LUẬT KINH TẾ VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH.

Luật kinh tế là gì?

luat-kinh-te_0

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.
Luật kinh tế ra đời nhằm duy trì và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cũng như đảm bảo quy trình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và quốc tế.

Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế

Người ta phân biệt những ngành luật với nhau thì phải dựa vào đối tượng người tiêu dùng và giải pháp kiểm soát và điều chỉnh của chúng vì mỗi một ngành luật có đối tượng người dùng và giải pháp kiểm soát và điều chỉnh riêng. Đối tượng kiểm soát và điều chỉnh của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế ảnh hưởng tác động vào, gồm có những nhóm quan hệ phát sinh trong quy trình quản trị kinh tế và nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại giữa những doanh nghiệp với nhau .
1 / Nhóm quan hệ quản trị kinh tế
Đây là quan hệ phát sinh trong quy trình quản trị kinh tế giũa những cơ quan quản trị nhà nuớc về kinh tế với những chủ thể kinh doanh thương mại ( những cơquan trong cỗ máy nhà nước không ít đều triển khai tính năng quản trị kinh tế ). Đặc điểm của mối quan hệ này là quan hệ bất bình đẳng dựa trên nguyên tắc quyền uy phục tùng : chủ thể quản trị hoạch định, quyết định hành động có đặc thù mệnh lệnh, chủ thể bị quản trị phải phục tùng triển khai theo ý chí của chủ thể quản trị .
Hệ thống quan hệ quản trị kinh tế gồm :
+ / Quan hệ quản trị theo chiều dọc : đólà những mối quan hệ giữa bộ chủ quản với những doanh nghiệp thường trực, giữa những Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh / thành phố với những doanh nghiệp thường trực Ủy Ban Nhân Dân .
+ / Quan hệ quản trị giữa những cơquan quản trị tính năng với những cơquan quản trị kinh tế có thẩm quyền riêng và cơquan quản trị có thẩm quyền chung .
VD quan hệ giữa cơ quan tài chính với những bộ kinh tế, bộ kế hoạch đầu tưvới những bộ kinh tế … .
+ / Quan hệ quản trị giữa những cơquan quản trị tính năng với những doanh nghiệp .

VD: quan hệ giữa các cơquan tài chính với các doanh nghiệp về vấn đề quản lý vốn tài sản của doanh nghiệp…

2 / Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại giữa những chủ thể kinh doanh thương mại với nhau Đây là những quan hệ thường phát sinh do triển khai hoạt động giải trí sản xuất như chế biến gia công, xây lắp loại sản phẩm hoặc triển khai hoạt động giải trí tiêu thụ mẫu sản phẩm hoặc thực thi những hoạt động giải trí dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích mục tiêu sinh lời .
Trong mạng lưới hệ thống những quan hệ kinh tế thuộc đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật kinh tế, nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ đa phần, tiếp tục và thông dụng nhất. Nhóm quan hệ này có đặc thù : – Phát sinh trực tiếp trong quy trình kinh doanh thương mại nhằm mục đích phân phối những nhu yếu kinh doanh thương mại của những chủ thể kinh doanh thương mại .
– Phát sinh trên cơsở thống nhất ý chí của những bên trải qua hình thức pháp lý và hợp đồng kinh tế hoặc những thỏa thuận hợp tác ( ví dụ góp vốn xây dựng công ty … ) .
– Chủ thể của nhóm quan hệ này là những chủ thể kinh doanh thương mại ( cá thể, tổ chức triển khai ) thuộc những thành phần kinh tế tham gia vào quan hệ kinh tế trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hai bên cùng có lợi .
– Quan hệ này là quan hệ gia tài / quan hệ hàng hóa-tiền tệ. Quan hệ gia tài do luật kinh tế kiểm soát và điều chỉnh phát sinh trực tiếp trong qua trình kinh doanh thương mại nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại mà chủ thể của chúng phải có công dụng kinh doanh thương mại ( những doanh nghiệp ) ; trong khi đó chủ thể của quan hệ gia tài trong luật dân sự lại hầu hết là cá thể và không có mục tiêu kinh doanh thương mại .
3 / Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một đơn vị chức năng kinh doanh thương mại Trong điều kiện kèm theo nền kinh tế thị trường những hình thức kinh doanh thương mại ngày càng trở nên nhiều mẫu mã và phức tạp. Ngoài hình thức những doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở Nước Ta đã Open những đơn vị chức năng kinh doanh thương mại lớn dưới hình thức tổng công ty và tập đoàn lớn kinh doanh thương mại ( Theo Luật doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 91 / TTg ngày 07/03/1994 của thủ tướng cơ quan chính phủ về việc thử nghiệm xây dựng tập đoàn lớn kinh doanh thương mại ) .
Tập đoàn kinh doanh thương mại hay tổng công ty là những hình thức link của nhiều doanh nghiệp có mối quan hệ gắn bó ngặt nghèo với nhau về quyền lợi kinh tế, công nghệ tiên tiến đáp ứng và tiêu thụ, dịch vụ … và có tư cách pháp nhân. Quan hệ phát sinh trong nội bộ một đơn vị chức năng kinh doanh thương mại này có những đặc thù sau :

-Là quan hệ giữa một bên là pháp nhân và bên kia là một thành viên hoặc giữa các thành viên với nhau khi tiến hành thực hiện kế hoạch của tổng công ty, tập đoàn. Các thành viên là các doanh nghiệp hạch toán độc lập hoặc không nhưng được pháp luật và tổng công ty hay tập đoàn đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh trong những lĩnh vực nhất định.

– Quan hệ giữa những thành viên của tổng công ty được thiết lập để thực thi kế hoạch chung của tổng công ty nhưng quan hệ đó vẫn là quan hệ hợp tác do vậy phải được biểu lộ dưới hình thức hợp đồng, chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của pháp lý hợp đồng kinh tế
luat-kinh-te_0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.