Trình tự xử lý đơn tố cáo theo pháp luật mới năm 2021

Người tố cáo có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :Người tố cáo có những quyền sau đây :Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tố cáo

Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Để biết thêm về trình tự xử lý đơn tố cáo mời quý khách cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Xem thêm:
>> Nếu người bị hại rút yêu cầu khởi tố thì người phạm tội có bị đi tù không?
>> Xe chữa cháy được phép đi ngược chiều trên đường cao tốc?
>> Phân biệt bị can và bị cáo trong tố tụng hình sự từ luật sư

Trình tự xử lý đơn tố cáo theo pháp luật mới năm 2021Trình tự xử lý đơn tố cáo theo pháp luật mới năm 2021.

Hình thức tố cáo theo quy định pháp luật

Điều 22 Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018 / QH14 lao lý hình thức tố cáo như sau : Việc tố cáo được triển khai bằng đơn hoặc được trình diễn trực tiếp tại cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền .
Theo pháp luật của Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018 / QH14 nếu trong quy trình xác định phát hiện thấy có tín hiệu tội phạm thì cơ quan, tổ chức triển khai nhận được tố cáo có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu và những thông tin về vấn đề tố cáo đó cho cơ quan tìm hiểu hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp luật hình sự .

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Theo Khoản 2 Điều 9 Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018 / QH14 pháp luật về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tố cáo như sau :

Người tố cáo có các quyền sau đây:

 1. Thực hiện quyền tố cáo theo lao lý của Luật này ;
 2. Được bảo vệ bí hiểm họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá thể khác ;
 3. Được thông tin về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền xử lý, gia hạn xử lý tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc xử lý tố cáo, liên tục xử lý tố cáo, Tóm lại nội dung tố cáo ;
 4. Tố cáo tiếp khi có địa thế căn cứ cho rằng việc xử lý tố cáo của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền không đúng pháp lý hoặc quá thời hạn lao lý mà tố cáo chưa được xử lý ;
 5. Rút tố cáo ;
 6. Đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền vận dụng những giải pháp bảo vệ người tố cáo ;
 7. Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo lao lý của pháp lý .

Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung cấp thông tin cá thể ( Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình ) được lao lý tại Điều 23 ;
 • Trình bày trung thực về nội dung tố cáo ; phân phối thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung tố cáo mà mình có được ;
 • Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung tố cáo ;
 • Hợp tác với người xử lý tố cáo khi có nhu yếu ;
 • Bồi thường thiệt hạido hành vi cố ý tố cáo sai thực sự của mình gây ra .

Trình tự xử lý đơn tố cáo theo pháp luật mới năm 2021Trình tự xử lý đơn tố cáo theo pháp luật mới năm 2021.

Trình tự xử lý đơn tố cáo 

Sau khi người bị hại nộp đơn tố cáo thì đơn tố cáo sẽ được sẽ được giải quyết và xử lý theo trình tự như sau :

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm vào sổ, phân loại, giải quyết và xử lý khởi đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác định thông tin về người tố cáo và điều kiện kèm theo thụ lý tố cáo ; trường hợp phải kiểm tra, xác định tại nhiều khu vực hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền kiểm tra, xác định thì thời hạn này hoàn toàn có thể lê dài hơn nhưng không quá 10 ngày thao tác .
Trường hợp đủ điều kiện kèm theo thụ lý thì ra quyết định hành động thụ lý tố cáo theo lao lý tại Điều 29 của Luật này ; trường hợp không đủ điều kiện kèm theo thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông tin ngay cho người tố cáo biết nguyên do không thụ lý tố cáo .

Thụ lý tố cáo

Theo Điều 29 pháp luật về thụ lý tố cáo như sau :

Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Tố cáo được thực thi theo pháp luật tại Điều 23 của Luật này ;
 • đủ năng lực hành vi dân sựNgười tố cáo có ; trường hợp không có đủ năng lượng hành vi dân sự thì phải có người đại diện thay mặt theo lao lý của pháp lý ;
 • Vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý tố cáo của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tiếp đón tố cáo ;
 • Nội dung tố cáo có cơ sở để xác lập người vi phạm, hành vi vi phạm pháp lý .

Trường hợp tố cáo xuất phát từ vấn đề khiếu nại đã được xử lý đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo lao lý của pháp lý nhưng người khiếu nại không chấp thuận đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã xử lý khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo phân phối được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác lập người xử lý khiếu nại có hành vi vi phạm pháp lý .

Quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.

Thời hạn xử lý tố cáo

Thời hạn xử lý tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vấn đề phức tạp thì hoàn toàn có thể gia hạn xử lý tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vấn đề đặc biệt quan trọng phức tạp thì hoàn toàn có thể gia hạn xử lý tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày .
Người xử lý tố cáo quyết định hành động bằng văn bản việc gia hạn xử lý tố cáo và thông tin đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Xác minh nội dung tố cáo

Theo Điều 31 pháp luật về xác định nội dung tố cáo như sau :
Người xử lý tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác xác định nội dung tố cáo ( gọi chung là người xác định nội dung tố cáo ). Việc giao xác định nội dung tố cáo phải triển khai bằng văn bản .
Văn bản giao xác định nội dung tố cáo có những nội dung chính sau đây :

 1. Ngày, tháng, năm giao xác định ;
 2. Người được giao xác định nội dung tố cáo ;
 3. Họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo ; tên gọi, trụ sở của cơ quan, tổ chức triển khai bị tố cáo ;
 4. Nội dung cần xác định ;
 5. Thời gian tiến hành xác minh ;
 6. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người được giao xác định nội dung tố cáo .

Người xác định nội dung tố cáo phải thực thi những giải pháp thiết yếu để tích lũy thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. tin tức, tài liệu tích lũy phải được ghi chép thành văn bản, khi thiết yếu thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vấn đề tố cáo .
Trong quy trình xác định, người xác định nội dung tố cáo phải tạo điều kiện kèm theo để người bị tố cáo báo cáo giải trình, đưa ra những chứng cứ để chứng tỏ tính đúng, sai của nội dung cần xác định .
Người xác định nội dung tố cáo được thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những điểm a, b, c, d khoản 1 và những điểm a, b, c khoản 2 Điều 11 của Luật này theo phân công của người xử lý tố cáo .
Kết thúc việc xác định nội dung tố cáo, người được giao xác định phải có văn bản báo cáo giải trình người xử lý tố cáo về hiệu quả xác định nội dung tố cáo và yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý .

Kết luận nội dung tố cáo

Căn cứ vào nội dung tố cáo, báo cáo giải trình của người bị tố cáo, tác dụng xác định nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có tương quan, người xử lý tố cáo phát hành Kết luận nội dung tố cáo .
Kết luận nội dung tố cáo phải có những nội dung chính sau đây :

 • Kết quả xác định nội dung tố cáo ;
 • Căn cứ pháp lý để xác lập có hay không có hành vi vi phạm pháp lý ;
 • Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai thực sự ; xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến nội dung tố cáo ;
 • Các giải pháp giải quyết và xử lý theo thẩm quyền cần thực thi ; đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác vận dụng những giải pháp giải quyết và xử lý theo thẩm quyền so với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có vi phạm pháp lý ;
 • Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ trợ chủ trương, pháp lý, vận dụng những giải pháp thiết yếu để bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .

Chậm nhất là 05 ngày thao tác kể từ ngày phát hành Kết luận nội dung tố cáo, người xử lý tố cáo gửi Kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức triển khai quản trị người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan ; thông tin về Tóm lại nội dung tố cáo đến người tố cáo .

Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo

Trong Điều 36 pháp luật việc giải quyết và xử lý Kết luận nội dung tố cáo của người xử lý tố cáo là :

Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như sau:

+ Trường hợp Kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp lý trong việc triển khai trách nhiệm, công vụ thì khôi phục quyền và quyền lợi hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng thực sự gây ra, đồng thời giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền giải quyết và xử lý người cố ý tố cáo sai thực sự ;
+ Trường hợp Kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp lý trong việc thực thi trách nhiệm, công vụ thì vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xử lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị trong kết luận nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo về kết quả xử lý.

Trên đây là tư vấn của Phan Law Vietnam xin được thông tin đến hành khách. Nếu còn vướng mắc hoặc cần sự tương hỗ pháp lý khác hành khách vui mừng liên hệ thông tin dưới đây để hoàn toàn có thể được giải đáp nhanh nhất .

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888 –Email: dienhoa10h@gmail.com
Liên hệ Văn phòng Luật Sư

Chia sẻ :
Pin on PinterestPinterestShare on LinkedInLinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *