LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Luật Tổ chức chính quyền địa phương có một số ít điểm mới như sau :

Thứ nhất, về đơn vị hành chính (Điều 2):

Luật Tổ chức chính quyền địa phương xác lập những đơn vị chức năng hành chính gồm có :

– Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);

– Huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi chung là cấp huyện ) ;
– Xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là cấp xã ) ;
– Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt quan trọng .

Thứ hai, về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính (Điều 04):

Luật Tổ chức chính quyền địa phương lao lý cấp chính quyền địa phương được tổ chức ở những đơn vị chức năng hành chính gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân .
Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã .
Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố thường trực TW, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW, phường, thị xã .

Thứ ba, về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củachính quyền địa phương:

a ) Đối với Hội đồng nhân dân :
– Về cơ cấu tổ chức tổ chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương pháp luật Hội đồng nhân dân thành phố thường trực TW được xây dựng thêm Ban đô thị ( khoản 3 Điều 39 ) vì đây là những đô thị tập trung chuyên sâu, có quy mô lớn, mức độ đô thị hóa cao và có nhiều điểm đặc trưng khác với những địa phận đô thị thị xã, thành phố thuộc tỉnh .
– Về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh từ 95 đại biểu lên 105 đại biểu để tương thích với quy mô dân số, đặc thù, đặc thù của những đô thị lớn này ( Điều 39 ). Phó quản trị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ( số lượng là 2 ) hoạt động giải trí chuyên trách và Phó quản trị Hội đồng nhân dân cấp xã ( số lượng là 1 ) hoạt động giải trí chuyên trách ;

Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng Ban cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách; Trưởng, Phó Ban của HĐND cấp xã hoạt động kiêm nhiệm.

b ) Đối với Ủy ban nhân dân :
– Về cơ cấu tổ chức tổ chức của Ủy ban nhân dân tổng thể người đứng đầu của những cơ quan trình độ của Ủy Ban Nhân Dân đều là ủy viên của UBND. Đây là pháp luật nhằm mục đích phát huy trí tuệ tập thể của những thành viên Ủy Ban Nhân Dân, tăng cường hiệu lực thực thi hiện hành giám sát của HĐND so với Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp trải qua chính sách lấy phiếu tin tưởng, bỏ phiếu tin tưởng so với người giữ chức vụ do HĐND bầu .
– Về số lượng Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp được pháp luật theo phân loại đơn vị chức năng hành chính, theo đó so với đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt quan trọng ( TP.HN và Thành phố Hồ Chí Minh ) có không quá 05 Phó quản trị, loại I có không quá 04 Phó quản trị, loại II và loại III có không quá 03 Phó quản trị. Đối với đơn vị chức năng hành chính cấp huyện loại I có không quá 03 Phó quản trị, loại II và loại III có không quá 02 Phó quản trị. Đối với đơn vị chức năng hành chính cấp xã loại I có không quá 02 Phó quản trị, loại II và loại III có 01 Phó quản trị .
Ngoài ra, Luật còn bổ trợ Điều 124 lao lý về việc điều động, không bổ nhiệm quản trị, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân cho tương thích với pháp luật của Hiến pháp và Luật Tổ chức nhà nước .
– Thủ tướng nhà nước quyết định hành động điều động quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định hành động điều động quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp .
– Thủ tướng nhà nước quyết định hành động không bổ nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định hành động không bổ nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp khi quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân có hành vi vi phạm pháp lý hoặc không triển khai đúng chức trách, trách nhiệm được giao .
– Người được điều động hoặc bị không bổ nhiệm chấm hết việc thực thi trách nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân kể từ khi quyết định hành động điều động, không bổ nhiệm có hiệu lực hiện hành .
– Người đã quyết định hành động điều động, không bổ nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân ; thông tin cho Hội đồng nhân dân về việc điều động, không bổ nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân, giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân để Hội đồng nhân dân bầu quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân mới tại kỳ họp gần nhất .

Thứ tư, về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính:

Luật Tổ chức chính quyền địa phương pháp luật khi có trên 50 % tổng số cử tri trên địa phận chấp thuận đồng ý với đề án xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính thì cơ quan thiết kế xây dựng đề án mới được hoàn thành xong đề án, trình HĐND những cấp trải qua chủ trương .

Luật còn bổ sung quy định về thẩm quyền đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính và giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính tại Điều 129 như sau:

– Quốc hội quyết định hành động xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh ; đặt tên, đổi tên đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh ; xử lý tranh chấp tương quan đến địa giới đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh .
– Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp xã ; đặt tên, đổi tên đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp xã ; xử lý tranh chấp tương quan đến địa giới đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp xã .
– nhà nước trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động việc xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính ; đặt tên, đổi tên đơn vị chức năng hành chính ; xử lý tranh chấp tương quan đến địa giới đơn vị chức năng hành chính. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.