tên giấy phép, chứng từ hành nghề
Số lượng
Tình trạng
Ghi chú

Ngoài những tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính và những sách vở nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác .
12. Trong thời hạn ( 12 ) …. ngày thao tác, kể từ ngày lập biên bản này, ông ( bà )
( 13 ) …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi  đến ông (bà) (14)………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. để triển khai quyền báo cáo giải trình .
Biên bản lập xong hồi …. giờ …. phút, ngày …….. / …… / ………., gồm …….. tờ, được lập thành ……….. bản có nội dung và giá trị như nhau ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây ; giao cho ông ( bà ) ( 13 ) ……………………………………………………………………………………………………. là cá thể vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ .

Lý do ông ( bà ) ( 13 ) ………………………………………….. cá thể vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm không ký biên bản ( 15 ) : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

_____________
* Mẫu này được sử dụng để lập biên bản vi phạm hành chính pháp luật tại Điều 58 Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .
( 1 ) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản .
( 2 ) Ghi tên nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước theo tên của nghị định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong nghành đơn cử .
( 3 ) Ghi khu vực lập biên bản là nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan thao tác của người có thẩm quyền lập biên bản .
( 4 ) Ghi vừa đủ những địa thế căn cứ của việc lập biên bản như : Kết luận thanh tra ; biên bản thao tác ; hiệu quả ghi nhận của phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật, nhiệm vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính lao lý tại Điều 64 Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính ; ….
( 5 ) Trường hợp cá thể vi phạm / người đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm không xuất hiện hoặc cố ý trốn tránh hoặc vì nguyên do khách quan mà không ký vào biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người tận mắt chứng kiến hoặc mời đại diện thay mặt Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi xảy ra vi phạm để tận mắt chứng kiến .
( 6 ) Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty CP ; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân ; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai không phải là doanh nghiệp .
( 7 ) Ghi chức vụ của người đại diện thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty CP ; ghi chức vụ chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân ; ghi chức vụ của người đứng đầu tổ chức triển khai không phải là doanh nghiệp .
( 8 ) Ghi tóm tắt diễn đạt hành vi vi phạm ( ngày, giờ, tháng, năm, khu vực xảy ra vi phạm, … ), so với vi phạm trên những vùng biển cần ghi rõ tên tàu, hiệu suất máy chính, tổng dung tích / trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình dài .
( 9 ) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành đơn cử .
( 10 ) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại. Trường hợp tổ chức triển khai bị thiệt hại, thì ghi họ và tên, chức vụ người đại diện thay mặt tổ chức triển khai bị thiệt hại và tên của tổ chức triển khai bị thiệt hại .
( 11 ) Ghi đơn cử tên những giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ giải quyết và xử lý vi phạm hành chính đã được vận dụng .
( 12 ) Ghi đơn cử thời hạn : Không quá 02 ngày thao tác, trong trường hợp cá thể / tổ chức triển khai vi phạm nhu yếu báo cáo giải trình trực tiếp ; không quá 05 ngày, trong trường hợp cá thể / tổ chức triển khai vi phạm báo cáo giải trình bằng văn bản .
( 13 ) Ghi họ và tên của cá thể vi phạm / người đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm. Nếu cá thể vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha / mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản .
( 14 ) Họ và tên, chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính .
( 15 ) Ghi rõ nguyên do theo từng trường hợp đơn cử : Cá nhân vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm không xuất hiện hoặc cố ý trốn tránh hoặc vì nguyên do khách quan khác …
Mẫu Biên bản vi phạm hành chính chuẩn quy định hiện hành
Mẫu Biên bản vi phạm hành chính chuẩn quy định hiện hành (Ảnh minh họa)
 

Khi nào phải lập Biên bản vi phạm hành chính?

Theo Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính, khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản .
Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật, nhiệm vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được thực thi ngay khi xác lập được tổ chức triển khai, cá thể vi phạm .
Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến trường bay, bến cảng, nhà ga .

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá thể, tổ chức triển khai vi phạm hành chính 01 bản ; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt .
Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó .

>> Không ký biên bản vi phạm giao thông không phải nộp phạt?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.