Luật Quản lý thuế 2019, Luật số 38/2019/QH14 mới nhất 2021

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUỐC HỘI

_______________

Luật số : 38/2019 / QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________

LUẬT

QUẢN LÝ THUẾ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế gồm có :a ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể nộp thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế ;b ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể nộp những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước ;c ) Tổ chức, cá thể khấu trừ thuế .2. Cơ quan quản lý thuế gồm có :a ) Cơ quan thuế gồm có Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực ;b ) Cơ quan hải quan gồm có Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan .3. Công chức quản lý thuế gồm có công chức thuế, công chức hải quan .4. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan .

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể theo pháp luật của những luật thuế .2. Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu gồm có :a ) Phí và lệ phí theo lao lý của Luật Phí và lệ phí ;b ) Tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước ;c ) Tiền thuê đất, thuê mặt nước ;d ) Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên ;đ ) Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ;e ) Tiền nộp ngân sách nhà nước từ bán gia tài trên đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất theo pháp luật của Luật Quản lý, sử dụng gia tài công ;g ) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành thuế và hải quan ;h ) Tiền chậm nộp và những khoản thu khác theo pháp luật của pháp lý .3. Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu gồm có :a ) Tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo pháp luật của pháp lý về tài nguyên, môi trường tự nhiên biển và hải đảo ;b ) Tiền bảo vệ, tăng trưởng đất trồng lúa theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;c ) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính, trừ nghành nghề dịch vụ thuế và hải quan ;d ) Tiền nộp ngân sách nhà nước theo lao lý của pháp lý về quản lý, sử dụng gia tài công từ việc quản lý, sử dụng, khai thác gia tài công vào mục tiêu kinh doanh thương mại, cho thuê, liên kết kinh doanh, link, sau khi thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, phí, lệ phí ;đ ) Thu viện trợ ;e ) Các khoản thu khác theo lao lý của pháp lý .4. Trụ sở của người nộp thuế là khu vực người nộp thuế triển khai một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, gồm có trụ sở chính, Trụ sở, shop, nơi sản xuất, nơi để sản phẩm & hàng hóa, nơi để gia tài dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại ; nơi cư trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .5. Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế .6. Kỳ tính thuế là khoảng chừng thời hạn để xác lập số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo pháp luật của pháp lý về thuế .7. Tờ khai thuế là văn bản theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý được người nộp thuế sử dụng để kê khai những thông tin nhằm mục đích xác lập số tiền thuế phải nộp .8. Tờ khai hải quan là văn bản theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý được sử dụng làm tờ khai thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu .9. Hồ sơ thuế là hồ sơ ĐK thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, miễn tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, không thu thuế ; hồ sơ hải quan ; hồ sơ khoanh tiền thuế nợ ; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt .10. Khai quyết toán thuế là việc xác lập số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời hạn từ đầu năm tính thuế đến khi chấm hết hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế hoặc thời hạn từ khi phát sinh đến khi chấm hết hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo lao lý của pháp lý .11. Năm tính thuế được xác lập theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 ; trường hợp năm kinh tế tài chính khác năm dương lịch thì năm tính thuế vận dụng theo năm kinh tế tài chính .12. Hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế là việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp, số tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước .13. Cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế là việc vận dụng giải pháp theo lao lý của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan buộc người nộp thuế phải hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế .14. Rủi ro về thuế là rủi ro tiềm ẩn không tuân thủ pháp lý của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước .15. Quản lý rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế là việc vận dụng có mạng lưới hệ thống lao lý của pháp lý, những tiến trình nhiệm vụ để xác lập, nhìn nhận và phân loại những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động xấu đi đến hiệu suất cao, hiệu lực thực thi hiện hành quản lý thuế làm cơ sở để cơ quan quản lý thuế phân chia nguồn lực hài hòa và hợp lý và vận dụng những giải pháp quản lý hiệu suất cao .16. Thoả thuận trước về chiêu thức xác lập giá tính thuế là thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nộp thuế hoặc giữa cơ quan thuế với người nộp thuế và cơ quan thuế quốc tế, vùng chủ quyền lãnh thổ mà Nước Ta đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế so với thuế thu nhập cho một thời hạn nhất định, trong đó xác lập đơn cử những địa thế căn cứ tính thuế, chiêu thức xác lập giá tính thuế hoặc giá tính thuế theo giá thị trường. Thoả thuận trước về chiêu thức xác lập giá tính thuế được xác lập trước khi người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế .17. Tiền thuế nợ là tiền thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu mà người nộp thuế chưa nộp ngân sách nhà nước khi hết thời hạn nộp theo lao lý .18. Cơ sở tài liệu thương mại là mạng lưới hệ thống thông tin kinh tế tài chính và tài liệu của doanh nghiệp được tổ chức triển khai, sắp xếp và update do những tổ chức triển khai kinh doanh thương mại cung ứng cho cơ quan quản lý thuế theo pháp luật của pháp lý .19. tin tức người nộp thuế là thông tin về người nộp thuế và thông tin tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế do người nộp thuế phân phối, do cơ quan quản lý thuế tích lũy được trong quy trình quản lý thuế .20. Hệ thống thông tin quản lý thuế gồm có mạng lưới hệ thống thông tin thống kê, kế toán thuế và những thông tin khác Giao hàng công tác làm việc quản lý thuế .21. Các bên có quan hệ link là những bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc quản lý, trấn áp, góp vốn vào doanh nghiệp ; những bên cùng chịu sự quản lý, trấn áp trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một tổ chức triển khai hoặc cá thể ; những bên cùng có một tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia góp vốn ; những doanh nghiệp được quản lý, trấn áp bởi những cá thể có mối quan hệ mật thiết trong cùng một mái ấm gia đình .22. Giao dịch link là thanh toán giao dịch giữa những bên có quan hệ link .23. Giao dịch độc lập là thanh toán giao dịch giữa những bên không có quan hệ link .24. Nguyên tắc thanh toán giao dịch độc lập là nguyên tắc được vận dụng trong kê khai, xác lập giá tính thuế so với người nộp thuế có phát sinh thanh toán giao dịch link nhằm mục đích phản ánh điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch trong thanh toán giao dịch link tương tự với điều kiện kèm theo trong thanh toán giao dịch độc lập .25. Nguyên tắc thực chất hoạt động giải trí, thanh toán giao dịch quyết định hành động nghĩa vụ và trách nhiệm thuế là nguyên tắc được vận dụng trong quản lý thuế nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích những thanh toán giao dịch, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của người nộp thuế để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế tương ứng với giá trị tạo ra từ thực chất thanh toán giao dịch, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại đó .26. Công ty mẹ tối cao của tập đoàn lớn là pháp nhân có vốn chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại những pháp nhân khác của một tập đoàn lớn đa vương quốc, không bị chiếm hữu bởi bất kể pháp nhân nào khác và báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao của tập đoàn lớn không được hợp nhất vào bất kể báo cáo giải trình kinh tế tài chính của một pháp nhân nào khác trên toàn thế giới .27. Trường hợp bất khả kháng gồm có :a ) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn thương tâm giật mình ;b ) Các trường hợp bất khả kháng khác theo lao lý của nhà nước .

Điều 4. Nội dung quản lý thuế

1. Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế .2. Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế .3. Khoanh tiền thuế nợ ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt ; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt ; không tính tiền chậm nộp ; gia hạn nộp thuế ; nộp dần tiền thuế nợ .4. Quản lý thông tin người nộp thuế .5. Quản lý hóa đơn, chứng từ .6. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế và thực thi giải pháp phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp lý về thuế .7. Cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế .8. Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế .9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế .10. Hợp tác quốc tế về thuế .11. Tuyên truyền, tương hỗ người nộp thuế .

Điều 5. Nguyên tắc quản lý thuế

1. Mọi tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế theo pháp luật của luật .2. Cơ quan quản lý thuế, những cơ quan khác của Nhà nước được giao trách nhiệm quản lý thu triển khai việc quản lý thuế theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan, bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế .3. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia quản lý thuế theo lao lý của pháp lý .4. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tân tiến trong quản lý thuế ; vận dụng những nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc thực chất hoạt động giải trí, thanh toán giao dịch quyết định hành động nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, nguyên tắc quản lý rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế và những nguyên tắc khác tương thích với điều kiện kèm theo của Nước Ta .5. Áp dụng giải pháp ưu tiên khi triển khai những thủ tục về thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo pháp luật của pháp lý về hải quan và pháp luật của nhà nước .

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

1. Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế .2. Gây phiền hà, sách nhiễu so với người nộp thuế .3. Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế .4. Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không khá đầy đủ, kịp thời, đúng mực về số tiền thuế phải nộp .5. Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ .6. Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực thi hành vi vi phạm pháp lý hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng lao lý của pháp lý .7. Bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ không xuất hóa đơn theo lao lý của pháp lý, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn .8. Làm rơi lệch, sử dụng sai mục tiêu, truy vấn trái phép, tàn phá mạng lưới hệ thống thông tin người nộp thuế .

Điều 7. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế

1. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ những trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do quy đổi .2. Người nộp thuế hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo pháp luật của Luật Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian phát sinh thanh toán giao dịch .3. Đối với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng xu tiền nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ những trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do quy đổi. Tỷ giá tính thuế triển khai theo lao lý của pháp lý về hải quan .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý đồng xu tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do quy đổi pháp luật tại khoản 1, khoản 3 và tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn pháp luật tại khoản 2 Điều này .

Điều 8. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

1. Người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể có đủ điều kiện kèm theo triển khai thanh toán giao dịch điện tử trong nghành nghề dịch vụ thuế phải triển khai thanh toán giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế theo lao lý của Luật này và pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử .2. Người nộp thuế đã thực thi thanh toán giao dịch điện tử trong nghành nghề dịch vụ thuế thì không phải triển khai phương pháp thanh toán giao dịch khác .3. Cơ quan quản lý thuế khi đảm nhiệm, trả hiệu quả xử lý thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế bằng phương pháp điện tử phải xác nhận việc hoàn thành xong thanh toán giao dịch điện tử của người nộp thuế, bảo vệ quyền của người nộp thuế pháp luật tại Điều 16 của Luật này .4. Người nộp thuế phải thực thi nhu yếu của cơ quan quản lý thuế nêu tại thông tin, quyết định hành động, văn bản điện tử như so với thông tin, quyết định hành động, văn bản bằng giấy của cơ quan quản lý thuế .5. Chứng từ điện tử sử dụng trong thanh toán giao dịch điện tử phải được ký điện tử tương thích với lao lý của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử .6. Cơ quan, tổ chức triển khai đã liên kết thông tin điện tử với cơ quan quản lý thuế thì phải sử dụng chứng từ điện tử trong quy trình triển khai thanh toán giao dịch với cơ quan quản lý thuế ; sử dụng chứng từ điện tử do cơ quan quản lý thuế phân phối để xử lý những thủ tục hành chính cho người nộp thuế và không được nhu yếu người nộp thuế nộp chứng từ giấy .7. Cơ quan quản lý thuế tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống thông tin điện tử có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Hướng dẫn, tương hỗ để người nộp thuế, tổ chức triển khai phân phối dịch vụ về thanh toán giao dịch điện tử trong nghành thuế, ngân hàng nhà nước và những tổ chức triển khai tương quan thực thi thanh toán giao dịch điện tử trong nghành thuế ;b ) Xây dựng, quản lý, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống tiếp đón và giải quyết và xử lý tài liệu thuế điện tử bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và liên tục ;c ) Xây dựng mạng lưới hệ thống liên kết thông tin, phân phối thông tin về số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước, thông tin về tình hình thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế cho những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan bằng điện tử để triển khai những thủ tục hành chính cho người nộp thuế theo pháp luật ;d ) Cập nhật, quản lý, cung ứng những thông tin ĐK sử dụng thanh toán giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế ; xác nhận thanh toán giao dịch điện tử của người nộp thuế cho những cơ quan, tổ chức triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước để thực thi quản lý thuế và quản lý thu ngân sách nhà nước ;đ ) Tiếp nhận, trả hiệu quả xử lý thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế bằng phương pháp điện tử ;e ) Trường hợp chứng từ điện tử của người nộp thuế đã được lưu trong cơ sở tài liệu của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế phải thực thi khai thác, sử dụng tài liệu trên mạng lưới hệ thống, không được nhu yếu người nộp thuế cung ứng hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế bằng giấy .8. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý hồ sơ, thủ tục về thanh toán giao dịch điện tử trong nghành thuế .

Điều 9. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế

1. Cơ quan thuế vận dụng quản lý rủi ro đáng tiếc trong ĐK thuế, khai thuế, nộp thuế, nợ thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế, hoàn thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản l ‎ ý và sử dụng hóa đơn, chứng từ và những nhiệm vụ khác trong quản lý thuế .2. Cơ quan hải quan vận dụng quản lý rủi ro đáng tiếc trong khai thuế, hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế và những nhiệm vụ khác trong quản lý thuế .3. Áp dụng chính sách quản lý rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế gồm nhiệm vụ tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin, tài liệu tương quan đến người nộp thuế ; thiết kế xây dựng tiêu chuẩn quản lý thuế ; nhìn nhận việc tuân thủ pháp lý của người nộp thuế ; phân loại mức độ rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế và tổ chức triển khai triển khai những giải pháp quản lý thuế tương thích .4. Đánh giá việc tuân thủ pháp lý của người nộp thuế và phân loại mức độ rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế được lao lý như sau :a ) Đánh giá mức độ tuân thủ pháp lý của người nộp thuế được triển khai dựa trên mạng lưới hệ thống những tiêu chuẩn, thông tin về lịch sử dân tộc quy trình hoạt động giải trí của người nộp thuế, quy trình tuân thủ pháp lý và mối quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý thuế trong việc thực thi pháp lý về thuế và mức độ vi phạm pháp lý về thuế ;b ) Phân loại mức độ rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế được thực thi dựa trên mức độ tuân thủ pháp lý của người nộp thuế. Trong quy trình phân loại mức độ rủi ro đáng tiếc, cơ quan quản lý thuế xem xét những nội dung có tương quan, gồm thông tin về tín hiệu rủi ro đáng tiếc ; tín hiệu, hành vi vi phạm trong quản lý thuế ; thông tin về hiệu quả hoạt động giải trí nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế, cơ quan khác có tương quan theo lao lý của Luật này ;c ) Cơ quan quản lý thuế sử dụng tác dụng nhìn nhận việc tuân thủ pháp lý của người nộp thuế và tác dụng phân loại mức độ rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế để vận dụng những giải pháp quản lý thuế tương thích .5. Cơ quan quản lý thuế ứng dụng mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin để tự động hóa tích hợp, giải quyết và xử lý tài liệu phục vụ việc vận dụng quản lý rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế .6. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật tiêu chuẩn nhìn nhận việc tuân thủ pháp lý của người nộp thuế, phân loại mức độ rủi ro đáng tiếc và việc vận dụng quản lý rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế .

Điều 10. Xây dựng lực lượng quản lý thuế

1. Lực lượng quản lý thuế được thiết kế xây dựng trong sáng, vững mạnh ; được trang bị và làm chủ kỹ thuật tân tiến, hoạt động giải trí hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao .2. Công chức quản lý thuế là người có đủ điều kiện kèm theo được tuyển dụng, chỉ định vào ngạch, chức vụ, chức vụ trong cơ quan quản lý thuế ; được giảng dạy, tu dưỡng và quản lý, sử dụng theo lao lý của pháp lý về cán bộ, công chức .3. Chế độ ship hàng, chức vụ, tiêu chuẩn, lương, chính sách đãi ngộ khác, cấp hiệu, phục trang của công chức quản lý thuế được triển khai theo lao lý của pháp lý .4. Cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm đào tạo và giảng dạy, thiết kế xây dựng đội ngũ công chức quản lý thuế để thực thi công dụng quản lý thuế theo lao lý của pháp lý .

Điều 11. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế

1. Công tác quản lý thuế được hiện đại hóa về giải pháp quản lý, thủ tục hành chính, cỗ máy tổ chức triển khai, đội ngũ công chức, viên chức, vận dụng thoáng đãng công nghệ thông tin, kỹ thuật tân tiến trên cơ sở tài liệu thông tin đúng chuẩn về người nộp thuế để trấn áp được toàn bộ đối tượng người tiêu dùng chịu thuế, địa thế căn cứ tính thuế ; bảo vệ dự báo nhanh, đúng mực số thu của ngân sách nhà nước ; phát hiện và giải quyết và xử lý kịp thời những vướng mắc, vi phạm pháp lý về thuế ; nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao công tác làm việc quản lý thuế. Căn cứ vào tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ, Nhà nước bảo vệ những nguồn lực kinh tế tài chính để thực thi nội dung pháp luật tại khoản này .2. Nhà nước tạo điều kiện kèm theo cho những tổ chức triển khai, cá thể tham gia tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phương tiện kỹ thuật tiên tiến và phát triển để vận dụng giải pháp quản lý thuế tân tiến, thực thi thanh toán giao dịch điện tử và quản lý thuế điện tử ; tăng cường tăng trưởng những dịch vụ giao dịch thanh toán trải qua mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác để từng bước hạn chế những thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán bằng tiền mặt của người nộp thuế .3. Cơ quan quản lý thuế kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin cung ứng nhu yếu hiện đại hóa công tác làm việc quản lý thuế, tiêu chuẩn kỹ thuật, định dạng tài liệu về hóa đơn, chứng từ điện tử, hồ sơ thuế để triển khai thanh toán giao dịch điện tử giữa người nộp thuế với cơ quan quản lý thuế và giữa cơ quan quản lý thuế với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Điều 12. Hợp tác quốc tế về thuế của cơ quan quản lý thuế
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm sau đây:

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất kiến nghị đàm phán, ký kết và thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo những điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;2. Đàm phán, ký kết và tổ chức triển khai thực thi thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương với cơ quan quản lý thuế quốc tế ;3. Tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác nghiệp vụ với cơ quan quản lý thuế quốc tế, những tổ chức triển khai quốc tế có tương quan. Trao đổi thông tin về người nộp thuế, thông tin về những bên link với cơ quan thuế quốc tế ship hàng công tác làm việc quản lý thuế so với thanh toán giao dịch link ;4. Thực hiện những giải pháp tương hỗ thu thuế theo những điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên gồm có :a ) Đề nghị cơ quan quản lý thuế quốc tế và những cơ quan có thẩm quyền thực thi tương hỗ thu thuế tại quốc tế so với những khoản nợ thuế tại Nước Ta mà người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp khi người nộp thuế không còn ở Nước Ta ;b ) Thực hiện tương hỗ thu thuế theo ý kiến đề nghị của cơ quan quản lý thuế quốc tế so với những khoản nợ thuế phải nộp tại quốc tế của người nộp thuế tại Việt Nam bằng giải pháp đôn đốc thu nợ thuế theo pháp luật của Luật này và tương thích với thực tiễn quản lý thuế của Nước Ta .

Điều 13. Kế toán, thống kê về thuế

1. Cơ quan quản lý thuế triển khai hạch toán kế toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế phải thu, đã thu, miễn, giảm, xóa nợ, không thu thuế, hoàn trả theo pháp luật của pháp lý về kế toán và pháp lý về ngân sách nhà nước .2. Cơ quan quản lý thuế thực thi thống kê số tiền thuế được tặng thêm, miễn, giảm và những thông tin thống kê khác về thuế, người nộp thuế theo lao lý của pháp lý về thống kê và pháp lý về thuế .3. Hằng năm, cơ quan quản lý thuế nộp báo cáo giải trình kế toán, thống kê về thuế cho cơ quan có thẩm quyền và thực thi công khai thông tin theo pháp luật của pháp lý .

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ THUẾ

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

1. Thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế, bảo vệ sự phối hợp ngặt nghèo giữa cơ quan quản lý ngành và địa phương trong quản lý thuế .2. Gia hạn nộp thuế cho những đối tượng người tiêu dùng, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh thương mại trong trường hợp khó khăn vất vả đặc biệt quan trọng trong từng thời kỳ nhất định .3. Báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quản trị nước về tình hình quản lý thuế theo nhu yếu .

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì giúp nhà nước thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế và có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế ;b ) Tổ chức việc triển khai quản lý thuế theo pháp luật của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan ;c ) Tổ chức việc lập và triển khai dự trù thu ngân sách nhà nước ;d ) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp lý về thuế và pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;đ ) Xử lý vi phạm pháp lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc triển khai pháp lý về thuế theo thẩm quyền ;e ) Tổ chức triển khai hợp tác quốc tế về thuế ;g ) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ khác có tương quan hướng dẫn việc thực thi giám định độc lập về giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến theo pháp luật của Luật Đầu tư .2. Bộ Công an có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Kết nối, tiếp đón thông tin với cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ khi ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng theo lao lý của pháp lý ;b ) Tổ chức tiếp đón, giải quyết và xử lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và đề xuất kiến nghị khởi tố, đảm nhiệm những hồ sơ do cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm có tín hiệu tội phạm trong nghành thuế chuyển đến, triển khai tìm hiểu, giải quyết và xử lý tội phạm trong nghành nghề dịch vụ thuế theo pháp luật của pháp lý ; trường hợp không khởi tố vụ án hình sự hoặc đình chỉ tìm hiểu vụ án thì thông tin bằng văn bản cho cơ quan quản lý thuế biết rõ nguyên do và chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế xử lý theo thẩm quyền .3. Bộ Công Thương có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng trong việc liên kết, phân phối thông tin tương quan để phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý thuế so với những tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại và những hoạt động giải trí tương quan ;b ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế triển khai pháp luật của pháp lý về kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường và nghành nghề dịch vụ khác theo lao lý của pháp lý .4. Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế để quản lý thuế so với hoạt động giải trí cung ứng, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, game show điện tử trên mạng ;b ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng trong việc liên kết, phân phối thông tin tương quan với cơ quan quản lý thuế so với tổ chức triển khai, cá thể trực tiếp tham gia hoặc có tương quan đến việc quản lý, cung ứng, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, game show điện tử trên mạng .5. Ngân hàng Nhà nước Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chỉ đạo, hướng dẫn những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trong việc liên kết, cung ứng thông tin với cơ quan quản lý thuế tương quan đến thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước của tổ chức triển khai, cá thể và phối hợp với cơ quan quản lý thuế triển khai giải pháp cưỡng chế theo pháp luật của Luật này ;b ) Xây dựng và tăng trưởng mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch thương mại điện tử vương quốc, những tiện ích tích hợp thanh toán giao dịch điện tử để sử dụng thoáng rộng cho những quy mô thương mại điện tử ;c ) Thiết lập chính sách quản lý, giám sát những thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch tương hỗ công tác làm việc quản lý thuế so với hoạt động giải trí phân phối dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử .6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc cấp, tịch thu giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận ĐK thuế và những giấy ghi nhận ĐK khác của người nộp thuế theo chính sách một cửa liên thông ;b ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng tăng cường công tác làm việc đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư nhằm mục đích ngăn ngừa thực trạng chuyển giá, tránh thuế ;c ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng tăng cường công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giám định chất lượng, giá trị máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến được sử dụng trong quy trình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;d ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc thực thi lao lý của pháp lý về tặng thêm góp vốn đầu tư tương thích với pháp luật của pháp lý về thuế .7. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc quản lý những khoản thu tương quan đến đất đai, gia tài gắn liền với đất và tài nguyên tài nguyên ;b ) Cung cấp thông tin người nộp thuế do cơ quan tài nguyên, thiên nhiên và môi trường quản lý có tương quan đến công tác làm việc quản lý thuế theo nhu yếu của cơ quan quản lý thuế .8. Bộ Giao thông vận tải đường bộ có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan chức năng trong việc liên kết, cung ứng thông tin tương quan đến quản lý thuế so với doanh nghiệp, cá thể hoạt động giải trí trong nghành vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa, hành khách ;b ) Kết nối, phân phối thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật tương quan đến quản lý thu so với gia tài là phương tiện đi lại phải ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng .9. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, hướng dẫn những cơ quan chức năng trong việc liên kết, phân phối thông tin với cơ quan quản lý thuế tương quan đến việc cấp phép cho người lao động quốc tế thao tác ở Nước Ta và người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế .10. Bộ Y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, hướng dẫn những cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc liên kết, cung ứng thông tin của những cơ sở kinh doanh thương mại dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .11. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính triển khai trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý thuế theo pháp luật của nhà nước .

Điều 16. Quyền của người nộp thuế

1. Được tương hỗ, hướng dẫn triển khai việc nộp thuế ; phân phối thông tin, tài liệu để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn về thuế .2. Được nhận văn bản tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của những cơ quan chức năng khi triển khai thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán .3. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế lý giải về việc tính thuế, ấn định thuế ; nhu yếu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu .4. Được giữ bí hiểm thông tin, trừ những thông tin phải cung ứng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai minh bạch về thuế theo lao lý của pháp lý .5. Hưởng những khuyến mại về thuế, hoàn thuế theo lao lý của pháp lý về thuế ; được biết thời hạn xử lý hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và địa thế căn cứ pháp lý so với số tiền thuế không được hoàn .6. Ký hợp đồng với tổ chức triển khai kinh doanh thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực thi dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan .7. Được nhận quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được nhu yếu lý giải nội dung quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế ; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế ; được nhận văn bản Tóm lại kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế .8. Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo lao lý của pháp lý .9. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của mình .10. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính tương quan đến quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .11. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp so với trường hợp do người nộp thuế thực thi theo văn bản hướng dẫn và quyết định hành động giải quyết và xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương quan đến nội dung xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế .12. Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý của công chức quản lý thuế và tổ chức triển khai, cá thể khác theo pháp luật của pháp lý về tố cáo .13. Được tra cứu, xem, in hàng loạt chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo pháp luật của Luật này và pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử .14. Được sử dụng chứng từ điện tử trong thanh toán giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan .

Điều 17. Trách nhiệm của người nộp thuế

1. Thực hiện ĐK thuế, sử dụng mã số thuế theo lao lý của pháp lý .2. Khai thuế đúng mực, trung thực, rất đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực, trung thực, không thiếu của hồ sơ thuế .3. Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt rất đầy đủ, đúng thời hạn, đúng khu vực .4. Chấp hành chính sách kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo pháp luật của pháp lý .5. Ghi chép đúng mực, trung thực, không thiếu những hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, khấu trừ thuế và thanh toán giao dịch phải kê khai thông tin về thuế .6. Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán giao dịch khi bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo lao lý của pháp lý .7. Cung cấp đúng chuẩn, rất đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, gồm có cả thông tin về giá trị góp vốn đầu tư ; số hiệu và nội dung thanh toán giao dịch của thông tin tài khoản được mở tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác ; lý giải việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo nhu yếu của cơ quan quản lý thuế .8. Chấp hành quyết định hành động, thông tin, nhu yếu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo lao lý của pháp lý .9. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo lao lý của pháp lý trong trường hợp người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc đại diện thay mặt theo ủy quyền đại diện thay mặt người nộp thuế thực thi thủ tục về thuế sai pháp luật .10. Người nộp thuế triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại địa phận có hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực thi kê khai, nộp thuế, thanh toán giao dịch với cơ quan quản lý thuế trải qua phương tiện đi lại điện tử theo lao lý của pháp lý .11. Căn cứ tình hình thực tiễn và điều kiện kèm theo trang bị công nghệ thông tin, nhà nước lao lý chi tiết cụ thể việc người nộp thuế không phải nộp những chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và những hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có .12. Xây dựng, quản lý, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ việc thực thi thanh toán giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế, vận dụng liên kết thông tin tương quan đến việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế với cơ quan quản lý thuế .13. Người nộp thuế có phát sinh thanh toán giao dịch link có nghĩa vụ và trách nhiệm lập, tàng trữ, kê khai, phân phối hồ sơ thông tin về người nộp thuế và những bên link của người nộp thuế gồm có cả thông tin về những bên link cư trú tại những vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ ngoài Nước Ta theo pháp luật của nhà nước .

Điều 18. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế

1. Tổ chức triển khai quản lý thu thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo pháp luật của pháp lý về thuế và lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Tuyên truyền, phổ cập, hướng dẫn pháp lý về thuế ; công khai minh bạch những thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên những phương tiện thông tin đại chúng .3. Giải thích, cung ứng thông tin tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế cho người nộp thuế ; cơ quan thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm công khai minh bạch mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại trên địa phận xã, phường, thị xã .4. Bảo mật thông tin của người nộp thuế, trừ những thông tin phân phối cho cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin được công bố công khai minh bạch theo pháp luật của pháp lý .5. Thực hiện việc miễn thuế ; giảm thuế ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt ; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt ; không tính tiền chậm nộp ; gia hạn nộp thuế ; nộp dần tiền thuế nợ ; khoanh tiền thuế nợ, không thu thuế ; giải quyết và xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa ; hoàn thuế theo lao lý của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .6. Xác nhận việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế khi có đề xuất theo lao lý của pháp lý .7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc triển khai pháp lý về thuế theo thẩm quyền .8. Giao biên bản, Tóm lại, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho người nộp thuế và lý giải khi có nhu yếu .9. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo lao lý của pháp lý về nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước .10. Giám định để xác lập số tiền thuế phải nộp của người nộp thuế theo trưng cầu, nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .11. Xây dựng, tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin để thực thi thanh toán giao dịch điện tử trong nghành nghề dịch vụ thuế .

Điều 19. Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế

1. Yêu cầu người nộp thuế cung ứng thông tin, tài liệu tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, gồm có cả thông tin về giá trị góp vốn đầu tư ; số hiệu, nội dung thanh toán giao dịch của những thông tin tài khoản được mở tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và lý giải việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế .2. Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối thông tin, tài liệu tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực thi pháp lý về thuế .3. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế theo pháp luật của pháp lý .4. Ấn định thuế .5. Cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế .6. Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thẩm quyền ; công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm pháp lý về thuế .7. Áp dụng giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo lao lý của pháp lý .8. Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thu 1 số ít loại thuế theo pháp luật của nhà nước .9. Cơ quan thuế vận dụng chính sách thỏa thuận hợp tác trước về giải pháp xác lập giá tính thuế với người nộp thuế, với cơ quan thuế quốc tế, vùng chủ quyền lãnh thổ mà Nước Ta đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế so với thuế thu nhập .10. Mua thông tin, tài liệu, tài liệu của những đơn vị chức năng phân phối trong nước và ngoài nước để ship hàng công tác làm việc quản lý thuế ; chi trả ngân sách ủy nhiệm thu thuế từ tiền thuế thu được hoặc từ nguồn kinh phí đầu tư của cơ quan quản lý thuế theo pháp luật của nhà nước .

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

1. Hội đồng nhân dân những cấp, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, quyết định hành động trách nhiệm thu ngân sách hằng năm và giám sát việc thực thi pháp lý về thuế tại địa phương .2. Ủy ban nhân dân những cấp, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chỉ đạo những cơ quan có tương quan tại địa phương phối hợp với cơ quan quản lý thuế lập dự trù và tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm thu thuế, những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa phận ;b ) Phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan quản lý thuế và cơ quan khác có thẩm quyền trong việc quản lý, triển khai pháp lý về thuế ;c ) Xử phạt vi phạm hành chính và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc thực thi pháp lý về thuế theo thẩm quyền .

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước

1. Thực hiện truy thuế kiểm toán hoạt động giải trí so với cơ quan quản lý thuế theo lao lý của pháp lý về truy thuế kiểm toán nhà nước, pháp lý về thuế và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Đối với đề xuất kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tương quan đến việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế được lao lý như sau :a ) Trường hợp Kiểm toán nhà nước trực tiếp truy thuế kiểm toán người nộp thuế theo pháp luật của Luật Kiểm toán nhà nước có nội dung đề xuất kiến nghị về nghĩa vụ và trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước thì Kiểm toán nhà nước phải gửi biên bản hoặc báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán cho người nộp thuế và người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đề xuất kiến nghị theo báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý chấp thuận với đề xuất kiến nghị của Kiểm toán nhà nước thì người nộp thuế có quyền khiếu nại yêu cầu của Kiểm toán nhà nước ;b ) Trường hợp Kiểm toán nhà nước không trực tiếp truy thuế kiểm toán so với người nộp thuế mà triển khai truy thuế kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế có nội dung yêu cầu nêu trong báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế thì Kiểm toán nhà nước gửi bản trích sao có yêu cầu tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế cho người nộp thuế để thực thi. Cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi đề xuất kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý chấp thuận với nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề xuất cơ quan quản lý thuế, Kiểm toán nhà nước xem xét lại nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp. Căn cứ ý kiến đề nghị của người nộp thuế, Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế triển khai việc xác lập đúng chuẩn nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp lý .

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước

1. Thực hiện thanh tra hoạt động giải trí của cơ quan quản lý thuế theo lao lý của pháp lý về thanh tra, pháp lý về thuế và lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Đối với Tóm lại của Thanh tra nhà nước tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp của người nộp thuế được lao lý như sau :a ) Trường hợp Thanh tra nhà nước trực tiếp thanh tra người nộp thuế theo pháp luật của Luật Thanh tra có nội dung Tóm lại về nghĩa vụ và trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước thì Thanh tra nhà nước phải gửi biên bản hoặc Tóm lại cho người nộp thuế và người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai Tóm lại của Thanh tra. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý chấp thuận với Tóm lại của Thanh tra nhà nước thì người nộp thuế có quyền khiếu nại Kết luận của Thanh tra nhà nước ;b ) Trường hợp Thanh tra nhà nước không trực tiếp thanh tra so với người nộp thuế mà triển khai thanh tra tại cơ quan quản lý thuế có nội dung yêu cầu nêu trong Tóm lại thanh tra tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế thì Thanh tra nhà nước gửi bản trích sao có Kết luận tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế cho người nộp thuế để triển khai. Cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai Kết luận của Thanh tra nhà nước. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý chấp thuận với nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề xuất cơ quan quản lý thuế, Thanh tra nhà nước xem xét lại nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp. Căn cứ đề xuất của người nộp thuế, Thanh tra nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế triển khai việc xác lập đúng chuẩn nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý .

Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh tội phạm trong lĩnh vực thuế theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý cho cơ quan quản lý thuế.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, hoạt động những những tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh thi hành pháp lý về thuế .2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực thi giám sát, phản biện xã hội về thuế ; phản ánh, đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước xem xét, xử lý những yếu tố về thuế theo pháp luật của pháp lý .

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

1. Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về thuế đến những hội viên .2. Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc phân phối thông tin tương quan đến việc quản lý thuế .

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thông tin, báo chí

1. Cơ quan thông tin, báo chí truyền thông tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về thuế, nêu gương tổ chức triển khai, cá thể thực thi tốt pháp lý về thuế, phản ánh và phê phán những hành vi vi phạm pháp lý về thuế .2. Cơ quan thông tin, báo chí truyền thông phối hợp với những cơ quan quản lý thuế trong việc đăng tải, cung ứng thông tin theo lao lý của pháp lý .

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại

1. Ngân hàng thương mại khi tham gia phối hợp thu thuế và thu những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Phối hợp với cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước trong việc thực thi nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế ; giải quyết và xử lý, đối soát tài liệu về nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử ;b ) Truyền, nhận thông tin chứng từ nộp thuế điện tử, chuyển tiền thanh toán giao dịch những khoản thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước không thiếu, đúng mực, kịp thời theo đúng pháp luật của pháp lý ;c ) Hỗ trợ người nộp thuế trong quy trình triển khai nộp thuế điện tử ;d ) Bảo mật thông tin của người nộp thuế, người khai hải quan theo lao lý của pháp lý .2. Cung cấp thông tin về số hiệu thông tin tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở thông tin tài khoản .3. Khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp theo lao lý pháp lý về thuế của tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Nước Ta .4. Trích tiền để nộp thuế từ thông tin tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa thông tin tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế theo đề xuất của cơ quan quản lý thuế .5. Trường hợp người nộp thuế có bảo lãnh về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo lao lý của Luật này nhưng người nộp thuế không nộp đúng thời hạn thì ngân hàng nhà nước bảo lãnh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế trong khoanh vùng phạm vi bảo lãnh .6. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 28. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

1. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện địa thế căn cứ số lượng, quy mô kinh doanh thương mại của những hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại trên địa phận để quyết định hành động xây dựng Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã theo đề xuất của Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực .2. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã có trách nhiệm tư vấn cho cơ quan thuế về lệch giá, mức thuế của những hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại nộp thuế theo chiêu thức khoán trên địa phận và phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc những hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo lao lý của pháp lý .3. Kinh phí hoạt động giải trí của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã do cơ quan thuế chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho ngành thuế .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật về hoạt động giải trí, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã .

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khác

1. Cung cấp thông tin tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo ý kiến đề nghị của cơ quan quản lý thuế .2. Phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc triển khai những quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế .3. Tố giác hành vi vi phạm pháp lý về thuế đến cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền .4. Yêu cầu người bán hàng, người phân phối dịch vụ phải giao hóa đơn, chứng từ bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực giao dịch thanh toán khi mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .

Chương III
ĐĂNG KÝ THUẾ

Điều 30. Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

1. Người nộp thuế phải thực thi ĐK thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi khởi đầu hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm với ngân sách nhà nước. Đối tượng ĐK thuế gồm có :a ) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cá thể triển khai ĐK thuế theo chính sách một cửa liên thông cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của Luật Doanh nghiệp và lao lý khác của pháp lý có tương quan ;b ) Tổ chức, cá thể không thuộc trường hợp lao lý tại điểm a khoản này triển khai ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .2. Cấu trúc mã số thuế được lao lý như sau :a ) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân ; đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại và cá thể khác ;b ) Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị chức năng phụ thuộc vào và những đối tượng người tiêu dùng khác ;c ) Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý cụ thể khoản này .3. Việc cấp mã số thuế được lao lý như sau :a ) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quy trình hoạt động giải trí từ khi ĐK thuế cho đến khi chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế. Người nộp thuế có Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, đơn vị chức năng phụ thuộc vào trực tiếp thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế thì được cấp mã số thuế nhờ vào. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, đơn vị chức năng nhờ vào triển khai ĐK thuế theo chính sách một cửa liên thông cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại thì mã số ghi trên giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại đồng thời là mã số thuế ;b ) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc sống của cá thể đó. Người phụ thuộc vào của cá thể được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá thể. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc vào đồng thời là mã số thuế của cá thể khi người phụ thuộc vào phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm với ngân sách nhà nước ;c ) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay được cấp mã số thuế nộp thay để thực thi khai thuế, nộp thuế thay cho người nộp thuế ;d ) Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác ;đ ) Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác sau khi quy đổi mô hình, bán, Tặng Kèm, cho, thừa kế được giữ nguyên ;e ) Mã số thuế cấp cho hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại là mã số thuế cấp cho cá thể người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .4. Đăng ký thuế gồm có :a ) Đăng ký thuế lần đầu ;b ) Thông báo đổi khác thông tin ĐK thuế ;c ) Thông báo khi tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại ;d ) Chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế ;đ ) Khôi phục mã số thuế .

Điều 31. Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại thì hồ sơ ĐK thuế là hồ sơ ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý .2. Người nộp thuế là tổ chức triển khai ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ ĐK thuế gồm có :a ) Tờ khai ĐK thuế ;b ) Bản sao giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, quyết định hành động xây dựng, giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư hoặc sách vở tương tự khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực thực thi hiện hành ;c ) Các sách vở khác có tương quan .3. Người nộp thuế là hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ ĐK thuế gồm có :a ) Tờ khai ĐK thuế hoặc tờ khai thuế ;b ) Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu ;c ) Các sách vở khác có tương quan .4. Việc liên kết thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế để nhận hồ sơ ĐK thuế và cấp mã số thuế theo chính sách một cửa liên trải qua cổng thông tin điện tử được thực thi theo pháp luật của pháp lý có tương quan .

Điều 32. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại thì khu vực nộp hồ sơ ĐK thuế là khu vực nộp hồ sơ ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý .2. Người nộp thuế ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì khu vực nộp hồ sơ ĐK thuế được lao lý như sau :a ) Tổ chức, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại nộp hồ sơ ĐK thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức triển khai, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại đó có trụ sở ;b ) Tổ chức, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ ĐK thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức triển khai, cá thể đó ;c ) Hộ mái ấm gia đình, cá thể không kinh doanh thương mại nộp hồ sơ ĐK thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi ĐK hộ khẩu thường trú hoặc nơi ĐK tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm với ngân sách nhà nước .3. Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể chi trả thu nhập ĐK thuế thay cho bản thân và người nhờ vào nộp hồ sơ ĐK thuế trải qua tổ chức triển khai, cá thể chi trả thu nhập. Tổ chức, cá thể chi trả thu nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ ĐK thuế thay cho cá thể đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức triển khai, cá thể chi trả đó .

Điều 33. Thời hạn đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại thì thời hạn ĐK thuế là thời hạn ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý .2. Người nộp thuế ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn ĐK thuế là 10 ngày thao tác kể từ ngày sau đây :a ) Được cấp giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh thương mại, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, quyết định hành động xây dựng ;b ) Bắt đầu hoạt động giải trí kinh doanh thương mại so với tổ chức triển khai không thuộc diện ĐK kinh doanh thương mại hoặc hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại thuộc diện ĐK kinh doanh thương mại nhưng chưa được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ;c ) Phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay ; tổ chức triển khai nộp thay cho cá thể theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh thương mại ;d ) Ký hợp đồng nhận thầu so với nhà thầu, nhà thầu phụ quốc tế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế ; ký hợp đồng, hiệp định dầu khí ;đ ) Phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế thu nhập cá thể ;e ) Phát sinh nhu yếu được hoàn thuế ;g ) Phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm khác với ngân sách nhà nước .3. Tổ chức, cá thể chi trả thu nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK thuế thay cho cá thể có thu nhập chậm nhất là 10 ngày thao tác kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế trong trường hợp cá thể chưa có mã số thuế ; ĐK thuế thay cho người phụ thuộc vào của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày thao tác kể từ ngày người nộp thuế ĐK giảm trừ gia cảnh theo pháp luật của pháp lý trong trường hợp người nhờ vào chưa có mã số thuế .

Điều 34. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

1. Cơ quan thuế cấp giấy ghi nhận ĐK thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ĐK thuế của người nộp thuế theo pháp luật. tin tức của giấy ghi nhận ĐK thuế gồm có :a ) Tên người nộp thuế ;b ) Mã số thuế ;c ) Số, ngày, tháng, năm của giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí hoặc giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại ; số, ngày, tháng, năm của quyết định hành động xây dựng so với tổ chức triển khai không thuộc diện ĐK kinh doanh thương mại ; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu so với cá thể không thuộc diện ĐK kinh doanh thương mại ;d ) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp .2. Cơ quan thuế thông tin mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy ghi nhận ĐK thuế trong những trường hợp sau đây :a ) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể chi trả thu nhập ĐK thuế thay cho cá thể và người phụ thuộc vào của cá thể ;b ) Cá nhân thực thi ĐK thuế qua hồ sơ khai thuế ;c ) Tổ chức, cá thể ĐK thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay ;d ) Cá nhân ĐK thuế cho người nhờ vào .3. Trường hợp bị mất, rách nát, nát, cháy giấy ghi nhận ĐK thuế hoặc thông tin mã số thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ý kiến đề nghị của người nộp thuế theo lao lý .

Điều 35. Sử dụng mã số thuế

1. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi triển khai những thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại ; mở thông tin tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác ; khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ĐK tờ khai hải quan và triển khai những thanh toán giao dịch về thuế khác so với tổng thể những nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại tại nhiều địa phận khác nhau .2. Người nộp thuế phải cung ứng mã số thuế cho cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan hoặc ghi mã số thuế trên hồ sơ khi triển khai thủ tục hành chính theo chính sách một cửa liên thông với cơ quan quản lý thuế .3. Cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại phối hợp thu ngân sách nhà nước, tổ chức triển khai được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế sử dụng mã số thuế của người nộp thuế trong quản lý thuế và thu thuế vào ngân sách nhà nước .4. Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác phải ghi mã số thuế trong hồ sơ mở thông tin tài khoản và những chứng từ thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản của người nộp thuế .5. Tổ chức, cá thể khác trong việc tham gia quản lý thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp của người nộp thuế khi phân phối thông tin tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .6. Khi bên Nước Ta chi trả tiền cho tổ chức triển khai, cá thể có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xuyên biên giới dựa trên nền tảng trung gian kỹ thuật số không hiện hữu tại Nước Ta thì phải sử dụng mã số thuế đã cấp cho tổ chức triển khai, cá thể này để khấu trừ, nộp thay .7. Khi mã số định danh cá thể được cấp cho hàng loạt dân cư thì sử dụng mã số định danh cá thể thay cho mã số thuế .

Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có đổi khác thông tin ĐK thuế thì phải thông tin cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày phát sinh thông tin đổi khác .3. Trường hợp cá thể có chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể chi trả thu nhập triển khai ĐK đổi khác thông tin ĐK thuế cho cá thể và người nhờ vào thì phải thông tin cho tổ chức triển khai, cá thể chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày thao tác kể từ ngày phát sinh thông tin đổi khác ; tổ chức triển khai, cá thể chi trả thu nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được chuyển nhượng ủy quyền của cá thể .

Điều 37. Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

1. Tổ chức, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại thuộc diện ĐK kinh doanh thương mại tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại có thời hạn hoặc liên tục hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại trước thời hạn đã thông tin theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp và lao lý khác của pháp lý có tương quan thì cơ quan thuế địa thế căn cứ vào thông tin của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực thi quản lý thuế trong thời hạn người nộp thuế tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại hoặc liên tục hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại trước thời hạn theo pháp luật của Luật này .2. Tổ chức, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại không thuộc diện ĐK kinh doanh thương mại thì thực thi thông tin đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày thao tác trước khi tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại hoặc liên tục hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại trước thời hạn đã thông tin để triển khai quản lý thuế .3. nhà nước pháp luật về quản lý thuế so với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại hoặc liên tục hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại trước thời hạn .

Điều 38. Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

1. Người nộp thuế ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại khi tổ chức triển khai lại doanh nghiệp thì thực thi ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý .2. Người nộp thuế ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi tổ chức triển khai lại doanh nghiệp phải triển khai chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế so với tổ chức triển khai bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc đổi khác thông tin so với tổ chức triển khai bị tách và ĐK mới hoặc đổi khác thông tin so với tổ chức triển khai mới sau khi chia, tách hoặc được sáp nhập, hợp nhất .

Điều 39. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Người nộp thuế ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại thì triển khai chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Chấm dứt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc giải thể, phá sản ;b ) Bị tịch thu giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ;c ) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất .2. Người nộp thuế ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì triển khai chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Chấm dứt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, không còn phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với tổ chức triển khai không kinh doanh thương mại ;b ) Bị tịch thu giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc giấy phép tương tự ;c ) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất ;d ) Bị cơ quan thuế ra thông tin người nộp thuế không hoạt động giải trí tại địa chỉ đã ĐK ;đ ) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lượng hành vi dân sự theo pháp luật của pháp lý ;e ) Nhà thầu quốc tế khi kết thúc hợp đồng ;g ) Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt quyền lợi và nghĩa vụ tham gia hợp đồng dầu khí .3. Nguyên tắc chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế được lao lý như sau :a ) Mã số thuế không được sử dụng trong những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính kể từ ngày cơ quan thuế thông tin chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành ;b ) Mã số thuế của tổ chức triển khai khi đã chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành không được sử dụng lại, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 40 của Luật này ;c ) Mã số thuế của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại khi chấm hết hiệu lực hiện hành thì mã số thuế của người đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại không bị chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành và được sử dụng để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế khác của cá thể đó ;d ) Khi doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác và cá thể chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế thì đồng thời phải triển khai chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành so với mã số thuế nộp thay ;đ ) Người nộp thuế là đơn vị chức năng chủ quản chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế thì những đơn vị chức năng phụ thuộc vào phải bị chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế .4. Hồ sơ ý kiến đề nghị chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế gồm có :a ) Văn bản đề xuất chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế ;b ) Các sách vở khác có tương quan .5. Người nộp thuế ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại triển khai ĐK giải thể hoặc chấm hết hoạt động giải trí tại cơ quan ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý. Trước khi triển khai tại cơ quan ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại người nộp thuế phải ĐK với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .6. Người nộp thuế ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày có văn bản chấm hết hoạt động giải trí hoặc chấm hết hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc ngày kết thúc hợp đồng .

Điều 40. Khôi phục mã số thuế

1. Người nộp thuế ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại nếu được Phục hồi thực trạng pháp lý theo pháp luật của pháp lý về ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại thì đồng thời được Phục hồi mã số thuế .2. Người nộp thuế ĐK thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ đề xuất Phục hồi mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong những trường hợp sau đây :a ) Được cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản tịch thu giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc giấy phép tương tự ;b ) Khi có nhu yếu liên tục hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sau khi đã có hồ sơ chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa phát hành thông tin chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế ;c ) Khi cơ quan thuế có thông tin người nộp thuế không hoạt động giải trí tại địa chỉ đã ĐK nhưng chưa bị tịch thu giấy phép và chưa bị chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế .3. Mã số thuế được liên tục sử dụng trong những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính kể từ ngày quyết định hành động Phục hồi thực trạng pháp lý của cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có hiệu lực hiện hành hoặc ngày cơ quan thuế thông tin Phục hồi mã số thuế .4. Hồ sơ ý kiến đề nghị Phục hồi mã số thuế gồm có :a ) Văn bản đề xuất Phục hồi mã số thuế ;b ) Các sách vở khác có tương quan .

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cơ quan thuế trong việc đăng ký thuế

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý cụ thể về hồ sơ ; lao lý thủ tục, mẫu biểu ĐK thuế lao lý tại những điều 31, 34, 36, 37, 38, 39 và 40 của Luật này .2. Cơ quan thuế tiếp đón hồ sơ ĐK thuế của người nộp thuế qua những hình thức sau :a ) Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế ;b ) Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính ;c ) Nhận hồ sơ điện tử qua cổng thanh toán giao dịch điện tử của cơ quan thuế và từ mạng lưới hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại .3. Cơ quan thuế giải quyết và xử lý hồ sơ ĐK thuế theo lao lý sau đây :a ) Trường hợp hồ sơ không thiếu thì thông tin về việc gật đầu hồ sơ và thời hạn xử lý hồ sơ ĐK thuế chậm nhất là 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ;b ) Trường hợp hồ sơ không vừa đủ thì thông tin cho người nộp thuế chậm nhất là 02 ngày thao tác kể từ ngày tiếp đón hồ sơ .4. Trường hợp hồ sơ ĐK thuế cùng với ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại từ mạng lưới hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại ( sau đây gọi chung là mạng lưới hệ thống thông tin vương quốc về ĐK kinh doanh thương mại ) thì cơ quan đảm nhiệm hồ sơ ĐK doanh nghiệp, ĐK hợp tác xã, ĐK kinh doanh thương mại chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế để triển khai giải quyết và xử lý hồ sơ ĐK thuế và trả hiệu quả cho người nộp thuế theo lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Chương IV
KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ

Điều 42. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

1. Người nộp thuế phải khai đúng chuẩn, trung thực, vừa đủ những nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý và nộp đủ những chứng từ, tài liệu pháp luật trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế .2. Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực thi theo lao lý của nhà nước .3. Người nộp thuế thực thi khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung chuyên sâu tại trụ sở chính, có đơn vị chức năng phụ thuộc vào tại đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân chia nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật cụ thể khoản này .4. Đối với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại dựa trên nền tảng số và những dịch vụ khác được thực thi bởi nhà cung ứng ở quốc tế không có cơ sở thường trú tại Nước Ta thì nhà phân phối ở quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp hoặc chuyển nhượng ủy quyền triển khai ĐK thuế, khai thuế, nộp thuế tại Nước Ta theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .5. Nguyên tắc kê khai, xác lập giá tính thuế so với thanh toán giao dịch link được lao lý như sau :a ) Kê khai, xác định giá thanh toán giao dịch link theo nguyên tắc nghiên cứu và phân tích, so sánh với những thanh toán giao dịch độc lập và nguyên tắc thực chất hoạt động giải trí, thanh toán giao dịch quyết định hành động nghĩa vụ và trách nhiệm thuế để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp như trong điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch giữa những bên độc lập ;b ) Giá thanh toán giao dịch link được kiểm soát và điều chỉnh theo thanh toán giao dịch độc lập để kê khai, xác lập số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế ;c ) Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro đáng tiếc về thuế thấp được miễn triển khai pháp luật tại điểm a, điểm b khoản này và được vận dụng chính sách đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá thanh toán giao dịch link .6. Nguyên tắc khai thuế so với chính sách thỏa thuận hợp tác trước về chiêu thức xác lập giá tính thuế được pháp luật như sau :a ) Việc vận dụng chính sách thỏa thuận hợp tác trước về chiêu thức xác lập giá tính thuế được triển khai trên cơ sở đề xuất của người nộp thuế, sự thống nhất giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo thỏa thuận hợp tác đơn phương, song phương và đa phương giữa cơ quan thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế quốc tế, vùng chủ quyền lãnh thổ có tương quan ;b ) Việc vận dụng chính sách thỏa thuận hợp tác trước về chiêu thức xác lập giá tính thuế phải dựa trên thông tin của người nộp thuế, cơ sở tài liệu thương mại có sự kiểm chứng bảo vệ tính pháp lý ;c ) Việc vận dụng chính sách thỏa thuận hợp tác trước về chiêu thức xác lập giá tính thuế phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trước khi triển khai ; so với những thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương có sự tham gia của cơ quan thuế quốc tế thì được triển khai theo pháp luật của pháp lý về điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế .

Điều 43. Hồ sơ khai thuế

1. Hồ sơ khai thuế so với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng .2. Hồ sơ khai thuế so với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý .3. Hồ sơ khai thuế so với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm gồm có :a ) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và những tài liệu khác có tương quan đến xác lập số tiền thuế phải nộp ;b ) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm, tờ khai thanh toán giao dịch link ; những tài liệu khác có tương quan đến quyết toán thuế .4. Hồ sơ khai thuế so với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế gồm có :a ) Tờ khai thuế ;b ) Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo lao lý của pháp lý .5. Đối với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo lao lý của Luật Hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế .6. Hồ sơ khai thuế so với trường hợp chấm hết hoạt động giải trí, chấm hết hợp đồng, quy đổi mô hình doanh nghiệp, tổ chức triển khai lại doanh nghiệp gồm có :a ) Tờ khai quyết toán thuế ;b ) Báo cáo kinh tế tài chính đến thời gian chấm hết hoạt động giải trí hoặc chấm hết hợp đồng hoặc quy đổi mô hình doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp ;c ) Tài liệu khác có tương quan đến quyết toán thuế .7. Báo cáo doanh thu liên vương quốc trong trường hợp người nộp thuế là công ty mẹ tối cao của tập đoàn lớn tại Nước Ta có phát sinh thanh toán giao dịch link xuyên biên giới và có mức lệch giá hợp nhất toàn thế giới vượt mức lao lý hoặc người nộp thuế có công ty mẹ tối cao tại quốc tế mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ và trách nhiệm lập báo cáo giải trình doanh thu liên vương quốc theo lao lý của nước thường trực .8. nhà nước pháp luật cụ thể hồ sơ khai thuế lao lý tại Điều này ; lao lý loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, khai quyết toán thuế ; khai những khoản phải nộp về phí, lệ phí do cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế triển khai thu ; kê khai, cung ứng, trao đổi, sử dụng thông tin so với báo cáo giải trình doanh thu liên vương quốc ; tiêu chuẩn xác lập người nộp thuế để khai thuế theo quý .

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với loại thuế khai theo tháng, theo quý được pháp luật như sau :a ) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với trường hợp khai và nộp theo tháng ;b ) Chậm nhất là ngày sau cuối của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với trường hợp khai và nộp theo quý .2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được pháp luật như sau :a ) Chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính so với hồ sơ quyết toán thuế năm ; chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng tiên phong của năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính so với hồ sơ khai thuế năm ;b ) Chậm nhất là ngày sau cuối của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch so với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá thể của cá thể trực tiếp quyết toán thuế ;c ) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề so với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại nộp thuế theo giải pháp khoán ; trường hợp hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại mới kinh doanh thương mại thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mở màn kinh doanh thương mại .3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với trường hợp chấm hết hoạt động giải trí, chấm hết hợp đồng hoặc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện .5. nhà nước lao lý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với thuế sử dụng đất nông nghiệp ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ; tiền sử dụng đất ; tiền thuê đất, thuê mặt nước ; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên ; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ; lệ phí trước bạ ; lệ phí môn bài ; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo lao lý của pháp lý về quản lý, sử dụng gia tài công ; báo cáo giải trình doanh thu liên vương quốc .6. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu triển khai theo lao lý của Luật Hải quan .7. Trường hợp người nộp thuế khai thuế trải qua thanh toán giao dịch điện tử trong ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế liên tục hoạt động giải trí .

Điều 45. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp .2. Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo chính sách một cửa liên thông thì khu vực nộp hồ sơ khai thuế triển khai theo pháp luật của chính sách đó .3. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu triển khai theo lao lý của Luật Hải quan .4. nhà nước pháp luật khu vực nộp hồ sơ khai thuế so với những trường hợp sau đây :a ) Người nộp thuế có nhiều hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ;b ) Người nộp thuế triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ở nhiều địa phận ; người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với những loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh ;c ) Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với những khoản thu từ đất ; cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên ;d ) Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế quyết toán thuế thu nhập cá thể ;đ ) Người nộp thuế triển khai khai thuế trải qua thanh toán giao dịch điện tử và những trường hợp thiết yếu khác .

Điều 46. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế không có năng lực nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn thương tâm giật mình thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế .2. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày so với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ; 60 ngày so với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế .3. Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề xuất gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ nguyên do ý kiến đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị xã nơi phát sinh trường hợp được gia hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này .4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải vấn đáp bằng văn bản cho người nộp thuế về việc gật đầu hay không gật đầu việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế .

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ trợ hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động thanh tra, kiểm tra .2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định hành động thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ trợ hồ sơ khai thuế ; cơ quan thuế thực thi xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế so với hành vi lao lý tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này .3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã phát hành Tóm lại, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ trợ hồ sơ khai thuế được lao lý như sau :a ) Người nộp thuế được khai bổ trợ hồ sơ khai thuế so với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế so với hành vi lao lý tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này ;b ) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ trợ làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực thi theo lao lý về xử lý khiếu nại về thuế .4. Hồ sơ khai bổ trợ hồ sơ khai thuế gồm có :a ) Tờ khai bổ trợ ;b ) Bản báo cáo giải trình khai bổ trợ và những tài liệu có tương quan .5. Đối với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ trợ hồ sơ khai thuế triển khai theo pháp luật của pháp lý về hải quan .

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế

1. Cơ quan quản lý thuế đảm nhiệm hồ sơ khai thuế của người nộp thuế qua những hình thức sau đây :a ) Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế ;b ) Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính ;c ) Nhận hồ sơ điện tử qua cổng thanh toán giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế .2. Cơ quan quản lý thuế tiếp đón hồ sơ khai thuế thông tin về việc đảm nhiệm hồ sơ khai thuế ; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không khá đầy đủ, không đúng mẫu lao lý thì thông tin cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày đảm nhiệm hồ sơ .

Chương V
ẤN ĐỊNH THUẾ

Điều 49. Nguyên tắc ấn định thuế

1. Ấn định thuế phải dựa trên những nguyên tắc quản lý thuế, địa thế căn cứ tính thuế, giải pháp tính thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế, pháp lý về hải quan .2. Cơ quan quản lý thuế ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố, địa thế căn cứ tính thuế để xác lập số tiền thuế phải nộp .

Điều 50. Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế

1. Người nộp thuế bị ấn định thuế khi thuộc một trong những trường hợp vi phạm pháp lý về thuế sau đây :a ) Không ĐK thuế, không khai thuế, không nộp bổ trợ hồ sơ thuế theo nhu yếu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không rất đầy đủ, trung thực, đúng chuẩn về địa thế căn cứ tính thuế ;b ) Không phản ánh hoặc phản ánh không không thiếu, trung thực, đúng mực số liệu trên sổ kế toán để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ;c ) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và những tài liệu thiết yếu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp trong thời hạn lao lý ;d ) Không chấp hành quyết định hành động thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo lao lý ;đ ) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị thanh toán giao dịch thường thì trên thị trường ;e ) Mua, trao đổi sản phẩm & hàng hóa sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà sản phẩm & hàng hóa là có thật theo xác lập của cơ quan có thẩm quyền và đã được kê khai lệch giá tính thuế ;g ) Có tín hiệu bỏ trốn hoặc phát tán gia tài để không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ;h ) Thực hiện những thanh toán giao dịch không đúng với thực chất kinh tế tài chính, không đúng trong thực tiễn phát sinh nhằm mục đích mục tiêu giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế ;i ) Không tuân thủ lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai, xác định giá thanh toán giao dịch link hoặc không cung ứng thông tin theo pháp luật về quản lý thuế so với doanh nghiệp có phát sinh thanh toán giao dịch link .2. Căn cứ ấn định thuế gồm có :a ) Cơ sở tài liệu của cơ quan quản lý thuế và cơ sở tài liệu thương mại ;b ) So sánh số tiền thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh thương mại cùng loại sản phẩm, ngành, nghề, quy mô tại địa phương ; trường hợp tại địa phương của cơ sở kinh doanh thương mại không có thông tin về mẫu sản phẩm, ngành, nghề, quy mô của cơ sở kinh doanh thương mại thì so sánh với địa phương khác ;c ) Tài liệu và hiệu quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực hiện hành ;d ) Tỷ lệ thu thuế trên lệch giá so với từng nghành, ngành, nghề theo lao lý của pháp lý về thuế .3. Người nộp thuế bị ấn định từng yếu tố tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế có địa thế căn cứ cho rằng người nộp thuế khai chưa rất đầy đủ hoặc chưa đúng chuẩn những yếu tố làm cơ sở xác lập số tiền thuế phải nộp, đã nhu yếu người nộp thuế khai bổ trợ nhưng người nộp thuế không khai bổ trợ theo nhu yếu của cơ quan thuế ;b ) Qua kiểm tra sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp, cơ quan thuế có cơ sở chứng tỏ người nộp thuế hạch toán không đúng chuẩn, không trung thực những yếu tố tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp ;c ) Hạch toán giá bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không đúng với giá thực tiễn thanh toán giao dịch làm giảm lệch giá tính thuế hoặc hạch toán giá mua sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu ship hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại không theo giá thực tiễn thanh toán giao dịch tương thích với thị trường làm tăng ngân sách, tăng thuế giá trị ngày càng tăng được khấu trừ, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp ;d ) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế nhưng không xác lập được những yếu tố làm cơ sở xác lập địa thế căn cứ tính thuế hoặc có xác lập được những yếu tố làm cơ sở xác lập địa thế căn cứ tính thuế nhưng không tự tính được số tiền thuế phải nộp .4. Người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tỷ suất trên lệch giá theo lao lý của pháp lý so với những trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra, thanh tra phát hiện sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ không khá đầy đủ, không hợp pháp hoặc kê khai, tính thuế không đúng thực tiễn trong trường hợp có quy mô về lệch giá tối đa bằng mức cao nhất về tiêu chuẩn của doanh nghiệp siêu nhỏ theo pháp luật của pháp lý về tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa và không thuộc trường hợp ấn định thuế pháp luật tại khoản 3 Điều này .5. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 51. Xác định mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế

1. Cơ quan thuế xác lập số tiền thuế phải nộp theo chiêu thức khoán thuế ( sau đây gọi là mức thuế khoán ) so với trường hợp hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại không thực thi hoặc thực thi không không thiếu chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 5 Điều này .2. Cơ quan thuế địa thế căn cứ vào tài liệu kê khai của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại, cơ sở tài liệu của cơ quan thuế, quan điểm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã để xác lập mức thuế khoán .3. Mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch hoặc theo tháng so với trường hợp kinh doanh thương mại theo thời vụ. Mức thuế khoán phải được công khai minh bạch trong địa phận xã, phường, thị xã. Trường hợp có biến hóa ngành, nghề, quy mô kinh doanh thương mại, ngừng, tạm ngừng kinh doanh thương mại, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế để kiểm soát và điều chỉnh mức thuế khoán .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý cụ thể địa thế căn cứ, trình tự để xác lập mức thuế khoán so với hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .5. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại có quy mô về lệch giá, lao động phân phối từ mức cao nhất về tiêu chuẩn của doanh nghiệp siêu nhỏ theo pháp luật pháp lý về tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải triển khai chính sách kế toán và nộp thuế theo giải pháp kê khai .

Điều 52. Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Cơ quan hải quan ấn định thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong những trường hợp sau đây :a ) Người khai thuế dựa vào những tài liệu không hợp pháp để khai thuế, tính thuế ; không khai thuế hoặc kê khai không đúng mực, vừa đủ nội dung tương quan đến xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ;b ) Quá thời hạn lao lý mà người khai thuế không cung ứng, khước từ hoặc trì hoãn, lê dài việc cung ứng hồ sơ, sổ kế toán, tài liệu, chứng từ, tài liệu, số liệu tương quan đến việc xác lập đúng mực số tiền thuế phải nộp theo lao lý ;c ) Người khai thuế không chứng tỏ, báo cáo giải trình hoặc quá thời hạn pháp luật mà không báo cáo giải trình được những nội dung tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo pháp luật của pháp lý ; không chấp hành quyết định hành động kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan ;d ) Người khai thuế không phản ánh hoặc phản ánh không khá đầy đủ, trung thực, đúng mực số liệu trên sổ kế toán để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ;đ ) Cơ quan hải quan có đủ vật chứng, địa thế căn cứ xác lập về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn ;e ) Giao dịch được thực thi không đúng với thực chất kinh tế tài chính, không đúng trong thực tiễn phát sinh, tác động ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp ;g ) Người khai thuế không tự tính được số tiền thuế phải nộp ;h ) Trường hợp khác do cơ quan hải quan hoặc cơ quan khác phát hiện việc kê khai, tính thuế không đúng với lao lý của pháp lý .2. Cơ quan hải quan địa thế căn cứ sản phẩm & hàng hóa trong thực tiễn xuất khẩu, nhập khẩu ; địa thế căn cứ tính thuế, giải pháp tính thuế ; cơ sở tài liệu của cơ quan quản lý thuế và cơ sở tài liệu thương mại ; hồ sơ khai báo hải quan ; tài liệu và những thông tin khác có tương quan đến sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để ấn định số tiền thuế phải nộp .3. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 53. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế

1. Cơ quan quản lý thuế thông tin bằng văn bản cho người nộp thuế về nguyên do ấn định thuế, địa thế căn cứ ấn định thuế, số tiền thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế .2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế thực thi ấn định thuế qua kiểm tra thuế, thanh tra thuế thì nguyên do ấn định thuế, địa thế căn cứ ấn định thuế, số tiền thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế phải được ghi trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế của cơ quan quản lý thuế .3. Trường hợp số tiền thuế ấn định của cơ quan quản lý thuế lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo quyết định hành động xử lý khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định hành động của Tòa án thì cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả số tiền thuế nộp thừa .4. Trường hợp số tiền thuế ấn định của cơ quan quản lý thuế nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp theo quyết định hành động xử lý khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định hành động của Tòa án thì người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp bổ trợ. Cơ quan quản lý thuế chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc ấn định thuế .

Điều 54. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số tiền thuế ấn định
Người nộp thuế phải nộp số tiền thuế ấn định theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan quản lý thuế; trường hợp không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số tiền thuế đó, đồng thời có quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu để chứng minh cho việc khiếu nại, khởi kiện.

Chương VI
NỘP THUẾ

Điều 55. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
Đối với dầu thô, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần xuất bán dầu thô là 35 ngày kể từ ngày xuất bán đối với dầu thô bán nội địa hoặc kể từ ngày thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan đối với dầu thô xuất khẩu.
Đối với khí thiên nhiên, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tháng.

2. Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông tin của cơ quan thuế .3. Đối với những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài thì thời hạn nộp theo pháp luật của nhà nước .4. Đối với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng người dùng chịu thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế, thời hạn nộp thuế triển khai theo lao lý của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ; trường hợp phát sinh số tiền thuế phải nộp sau khi thông quan hoặc giải phóng sản phẩm & hàng hóa thì thời hạn nộp thuế phát sinh được triển khai như sau :a ) Thời hạn nộp thuế khai bổ trợ, nộp số tiền thuế ấn định được vận dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan bắt đầu ;b ) Thời hạn nộp thuế so với sản phẩm & hàng hóa phải nghiên cứu và phân tích, giám định để xác lập đúng chuẩn số tiền thuế phải nộp ; sản phẩm & hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời gian ĐK tờ khai hải quan ; sản phẩm & hàng hóa có khoản thực giao dịch thanh toán, sản phẩm & hàng hóa có những khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác lập được tại thời gian ĐK tờ khai hải quan được triển khai theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Điều 56. Địa điểm và hình thức nộp thuế

1. Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo pháp luật sau đây :a ) Tại Kho bạc Nhà nước ;b ) Tại cơ quan quản lý thuế nơi đảm nhiệm hồ sơ khai thuế ;c ) Thông qua tổ chức triển khai được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế ;d ) Thông qua ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và tổ chức triển khai dịch vụ theo pháp luật của pháp lý .2. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và tổ chức triển khai dịch vụ theo lao lý của pháp lý có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp khu vực, phương tiện đi lại, công chức, nhân viên cấp dưới thu tiền thuế bảo vệ thuận tiện cho người nộp thuế nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước .3. Cơ quan, tổ chức triển khai khi nhận tiền thuế hoặc khấu trừ tiền thuế phải cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế .4. Trong thời hạn 08 giờ thao tác kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức triển khai nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn vất vả, thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Điều 57. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

1. Thứ tự giao dịch thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được triển khai theo thời hạn trước, sau và theo thứ tự pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Thứ tự thanh toán giao dịch tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được lao lý như sau :a ) Tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng người tiêu dùng vận dụng những giải pháp cưỡng chế ;b ) Tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn chưa thuộc đối tượng người dùng vận dụng những giải pháp cưỡng chế ;c ) Tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh .

Điều 58. Xác định ngày đã nộp thuế

1. Trường hợp nộp tiền thuế không bằng tiền mặt, ngày đã nộp thuế là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác, tổ chức triển khai dịch vụ trích tiền từ thông tin tài khoản của người nộp thuế hoặc người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp tiền thuế .2. Trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt, ngày đã nộp thuế là ngày Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức triển khai được ủy nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế .

Điều 59. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp gồm có :a ) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn pháp luật, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông tin của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định hành động ấn định thuế hoặc quyết định hành động giải quyết và xử lý của cơ quan quản lý thuế ;b ) Người nộp thuế khai bổ trợ hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày tiếp nối ngày ở đầu cuối thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan khởi đầu ;c ) Người nộp thuế khai bổ trợ hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền thuế đã hoàn trả phải tịch thu kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước ;d ) Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ pháp luật tại khoản 5 Điều 124 của Luật này ;đ ) Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy thu số tiền thuế thiếu pháp luật tại khoản 3 Điều 137 của Luật này ;e ) Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế so với hành vi lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều 142 của Luật này ;g ) Cơ quan, tổ chức triển khai được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền chậm chuyển theo lao lý .2. Mức tính tiền chậm nộp và thời hạn tính tiền chậm nộp được lao lý như sau :a ) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03 % / ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp ;b ) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp lao lý tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền tịch thu hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước .3. Người nộp thuế tự xác lập số tiền chậm nộp theo pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều này và nộp vào ngân sách nhà nước theo lao lý. Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì thực thi theo lao lý tại khoản 1 Điều 60 của Luật này .4. Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông tin cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp .5. Không tính tiền chậm nộp trong những trường hợp sau đây :

a) Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán thì không phải nộp tiền chậm nộp.
Số tiền nợ thuế không tính chậm nộp là tổng số tiền thuế còn nợ ngân sách nhà nước của người nộp thuế nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán;

b ) Các trường hợp lao lý tại điểm b khoản 4 Điều 55 của Luật này thì không tính tiền chậm nộp trong thời hạn chờ tác dụng nghiên cứu và phân tích, giám định ; trong thời hạn chưa có giá chính thức ; trong thời hạn chưa xác lập được khoản thực thanh toán giao dịch, những khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan .6. Chưa tính tiền chậm nộp so với những trường hợp được khoanh nợ theo lao lý tại Điều 83 của Luật này .7. Người nộp thuế khai bổ trợ hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế phải nộp giảm thì được kiểm soát và điều chỉnh số tiền chậm nộp đã tính tương ứng với số tiền chênh lệch giảm .8. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo lao lý tại khoản 1 Điều này được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng pháp luật tại khoản 27 Điều 3 của Luật này .9. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý thủ tục giải quyết và xử lý so với việc chậm nộp tiền thuế .

Điều 60. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ.

2. Trường hợp người nộp thuế nhu yếu hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định hành động hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản vấn đáp nêu rõ nguyên do không hoàn trả trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản nhu yếu .3. Không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và cơ quan quản lý thuế triển khai thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán, trên mạng lưới hệ thống tài liệu điện tử trong những trường hợp sau đây :a ) Cơ quan quản lý thuế đã thông tin cho người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn trả nhưng người nộp thuế khước từ nhận lại số tiền nộp thừa bằng văn bản ;b ) Người nộp thuế không hoạt động giải trí tại địa chỉ đã ĐK với cơ quan thuế, đã được cơ quan quản lý thuế thông tin về số tiền nộp thừa trên phương tiện thông tin đại chúng mà sau 01 năm kể từ ngày thông tin, người nộp thuế không có phản hồi bằng văn bản nhu yếu hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với cơ quan quản lý thuế ;c ) Khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và không hoàn thuế .4. Trường hợp người nộp thuế không hoạt động giải trí tại địa chỉ ĐK kinh doanh thương mại có tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì cơ quan quản lý thuế thực thi bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ .5. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật thẩm quyền, thủ tục giải quyết và xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa pháp luật tại Điều này .

Điều 61. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

1. Trong thời hạn xử lý khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động tạm đình chỉ triển khai quyết định hành động tính thuế, quyết định hành động ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế .

2. Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.
 Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục giải quyết và xử lý so với trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác lập theo quyết định hành động xử lý khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định hành động của Tòa án được thực thi theo lao lý tại khoản 5 Điều 60 của Luật này .

Điều 62. Gia hạn nộp thuế

1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề xuất của người nộp thuế thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Bị thiệt hại vật chất, gây tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh thương mại do gặp trường hợp bất khả kháng pháp luật tại khoản 27 Điều 3 của Luật này ;b ) Phải ngừng hoạt động giải trí do di tán cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền làm tác động ảnh hưởng đến tác dụng sản xuất, kinh doanh thương mại .2. Người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế lao lý tại khoản 1 Điều này được gia hạn nộp thuế một phần hoặc hàng loạt tiền thuế phải nộp .3. Thời gian gia hạn nộp thuế được pháp luật như sau :a ) Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế so với trường hợp lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này ;b ) Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế so với trường hợp pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều này .4. Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời hạn gia hạn nộp thuế .5. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp địa thế căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định hành động số tiền thuế được gia hạn, thời hạn gia hạn nộp thuế .

Điều 63. Gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc biệt
Chính phủ quyết định việc gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành, nghề kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định. Việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định.

Điều 64. Hồ sơ gia hạn nộp thuế

1. Người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo pháp luật của Luật này phải lập và gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp .2. Hồ sơ gia hạn nộp thuế gồm có :a ) Văn bản ý kiến đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó nêu rõ nguyên do, số tiền thuế, thời hạn nộp ;b ) Tài liệu chứng tỏ nguyên do gia hạn nộp thuế .3. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý chi tiết cụ thể hồ sơ gia hạn nộp thuế .

Điều 65. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế

1. Cơ quan quản lý thuế đảm nhiệm hồ sơ gia hạn nộp thuế của người nộp thuế qua những hình thức sau đây :a ) Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế ;b ) Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính ;c ) Nhận hồ sơ điện tử qua cổng thanh toán giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế .

2. Cơ quan quản lý thuế xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế theo quy định sau đây:

a ) Trường hợp hồ sơ hợp pháp, rất đầy đủ, đúng mẫu pháp luật thì thông tin bằng văn bản về việc gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ;b ) Trường hợp hồ sơ không khá đầy đủ theo pháp luật thì thông tin bằng văn bản cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày tiếp đón hồ sơ .

Chương VII
TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ

Điều 66. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

1. Người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế, người Nước Ta xuất cảnh để định cư ở quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế, người quốc tế trước khi xuất cảnh từ Nước Ta phải hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế ; trường hợp chưa hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo lao lý của pháp lý về xuất cảnh, nhập cư .2. Cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho cơ quan quản lý xuất cảnh, nhập cư về cá thể, người nộp thuế pháp luật tại khoản 1 Điều này .3. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 67. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

1. Việc triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được triển khai theo pháp luật của pháp lý về doanh nghiệp, pháp lý về những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, pháp lý về kinh doanh thương mại bảo hiểm và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Việc triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản được thực thi theo trình tự, thủ tục lao lý tại Luật Phá sản .3. Doanh nghiệp chấm hết hoạt động giải trí, bỏ địa chỉ ĐK kinh doanh thương mại chưa hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông góp vốn, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp theo lao lý so với mỗi mô hình doanh nghiệp pháp luật tại Luật Doanh nghiệp .4. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại chấm hết hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chưa triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do chủ hộ, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .5. Người nộp thuế có Trụ sở, đơn vị chức năng phụ thuộc vào chấm hết hoạt động giải trí mà vẫn còn nợ thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì có nghĩa vụ và trách nhiệm thừa kế những khoản nợ của Trụ sở, đơn vị chức năng phụ thuộc vào .

Điều 68. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị chia có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế trước khi triển khai chia doanh nghiệp ; trường hợp chưa hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thì những doanh nghiệp mới được xây dựng từ doanh nghiệp bị chia có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế .2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập ; trường hợp chưa triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế .3. Doanh nghiệp được quy đổi mô hình doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế trước khi quy đổi ; trường hợp chưa hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thì doanh nghiệp quy đổi có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế .4. Việc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp không làm biến hóa thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp được tổ chức triển khai lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức triển khai lại hoặc những doanh nghiệp xây dựng mới không nộp thuế không thiếu theo thời hạn nộp thuế đã pháp luật thì bị xử phạt theo lao lý của pháp lý .

Điều 69. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự

1. Việc hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của người đã chết, người bị Tòa án công bố là đã chết do người được thừa kế thực thi trong phần gia tài của người đã chết, người bị Tòa án công bố là đã chết để lại hoặc phần gia tài người thừa kế được chia tại thời gian nhận thừa kế. Trong trường hợp không có người thừa kế hoặc toàn bộ những người thừa kế khước từ nhận di sản thừa kế thì việc hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của người đã chết, người bị Tòa án công bố là đã chết triển khai theo pháp luật của pháp lý về dân sự .2. Việc triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của người bị Tòa án công bố mất tích hoặc mất năng lượng hành vi dân sự do người quản lý tài sản của người mất tích hoặc người mất năng lượng hành vi dân sự thực thi trong phần gia tài của người đó .3. Trường hợp Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động công bố một người là đã chết, mất tích hoặc mất năng lượng hành vi dân sự thì số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã xóa theo pháp luật tại Điều 85 của Luật này được phục sinh lại, nhưng không bị tính tiền chậm nộp cho thời hạn bị công bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lượng hành vi dân sự .

Chương VIII
THỦ TỤC HOÀN THUẾ

Điều 70. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ quan quản lý thuế thực thi hoàn thuế so với tổ chức triển khai, cá thể thuộc trường hợp hoàn thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế .2. Cơ quan thuế hoàn trả tiền nộp thừa so với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước theo lao lý tại khoản 1 Điều 60 của Luật này .

Điều 71. Hồ sơ hoàn thuế

1. Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế lập và gửi hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền .2. Hồ sơ hoàn thuế gồm có :a ) Văn bản nhu yếu hoàn thuế ;b ) Các tài liệu tương quan đến nhu yếu hoàn thuế .

Điều 72. Tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế

1. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm đảm nhiệm hồ sơ hoàn thuế theo lao lý sau đây :a ) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế tiếp đón hồ sơ hoàn thuế so với những trường hợp được hoàn thuế theo lao lý của pháp lý về thuế. Cơ quan thuế quản lý khoản thu tiếp đón hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa ; trường hợp hoàn trả tiền nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá thể thì cơ quan thuế tiếp đón hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá thể của người nộp thuế đảm nhiệm hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa ;b ) Cơ quan hải quan nơi quản lý khoản thu tiếp đón hồ sơ hoàn thuế so với những trường hợp hoàn thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế ; trường hợp người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế xuất cảnh có sản phẩm & hàng hóa thuộc trường hợp hoàn thuế thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất cảnh tiếp đón hồ sơ hoàn thuế .2. Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế trải qua những hình thức sau đây :a ) Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế ;b ) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính ;c ) Gửi hồ sơ điện tử qua cổng thanh toán giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế .3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày đảm nhiệm hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế triển khai phân loại hồ sơ và thông tin cho người nộp thuế về việc gật đầu hồ sơ và thời hạn xử lý hồ sơ hoàn thuế hoặc thông tin bằng văn bản cho người nộp thuế trong trường hợp hồ sơ không rất đầy đủ .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý cụ thể Điều này .

Điều 73. Phân loại hồ sơ hoàn thuế

1. Hồ sơ hoàn thuế được phân loại thành hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước .2. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế gồm có :a ) Hồ sơ của người nộp thuế đề xuất hoàn thuế lần đầu của từng trường hợp hoàn thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ hoàn thuế gửi cơ quan quản lý thuế lần đầu nhưng không thuộc diện được hoàn thuế theo lao lý thì lần đề xuất hoàn thuế tiếp nối vẫn xác lập là đề xuất hoàn thuế lần đầu ;b ) Hồ sơ của người nộp thuế đề xuất hoàn thuế trong thời hạn 02 năm kể từ thời gian bị giải quyết và xử lý về hành vi trốn thuế ;c ) Hồ sơ của tổ chức triển khai giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động giải trí, bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp nhà nước ;d ) Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro đáng tiếc về thuế cao theo phân loại quản lý rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế ;đ ) Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn theo thông tin bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không báo cáo giải trình, bổ trợ hồ sơ hoàn thuế hoặc có báo cáo giải trình, bổ trợ hồ sơ hoàn thuế nhưng không chứng tỏ được số tiền thuế đã khai là đúng ;e ) Hồ sơ hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không triển khai thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác theo pháp luật của pháp lý ;g ) Hồ sơ hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế theo pháp luật của nhà nước .3. Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước là hồ sơ của người nộp thuế không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý cụ thể Điều này .

Điều 74. Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

1. Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được triển khai kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế .2. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế được triển khai kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Điều 75. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.
Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông tin bằng văn bản về việc đồng ý hồ sơ và thời hạn xử lý hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hành động hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện kèm theo hoàn thuế .3. Quá thời hạn lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm phát hành quyết định hành động hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03 % / ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách TW theo pháp luật của pháp lý về ngân sách nhà nước .

Điều 76. Thẩm quyền quyết định hoàn thuế

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động việc hoàn thuế so với trường hợp hoàn thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế .2. Thủ trưởng cơ quan thuế nơi đảm nhiệm hồ sơ hoàn thuế nộp thừa quyết định hành động việc hoàn thuế so với trường hợp hoàn trả tiền nộp thừa theo lao lý của Luật này .3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi phát sinh số tiền thuế được hoàn quyết định hành động việc hoàn thuế so với trường hợp hoàn thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý trình tự, thủ tục hoàn thuế .

Điều 77. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

1. Cơ quan quản lý thuế triển khai thanh tra, kiểm tra so với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế và trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hành quyết định hành động hoàn thuế .2. Thủ tục, thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế so với hồ sơ hoàn thuế được triển khai theo pháp luật của Luật này và Luật Thanh tra .

Chương IX
KHÔNG THU THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; KHOANH TIỀN THUẾ NỢ; XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT

Mục 1
KHÔNG THU THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Điều 78. Không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Không thu thuế so với trường hợp không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo lao lý của pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu .2. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý thủ tục không thu thuế .

Điều 79. Miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế, giảm thuế được thực thi theo lao lý của pháp lý về thuế và khoản 2 Điều này .2. Miễn thuế so với những trường hợp sau đây :a ) Hộ mái ấm gia đình, cá thể thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống ;b ) Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá thể từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống .

Điều 80. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế so với trường hợp người nộp thuế tự xác lập số tiền thuế được miễn, giảm gồm có :a ) Tờ khai thuế ;b ) Tài liệu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế được miễn, giảm .2. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế so với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế gồm có :a ) Văn bản đề xuất miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế ý kiến đề nghị miễn, giảm ; nguyên do miễn thuế, giảm thuế ; số tiền thuế đề xuất miễn, giảm ;b ) Tài liệu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế đề xuất miễn, giảm .3. Trường hợp miễn thuế pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 79 của Luật này thì cơ quan thuế địa thế căn cứ sổ thuế để thông tin list hộ mái ấm gia đình, cá thể thuộc diện miễn thuế. Trường hợp miễn thuế lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 79 của Luật này thì người nộp thuế tự xác lập số tiền thuế được miễn trên cơ sở tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật cụ thể hồ sơ miễn thuế, giảm thuế lao lý tại Điều này ; lao lý trường hợp người nộp thuế tự xác lập số tiền thuế được miễn, giảm và trường hợp cơ quan quản lý thuế xác lập số tiền thuế được miễn, giảm .

Điều 81. Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tự xác lập số tiền thuế được miễn, giảm thì việc nộp và đảm nhiệm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được triển khai đồng thời với việc khai, nộp và tiếp đón hồ sơ khai thuế pháp luật tại Chương IV của Luật này .2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được pháp luật như sau :a ) Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và những loại thuế khác tương quan đến sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của nhà nước ;b ) Đối với những loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp .3. Người nộp thuế nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế trải qua hình thức sau đây :a ) Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế ;b ) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính ;c ) Gửi hồ sơ điện tử qua cổng thanh toán giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế .4. Cơ quan quản lý thuế đảm nhiệm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thông tin về việc đảm nhiệm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế ; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không vừa đủ, không đúng mẫu theo lao lý thì trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày đảm nhiệm hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông tin bằng văn bản cho người nộp thuế .

Điều 82. Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định số tiền thuế được miễn, giảm

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế hoặc thông tin bằng văn bản cho người nộp thuế nguyên do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế .2. Trường hợp cần kiểm tra thực tiễn để có đủ địa thế căn cứ xử lý hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phát hành quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế hoặc thông tin bằng văn bản cho người nộp thuế nguyên do không được miễn thuế, giảm thuế .

Mục 2
KHOANH TIỀN THUẾ NỢ

Điều 83. Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

1. Người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày được cấp giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.

2. Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể.
Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh có thông báo về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

3. Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.
Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày Tòa án có thẩm quyền thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc người nộp thuế đã gửi hồ sơ phá sản doanh nghiệp đến cơ quan quản lý thuế nhưng đang trong thời gian làm các thủ tục thanh toán, xử lý nợ theo quy định của Luật Phá sản.

4. Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hiện diện tại địa bàn và thông báo trên toàn quốc về việc người nộp thuế hoặc đại diện theo pháp luật của người nộp thuế không hiện diện tại địa chỉ nơi người nộp thuế có trụ sở, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.
Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản thông báo trên toàn quốc về việc người nộp thuế hoặc đại diện theo pháp luật của người nộp thuế không hiện diện tại địa chỉ kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

 5. Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.
Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Điều 84. Thủ tục, hồ sơ, thời gian, thẩm quyền khoanh nợ

1. nhà nước pháp luật thủ tục, hồ sơ, thời hạn khoanh nợ so với trường hợp được khoanh nợ .2. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định hành động việc khoanh nợ .3. Cơ quan quản lý thuế liên tục theo dõi những khoản tiền thuế nợ được khoanh và phối hợp với những cơ quan có tương quan để tịch thu tiền thuế nợ khi người nộp thuế có năng lực nộp thuế hoặc triển khai xóa nợ theo lao lý tại Điều 85 của Luật này .

Mục 3
XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT

Điều 85. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản đã thực thi những khoản thanh toán giao dịch theo pháp luật của pháp lý về phá sản mà không còn gia tài để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt .2. Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án công bố là đã chết, mất năng lượng hành vi dân sự mà không có gia tài, gồm có cả gia tài được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ .

3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm g khoản 1 Điều 125 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi.
Người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại khoản này trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hoàn trả cho Nhà nước khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa.

4. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt so với những trường hợp bị tác động ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có khoanh vùng phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp theo lao lý tại khoản 8 Điều 59 của Luật này và đã được gia hạn nộp thuế theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 62 của Luật này mà vẫn còn thiệt hại, không có năng lực hồi sinh được sản xuất, kinh doanh thương mại và không có năng lực nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt .5. nhà nước lao lý việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thuế và cơ quan ĐK kinh doanh thương mại, chính quyền sở tại địa phương bảo vệ những khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa phải được hoàn trả vào ngân sách nhà nước theo pháp luật tại khoản 3 Điều này trước khi cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ; pháp luật cụ thể khoản 4 Điều này .

Điều 86. Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

1. Cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt lập và gửi hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đến cơ quan, người có thẩm quyền .2. Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt gồm có :a ) Văn bản ý kiến đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt ;b ) Quyết định công bố phá sản so với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản ;c ) Các tài liệu tương quan đến việc đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt .3. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 87. Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

1. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt so với những trường hợp sau đây :a ) Trường hợp lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 85 của Luật này ;b ) Hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại, cá thể pháp luật tại khoản 3 Điều 85 của Luật này ;c ) Doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 85 của Luật này có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 5.000.000.000 đồng .2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định hành động xóa nợ so với doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 85 của Luật này có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5.000.000.000 đồng đến dưới 10.000.000.000 đồng .3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hành động xóa nợ so với doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 85 của Luật này có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10.000.000.000 đồng đến dưới 15.000.000.000 đồng .4. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xóa nợ so với doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 85 của Luật này có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 15.000.000.000 đồng trở lên .5. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo giải trình tình hình tác dụng xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho Hội đồng nhân dân cùng cấp vào kỳ họp đầu năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính tổng hợp tình hình xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt để nhà nước báo cáo giải trình Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước .

Điều 88. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

1. Cơ quan, người có thẩm quyền đã nhận hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải thông tin cho cơ quan đã gửi hồ sơ để hoàn hảo khi hồ sơ chưa rất đầy đủ trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày tiếp đón hồ sơ .2. Người có thẩm quyền phải ra quyết định hành động xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc thông tin không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho cơ quan đã gửi hồ sơ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ .

Chương X
ÁP DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Điều 89. Hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được biểu lộ ở dạng tài liệu điện tử do tổ chức triển khai, cá thể bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo pháp luật của pháp lý về kế toán, pháp lý về thuế bằng phương tiện đi lại điện tử, gồm có cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có liên kết chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế .2. Hóa đơn điện tử gồm có hóa đơn giá trị ngày càng tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm luân chuyển điện tử hoặc những chứng từ điện tử có tên gọi khác .

3. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.
 Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

4. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức triển khai bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế .5. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 90. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

1. Khi bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn tài liệu và phải ghi không thiếu nội dung theo lao lý của pháp lý về thuế, pháp lý về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ .2. Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì người bán ĐK sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có liên kết chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế .3. Việc ĐK, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán giao dịch bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải tuân thủ lao lý của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử, pháp lý về kế toán, pháp lý về thuế .4. Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại lập trên hóa đơn. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin trên hóa đơn .5. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 91. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 và khoản 4 Điều này .2. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại ở nghành điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, kinh tế tài chính tín dụng thanh toán, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại siêu thị nhà hàng, thương mại, vận tải đường bộ hàng không, đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính đã hoặc sẽ thực thi thanh toán giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện đi lại điện tử, kiến thiết xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có mạng lưới hệ thống ứng dụng kế toán, ứng dụng lập hóa đơn điện tử cung ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử theo lao lý và bảo vệ việc truyền tài liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp rủi ro đáng tiếc về thuế cao theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp ĐK sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế .3. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại thuộc trường hợp lao lý tại khoản 5 Điều 51 của Luật này và những trường hợp xác lập được lệch giá khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ .4. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại không cung ứng điều kiện kèm theo phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho người mua hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được cơ quan thuế đồng ý cấp hóa đơn điện tử để giao cho người mua thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh .

Điều 92. Dịch vụ về hóa đơn điện tử

1. Thương Mại Dịch Vụ về hóa đơn điện tử gồm có dịch vụ cung ứng giải pháp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, dịch vụ truyền tài liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế từ người nộp thuế tới cơ quan thuế và dịch vụ về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế .2. Tổ chức cung ứng dịch vụ về hóa đơn điện tử gồm có tổ chức triển khai phân phối giải pháp hóa đơn điện tử, tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ nhận, truyền, tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử và những dịch vụ khác có tương quan đến hóa đơn điện tử .3. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này và lao lý trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phải trả tiền dịch vụ, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ về hóa đơn điện tử .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức triển khai phân phối dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung ứng dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, tàng trữ tài liệu hóa đơn và những dịch vụ khác có tương quan .

Điều 93. Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

1. Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin về hóa đơn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn và bảo đảm duy trì, vận hành, bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin về hóa đơn; xây dựng định dạng chuẩn về hóa đơn.
Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử được sử dụng để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 2 Điều 91 của Luật này sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế triển khai phân phối tài liệu hóa đơn điện tử theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .3. Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải đường bộ, Bộ Y tế và cơ quan khác có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm liên kết san sẻ thông tin, tài liệu tương quan thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ quản lý với Bộ Tài chính để thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử .4. Khi kiểm tra sản phẩm & hàng hóa lưu thông trên thị trường, so với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy vấn cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử ship hàng nhu yếu quản lý, không nhu yếu cung ứng hóa đơn giấy. Các cơ quan có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm sử dụng những thiết bị để truy vấn, tra cứu tài liệu hóa đơn điện tử .5. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật về mẫu, quản lý sử dụng tem điện tử ; pháp luật việc tra cứu, cung ứng, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử ; pháp luật cung ứng thông tin hóa đơn điện tử trong trường hợp không tra cứu được tài liệu hóa đơn do sự cố, thiên tai gây tác động ảnh hưởng đến việc truy vấn mạng Internet .

Điều 94. Chứng từ điện tử

1. Chứng từ điện tử gồm có những loại chứng từ, biên lai được bộc lộ ở dạng tài liệu điện tử do cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế bằng phương tiện đi lại điện tử khi triển khai những thủ tục về thuế hoặc những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và những loại chứng từ, biên lai điện tử khác .2. nhà nước lao lý cụ thể những loại chứng từ điện tử pháp luật tại Điều này và việc quản lý, sử dụng chứng từ điện tử .

Chương XI
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

Điều 95. Hệ thống thông tin người nộp thuế

1. Hệ thống thông tin người nộp thuế là tập hợp thông tin, tài liệu về người nộp thuế được tích lũy, sắp xếp, tàng trữ, khai thác và sử dụng theo pháp luật của Luật này .2. tin tức người nộp thuế là cơ sở để thực thi quản lý thuế, nhìn nhận dự báo tình hình, kiến thiết xây dựng chủ trương về thuế, nhìn nhận mức độ chấp hành pháp lý của người nộp thuế, ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp lý về thuế .

Điều 96. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế

1. Cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng, quản lý và tăng trưởng cơ sở tài liệu, hạ tầng kỹ thuật của mạng lưới hệ thống thông tin người nộp thuế, mạng lưới hệ thống thông tin quản lý thuế ; tổ chức triển khai đơn vị chức năng chuyên trách triển khai trách nhiệm tích lũy, giải quyết và xử lý, tổng hợp, nghiên cứu và phân tích thông tin và dự báo, quản lý cơ sở tài liệu và bảo vệ duy trì, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thông tin người nộp thuế, mạng lưới hệ thống thông tin quản lý thuế .2. Cơ quan quản lý thuế vận dụng những giải pháp nhiệm vụ thiết yếu để tích lũy, trao đổi, giải quyết và xử lý thông tin trong nước, ngoài nước, thông tin chính thức từ những cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền ở quốc tế theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận hợp tác quốc tế có tương quan đến nghành nghề dịch vụ thuế, nghành hải quan để sử dụng trong công tác làm việc quản lý thuế .3. Cơ quan quản lý thuế phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan để trao đổi thông tin, liên kết mạng trực tuyến .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý cụ thể việc kiến thiết xây dựng, tích lũy, giải quyết và xử lý và quản lý mạng lưới hệ thống thông tin người nộp thuế .

Điều 97. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin

1. Cung cấp khá đầy đủ, đúng mực, trung thực, đúng thời hạn thông tin trong hồ sơ thuế, thông tin tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo nhu yếu của cơ quan quản lý thuế .2. Cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc trải qua liên kết mạng với những mạng lưới hệ thống thông tin của cơ quan quản lý thuế theo nhu yếu .

Điều 98. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế

1. Các cơ quan sau đây có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế :a ) Cơ quan cấp giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin về nội dung giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy phép hành nghề, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy ghi nhận biến hóa nội dung ĐK kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể cho cơ quan quản lý thuế trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày cấp và cung ứng thông tin khác theo nhu yếu của cơ quan quản lý thuế ;b ) Kho bạc Nhà nước cung ứng thông tin về số tiền thuế đã nộp, đã hoàn của người nộp thuế .2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể sau đây có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin theo nhu yếu của cơ quan quản lý thuế :a ) Ngân hàng thương mại cung ứng nội dung thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản, số dư thông tin tài khoản của người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được nhu yếu của cơ quan quản lý thuế ;b ) Cơ quan quản lý nhà nước về nhà, đất cung ứng thông tin về thực trạng sử dụng đất, chiếm hữu nhà của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể, cá thể kinh doanh thương mại ;c ) Cơ quan công an cung ứng, trao đổi thông tin tương quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế ; cung ứng thông tin về xuất cảnh, nhập cư và thông tin về ĐK, quản lý phương tiện đi lại giao thông vận tải ;d ) Tổ chức, cá thể chi trả thu nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin về chi trả thu nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế theo nhu yếu của cơ quan quản lý thuế ;đ ) Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin về chủ trương quản lý sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của Nước Ta và quốc tế ; thông tin về quản lý thị trường .3. Các Bộ, ngành tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế trải qua liên kết mạng trực tuyến, trao đổi tài liệu điện tử hằng ngày qua mạng lưới hệ thống thông tin người nộp thuế hoặc trải qua cổng thông tin một cửa vương quốc .4. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan đến người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin bằng văn bản hoặc tài liệu điện tử người nộp thuế theo nhu yếu của cơ quan quản lý thuế .5. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Điều 99. Bảo mật thông tin người nộp thuế

1. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, cơ quan phân phối, trao đổi thông tin người nộp thuế, tổ chức triển khai kinh doanh thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí hiểm thông tin người nộp thuế theo pháp luật của pháp lý, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này và Điều 100 của Luật này .2. Để ship hàng hoạt động giải trí tố tụng, thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán trong trường hợp được nhu yếu bằng văn bản, cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin người nộp thuế cho những cơ quan sau đây :a ) Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát, Tòa án ;b ) Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước ;c ) Cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo pháp luật của pháp lý ;d ) Cơ quan quản lý thuế quốc tế tương thích với điều ước quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 100. Công khai thông tin người nộp thuế

1. Cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong những trường hợp sau đây :a ) Trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn ; nợ tiền thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước ;b ) Vi phạm pháp lý về thuế làm ảnh hưởng tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của tổ chức triển khai, cá thể khác ;c ) Không thực thi nhu yếu của cơ quan quản lý thuế theo pháp luật của pháp lý .2. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Chương XII
TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ,
LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 101. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

1. Tổ chức kinh doanh thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế ( sau đây gọi là đại lý thuế ) là doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp, thực thi những dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác với người nộp thuế .2. Doanh nghiệp đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế thực thi ĐK với Cục Thuế tỉnh, thành phố thường trực TW để được cấp giấy xác nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế .

Điều 102. Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

1. Là doanh nghiệp đã được xây dựng theo lao lý của pháp lý .2. Có tối thiểu 02 người được cấp chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, thao tác toàn thời hạn tại doanh nghiệp .

Điều 103. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

1. Hồ sơ đề xuất cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm có :a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế ;b ) Bản chụp chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của những cá thể thao tác tại doanh nghiệp ;c ) Bản sao hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với những cá thể có chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế .2. Cục Thuế tỉnh, thành phố thường trực TW thực thi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phủ nhận cấp thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Điều 104. Cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế

1. Dịch Vụ Thương Mại do đại lý thuế cung ứng cho người nộp thuế theo hợp đồng gồm có :a ) Thủ tục ĐK thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề xuất miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và những thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế ;b ) Dịch Vụ Thương Mại tư vấn thuế ;c ) Thương Mại Dịch Vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo lao lý tại Điều 150 của Luật này. Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác lập theo lao lý của pháp lý về tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa .2. Đại lý thuế có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Thực hiện những dịch vụ với người nộp thuế theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;b ) Tuân thủ lao lý của Luật này, pháp lý về thuế và pháp luật khác của pháp lý có tương quan trong hoạt động giải trí hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ;c ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước người nộp thuế về nội dung dịch vụ đã phân phối .3. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý việc quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế .

Điều 105. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

1. Người được cấp chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có những tiêu chuẩn sau đây :a ) Có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ ;b ) Có trình độ từ ĐH trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ;c ) Có thời hạn công tác làm việc trong thực tiễn về kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, thuế từ 36 tháng trở lên sau khi tốt nghiệp ĐH ;

d) Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm môn pháp luật về thuế và môn kế toán.

2. Người có chứng từ kiểm toán viên hoặc chứng từ kế toán viên do cơ quan có thẩm quyền cấp theo lao lý thì được cấp chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mà không phải tham gia kỳ thi lấy chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế .3. Người có chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thao tác tại đại lý thuế gọi là nhân viên cấp dưới đại lý thuế. Nhân viên đại lý thuế phải tham gia không thiếu chương trình update kiến thức và kỹ năng .4. Những người sau đây không được làm nhân viên cấp dưới đại lý thuế :a ) Cán bộ, công chức, viên chức ; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng ; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an ;b ) Người đang bị cấm hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, kế toán, truy thuế kiểm toán theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ; người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;c ) Người đã bị phán quyết về một trong những tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế tài chính tương quan đến thuế, kinh tế tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích ; người đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị xã, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ;d ) Người bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, về kế toán, truy thuế kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định hành động xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định hành động xử phạt bằng hình thức khác .5. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý về việc tổ chức triển khai thi, điều kiện kèm theo miễn môn thi ; thủ tục cấp, tịch thu chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ; việc update kiến thức và kỹ năng của nhân viên cấp dưới đại lý thuế .

Điều 106. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan
Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan (sau đây gọi là đại lý làm thủ tục hải quan) thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Chương XIII
KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ

Điều 107. Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế

1. Áp dụng quản lý rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra thuế, thanh tra thuế .2. Tuân thủ pháp luật của Luật này, pháp luật khác của pháp lý có tương quan và mẫu biểu thanh tra, kiểm tra, trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra thuế theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .3. Không cản trở hoạt động giải trí thông thường của người nộp thuế .4. Khi kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế phải phát hành quyết định hành động kiểm tra, thanh tra .5. Việc kiểm tra thuế, thanh tra thuế nhằm mục đích nhìn nhận tính không thiếu, đúng mực, trung thực nội dung những chứng từ, thông tin, hồ sơ mà người nộp thuế đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan quản lý thuế ; nhìn nhận việc tuân thủ pháp lý về thuế và lao lý khác của pháp lý có tương quan của người nộp thuế để giải quyết và xử lý về thuế theo pháp luật của pháp lý .

Điều 108. Xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế

1. Căn cứ vào hiệu quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế, tịch thu số tiền thuế đã hoàn không đúng pháp luật của pháp lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. Trường hợp xác lập rõ hành vi vi phạm hành chính tại biên bản thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì biên bản thanh tra thuế, kiểm tra thuế được xác lập là biên bản vi phạm hành chính .2. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có tín hiệu tội phạm thì cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan tìm hiểu có thẩm quyền để tìm hiểu theo lao lý của pháp lý ; cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với cơ quan thực thi tố tụng trong việc tìm hiểu, truy tố, xét xử theo lao lý của pháp lý .

Mục 2
KIỂM TRA THUẾ

Điều 109. Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế

1. Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế do cơ quan quản lý thuế thực thi so với những hồ sơ thuế được pháp luật như sau :a ) Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan thuế được thực thi trên cơ sở hồ sơ thuế của người nộp thuế nhằm mục đích nhìn nhận tính khá đầy đủ, đúng mực những thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp lý về thuế của người nộp thuế. Công chức thuế được giao trách nhiệm kiểm tra thuế địa thế căn cứ vào mức độ rủi ro đáng tiếc về thuế của hồ sơ thuế được phân loại từ cơ sở tài liệu công nghệ thông tin hoặc theo phân công của thủ trưởng cơ quan thuế triển khai nghiên cứu và phân tích hồ sơ thuế theo mức độ rủi ro đáng tiếc về thuế để yêu cầu kế hoạch kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế hoặc giải quyết và xử lý theo lao lý tại khoản 2 Điều này ;b ) Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan hải quan được triển khai nhằm mục đích kiểm tra, so sánh, so sánh nội dung trong hồ sơ thuế với thông tin, tài liệu có tương quan, pháp luật của pháp lý về thuế, hiệu quả kiểm tra trong thực tiễn sản phẩm & hàng hóa trong trường hợp thiết yếu so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của cơ quan hải quan thì triển khai theo lao lý của pháp lý về hải quan .2. Việc giải quyết và xử lý tác dụng kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế được lao lý như sau :a ) Trường hợp kiểm tra trong quy trình làm thủ tục hải quan mà phát hiện vi phạm dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì người nộp thuế phải nộp đủ thuế, bị xử phạt theo pháp luật của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan ;

b) Trường hợp hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không thu thì cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận; nếu không đủ căn cứ chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì cơ quan quản lý thuế yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung.
Trường hợp hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không đúng thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc làm căn cứ để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Điều 110. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

1. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được triển khai trong những trường hợp sau đây :a ) Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế ; kiểm tra sau hoàn thuế so với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước ;b ) Trường hợp lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 109 của Luật này ;c ) Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan theo lao lý của pháp lý về hải quan ;d ) Trường hợp có tín hiệu vi phạm pháp lý ;đ ) Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề ;e ) Trường hợp theo đề xuất kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền ;g ) Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, quy đổi mô hình doanh nghiệp, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí, cổ phần hóa, chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế, chuyển khu vực kinh doanh thương mại và những trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ huy của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm hết hoạt động giải trí mà cơ quan thuế không phải thực thi quyết toán thuế theo lao lý của pháp lý .2. Đối với những trường hợp pháp luật tại những điểm đ, e và g khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý thuế triển khai kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế không quá 01 lần trong 01 năm .3. Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác và thực thi công bố trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày ký. Trước khi công bố quyết định hành động kiểm tra mà người nộp thuế chứng tỏ được số tiền thuế đã khai là đúng và nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định hành động kiểm tra thuế .4. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế được pháp luật như sau :a ) Công bố quyết định hành động kiểm tra thuế khi mở màn triển khai kiểm tra thuế ;b ) Đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, hiệu quả nghiên cứu và phân tích rủi ro đáng tiếc về thuế, tài liệu thông tin kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế những tài liệu có tương quan, thực trạng trong thực tiễn trong khoanh vùng phạm vi, nội dung của quyết định hành động kiểm tra thuế ;c ) Thời hạn kiểm tra được xác lập trong quyết định hành động kiểm tra nhưng không quá 10 ngày thao tác tại trụ sở của người nộp thuế. Thời hạn kiểm tra được tính từ ngày công bố quyết định hành động kiểm tra ; trường hợp khoanh vùng phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã quyết định hành động kiểm tra hoàn toàn có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 10 ngày thao tác tại trụ sở của người nộp thuế ;d ) Lập biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày hết thời hạn kiểm tra ;đ ) Xử lý theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo tác dụng kiểm tra .5. Trường hợp kiểm tra sau thông quan thực thi theo lao lý của pháp lý về hải quan .

Điều 111. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

1. Người nộp thuế có những quyền sau đây :a ) Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định hành động kiểm tra thuế ;b ) Từ chối cung ứng thông tin, tài liệu không tương quan đến nội dung kiểm tra thuế ; thông tin, tài liệu thuộc bí hiểm nhà nước, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác ;c ) Nhận biên bản kiểm tra thuế và nhu yếu lý giải nội dung biên bản kiểm tra thuế ;d ) Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế ;đ ) Khiếu nại, khởi kiện và nhu yếu bồi thường thiệt hại theo lao lý của pháp lý ;e ) Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý trong quy trình kiểm tra thuế .2. Người nộp thuế có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chấp hành quyết định hành động kiểm tra thuế của cơ quan quản lý thuế ;b ) Cung cấp kịp thời, khá đầy đủ, đúng chuẩn những thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung kiểm tra theo nhu yếu của đoàn kiểm tra thuế ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung ứng ;c ) Ký biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày kết thúc kiểm tra ;d ) Chấp hành đề xuất kiến nghị tại biên bản kiểm tra thuế, Tóm lại, quyết định hành động giải quyết và xử lý hiệu quả kiểm tra thuế .

Điều 112. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định hành động kiểm tra thuế có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Chỉ đạo thực thi đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định hành động kiểm tra thuế ;b ) Áp dụng giải pháp pháp luật tại Điều 122 của Luật này ;c ) Gia hạn thời hạn kiểm tra ;d ) Quyết định giải quyết và xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị người có thẩm quyền Tóm lại, phát hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế ;đ ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền .2. Công chức quản lý thuế khi triển khai kiểm tra thuế có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định hành động kiểm tra thuế ;b ) Yêu cầu người nộp thuế cung ứng thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung kiểm tra thuế ;c ) Lập biên bản kiểm tra thuế ; báo cáo giải trình hiệu quả kiểm tra với người đã ra quyết định hành động kiểm tra thuế và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo giải trình đó ;d ) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc yêu cầu với người có thẩm quyền ra Tóm lại, quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm về thuế .

Mục 3
THANH TRA THUẾ

Điều 113. Các trường hợp thanh tra thuế

1. Khi có tín hiệu vi phạm pháp lý về thuế .2. Để xử lý khiếu nại, tố cáo hoặc thực thi những giải pháp phòng, chống tham nhũng .3. Theo nhu yếu của công tác làm việc quản lý thuế trên cơ sở tác dụng phân loại rủi ro đáng tiếc trong quản lý thuế .4. Theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Tóm lại của Thanh tra nhà nước và cơ quan khác có thẩm quyền .

Điều 114. Quyết định thanh tra thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế những cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động thanh tra thuế .2. Quyết định thanh tra thuế phải có những nội dung chính sau đây :a ) Căn cứ pháp lý để thanh tra thuế ;b ) Đối tượng, nội dung, khoanh vùng phạm vi, trách nhiệm thanh tra thuế ;c ) Thời hạn thực thi thanh tra thuế ;d ) Trưởng đoàn thanh tra thuế và những thành viên của đoàn thanh tra thuế .3. Chậm nhất là 03 ngày thao tác kể từ ngày ký, quyết định hành động thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng thanh tra .4. Quyết định thanh tra thuế phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hành động thanh tra thuế .

Điều 115. Thời hạn thanh tra thuế

1. Thời hạn thanh tra thuế thực thi theo lao lý của Luật Thanh tra. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính là thời hạn thực thi thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế kể từ ngày công bố quyết định hành động thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế .2. Trường hợp thiết yếu, người ra quyết định hành động thanh tra thuế gia hạn thời hạn thanh tra thuế theo lao lý của Luật Thanh tra. Việc gia hạn thời hạn thanh tra thuế do người ra quyết định hành động thanh tra quyết định hành động .

Điều 116. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế

1. Người ra quyết định hành động thanh tra thuế có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đoàn thanh tra thuế thực thi đúng nội dung, quyết định hành động thanh tra thuế ;b ) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung ứng thông tin, tài liệu, báo cáo giải trình bằng văn bản, báo cáo giải trình về những yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra thuế ; nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung thanh tra thuế cung ứng thông tin, tài liệu đó ;c ) Trưng cầu giám định về những yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra thuế ;d ) Tạm đình chỉ hoặc yêu cầu người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ;đ ) Quyết định giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết và xử lý hiệu quả thanh tra, đôn đốc việc thực thi quyết định hành động giải quyết và xử lý về thanh tra thuế ;e ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm của trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế, những thành viên khác của đoàn thanh tra thuế ;g ) Đình chỉ, biến hóa trưởng phi hành đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra khi không phân phối được nhu yếu, trách nhiệm thanh tra hoặc có hành vi vi phạm pháp lý hoặc khi phát hiện trưởng phi hành đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có tương quan đến đối tượng thanh tra hoặc vì nguyên do khách quan khác mà không hề triển khai trách nhiệm thanh tra ;h ) Kết luận về nội dung thanh tra thuế ;i ) Chuyển hồ sơ vấn đề vi phạm pháp lý sang cơ quan tìm hiểu khi phát hiện có tín hiệu của tội phạm, đồng thời thông tin bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết ;k ) Áp dụng những giải pháp lao lý tại những điều 121, 122 và 123 của Luật này ;l ) Yêu cầu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi đối tượng thanh tra có thông tin tài khoản phong tỏa thông tin tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có địa thế căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán gia tài, không triển khai quyết định hành động tịch thu tiền, gia tài của Thủ trưởng cơ quan Thanh tra nhà nước, Thủ trưởng cơ quan được giao triển khai tính năng thanh tra chuyên ngành hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước .2. Khi triển khai trách nhiệm, quyền hạn lao lý tại khoản 1 Điều này, người ra quyết định hành động thanh tra thuế phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động của mình .

Điều 117. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế

1. Trưởng đoàn thanh tra thuế có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Tổ chức, chỉ huy những thành viên đoàn thanh tra thuế thực thi đúng nội dung quyết định hành động thanh tra thuế ;b ) Kiến nghị với người ra quyết định hành động thanh tra vận dụng giải pháp thuộc trách nhiệm, quyền hạn của người ra quyết định hành động thanh tra theo lao lý của pháp lý về thanh tra để bảo vệ thực thi trách nhiệm được giao ;c ) Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép hành nghề, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã, giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và phân phối thông tin, tài liệu, báo cáo giải trình bằng văn bản, báo cáo giải trình về những yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra thuế ;d ) Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra ;đ ) Kiểm kê gia tài tương quan đến nội dung thanh tra của đối tượng thanh tra ;e ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác có thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung thanh tra phân phối thông tin, tài liệu đó ;g ) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, vật phẩm, giấy phép sử dụng trái pháp lý khi xét thấy cần ngăn ngừa ngay việc vi phạm pháp lý hoặc để xác định diễn biến làm chứng cứ cho việc Kết luận, giải quyết và xử lý ;h ) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có địa thế căn cứ cho rằng có vi phạm pháp lý ;i ) Tạm đình chỉ hoặc đề xuất kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ;k ) Yêu cầu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi đối tượng thanh tra có thông tin tài khoản phong tỏa thông tin tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có địa thế căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra có hành vi tẩu tán gia tài ;l ) Xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật của pháp lý ;m ) Báo cáo với người ra quyết định hành động thanh tra thuế về hiệu quả thanh tra và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực, khách quan của báo cáo giải trình đó ;n ) Áp dụng giải pháp lao lý tại Điều 122 của Luật này .2. Thành viên đoàn thanh tra thuế có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Thực hiện trách nhiệm theo sự phân công của trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế ;b ) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung ứng thông tin, tài liệu, báo cáo giải trình bằng văn bản, báo cáo giải trình về yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra ; nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung thanh tra cung ứng thông tin, tài liệu đó ;c ) Kiến nghị trưởng đoàn thanh tra vận dụng giải pháp thuộc trách nhiệm, quyền hạn của trưởng phi hành đoàn thanh tra theo pháp luật tại khoản 1 Điều này để bảo vệ triển khai trách nhiệm được giao ;d ) Kiến nghị giải quyết và xử lý những yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra thuế ;đ ) Báo cáo tác dụng thực thi trách nhiệm được giao với trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và trưởng phi hành đoàn thanh tra về tính đúng chuẩn, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo giải trình .

Điều 118. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế

1. Đối tượng thanh tra thuế có những quyền sau đây :a ) Giải trình về những yếu tố có tương quan đến nội dung thanh tra thuế ;b ) Khiếu nại về quyết định hành động, hành vi của người ra quyết định hành động thanh tra, trưởng phi hành đoàn thanh tra, thành viên của đoàn thanh tra trong quy trình thanh tra ; khiếu nại về Tóm lại thanh tra, quyết định hành động giải quyết và xử lý sau thanh tra theo lao lý của pháp lý về khiếu nại ; trong khi chờ xử lý khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải thực thi những quyết định hành động đó ;c ) Nhận biên bản thanh tra thuế và nhu yếu lý giải nội dung biên bản thanh tra thuế ;d ) Từ chối cung ứng thông tin, tài liệu không tương quan đến nội dung thanh tra thuế, thông tin, tài liệu thuộc bí hiểm Nhà nước, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác ;đ ) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo lao lý của pháp lý ;e ) Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế và thành viên của đoàn thanh tra thuế theo pháp luật của pháp lý .2. Đối tượng thanh tra thuế có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chấp hành quyết định hành động thanh tra thuế ;b ) Cung cấp kịp thời, khá đầy đủ, đúng chuẩn những thông tin, tài liệu theo nhu yếu của người ra quyết định hành động thanh tra, trưởng phi hành đoàn thanh tra, thành viên của đoàn thanh tra và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung ứng ;c ) Thực hiện nhu yếu, yêu cầu, Tóm lại thanh tra thuế, quyết định hành động giải quyết và xử lý của người ra quyết định hành động thanh tra, trưởng phi hành đoàn thanh tra, những thành viên của đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;d ) Ký biên bản thanh tra .

Điều 119. Kết luận thanh tra thuế

1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình tác dụng thanh tra thuế trừ trường hợp nội dung Tóm lại thanh tra phải chờ Tóm lại trình độ của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền, người ra quyết định hành động thanh tra thuế phải có văn bản Tóm lại thanh tra thuế. Kết luận thanh tra thuế phải có những nội dung chính sau đây :a ) Đánh giá việc thực thi pháp lý về thuế của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra thuế ;b ) Kết luận về nội dung được thanh tra thuế ;c ) Xác định rõ đặc thù, mức độ vi phạm, nguyên do, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm ;d ) Xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý .2. Trong quy trình ra văn bản Tóm lại, quyết định hành động giải quyết và xử lý, người ra quyết định hành động thanh tra có quyền nhu yếu trưởng phi hành đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra báo cáo giải trình, nhu yếu đối tượng thanh tra báo cáo giải trình để làm rõ thêm những yếu tố thiết yếu Giao hàng cho việc ra Kết luận, quyết định hành động giải quyết và xử lý .

Điều 120. Thanh tra lại trong hoạt động thanh tra thuế

1. Thẩm quyền quyết định hành động thanh tra lại vấn đề đã được Tóm lại nhưng phát hiện có tín hiệu vi phạm pháp lý được pháp luật như sau :a ) Chánh Thanh tra Bộ Tài chính quyết định hành động thanh tra lại vấn đề đã được Tổng cục trưởng Kết luận thuộc khoanh vùng phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ;b ) Tổng cục trưởng quyết định hành động thanh tra lại vấn đề đã được Cục trưởng thuộc Tổng cục Tóm lại ;c ) Cục trưởng quyết định hành động thanh tra lại vấn đề đã được Chi cục trưởng thuộc Cục Kết luận ;d ) Quyết định thanh tra lại gồm có những nội dung được pháp luật tại Điều 114 của Luật này. Chậm nhất là 03 ngày thao tác kể từ ngày ký quyết định hành động thanh tra lại, người ra quyết định hành động thanh tra lại phải gửi quyết định hành động thanh tra lại cho đối tượng thanh tra. Quyết định thanh tra lại phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký và phải được đoàn thanh tra lập biên bản công bố quyết định hành động thanh tra lại .2. Việc thanh tra lại được thực thi khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong quy trình triển khai thanh tra ;b ) Có sai lầm đáng tiếc trong việc vận dụng pháp lý khi Tóm lại thanh tra ;c ) Nội dung Tóm lại thanh tra không tương thích với những chứng cứ tích lũy được trong quy trình thanh tra hoặc có tín hiệu rủi ro đáng tiếc cao theo tiêu chuẩn nhìn nhận rủi ro đáng tiếc qua nghiên cứu và phân tích nhìn nhận rủi ro đáng tiếc ;d ) Người ra quyết định hành động thanh tra, trưởng phi hành đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra cố ý làm rơi lệch hồ sơ vấn đề hoặc cố ý Tóm lại trái pháp lý ;đ ) Có tín hiệu vi phạm pháp lý nghiêm trọng của đối tượng thanh tra chưa được phát hiện vừa đủ qua thanh tra .3. Thời hiệu thanh tra lại, thời hạn thanh tra lại được lao lý như sau :a ) Thời hiệu thanh tra lại là 02 năm kể từ ngày ký kết luận thanh tra ;b ) Thời hạn thanh tra lại được triển khai theo lao lý tại Điều 115 của Luật này .4. Khi thực thi thanh tra lại, người ra quyết định hành động thanh tra, trưởng phi hành đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra triển khai trách nhiệm, quyền hạn theo pháp luật tại Điều 116 và Điều 117 của Luật này .5. Kết luận thanh tra lại, công khai minh bạch Tóm lại thanh tra lại được pháp luật như sau :

a) Kết luận thanh tra lại được thực hiện theo quy định tại Điều 119 của Luật này. Nội dung kết luận thanh tra lại phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tiến hành thanh tra, kết luận thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra lại phải gửi kết luận thanh tra lại cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên;

b ) Việc công khai minh bạch Tóm lại thanh tra lại được triển khai theo lao lý của pháp lý về thanh tra .

Mục 4
BIỆN PHÁP ÁP DỤNG TRONG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI
TRƯỜNG HỢP CÓ DẤU HIỆU TRỐN THUẾ

Điều 121. Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có quyền nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thông tin tương quan đến hành vi trốn thuế cung ứng thông tin bằng văn bản hoặc vấn đáp trực tiếp .2. Trong trường hợp nhu yếu phân phối thông tin bằng văn bản thì cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin đúng nội dung, thời hạn, địa chỉ được nhu yếu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực của thông tin đã phân phối ; trường hợp không hề phân phối được thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

3. Trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp thì người được yêu cầu cung cấp thông tin phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong văn bản để cung cấp thông tin theo nội dung được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đã cung cấp; trường hợp không thể có mặt thì việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng văn bản.
Trong quá trình thu thập thông tin bằng trả lời trực tiếp, các thành viên của đoàn thanh tra phải lập biên bản làm việc và được ghi âm, ghi hình công khai.

Điều 122. Tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế quyết định hành động tạm giữ tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế .2. Việc tạm giữ tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế được vận dụng khi cần xác định diễn biến làm địa thế căn cứ để có quyết định hành động giải quyết và xử lý hoặc ngăn ngừa ngay hành vi trốn thuế .3. Trong quy trình thanh tra thuế, nếu đối tượng thanh tra có bộc lộ tẩu tán, tiêu hủy tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế thì trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế đang thi hành trách nhiệm được quyền tạm giữ tài liệu, tang vật đó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tạm giữ tài liệu, tang vật, trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế phải báo cáo giải trình thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định hành động tạm giữ tài liệu, tang vật ; trong thời hạn 08 giờ thao tác kể từ khi nhận được báo cáo giải trình, người có thẩm quyền phải xem xét và ra quyết định hành động tạm giữ. Trường hợp người có thẩm quyền không chấp thuận đồng ý việc tạm giữ thì trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế phải trả lại tài liệu, tang vật trong thời hạn 08 giờ thao tác kể từ khi người có thẩm quyền không chấp thuận đồng ý .

4. Khi tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế trưởng đoàn thanh tra thuế phải lập biên bản tạm giữ. Trong biên bản tạm giữ phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại của tài liệu, tang vật bị tạm giữ; chữ ký của người thực hiện tạm giữ, người đang quản lý tài liệu, tang vật vi phạm. Người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm bảo quản tài liệu, tang vật tạm giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài liệu, tang vật bị mất, bán, đánh tráo hoặc hư hỏng.
Trong trường hợp tài liệu, tang vật cần được niêm phong thì việc niêm phong phải được tiến hành ngay trước mặt người có tài liệu, tang vật; nếu người có tài liệu, tang vật vắng mặt thì việc niêm phong phải được tiến hành trước mặt đại diện gia đình hoặc đại diện tổ chức và đại diện chính quyền cấp xã, người chứng kiến.

5. Tang vật là tiền Nước Ta, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý và những vật thuộc diện quản lý đặc biệt quan trọng phải được dữ gìn và bảo vệ theo lao lý của pháp lý ; tang vật là sản phẩm & hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì người ra quyết định hành động tạm giữ phải triển khai lập biên bản và tổ chức triển khai bán ngay để tránh tổn thất ; tiền thu được phải được gửi vào thông tin tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước để bảo vệ thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt .6. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày tạm giữ, người ra quyết định hành động tạm giữ phải xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ theo những giải pháp trong quyết định hành động giải quyết và xử lý hoặc trả lại cho cá thể, tổ chức triển khai nếu không vận dụng hình thức phạt tịch thu so với tài liệu, tang vật bị tạm giữ. Thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật hoàn toàn có thể được lê dài so với những vấn đề phức tạp, cần tiến hành xác minh, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày tạm giữ tài liệu, tang vật. Việc lê dài thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật phải do người có thẩm quyền pháp luật tại khoản 1 Điều này quyết định hành động .7. Cơ quan quản lý thuế phải giao 01 bản quyết định hành động tạm giữ, biên bản tạm giữ, quyết định hành động xử lý tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế cho tổ chức triển khai, cá thể có tài liệu, tang vật bị tạm giữ .

Điều 123. Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định hành động khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế. Trong trường hợp nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế là nơi ở thì phải được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .2. Việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật được triển khai khi có địa thế căn cứ về việc cất giấu tài liệu, tang vật có tương quan đến hành vi trốn thuế .3. Khi khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật phải xuất hiện người chủ nơi bị khám và người tận mắt chứng kiến. Trong trường hợp người chủ nơi bị khám vắng mặt mà việc khám không hề trì hoãn thì phải có đại diện thay mặt chính quyền sở tại cấp xã và 02 người tận mắt chứng kiến .4. Không được khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế vào đêm hôm, đợt nghỉ lễ, ngày tết, khi người chủ nơi bị khám có việc hiếu, việc hỉ, trừ trường hợp phạm pháp quả tang và phải ghi rõ nguyên do vào biên bản .5. Mọi trường hợp khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế đều phải có quyết định hành động bằng văn bản và phải lập biên bản. Quyết định và biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật phải được giao cho người chủ nơi bị khám 01 bản .

Chương XIV
CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Điều 124. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo lao lý .2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế .3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán gia tài hoặc bỏ trốn .4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động xử phạt .

5. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.
Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ.

6. Không triển khai giải pháp cưỡng chế so với người nộp thuế có nợ phí hải quan và lệ phí sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại quá cảnh .7. Cá nhân là người đại diện thay mặt theo pháp lý của người nộp thuế phải triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và hoàn toàn có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo lao lý của pháp lý về xuất cảnh, nhập cư .

Điều 125. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

1. Các giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế gồm có :a ) Trích tiền từ thông tin tài khoản của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác ; phong tỏa thông tin tài khoản ;b ) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập ;c ) Dừng làm thủ tục hải quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ;d ) Ngừng sử dụng hóa đơn ;đ ) Kê biên gia tài, bán đấu giá gia tài kê biên theo pháp luật của pháp lý ;e ) Thu tiền, gia tài khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác đang nắm giữ ;g ) Thu hồi giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã, giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép hành nghề .2. Các giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế pháp luật tại khoản 1 Điều này chấm hết hiệu lực hiện hành kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước .3. Việc vận dụng những giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế được thực thi như sau :a ) Đối với những giải pháp cưỡng chế lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này, địa thế căn cứ vào tình hình thực tiễn, cơ quan quản lý thuế vận dụng giải pháp cưỡng chế tương thích ;b ) Đối với những giải pháp cưỡng chế lao lý tại những điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều này, trường hợp không vận dụng được giải pháp cưỡng chế trước thì cơ quan quản lý thuế chuyển sang vận dụng giải pháp cưỡng chế sau ;c ) Trường hợp quyết định hành động cưỡng chế so với 1 số ít giải pháp chưa hết hiệu lực hiện hành nhưng không có hiệu suất cao mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện kèm theo thì triển khai vận dụng giải pháp cưỡng chế trước đó hoặc giải pháp cưỡng chế tiếp theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 126. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định hành động vận dụng giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế pháp luật tại những điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 125 của Luật này .2. Việc tịch thu giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã, giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép hành nghề lao lý tại điểm g khoản 1 Điều 125 của Luật này được triển khai theo pháp luật của pháp lý .

Điều 127. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

1. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế gồm có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động ;b ) Căn cứ ra quyết định hành động ;c ) Người ra quyết định hành động ;d ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế ;đ ) Lý do cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế ;e ) Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế ;g ) Thời gian, khu vực thực thi ;h ) Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế .2. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế phải được gửi cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế, cơ quan quản lý thuế cấp trên trực tiếp và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan ; trường hợp đủ điều kiện kèm theo triển khai thanh toán giao dịch điện tử trong nghành nghề dịch vụ quản lý thuế thì quyết định hành động cưỡng chế được gửi bằng phương pháp điện tử và update trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế ; trường hợp cưỡng chế bằng giải pháp pháp luật tại điểm đ khoản 1 Điều 125 của Luật này thì quyết định hành động cưỡng chế phải được gửi cho quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực thi cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế trước khi thực thi .3. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực hiện hành thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành quyết định hành động ; trường hợp cưỡng chế bằng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản, phong tỏa thông tin tài khoản của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thì có hiệu lực hiện hành thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành quyết định hành động .

Điều 128. Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

1. Người ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế .2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đối tượng người tiêu dùng thuộc diện cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy những cơ quan phối hợp với cơ quan quản lý thuế triển khai việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế .3. Lực lượng Công an nhân dân có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ bảo mật an ninh, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, tương hỗ cơ quan quản lý thuế trong quy trình cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế khi có nhu yếu của người ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế .

Điều 129. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

1. Biện pháp trích tiền từ thông tin tài khoản, phong tỏa thông tin tài khoản vận dụng so với đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế có tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác .2. Khi nhận được quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác có nghĩa vụ và trách nhiệm trích số tiền ghi trong quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế từ thông tin tài khoản của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế và chuyển sang thông tin tài khoản của ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước, đồng thời thông tin bằng văn bản cho người ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế và đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế biết .3. Khi quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế đã hết hiệu lực thực thi hiện hành mà Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác chưa trích đủ tiền thuế theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế thì phải thông tin bằng văn bản cho người ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế biết .4. Trong thời hạn quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế có hiệu lực hiện hành, nếu trong thông tin tài khoản của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế còn số dư mà Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác không thực thi việc trích tiền của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý tại Chương XV của Luật này .5. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 130. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

1. Biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập được vận dụng so với người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế đang thao tác theo biên chế hoặc hợp đồng từ 06 tháng trở lên hoặc đang được hưởng trợ cấp hưu trí, mất sức .2. Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức so với cá thể không thấp hơn 10 % và không quá 30 % tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá thể đó ; so với những khoản thu nhập khác thì tỷ suất khấu trừ địa thế căn cứ vào thu nhập trong thực tiễn, nhưng không quá 50 % tổng số thu nhập .3. Cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế và chuyển số tiền đã khấu trừ vào thông tin tài khoản ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế kể từ kỳ trả tiền lương hoặc thu nhập gần nhất cho đến khi khấu trừ đủ số tiền thuế nợ theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế, đồng thời thông tin cho người ra quyết định hành động cưỡng chế và đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế biết ;b ) Trong trường hợp chưa khấu trừ đủ số tiền thuế nợ theo quyết định hành động cưỡng chế mà hợp đồng lao động của đối tượng người dùng bị cưỡng chế chấm hết, cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng lao động phải thông tin cho người ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế biết trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động ;c ) Cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế cố ý không triển khai quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý tại Chương XV của Luật này .4. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 131. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn phải thông tin chậm nhất là 05 ngày thao tác trước ngày vận dụng giải pháp dừng làm thủ tục hải quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu .2. Không vận dụng giải pháp dừng làm thủ tục hải quan so với những trường hợp sau đây :a ) Hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng người dùng miễn thuế, đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế hoặc có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0 % ;b ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ship hàng trực tiếp quốc phòng, bảo mật an ninh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp ; hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn trả .3. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 132. Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

1. Khi triển khai giải pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, cơ quan quản lý thuế phải công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình và trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 24 giờ .2. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 133. Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên

1. Không vận dụng giải pháp kê biên gia tài trong trường hợp người nộp thuế là cá thể đang trong thời hạn chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng theo lao lý của pháp lý .2. Giá trị gia tài bị kê biên của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế tương tự với số tiền thuế đã ghi trong quyết định hành động cưỡng chế và ngân sách cho việc tổ chức triển khai thi hành cưỡng chế .3. Những gia tài sau đây không được kê biên :a ) Thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm Giao hàng nhu yếu thiết yếu cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế và mái ấm gia đình họ ;b ) Công cụ lao động ;c ) Nhà ở duy nhất, vật dụng hoạt động và sinh hoạt thiết yếu cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế và mái ấm gia đình họ ;d ) Đồ thờ cúng ; di vật, huân chương, huy chương, bằng khen ;đ ) Tài sản ship hàng quốc phòng, bảo mật an ninh .4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kê biên gia tài, đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế không nộp đủ tiền thuế nợ thì cơ quan quản lý thuế được quyền bán đấu giá gia tài kê biên để thu đủ tiền thuế nợ .5. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Điều 134. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang giữ

1. Việc cưỡng chế thu tiền, gia tài khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác ( sau đây gọi là bên thứ ba ) đang nắm giữ được vận dụng khi cơ quan quản lý thuế có địa thế căn cứ xác lập bên thứ ba đang có khoản nợ hoặc giữ tiền, gia tài khác của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế .2. Nguyên tắc thu tiền, gia tài khác của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế từ bên thứ ba được pháp luật như sau :a ) Bên thứ ba có khoản nợ đến hạn phải trả cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế hoặc giữ tiền, gia tài khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thì có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền thuế nợ thay cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế ;b ) Trường hợp tiền, gia tài khác của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang nắm giữ là đối tượng người tiêu dùng của những thanh toán giao dịch bảo vệ hoặc thuộc trường hợp xử lý phá sản thì việc thu tiền, gia tài khác từ bên thứ ba được thực thi theo pháp luật của pháp lý ;c ) Số tiền bên thứ ba nộp vào ngân sách nhà nước thay cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế được xác lập là số tiền đã giao dịch thanh toán cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế .3. Trách nhiệm của bên thứ ba đang có khoản nợ hoặc giữ tiền, gia tài khác của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế được lao lý như sau :a ) Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về khoản nợ hoặc khoản tiền, gia tài khác đang nắm giữ của đối tượng người dùng thuộc diện cưỡng chế, trong đó nêu rõ số lượng tiền, thời hạn giao dịch thanh toán nợ, loại gia tài, số lượng gia tài, thực trạng gia tài ;b ) Khi nhận được văn bản nhu yếu của cơ quan quản lý thuế thì không được chuyển trả tiền, gia tài khác cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế cho đến khi triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế hoặc chuyển giao gia tài cho cơ quan quản lý thuế để làm thủ tục bán đấu giá gia tài ;c ) Trong trường hợp không triển khai được nhu yếu của cơ quan quản lý thuế thì phải có văn bản báo cáo giải trình với cơ quan quản lý thuế trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản nhu yếu của cơ quan quản lý thuế ;d ) Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đang có khoản nợ hoặc nắm giữ tiền, gia tài khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế không thực thi nộp thay số tiền thuế bị cưỡng chế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu của cơ quan quản lý thuế thì bị coi là nợ tiền thuế của Nhà nước và bị vận dụng những giải pháp cưỡng chế lao lý tại khoản 1 Điều 125 của Luật này .4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 135. Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi văn bản nhu yếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để tịch thu giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã, giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép hành nghề .2. Khi thực thi giải pháp cưỡng chế pháp luật tại Điều này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải thông tin công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng .3. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Chương XV
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 136. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế được thực thi theo pháp luật của pháp lý về quản lý thuế và pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .2. Vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng lao lý dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế .3. Mức phạt tiền tối đa so với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, hành vi trốn thuế triển khai theo lao lý của Luật này .4. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế thì mức phạt tiền so với tổ chức triển khai bằng 02 lần mức phạt tiền so với cá thể, trừ mức phạt tiền so với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, hành vi trốn thuế .5. Trường hợp người nộp thuế bị ấn định thuế theo lao lý tại Điều 50 và Điều 52 của Luật này thì tùy theo đặc thù, mức độ của hành vi vi phạm hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo lao lý của Luật này .6. Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính theo lao lý. Trường hợp người nộp thuế ĐK thuế, nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế điện tử nếu thông tin đảm nhiệm hồ sơ ĐK thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế bằng phương pháp điện tử xác lập rõ hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế của người nộp thuế thì thông tin này là biên bản vi phạm hành chính làm địa thế căn cứ phát hành quyết định hành động xử phạt .7. Trường hợp vi phạm pháp lý về quản lý thuế đến mức phải truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thì triển khai theo pháp luật của pháp lý về hình sự .

Điều 137. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

1. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì thời hiệu xử phạt là 02 năm kể từ ngày triển khai hành vi vi phạm .2. Đối với hành vi trốn thuế chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì thời hiệu xử phạt là 05 năm kể từ ngày triển khai hành vi vi phạm .3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không ĐK thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp cho hàng loạt thời hạn quay trở lại trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm .

Điều 138. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế gồm có :a ) Cảnh cáo ;b ) Phạt tiền .2. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế được lao lý như sau :a ) Mức phạt tiền tối đa so với hành vi lao lý tại Điều 141 của Luật này thực thi theo pháp luật của pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính ;b ) Phạt 10 % tính trên số tiền thuế khai thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 2 Điều 142 của Luật này ;c ) Phạt 20 % tính trên số tiền thuế khai thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế so với hành vi pháp luật tại khoản 1 và những điểm b, c khoản 2 Điều 142 của Luật này ;d ) Phạt từ 01 lần đến 03 lần số tiền thuế trốn so với hành vi pháp luật tại Điều 143 của Luật này .3. Các giải pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế gồm có :a ) Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn, thiếu ;b ) Buộc nộp đủ số tiền đã miễn, giảm, hoàn, không thu thuế không đúng .4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 139. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính so với hành vi vi phạm thủ tục thuế được thực thi theo lao lý của pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .2. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính so với hành vi lao lý tại những điều 142, 143, 144 và 145 của Luật này .3. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 140. Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

1. Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng lao lý tại khoản 27 Điều 3 của Luật này thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị gia tài, sản phẩm & hàng hóa bị thiệt hại .2. Không miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế so với những trường hợp đã thực thi xong quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền .3. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Mục 2
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Điều 141. Hành vi vi phạm thủ tục thuế

1. Hành vi vi phạm thủ tục thuế gồm có :a ) Hành vi vi phạm về thời hạn ĐK thuế ; thời hạn thông tin đổi khác thông tin trong ĐK thuế ;b ) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng chừng thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo pháp luật của Luật này ;c ) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng chừng thời hạn từ ngày hết hạn phải nộp tờ khai hải quan đến trước ngày giải quyết và xử lý sản phẩm & hàng hóa không có người nhận theo lao lý của Luật Hải quan ;d ) Hành vi khai sai, khai không rất đầy đủ những nội dung trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ trợ trong thời hạn lao lý ;đ ) Hành vi vi phạm pháp luật về cung ứng thông tin tương quan đến xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ;e ) Hành vi vi phạm pháp luật về chấp hành quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế .2. Không xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế so với hành vi vi phạm thủ tục thuế trong những trường hợp sau đây :a ) Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế ;b ) Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá thể chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá thể mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn ;c ) Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại đã bị ấn định thuế theo lao lý tại Điều 51 của Luật này .3. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 142. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu

1. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn gồm có :a ) Khai sai địa thế căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác lập sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng những nhiệm vụ kinh tế tài chính đã được phản ánh không thiếu trên mạng lưới hệ thống sổ kế toán, trên những hóa đơn, chứng từ hợp pháp ;b ) Người nộp thuế đã lập hồ sơ xác lập giá thị trường hoặc đã lập tờ khai thanh toán giao dịch link nhưng cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền khi thanh tra, kiểm tra Tóm lại số liệu thanh tra, kiểm tra khác với số liệu đã khai của người nộp thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn ;c ) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng người mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp chứng tỏ được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn không hợp pháp thuộc về bên bán hàng .2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không thuộc những trường hợp lao lý tại khoản 6 và khoản 7 Điều 143 của Luật này thì ngoài việc phải khai bổ trợ và nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, người nộp thuế còn bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế trong trường hợp sau đây :a ) Người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ trợ sau thời gian cơ quan hải quan thông tin việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan so với sản phẩm & hàng hóa đang làm thủ tục hải quan hoặc sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời gian cơ quan hải quan quyết định hành động kiểm tra sau thông quan, thanh tra so với sản phẩm & hàng hóa đã được thông quan ;b ) Cơ quan hải quan phát hiện trong quy trình làm thủ tục hải quan ; phát hiện khi thanh tra so với sản phẩm & hàng hóa đã thông quan, kiểm tra sau thông quan và cá thể, tổ chức triển khai vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo pháp luật ;c ) Trường hợp không thuộc lao lý tại điểm a và điểm b khoản này và cá thể, tổ chức triển khai vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp .3. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nếu đã khai bổ trợ hồ sơ khai thuế và tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời gian cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước thời gian cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế .4. Đối với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế nhưng vẫn phải nộp số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong những trường hợp sau đây :a ) Người nộp thuế đã khai bổ trợ trước thời gian cơ quan hải quan thông tin việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan so với sản phẩm & hàng hóa đang làm thủ tục hải quan ;b ) Người nộp thuế khai bổ trợ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời gian cơ quan hải quan quyết định hành động kiểm tra sau thông quan, thanh tra so với sản phẩm & hàng hóa đã được thông quan .

Điều 143. Hành vi trốn thuế

1. Không nộp hồ sơ ĐK thuế ; không nộp hồ sơ khai thuế ; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo pháp luật của Luật này .2. Không ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp .3. Không xuất hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo lao lý của pháp lý hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị giao dịch thanh toán thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã bán .4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu nguồn vào trong hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp .5. Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng thực chất thanh toán giao dịch hoặc giá trị thanh toán giao dịch thực tiễn để xác lập sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp .6. Khai sai với thực tiễn sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ trợ hồ sơ khai thuế sau khi sản phẩm & hàng hóa đã được thông quan .7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu .8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa nhằm mục đích mục tiêu trốn thuế .9. Sử dụng sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục tiêu lao lý mà không khai báo việc quy đổi mục tiêu sử dụng với cơ quan quản lý thuế .10. Người nộp thuế có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong thời hạn ngừng, tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhưng không thông tin với cơ quan quản lý thuế .11. Người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà bị xử phạt theo pháp luật tại khoản 1 Điều 141 của Luật này so với trường hợp sau đây :a ) Không nộp hồ sơ ĐK thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp ;b ) Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày có phát sinh số tiền thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời gian cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời gian cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế .

Điều 144. Xử lý hành vi vi phạm của ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế trong lĩnh vực quản lý thuế

1. Ngân hàng thương mại không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trích chuyển tiền từ thông tin tài khoản của người nộp thuế vào thông tin tài khoản của ngân sách nhà nước so với số tiền thuế nợ phải nộp của người nộp thuế theo nhu yếu của cơ quan quản lý thuế thì bị phạt số tiền tương ứng với số tiền không trích chuyển vào thông tin tài khoản của ngân sách nhà nước, trừ trường hợp những thông tin tài khoản của người nộp thuế không còn số dư hoặc đã trích chuyển hàng loạt số dư thông tin tài khoản của người nộp thuế vào thông tin tài khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn không đủ số tiền thuế nợ mà người nộp thuế phải nộp .2. Người bảo lãnh không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế không nộp thuế thì người bảo lãnh phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế trong khoanh vùng phạm vi bảo lãnh .

Điều 145. Xử lý hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế

1. Tổ chức, cá thể có tương quan đến việc triển khai pháp lý về thuế lao lý tại khoản 4 Điều 2 của Luật này có hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, không thực thi quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản lý thuế thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của pháp lý .2. Tổ chức, cá thể khác có tương quan đến việc thực thi pháp lý về thuế pháp luật tại khoản 4 Điều 2 của Luật này không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo pháp luật của Luật này thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của pháp lý .

Điều 146. Xử phạt vi phạm hành chính về phí, lệ phí, hóa đơn trong lĩnh vực quản lý thuế
Việc xử phạt vi phạm hành chính về phí, lệ phí, hóa đơn trong lĩnh vực quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Chương XVI
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN

Điều 147. Khiếu nại, tố cáo

1. Người nộp thuế, tổ chức triển khai, cá thể có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền so với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của mình .2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp lý về thuế của người nộp thuế, công chức quản lý thuế hoặc tổ chức triển khai, cá thể khác .3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý khiếu nại, tố cáo được triển khai theo lao lý của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .

Điều 148. Khởi kiện
Việc khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 149. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế

1. Cơ quan quản lý thuế nhận được khiếu nại về việc thực thi pháp lý về thuế có quyền nhu yếu người khiếu nại phân phối hồ sơ, tài liệu tương quan đến việc khiếu nại ; nếu người khiếu nại khước từ cung ứng hồ sơ, tài liệu thì có quyền khước từ xem xét xử lý khiếu nại .2. Cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thu không đúng cho người nộp thuế, bên thứ ba trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động giải quyết và xử lý của cơ quan có thẩm quyền .3. Đối với vấn đề khiếu nại phức tạp, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người xử lý khiếu nại thực thi tham vấn những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan, gồm có cả khiếu nại lần đầu. Khi thực thi việc tham vấn, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế phải phát hành quyết định hành động xây dựng Hội đồng tham vấn. Hội đồng tham vấn hoạt động giải trí theo nguyên tắc biểu quyết theo đa phần. Kết quả biểu quyết là cơ sở để thủ trưởng cơ quan quản lý thuế tìm hiểu thêm khi ra quyết định hành động giải quyết và xử lý khiếu nại. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người ra quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động giải quyết và xử lý khiếu nại .

Chương XVII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 150. Bổ sung một điều vào Luật Kế toán số 88/2015/QH13
Bổ sung Điều 70a vào sau trong Chương IV như sau:
“Điều 70a. Cung cấp dịch vụ kế toán của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.”.

Điều 151. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 ; khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể vận dụng pháp luật về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 .3. Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 đã được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Luật số 21/2012 / QH13, Luật số 71/2014 / QH13 và Luật số 106 / năm nay / QH13 hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 152 của Luật này .4. Căn cứ lao lý của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan, nhà nước pháp luật việc vận dụng lao lý quản lý khoản thu về thuế của Luật này để quản lý thu so với những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và pháp luật về quản lý thuế so với những thanh toán giao dịch link của những doanh nghiệp có quan hệ link .

Điều 152. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với những khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì liên tục giải quyết và xử lý theo pháp luật của Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 đã được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều theo Luật số 21/2012 / QH13, Luật số 71/2014 / QH13 và Luật số 106 / năm nay / QH13 .2. Đối với những khoản tiền thuế nợ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 thì được giải quyết và xử lý theo pháp luật của Luật này, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này .

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *