Chỉ khi đủ 4 điều kiện sau Nhà nước mới được cưỡng chế thu hồi đất

Nhà nước chỉ được thực thi cưỡng chế tịch thu đất khi có đủ điều kiện kèm theo, nếu không người dân sẽ khiếu nại, tố cáo, khởi kiện. Dưới đây là điều kiện kèm theo cưỡng chế tịch thu đất .

4 điều kiện cưỡng chế thu hồi đất

Căn cứ khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, cưỡng chế triển khai quyết định hành động tịch thu đất được thực thi khi có đủ những điều kiện kèm theo sau :

– Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động, thuyết phục.

– Quyết định cưỡng chế triển khai quyết định hành động tịch thu đất đã được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, khu vực hoạt động và sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất tịch thu .
– Quyết định cưỡng chế triển khai quyết định hành động tịch thu đất đã có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .
– Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định hành động cưỡng chế triển khai quyết định hành động tịch thu đất có hiệu lực hiện hành thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế phủ nhận không nhận quyết định hành động cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định hành động cưỡng chế thì Ủy Ban Nhân Dân cấp xã lập biên bản .
Như vậy, Nhà nước tổ chức triển khai cưỡng chế thực thi quyết định hành động tịch thu đất khi có đủ 04 điều kiện kèm theo trên .
Xem thêm : Bồi thường khi tịch thu đất 2021 : Không bị thiệt nếu biết 10 điều này

điều kiện cưỡng chế thu hồi đất4 điều kiện cưỡng chế thu hồi đất (Ảnh minh họa)
 

Thẩm quyền, thủ tục thực hiện cưỡng chế

* Thẩm quyền ra quyết định hành động cưỡng chế

Người có thẩm quyền phát hành và thực thi quyết định hành động cưỡng chế tịch thu đất là quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện ( theo khoản 3 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 ) .
* Trình tự, thủ tục thực thi cưỡng chế
Bước 1 : quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện quyết định hành động xây dựng Ban triển khai cưỡng chế
Bước 2 : Ban triển khai cưỡng chế hoạt động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế
– Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban triển khai cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc chuyển giao đất được triển khai chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản .
– Nếu người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định hành động cưỡng chế thì tổ chức triển khai thực thi cưỡng chế .

Bước 3: Tổ chức thực hiện cưỡng chế

– Ban thực thi cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có tương quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển gia tài ra khỏi khu đất cưỡng chế ; nếu không triển khai thì Ban thực thi cưỡng chế có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển dời người bị cưỡng chế và người có tương quan cùng gia tài ra khỏi khu đất cưỡng chế .
– Trường hợp người bị cưỡng chế phủ nhận nhận gia tài thì Ban triển khai cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức triển khai triển khai dữ gìn và bảo vệ gia tài theo lao lý của pháp lý và thông tin cho người có gia tài nhận lại gia tài .

Trên đây là điều kiện cưỡng chế thu hồi đất, chỉ khi nào có đủ 04 điều kiện trên thì Nhà nước mới được thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Nếu vi phạm thì người dân có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện. Để biết khi nào bị thu hồi đất hãy xem tại: Toàn bộ trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.