Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT 2018 Hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

Số : 03 / VBHN-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

Thông tư số 23/2014 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bô tin tức và Truyền thông lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015, được sửa đổi, bổ trợ bởi :Thông tư số 42/2017 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 23/2014 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản, có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018 .Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 ;Căn cứ Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản ;Căn cứ Nghị định số 132 / 2013 / NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ tin tức và Truyền thông ;Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ,Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông phát hành Thông tư pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản. 1

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ) về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí trong những nghành nghề dịch vụ xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử .

Điều 2. Chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Chủ thể triển khai chính sách báo cáo giải trình :a ) Nhà xuất bản ; văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của nhà xuất bản quốc tế, của tổ chức triển khai phát hành xuất bản phẩm quốc tế ( sau đây gọi tắt là văn phòng đại diện thay mặt ) ; cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập có trụ sở và Trụ sở tại hai tỉnh, thành phố thường trực Trung ương trở lên ; cơ sở hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhập khẩu xuất bản phẩm và tổ chức triển khai cá thể phát hành xuất bản phẩm điện tử phải báo cáo giải trình bằng văn bản về tình hình hoạt động giải trí với Bộ tin tức và Truyền thông ( qua Cục Xuất bản, In và Phát hành ) .Cơ sở in ở Trung ương và địa phương phối hợp nội dung báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí in xuất bản phẩm với nội dung báo cáo giải trình lao lý tại Nghị định số 60/2014 / NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm năm trước của nhà nước pháp luật về hoạt động giải trí in ;b ) Cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập có trụ sở và Trụ sở tại cùng một tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phải báo cáo giải trình bằng văn bản về tình hình hoạt động giải trí với Sở tin tức và Truyền thông thường trực ;c ) Sở tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động giải trí và công tác làm việc quản trị nhà nước về nghành nghề dịch vụ xuất bản, phát hành xuất bản phẩm tại địa phương, báo cáo giải trình bằng văn bản với Bộ tin tức và Truyền thông ( qua Cục Xuất bản, In và Phát hành ) .Việc tổng hợp tình hình và báo cáo giải trình về nghành nghề dịch vụ in xuất bản phẩm được triển khai phối hợp với chính sách báo cáo giải trình theo lao lý tại Nghị định số 60/2014 / NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm năm trước của nhà nước lao lý về hoạt động giải trí in .2. Số liệu của kỳ báo cáo giải trình :a ) Đối với báo cáo giải trình 06 tháng đầu năm, số liệu báo cáo giải trình tính từ ngày 01 tháng 01 đến 30 tháng 6 của năm báo cáo giải trình ;b ) Đối với báo cáo giải trình năm, số liệu báo cáo giải trình tính từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm báo cáo giải trình .3. Thời hạn gửi báo cáo giải trình :a ) Đối với những chủ thể pháp luật tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này gửi báo cáo giải trình 06 tháng đầu năm chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo giải trình và báo cáo giải trình năm gửi chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo giải trình ;b ) Đối với Sở tin tức và Truyền thông gửi báo cáo giải trình 06 tháng đầu năm chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo giải trình và báo cáo giải trình năm gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo giải trình .4. Hình thức và phương pháp gửi báo cáo giải trình :a ) Báo cáo được bộc lộ dưới hình thức văn bản giấy có đóng dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chữ ký của cá thể triển khai chính sách báo cáo giải trình ;b ) Việc gửi báo cáo giải trình triển khai theo một hoặc nhiều cách : Qua đường bưu chính, fax, nộp trực tiếp, gửi qua mạng Internet bằng thư điện tử ( e-mail ) .Trường hợp gửi qua mạng Internet bằng thư điện tử ( e-mail ), văn bản báo cáo giải trình phải là những tệp tin có định dạng Word hoặc Excel và kèm định dạng Pdf được quét ( scan ) từ văn bản giấy để so sánh, so sánh, bảo vệ tính đúng mực của thông tin báo cáo giải trình .

Điều 3. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động xuất bản

1. Đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ tin tức và Truyền thông lao lý tại Luật Xuất bản, Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP và Thông tư này, Cục Xuất bản, In và Phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón hồ sơ và xử lý theo công dụng, trách nhiệm, quyền hạn được giao .2. Đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) lao lý tại Luật Xuất bản, Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP và Thông tư này, Sở tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm hồ sơ và xử lý theo công dụng, trách nhiệm, quyền hạn được giao .

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm

1. Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tương quan tổ chức triển khai tập huấn, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp lý, nhiệm vụ trong những nghành nghề dịch vụ xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên khoanh vùng phạm vi cả nước .2. Sở tin tức và Truyền thông những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tương quan tổ chức triển khai tập huấn kỹ năng và kiến thức pháp lý trong những nghành nghề dịch vụ xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tại địa phương .

Chương II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Điều 5. Hướng dẫn ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh trước khi đưa in quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 18 Luật Xuất bản

1. Yêu cầu so với bản thảo được ký duyệt :a ) Bản thảo in trên giấy thường thì ( gồm có nội dung xuất bản phẩm, thông tin ghi trên xuất bản phẩm, bìa ) phải được chỉnh sửa và biên tập hoàn hảo, có chữ ký của tổng biên tập tại bìa, trang đầu, trang cuối và chữ ký của biên tập viên nhà xuất bản trên bìa, từng trang bản thảo ;b ) Bản thảo in trên giấy can, trên phim ( gồm có nội dung xuất bản phẩm, thông tin ghi trên xuất bản phẩm, bìa ) phải được chỉnh sửa và biên tập hoàn hảo, có chữ ký của tổng biên tập tại bìa, trang đầu, trang cuối và chữ ký của biên tập viên nhà xuất bản trên bìa, từng trang bản thảo ;c ) Bản thảo điện tử là tệp tin ( gồm có nội dung xuất bản phẩm, thông tin ghi trên xuất bản phẩm, bìa ) phải được tổng biên tập, biên tập viên nhà xuất bản thực thi chỉnh sửa và biên tập hoàn hảo và được chứa trong đĩa CD, đĩa CD-ROM, USB, ổ cứng máy tính hoặc thiết bị tàng trữ tài liệu khác với định dạng tệp không được cho phép sửa đổi .2. Cách thức ký duyệt bản thảo của giám đốc ( tổng giám đốc ) nhà xuất bản :a ) Đối với bản thảo in trên giấy thường thì : Ký tên vào bìa, trang đầu, trang cuối của bản thảo hoặc ký tên vào phiếu duyệt bản thảo đã có đủ chữ ký của tổng biên tập, biên tập viên nhà xuất bản trên phiếu duyệt và đóng dấu giáp lai với bản thảo ;b ) Đối với bản thảo in trên giấy can, trên phim : Ký tên vào bìa, trang đầu, trang cuối của bản thảo hoặc ký tên vào phiếu duyệt bản thảo đã có đủ chữ ký của tổng biên tập, biên tập viên nhà xuất bản trên phiếu duyệt và được đóng dấu giáp lai với bản thảo ;c ) Đối với bản thảo điện tử : Ký tên vào phiếu duyệt bản thảo sau khi có đủ chữ ký của tổng biên tập và biên tập viên nhà xuất bản trên phiếu duyệt .

Điều 6. Trình tự, thủ tục thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

1. Trình tự, thủ tục tịch thu chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập lao lý tại Khoản 3 Điều 20 Luật Xuất bản được triển khai như sau :a ) Việc xác lập biên tập viên thuộc trường hợp bị tịch thu chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập lao lý tại Khoản 3 Điều 20 Luật Xuất bản phải được Cục Xuất bản, In và Phát hành lập thành biên bản ;b ) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày lập biên bản, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phải ra quyết định hành động tịch thu chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập ;c ) Kể từ ngày có quyết định hành động tịch thu chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập, biên tập viên không được triển khai chỉnh sửa và biên tập bản thảo, thay mặt đứng tên trên xuất bản phẩm và có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập cho Cục Xuất bản, In và Phát hành .2. Trình tự, thủ tục cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập lao lý tại Khoản 4 Điều 20 Luật Xuất bản được thực thi như sau, trừ trường hợp biên tập viên có chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập bị phán quyết bằng bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý của TANDTC về những tội rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc :a ) Sau 02 năm, kể từ ngày bị tịch thu chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập, biên tập viên được đề xuất Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập. Hồ sơ đề xuất được lập thành 01 ( một ) bộ, gồm :Đơn ý kiến đề nghị cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập và sơ yếu lý lịch ;Bản sao ( xuất trình kèm bản chính để so sánh ) hoặc bản sao có xác nhận những sách vở sau : Văn bằng tốt nghiệp ĐH trở lên ; giấy ghi nhận triển khai xong khóa tu dưỡng kiến thức và kỹ năng pháp lý, nhiệm vụ chỉnh sửa và biên tập được cấp không quá 06 tháng trước ngày nộp đơn đề xuất cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập ;b ) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét việc cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập cho biên tập viên ; nếu không cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập phải có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do .3. Trình tự, thủ tục cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập pháp luật tại Khoản 5 Điều 20 Luật Xuất bản được thực thi như sau :a ) Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập bị mất hoặc bị hư hỏng, biên tập viên phải có hồ sơ đề xuất cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập. Hồ sơ được lập thành 01 ( một ) bộ, gồm :Đơn ý kiến đề nghị cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập ;Bản chính chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập trong trường hợp bị hư hỏng ; bản sao chứng từ hành nghề ( nếu có ) trong trường hợp bị mất ;b ) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét việc cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập cho biên tập viên ; nếu không cấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập phải có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do .

Điều 7. Nội dung cơ bản của hợp đồng liên kết quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 23 Luật Xuất bản

Ngoài những thông tin phải có theo lao lý của pháp lý về hợp đồng, hợp đồng link giữa nhà xuất bản và đối tác chiến lược link lao lý tại Điểm b Khoản 3 Điều 23 Luật Xuất bản phải có đủ những thông tin sau đây :1. Tên và địa chỉ nhà xuất bản, đối tác chiến lược link ;2. Tên xuất bản phẩm, tên tác giả ;3. Số xác nhận ĐK xuất bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành, trừ trường hợp chỉ link khai thác bản thảo ;4. Hình thức link xuất bản theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 23 Luật Xuất bản ;5. Trách nhiệm của mỗi bên trong việc chấp hành pháp luật pháp lý về xuất bản và sở hữu trí tuệ khi triển khai những tiến trình chỉnh sửa và biên tập, in, phát hành xuất bản phẩm ;6. Trách nhiệm của đối tác chiến lược link trong việc chấp hành những quyết định hành động của tổng giám đốc ( giám đốc ) nhà xuất bản về việc phát hành xuất bản phẩm ; đình chỉ phát hành, tịch thu, tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm ;7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của những bên khi vi phạm những lao lý của hợp đồng và vi phạm những pháp luật của pháp lý về hoạt động giải trí xuất bản, sở hữu trí tuệ ;8. Các nội dung khác không trái với lao lý của pháp lý về xuất bản và những lao lý pháp lý có tương quan .

Điều 8. Quản lý số xác nhận đăng ký xuất bản quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Số xác nhận ĐK xuất bản được cấp cho từng xuất bản phẩm và được ghi trong giấy xác nhận ĐK xuất bản. Nhà xuất bản phải ghi đúng chuẩn số xác nhận ĐK xuất bản trên xuất bản phẩm được xuất bản theo hướng dẫn trong giấy xác nhận ĐK xuất bản .2. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm liền sau năm xác nhận ĐK xuất bản, nhà xuất bản phải báo cáo giải trình với Cục Xuất bản, In và Phát hành hạng mục tên xuất bản phẩm đã được cấp số xác nhận ĐK xuất bản nhưng không triển khai xuất bản .

Điều 9. Phương thức đăng ký xuất bản qua mạng Internet quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

Ngoài việc nộp hồ sơ ĐK xuất bản trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành, phương pháp ĐK xuất bản qua mạng Internet triển khai như sau :1. Nhà xuất bản phải có chứng từ số do tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp để triển khai việc ĐK xuất bản qua mạng Internet ;2. Nhà xuất bản thực thi kê khai những thông tin ĐK xuất bản theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành về phân phối dịch vụ công trực tuyến .

Điều 10. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh quy định tại Điều 12 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thương mại nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông .Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ quan, tổ chức triển khai ý kiến đề nghị cấp phép phải có chứng từ số do tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp và thực thi theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông về cung ứng dịch vụ công trực tuyến .2. Cơ quan, tổ chức triển khai ý kiến đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thương mại lập 01 ( một ) bộ hồ sơ, gồm :a ) Đơn đề xuất cấp giấy phép ;b ) Bản sao ( xuất trình kèm bản chính để so sánh ) hoặc bản sao có xác nhận một trong những loại giấy : Quyết định xây dựng ; giấy phép hoạt động giải trí ; giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ;Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai ý kiến đề nghị cấp giấy phép là cơ quan Đảng, Nhà nước không bắt buộc phải nộp một trong những loại giấy pháp luật tại Điểm này .c ) 03 ( ba ) bản thảo tài liệu in trên giấy ; trường hợp tài liệu bằng tiếng quốc tế tiếng dân tộc thiểu số Nước Ta phải kèm theo bản dịch tiếng Việt .Đối với tài liệu để xuất bản điện tử phải có thiết bị tàng trữ tài liệu chứa hàng loạt nội dung tài liệu với định dạng tệp tin không được cho phép sửa đổi ;d ) Ngoài thành phần hồ sơ pháp luật tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản này còn phải có quan điểm xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức triển khai thay mặt đứng tên tổ chức triển khai hội thảo chiến lược, hội nghị so với trường hợp xuất bản tài liệu là kỷ yếu hội thảo chiến lược hội nghị ; quan điểm xác nhận bằng văn bản của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền quản trị ngành nghề so với trường hợp xuất bản tài liệu là kỷ yếu ngành nghề lao lý tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP .

Điều 11. Hướng dẫn việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm

Ngoài những pháp luật tại Điều 27 Luật Xuất bản, việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm triển khai theo pháp luật sau đây :1. Đối với xuất bản phẩm dưới dạng sách in :a ) Trên bìa một không ghi tên tác giả, tên người dịch, tên người phiên âm, tên người biên soạn so với sách có nội dung nguyên văn văn kiện của Đảng ; văn bản quy phạm pháp luật ; văn bản kinh, giáo luật của tôn giáo đang hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta ;b ) Đối với tên và địa chỉ cơ sở in lao lý tại Điểm c Khoản 1 Điều 27 Luật Xuất bản, ngoài việc ghi tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ sở in còn phải ghi vừa đủ tên, địa chỉ từng cơ sở trực tiếp chế bản, in, gia công sau in ;c ) Phải ghi số thứ tự những trang ;d ) Trường hợp sử dụng hình ảnh Quốc huy để biểu lộ trên sách phải tuân thủ những lao lý của pháp lý có tương quan ;đ ) Phải ghi “ Sách chuyên quảng cáo ” trên bìa bốn so với sách chuyên về quảng cáo .2. Đối với xuất bản phẩm điện tử :a ) Ghi không thiếu thông tin theo pháp luật tại Khoản 5 Điều 27 Luật Xuất bản tại phần đầu của xuất bản phẩm, trừ khuôn khổ, họ tên người sửa bản in, số lượng in, tên và địa chỉ cơ sở in ;b ) Vị trí ghi số xác nhận ĐK xuất bản là giao diện đầu hoặc phần đầu của xuất bản phẩm điện tử trên mạng Internet hoặc trong ứng dụng của thiết bị đầu – cuối .3. Đối với xuất bản phẩm không phải là sách :a ) Đối với tranh, ảnh, map, áp-phích, tờ rời, tờ gấp : Số xác nhận ĐK xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thương mại phải ghi tại góc dưới bên phải trang đầu hoặc trang cuối ;Đối với tên và địa chỉ cơ sở in pháp luật tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 Luật Xuất bản, ngoài việc ghi tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ sở in còn phải ghi vừa đủ tên, địa chỉ từng cơ sở trực tiếp chế bản, in, gia công sau in ;b ) Đối với lịch blốc, lịch tờ :Thứ, ngày, tuần, tháng, năm dương lịch phải ghi đúng với Bảng lịch Nhà nước Nước Ta do cơ quan có thẩm quyền phát hành ;Ngoài thông tin về thứ, ngày, tuần, tháng, năm dương lịch, tùy theo kích cỡ, đặc thù, mục tiêu sử dụng của lịch, giám đốc ( tổng giám đốc ) nhà xuất bản quyết định hành động lựa chọn những thông tin còn lại trong Bảng lịch Nhà nước Nước Ta và những thông tin khác để in trên lịch nhưng phải bảo vệ đúng mực, tương thích với thuần phong mỹ tục Nước Ta, có chú thích rõ nguồn thông tin, số liệu ; không ghi thông tin mang tính khuyến nghị, khuyến nghị không có cơ sở khoa học ;Các thông tin trên lịch phải được in bằng tiếng Việt ; trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng những dân tộc thiểu số Nước Ta, tiếng quốc tế có cùng nội dung thì tiếng Việt phải in cỡ chữ lớn hơn ;Ngày Quốc lễ và ngày Chủ nhật phải in màu đỏ ; những ngày kỷ niệm lớn của quốc gia phải in màu đỏ hoặc trình diễn, phong cách thiết kế khác so với những ngày còn lại trong tuần ;Tên nhà xuất bản, số xác nhận ĐK xuất bản, số quyết định hành động xuất bản, số lượng in, khuôn khổ, tên và địa chỉ cơ sở in, tên và địa chỉ của đối tác chiến lược link ( nếu có ) phải ghi trên vỏ bọc so với lịch blốc, tại góc dưới bên phải tờ lịch có tháng 12 so với lịch tờ ;Đối với tên và địa chỉ cơ sở in pháp luật tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 của Luật Xuất bản, ngoài việc ghi tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ sở in còn phải ghi khá đầy đủ tên, địa chỉ từng cơ sở trực tiếp chế bản, in, gia công sau in .c ) Đối với lịch sổ, lịch để bàn và những loại lịch in khác : Ghi tên nhà xuất bản ; số xác nhận ĐK xuất bản ; số quyết định hành động xuất bản ; số lượng in ; tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ sở in ; tên và địa chỉ từng cơ sở trực tiếp chế bản, in, gia công sau in ; tên và địa chỉ của đối tác chiến lược link ( nếu có ) và giám đốc ( tổng giám đốc ) quyết định hành động vị trí ghi những thông tin này ;d ) Đối với bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách ( gồm có : đĩa CD, đĩa CD-ROM, băng cát-sét, băng video, những thiết bị tàng trữ tài liệu khác ) : số xác nhận ĐK xuất bản, số giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thương mại được ghi như sau :Ghi trên nhãn được dán lên mặt đĩa CD, đĩa CD-ROM và mặt ngoài của vỏ hộp đĩa ;Ghi trên nhãn được dán lên mặt ngoài vỏ hộp đựng băng cát-sét, băng video, thiết bị tàng trữ tài liệu khác .

Điều 12. Thủ tục nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam quy định tại Điều 28 và Điều 48 Luật Xuất bản, Điều 21 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

Ngoài những pháp luật tại Điều 28 và Điều 48 Luật Xuất bản, Điều 21 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP, thủ tục nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Nước Ta được thực thi như sau :1. Đối với xuất bản phẩm dạng in :a ) Nộp qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp đến Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông, Thư viện Quốc gia Nước Ta ;b ) Mỗi xuất bản phẩm khi nộp lưu chiểu và nộp cho Thư viện Quốc gia Nước Ta phải kèm theo 02 ( hai ) tờ khai lưu chiểu ;c ) Đối với xuất bản phẩm của nhà xuất bản : Trên trang in số xác nhận ĐK xuất bản, số quyết định hành động xuất bản phải có dấu của nhà xuất bản hoặc có dấu của Trụ sở nhà xuất bản và có chữ ký của chỉ huy nhà xuất bản hoặc người được chỉ huy nhà xuất bản ủy quyền bằng văn bản ;d ) Đối với tài liệu không kinh doanh thương mại được Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản : Trên trang in số giấy phép xuất bản, phải có dấu và chữ ký của chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai được cấp giấy phép xuất bản hoặc người được chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai ủy quyền bằng văn bản .2. Đối với xuất bản phẩm điện tử :Ngoài việc triển khai lao lý tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP, nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức triển khai được cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thương mại phải cung ứng những nhu yếu sau :a ) Có chứng từ số do tổ chức triển khai phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp để thực thi nộp lưu chiểu xuất bản phẩm qua mạng Internet và bảo vệ tính toàn vẹn của xuất bản phẩm nộp lưu chiểu và xuất bản phẩm nộp cho Thư viện Quốc gia Nước Ta ;b ) Trường hợp nộp xuất bản phẩm điện tử qua mạng Internet phải triển khai theo hướng dẫn về phương pháp nộp trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông, Thư viện Quốc gia Nước Ta ;c ) Trường hợp xuất bản phẩm điện tử được chứa trong thiết bị tàng trữ tài liệu thì phải gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông, Thư viện Quốc gia Nước Ta .3. Thời điểm nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Nước Ta được xác lập tại phần ký nhận của cơ quan nhận lưu chiểu và của Thư viện Quốc gia Nước Ta trong tờ khai lưu chiểu .4. Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai kho lưu chiểu để thực thi lưu giữ xuất bản phẩm lưu chiểu trong thời hạn 24 tháng và thực thi thanh lý sau khi hết thời hạn lưu giữ .

Chương III. LĨNH VỰC IN XUẤT BẢN PHẨM

Điều 13. Quy định chi tiết Điểm b Khoản 1 Điều 32 Luật Xuất bản về thiết bị phải có để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in, gia công sau in

Cơ sở in thực thi một hoặc những quy trình chế bản, in, gia công sau in xuất bản phẩm phải có thiết bị tương ứng với từng quy trình :1. Đối với quy trình chế bản : Cơ sở in phải có tối thiểu một trong những thiết bị : Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in ;2. Đối với quy trình in : Cơ sở in phải có máy in ;3. Đối với quy trình gia công sau in : Cơ sở in phải có máy dao xén giấy và có tối thiểu một trong những thiết bị : Máy đóng sách ( đóng thép hoặc khâu chỉ ), máy vào bìa, máy kỵ mã phối hợp, dây chuyền sản xuất phối hợp hoàn thành xong loại sản phẩm in .

Điều 14. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Khoản 5 Điều 32 Luật Xuất bản

1. Giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm bị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở in phải có hồ sơ đề xuất cấp lại giấy phép .2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông .Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở in phải có chứng từ số do tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp và triển khai theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông về cung ứng dịch vụ công trực tuyến .3. Hồ sơ được lập thành 01 ( một ) bộ, gồm :a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp lại giấy phép ;b ) Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép ( nếu có ) trong trường hợp bị mất .2. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông phải cấp lại giấy phép ; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do .

Điều 15. Thủ tục đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có một trong những đổi khác pháp luật tại Khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản, cơ sở in phải có hồ sơ đề xuất đổi giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm .2. Hồ sơ ý kiến đề nghị đổi giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông .Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở in phải có chứng từ số do tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp và thực thi theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông về cung ứng dịch vụ công trực tuyến .3. Hồ sơ được lập thành 01 ( một ) bộ, gồm :a ) Đơn ý kiến đề nghị đổi giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm ;b ) Bản chính giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm ;c ) Giấy tờ chứng tỏ về việc có một trong những biến hóa lao lý tại Khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản .4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông phải cấp đổi giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm ; trường hợp không cấp đổi giấy phép phải có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do .

Điều 16. Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 32 Luật Xuất bản và Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Thủ tục tịch thu giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm so với những trường hợp pháp luật tại Điểm a và Điểm b Khoản 8 Điều 32 Luật Xuất bản, Điểm a Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP thực thi như sau :a ) Việc xác lập cơ sở in bị tịch thu giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm phải được thực thi qua công tác làm việc kiểm tra, thanh tra thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông online ;b ) Cơ quan, người có thẩm quyền thực thi kiểm tra, thanh tra tại cơ sở in và lập biên bản. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày lập biên bản, cơ quan, người có thẩm quyền triển khai kiểm tra, thanh tra có văn bản báo cáo giải trình cơ quan đã cấp giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm ;c ) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền lao lý tại Điểm a Khoản này, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông phải có văn bản nhu yếu cơ sở in khắc phục nguyên do dẫn đến trường hợp bị tịch thu giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm trong thời hạn 30 ngày ;d ) Hết thời hạn 30 ngày, nếu cơ sở in không khắc phục được nguyên do dẫn đến trường hợp bị tịch thu giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Giám đốc Sở tin tức và Truyền thông ra quyết định hành động tịch thu giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm và nhu yếu cơ sở in nộp lại giấy phép đã cấp .2. Thủ tục tịch thu giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm so với trường hợp pháp luật tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP :Hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm mà cơ sở in không góp vốn đầu tư đủ thiết bị và không gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị theo pháp luật tại Điểm c Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông phải ra quyết định hành động tịch thu giấy phép hoạt động giải trí in xuất bản phẩm và nhu yếu cơ sở in nộp lại giấy phép đã cấp .

Điều 17. Lưu giữ và quản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Xuất bản

Người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm phải tổ chức triển khai thực thi lưu giữ và quản trị hồ sơ nhận in xuất bản phẩm trong 24 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng in .Hồ sơ phải lưu giữ gồm :1. Đối với xuất bản phẩm của nhà xuất bản :a ) Bản chính quyết định hành động xuất bản của tổng giám đốc ( giám đốc ) nhà xuất bản ;b ) Bản chính hợp đồng chế bản, in, gia công sau in xuất bản phẩm giữa cơ sở in và nhà xuất bản ;c ) Bản chính phiếu duyệt bản thảo trong trường hợp bản thảo có phiếu duyệt kèm theo và một trong những loại bản thảo in trên giấy thường thì, trên giấy can, trên phim, bản thảo điện tử phân phối những pháp luật tại Điều 5 Thông tư này .2. Đối với tài liệu không kinh doanh thương mại được cấp giấy phép xuất bản :a ) Bản chính giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thương mại ;b ) Bản chính hợp đồng chế bản, in, gia công sau in xuất bản phẩm giữa cơ sở in và nhà xuất bản và cơ quan, tổ chức triển khai được cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thương mại ;c ) Bản thảo in trên giấy thường thì có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản so với tài liệu không kinh doanh thương mại .3. Đối với xuất bản phẩm in gia công cho quốc tế :a ) Bản chính giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho quốc tế ;b ) Bản thảo có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho quốc tế .4. Trường hợp thực thi hợp tác chế bản, in, gia công sau in xuất bản phẩm theo pháp luật pháp lý, ngoài việc lưu giữ bản sao hồ sơ nhận in xuất bản phẩm theo từng trường hợp pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, cơ sở in còn phải lưu giữ tài liệu sau đây :a ) Bản chính văn bản của tổ chức triển khai, cá thể có xuất bản phẩm, tài liệu không kinh doanh thương mại đồng ý chấp thuận cho những cơ sở in được hợp tác theo pháp luật của pháp lý ;b ) Bản chính hợp đồng hợp tác chế bản, in, gia công sau in xuất bản phẩm .5. Sổ ghi chép, quản trị ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in ghi khá đầy đủ thông tin .

Chương IV. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Điều 18. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm quy định tại Điều 37 Luật Xuất bản

1. Trước khi hoạt động giải trí 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ( sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành ) phải ĐK hoạt động giải trí phát hành xuất bản phẩm theo từng trường hợp lao lý tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 37 của Luật Xuất bản .2. Hồ sơ ĐK hoạt động giải trí phát hành xuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông .Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở phát hành phải có chứng từ số do tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp và triển khai theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông về phân phối dịch vụ công trực tuyến .3. Hồ sơ được lập thành 01 ( một ) bộ gồm :a ) Đơn ĐK hoạt động giải trí phát hành xuất bản phẩm ;b ) Bản sao ( xuất trình kèm bản chính để so sánh ) hoặc bản sao có xác nhận một trong những loại giấy : Chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại, ghi nhận ĐK doanh nghiệp, ghi nhận góp vốn đầu tư, ghi nhận ĐK thuế, quyết định hành động xây dựng cơ sở phát hành là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;c ) Bản sao ( xuất trình kèm bản chính để so sánh ) hoặc bản sao có xác nhận sách vở chiếm hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm khu vực kinh doanh thương mại ;d ) Bản sao ( xuất trình kèm bản chính để so sánh ) hoặc bản sao có xác nhận sổ hộ khẩu hoặc sách vở chứng tỏ được phép thường trú tại Nước Ta của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp ;đ ) Bản sao ( xuất trình kèm bản chính để so sánh ) hoặc bản sao có xác nhận văn bằng hoặc chứng từ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, nhiệm vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở giảng dạy, tu dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp .4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông phải xác nhận ĐK hoạt động giải trí phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản ; trường hợp không xác nhận ĐK phải có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do .Giấy xác nhận ĐK hoạt động giải trí phát hành xuất bản phẩm không còn giá trị trong trường hợp cơ sở phát hành được sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc phá sản .

Điều 19. Cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi phải thông báo, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

1. Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong những biến hóa sau đây, cơ sở phát hành phải thông tin bằng văn bản, kèm theo sách vở chứng tỏ về sự biến hóa gửi đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông :a ) Thay đổi mô hình tổ chức triển khai ;b ) Thay đổi người đứng đầu cơ sở phát hành ;c ) Thay đổi khu vực trụ sở chính, khu vực Trụ sở, khu vực kinh doanh thương mại trong cùng một tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .2. Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong những biến hóa sau đây, cơ sở phát hành phải làm thủ tục ĐK lại hoạt động giải trí phát hành xuất bản phẩm theo trình tự, thủ tục như lao lý tại Điều 18 Thông tư này :a ) Di chuyển trụ sở chính hoặc Trụ sở sang tỉnh, thành phố khác thường trực Trung ương ;b ) Thành lập hoặc giải thể Trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố thường trực Trung ương nơi đặt trụ sở chính ;c ) Thành lập hoặc giải thể Trụ sở tại tỉnh, thành phố thường trực Trung ương nơi không đặt trụ sở chính .

Điều 20. Hồ sơ, cách thức đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh quy định tại Điều 39 Luật Xuất bản

1. Hồ sơ ĐK nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh thương mại gồm :a ) Đơn ĐK nhập khẩu xuất bản phẩm ;b ) 03 ( ba ) bản hạng mục xuất bản phẩm ĐK nhập khẩu .2. Hồ sơ ĐK nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh thương mại nộp trực tiếp, hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành .Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở phát hành phải có chứng từ số do tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp và triển khai theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông về phân phối dịch vụ công trực tuyến .3 Trường hợp có sự biến hóa thông tin trong hạng mục xuất bản phẩm nhập khẩu đã được xác nhận ĐK, cơ sở kinh doanh thương mại nhập khẩu xuất bản phẩm phải có văn bản báo cáo giải trình về nội dung thông tin đổi khác, đồng thời ĐK những thông tin mới ( nếu có ) với Cục Xuất bản, In và Phát hành để xác nhận ĐK bổ trợ .

Điều 21. Thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 41 Luật Xuất bản

1. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể không phân phối được 01 ( một ) bản xuất bản phẩm để tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá nội dung làm cơ sở cho việc quyết định hành động cấp giấy phép nhập khẩu, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu 01 ( một ) bản / tên xuất bản phẩm và nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể nhập khẩu nộp để thẩm định và đánh giá nội dung .Trường hợp thiết yếu, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở tin tức và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu bổ trợ với số lượng xuất bản phẩm tối thiểu đủ để đánh giá và thẩm định nội dung .2. Tổ chức cá thể có xuất bản phẩm nhập khẩu phải nộp ngân sách theo pháp luật của pháp lý trước khi Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định nội dung .3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được xuất bản phẩm nhập khẩu để thẩm định và đánh giá nội dung, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông phải xây dựng hội đồng thẩm định và đánh giá. Thành phần hội đồng, số lượng thành viên hội đồng và việc mời chuyên viên tham gia hội đồng đánh giá và thẩm định do Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Giám đốc Sở tin tức và Truyền thông quyết định hành động .4. Thời gian đánh giá và thẩm định so với từng xuất bản phẩm không quá 09 ngày thao tác, kể từ ngày hội đồng thẩm định và đánh giá được xây dựng. Kết quả thẩm định và đánh giá được lập thành văn bản, trong đó xác lập rõ nội dung xuất bản phẩm có hoặc không vi phạm Luật Xuất bản và lao lý khác của pháp lý có tương quan .5. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hiệu quả thẩm định và đánh giá nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông xem xét hiệu quả thẩm định và đánh giá để cấp giấy phép nhập khẩu ; trường hợp không cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở tin tức và Truyền thông phải có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do .

Chương V. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA NHÀ XUẤT BẢN NƯỚC NGOÀI, CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM NƯỚC NGOÀI

Điều 22. Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có sự thay đổi

1. Chậm nhất 05 ngày thao tác, kể từ ngày có một trong những biến hóa sau đây, văn phòng đại diện thay mặt phải làm thủ tục đề xuất kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ thông tin trong giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt :a ) Thay đổi khu vực đặt trụ sở văn phòng đại diện thay mặt ;b ) Thay đổi người đứng đầu, tên gọi, nội dung hoạt động giải trí .2. Hồ sơ đề xuất kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ thông tin trong giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành như sau :a ) Trường hợp đổi khác khu vực đặt trụ sở văn phòng đại diện thay mặt, hồ sơ được lập thành 01 ( một ) bộ bằng tiếng Việt và tiếng Anh có công chứng, gồm :Đơn đề xuất kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ thông tin trong giấy phép ;Giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt ;Giấy tờ chứng tỏ có trụ sở hoặc hợp đồng thuê trụ sở để làm văn phòng đại diện thay mặt tại khu vực mới ;b ) Trường hợp đổi khác người đứng đầu, tên gọi, nội dung hoạt động giải trí văn phòng đại diện thay mặt, hồ sơ được lập thành 01 ( một ) bộ bằng tiếng Việt và tiếng Anh có công chứng, gồm :Đơn đề xuất kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ thông tin trong giấy phép ;Giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt ;Bản sao ( xuất trình kèm bản chính để so sánh ) hoặc bản sao có xác nhận những sách vở : Bằng tốt nghiệp ĐH trở lên, phiếu lý lịch tư pháp và sổ hộ khẩu hoặc sách vở chứng tỏ được phép thường trú tại Nước Ta của người đứng đầu văn phòng đại diện thay mặt do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp .3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông xác nhận thông tin đổi khác vào giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt ; trường hợp không xác nhận phải có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do .

Điều 23. Trách nhiệm của văn phòng đại diện

1. Hoạt động theo đúng nội dung ghi trong giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt do Bộ tin tức và Truyền thông cấp .2. Không làm đại diện thay mặt cho nhà xuất bản quốc tế hoặc tổ chức triển khai phát hành xuất bản phẩm quốc tế khác .3. Không xây dựng, tham gia góp vốn xây dựng doanh nghiệp hoặc triển khai việc làm trực tiếp tạo ra doanh thu tại Nước Ta .4. Chấm dứt hoạt động giải trí khi nhà xuất bản quốc tế, tổ chức triển khai phát hành xuất bản phẩm quốc tế chấm hết hoạt động giải trí, giải thể, phá sản tại quốc tế .5. Niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở của văn phòng đại diện thay mặt về việc chấm hết hoạt động giải trí, đồng thời gửi văn bản thông tin về việc chấm hết hoạt động giải trí đến Bộ tin tức và Truyền thông, Sở tin tức và Truyền thông thường trực và những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan tối thiểu 15 ngày trước ngày chấm hết hoạt động giải trí .6. Tuân thủ lao lý của Luật Xuất bản, Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP, Thông tư này và những lao lý khác của pháp lý Nước Ta về văn phòng đại diện thay mặt .

Chương VI. XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Điều 24. Trách nhiệm thẩm định đề án và xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử quy định tại Điều 18 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề án hoạt động giải trí xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử của nhà xuất bản, tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP, Cục Xuất bản In và Phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét sự tương thích và năng lực cung ứng những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 17 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP bộc lộ trong đề án và có quan điểm thẩm định và đánh giá bằng văn bản. Trường hợp đề án không đúng mẫu hoặc không đủ thông tin theo mẫu lao lý thì phải trả lại để nhà xuất bản, tổ chức triển khai, cá thể bổ trợ, hoàn thành xong .2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ ĐK hoạt động giải trí xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra việc cung ứng những điều kiện kèm theo trong đề án theo quan điểm thẩm định và đánh giá và có văn bản xác nhận ĐK hoạt động giải trí xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử cho nhà xuất bản, tổ chức triển khai, cá thể ; trường hợp không xác nhận ĐK phải có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do .

Điều 25. Giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số trong hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

Nhà xuất bản và tổ chức triển khai, cá thể phát hành xuất bản phẩm điện tử phải phân phối điều kiện kèm theo về giải pháp kỹ thuật trấn áp bản quyền số trong hoạt động giải trí xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử pháp luật tại Điểm đ Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP :1. Có thiết bị, ứng dụng kỹ thuật chống can thiệp, đổi khác và sao chép trái phép một phần hoặc hàng loạt nội dung xuất bản phẩm điện tử ;2. Có giải pháp kỹ thuật xác nhận tính hợp pháp của người sử dụng khi truy vấn và sử dụng xuất bản phẩm điện tử và phải bảo vệ tính riêng tư, bảo đảm an toàn và bảo vệ thông tin cá thể ;3. Có pháp luật thông tin về nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành pháp luật của pháp lý về xuất bản và sở hữu trí tuệ so với người sử dụng trước khi truy vấn và sử dụng xuất bản phẩm điện tử .

Điều 26. Định dạng số đối với xuất bản phẩm điện tử quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Định dạng số của xuất bản phẩm điện tử phải cung ứng những nhu yếu sau :a ) Phù hợp với phương tiện đi lại điện tử thông dụng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành ;b ) Định dạng được cho phép thiết lập năng lực chống can thiệp, biến hóa và sao chép trái phép một phần hoặc hàng loạt nội dung xuất bản phẩm điện tử .2. Nhà xuất bản, tổ chức triển khai, cá thể phát hành xuất bản phẩm điện tử có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin chi tiết cụ thể và cấu trúc định dạng số cho cơ quan quản trị nhà nước về hoạt động giải trí xuất bản khi có nhu yếu .

Điều 26a. Định dạng số của xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu dưới dạng bản ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu hoặc nộp lưu chiểu qua mạng Internet3

Định dạng số của xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu dưới dạng bản ghi trong thiết bị tàng trữ tài liệu hoặc nộp lưu chiểu qua mạng Internet pháp luật tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP như sau :1. Định dạng tệp tin của xuất bản phẩm điện tử được biểu lộ dưới hình thức sách in, những loại lịch là “ PDF ” ; dưới hình thức tranh, ảnh, map, áp-phích, tờ rời, tờ gấp là “ JPEG ” ; dưới hình thức bản ghi âm có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách là “ MP3 ” ; dưới hình thức bản ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách là “ MP4 ” ;2. Việc chuyển định dạng khác của xuất bản phẩm điện tử sang định dạng lao lý tại Khoản 1 Điều này phải bảo vệ không làm đổi khác nội dung của xuất bản phẩm điện tử .

Điều 27. Ban hành biểu mẫu4

Ban hành kèm theo Thông tư này 06 phụ lục gồm những mẫu, biểu mẫu để vận dụng thống nhất trong hoạt động giải trí xuất bản :1. Phụ lục I gồm 16 mẫu, biểu mẫu vận dụng trong nghành nghề dịch vụ xuất bản ;2. Phụ lục II gồm 07 mẫu, biểu mẫu vận dụng trong nghành nghề dịch vụ in xuất bản phẩm ;3. Phụ lục III gồm 17 mẫu, biểu mẫu vận dụng trong nghành nghề dịch vụ phát hành xuất bản phẩm ;4. Phụ lục IV gồm 04 mẫu, biểu mẫu vận dụng so với văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của nhà xuất bản quốc tế, của tổ chức triển khai phát hành xuất bản phẩm quốc tế ;5. Phụ lục V gồm 03 mẫu, biểu mẫu vận dụng trong xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử ;6. Phụ lục VI gồm 09 mẫu, biểu mẫu vận dụng trong thực thi chính sách báo cáo giải trình và giấy ghi nhận triển khai xong khóa tu dưỡng nhiệm vụ trong những nghành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm .

Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH5

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015 .2. Các văn bản quy phạm pháp luật và pháp luật sau đây hết hiệu lực thực thi hiện hành, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành :a ) Thông tư số 61/2006 / TT-BVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – tin tức hướng dẫn in những thông tin trên lịch ;b ) Quyết định số 102 / 2006 / QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – tin tức phát hành Quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm ;c ) Quyết định số 38/2008 / QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông phát hành Quy chế link trong hoạt động giải trí xuất bản ;d ) Thông tư số 02/2010 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông lao lý cụ thể thi hành 1 số ít pháp luật của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111 / 2005 / NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009 / NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 ;đ ) Điều 11 Thông tư số 22/2010 / TT-BTTTT ngày 06 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông lao lý về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí in ; sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý của Thông tư số 04/2008 / TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ tin tức và Truyền thông ;e ) Thông tư số 29/2010 / TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông lao lý việc xuất bản tài liệu không kinh doanh thương mại ;g ) Thông tư số 12/2011 / TT-BTTTT ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông sửa đổi, bổ trợ, thay thế sửa chữa 1 số ít lao lý của Thông tư số 02/2010 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 ;h ) Thông tư số 13/2011 / TT-BTTTT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật về Văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của nhà xuất bản quốc tế, tổ chức triển khai phát hành xuất bản phẩm quốc tế .3. Trong quy trình thực thi, trường hợp có vướng mắc, đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh bằng văn bản về Bộ tin tức và Truyền thông để xem xét, xử lý. / .

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, các Cục: THH, PTTH&TTĐT, ATTT, Cổng Thông tin điện tử;
– Công báo;
– Lưu: VT, CXBIPH, HNB (20)

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG

Trương Minh Tuấn

1 Thông tư số 42/2017 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 23/2014 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018, có địa thế căn cứ phát hành như sau :“ Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 ;Căn cứ Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản ;Căn cứ Nghị định số 17/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ tin tức và Truyền thông ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,

Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông phát hành Thông tư sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 23/2014 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản. ”2 Khoản này được sửa đổi, bổ trợ theo lao lý tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 42/2017 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 23/2014 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản, có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018 .4 Điều 2 Thông tư số 42/2017 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 23/2014 / TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195 / 2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản pháp luật phát hành mẫu Đề án hoạt động giải trí xuất bản / phát hành xuất bản phẩm điện tử .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *