Danh mục văn bản pháp luật hướng dẫn luật giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai

STT Số, ký hiệu ……………………….. Ngày tháng ban hành Tên gọi của văn bản I

NGHỊ ĐỊNH

1 48/2015/NĐ-CP 15/05/2015  Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 2 79/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 3 113/2015/NĐ-CP 113/2015/NĐ-CP Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (Chi tiết) 4 143/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 5 49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 6 140/2018/ND-CP 08/10/2018 Sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Chi tiết) Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết)

II

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

2296/QĐ-TTg 17/12/2014  Về việc ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 (Chi tiết) 2 971/QĐ-TTg 01/07/2015  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ” Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020″ (Chi tiết) 3 46/2015/QĐ-TTg 28/09/2015  Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng (Chi tiết) 4 53/2015/QĐ-TTg 20/10/2015  Quyết định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Chi tiết) 5 1981/QĐ-TTg 18/10/2016  Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân (Chi tiết) 6 1982/QĐ-TTg 18/10/2016  Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Chi tiết) 7 29/2017/QĐ-TTg 03/7/2017  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội (Chi tiết)

III

THÔNG TƯ

1 25/2015/TT-BLĐTBXH 13/07/2015  Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (Chi tiết) 2 40/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (Chi tiết) 3 41/2015/TT-BLĐTBXH 20/102015  Thông tư quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (Chi tiết) 4 42/2015/TT-BLĐTBXH 20/102015  Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp (Chi tiết) 5 43/2015/TT-BLĐTBXH 20/102015  Quy định về đào tạo thường xuyên (Chi tiết) 6 57/2015/TT-BLĐTBXH 25/12/2015  Quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 7 43/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016  Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (Chi tiết) 8 46/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016  Quy định về Điều lệ trường cao đẳng (Chi tiết) 9 47/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016  Quy định về Điều lệ trường trung cấp (Chi tiết) 10 03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017  Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Chi tiết) 11 05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017  Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (Chi tiết) 12 06/2017/TT-BLĐTBXH 08/03/2017  Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 13 07/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017  Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 14 08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017  Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 15 09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017  Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (Chi tiết) 16 10/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017  Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (Chi tiết) 17 12/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017  Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Chi tiết) 18 14/2017/TT-BLĐTBXH 25/05/2017  Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 19 15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017  Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 20 1229/QĐ-BLĐTBXH 04/08/2017  V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 21 17/2017/TT-BLĐTBXH 30/06/2017  Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng (Chi tiết) 22 22/2017/TT-BLĐTBXH 10/08/2017  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (Chi tiết) 23 27/2017/TT-BLĐTBXH 21/08/2015  Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 24 28/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017  Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết) 25 29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017  Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (Chi tiết) 26 31/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017  Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học (Chi tiết) 27 34/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017  Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp (Chi tiết) 28 36/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017  Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Chi tiết) 29 37/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017  Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu (Chi tiết) 30 38/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017  Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp (Chi tiết) 31 07/2019/TT-BLĐTBXH 07/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (Chi tiết) 32 34/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học (Chi tiết) 33 1457/LĐTBXH-GDNN 23/4/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24, 25, 26, 27 năm 2019 của Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội ban hành (Chi tiết) 34 832/LĐTBXH-GDNN 26/12/2021 V/v triển khai thực hiện các Thông tư vừa mới ban hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Chi tiết)

IV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV 19/10/2015  Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (Chi tiết) 2 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (Chi tiết) 3 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 05/05/2016  Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/04/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Chi tiết) 4 12/2016TTLT-BLĐTBXH-BGDDT-BTC 16/06/2016  Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Chi tiết)

V

CÔNG VĂN

1 587/TCGDNN-DTCQ 17/3/2020  Hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (Chi tiết) 2 1301/LĐTBXH-TCGDNN 14/4/2020  Hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến (Chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.