Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách dân số kế hoạch hóa – gia đình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

      Số: 755/ ĐHV- TCCB                               Nghệ An, ngày 08 tháng 3 năm 2014

V/v hướng dẫn thực hiện một số chính sách

          dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.

Thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24 tháng 3 năm 2011 về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 19 tháng 9 năm 2012  của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 26/6/2009 tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định một số chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nhà trường hướng dẫn các đơn vị tổ chức  thực hiện một số chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình như sau:

1.Trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn bộ phận tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định về chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình (viết tắt là DS- KHHGĐ) – theo tài liệu gửi kèm.

2.Trưởng các đơn vị có trách nhiệm  tổ chức cho các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị ký cam kết thực hiện các quy định về DS-KHHGĐ (có mẫu cam kết kèm theo). Việc ký cam kết thực hiện các quy định về DS-KHHGĐ phải được hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2014 và gửi hồ sơ về Trường (qua phòng Tổ chức Cán bộ).

3. Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với Công đoàn trường có trách nhiệm hướng dẫn, vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, khi tuyển dụng, tiếp nhận, khi ký hợp đồng lao động tại trường…. tự nguyện ký cam kết  thực hiện các quy định về DS-KHHGĐ.

4.  Xử lý vi phạm.

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách DS-KHHGĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và bản cam kết đã ký với cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú, cụ thể như sau:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng lao động) ở trường Đại học Vinh:

– Sinh con thứ ba trở lên (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức: bị khiển trách, làm đơn rút tên khỏi chức danh lãnh đạo (nếu có chức vụ); thuyên chuyển vị trí công tác khác; không đưa vào xem xét quy hoạch bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong 5 năm kể từ ngày vi phạm, nếu có trong quy hoạch thì xem xét đưa ra khỏi chức danh quy hoạch hiện tại; không xem xét thi nâng ngạch, chuyển ngạch, không xét nâng bậc lương trong 3 năm kể từ ngày vi phạm.

– Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật, nếu tiếp tục sinh con thứ tư trở lên thì tiến hành xử lý kỷ luật với các hình thức cao hơn.

b) Tập thể và cá nhân Thủ trưởng các đơn vị có thành viên thuộc cấp quản lý trực tiếp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ thì bị hạ loại thi đua và không xem xét danh hiệu thi đua bậc cao của đơn vị  trong năm có vi phạm.

5. Thời điểm áp dụng :

      Kể từ ngày 01/01/2013 (theo hiệu lực của Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 về việc ban  hành quy định một số chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Để thực hiện nghiêm các quy định về chính sách DS-KHHGĐ, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan quán triệt thực hiện nội dung văn bản này.

    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: HCTH, TCCB.

                                                                            

 

                                                                                 PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

Cong_van_ve_chinh_sach_dan_so_KHHGD_2014_141303143846.doc
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *