Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUỐC HỘI

—————

Luật số: 06/2012/QH13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

LUẬT

BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm tiền gửi.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Điều 3. Mục đích của bảo hiểm tiền gửi
Bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo vệ hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào thực trạng mất năng lực chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản .2. Người được bảo hiểm tiền gửi là cá thể có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi .3. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xây dựng và hoạt động giải trí theo Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được nhận tiền gửi của cá thể .4. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhà nước, hoạt động giải trí không vì tiềm năng doanh thu, triển khai chủ trương bảo hiểm tiền gửi, góp thêm phần duy trì sự không thay đổi của mạng lưới hệ thống những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, bảo vệ sự tăng trưởng bảo đảm an toàn, lành mạnh của hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước .5. Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi .

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm tiền gửi

1. Bảo hiểm tiền gửi là mô hình bảo hiểm bắt buộc theo pháp luật của Luật này .2. Hoạt động bảo hiểm tiền gửi phải công khai minh bạch, minh bạch, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi .

Điều 6. Tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được nhận tiền gửi của cá thể phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Ngân hàng chủ trương không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi .

Điều 7. Chính sách của nhà nước về bảo hiểm tiền gửi

1. Nhà nước có chủ trương bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền .2. Nhà nước có chủ trương quản trị, sử dụng nhằm mục đích bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi. Nguồn thu của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp những loại thuế .nhayCác nội dung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khoản 2 Điều này bị bãi bỏ bởi Luật số 32/2013/QH13, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014.nhay

Điều 8. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về bảo hiểm tiền gửi .2. Ngân hàng Nhà nước Nước Ta chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai quản trị nhà nước về bảo hiểm tiền gửi .3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Nước Ta thực thi quản trị nhà nước về bảo hiểm tiền gửi .4. Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với những cơ quan quản trị nhà nước thực thi quản trị nhà nước về bảo hiểm tiền gửi tại địa phương .

Điều 9. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm tiền gửi .2. Trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt kế hoạch tăng trưởng bảo hiểm tiền gửi .3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết và xử lý vi phạm và xử lý khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm tiền gửi .4. Trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động việc tham gia tổ chức triển khai quốc tế về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi .5. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về bảo hiểm tiền gửi .

Điều 10. Các hành vi bị cấm

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không nộp phí bảo hiểm tiền gửi .2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi không chi trả hoặc chi trả không khá đầy đủ tiền bảo hiểm .3. Gian lận, trá hình hồ sơ, tài liệu, sách vở về bảo hiểm tiền gửi .4. Cản trở, gây khó khăn vất vả, làm thiệt hại đến quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi, người được bảo hiểm tiền gửi và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan đến bảo hiểm tiền gửi .5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái những pháp luật của pháp lý về bảo hiểm tiền gửi .

CHƯƠNG II
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TIỀN GỬI, TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI, TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi

1. Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật của Luật này .2. Được nhận tiền bảo hiểm vừa đủ và đúng thời hạn theo pháp luật của Luật này .3. Yêu cầu tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi phân phối rất đầy đủ, đúng mực thông tin, chính sách về bảo hiểm tiền gửi .4. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến bảo hiểm tiền gửi theo lao lý của pháp lý .5. Có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối vừa đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo nhu yếu của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi khi triển khai thủ tục trả tiền bảo hiểm .

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi .2. Được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi .3. Nộp phí bảo hiểm tiền gửi vừa đủ và đúng thời hạn .4. Yêu cầu tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền bảo hiểm .5. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến bảo hiểm tiền gửi theo lao lý của pháp lý .6. Cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi theo định kỳ hoặc theo nhu yếu của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi .

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

1. Xây dựng kế hoạch tăng trưởng bảo hiểm tiền gửi để Ngân hàng Nhà nước Nước Ta trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi .2. Đề xuất với cơ quan quản trị nhà n ­ ước có thẩm quyền phát hành mới hoặc sửa đổi, bổ trợ, sửa chữa thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật có tương quan đến hoạt động giải trí bảo hiểm tiền gửi .3. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta và những cơ quan nhà n ­ ước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .4. Cấp và tịch thu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi .5. Yêu cầu tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi phân phối thông tin về tiền gửi được bảo hiểm .6. Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi so với tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi theo lao lý của Luật này .7. Quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn bảo hiểm tiền gửi .8. Chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật của Luật này .9. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành những pháp luật pháp lý về bảo hiểm tiền gửi ; đề xuất kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Nước Ta giải quyết và xử lý hành vi vi phạm lao lý của pháp lý về bảo hiểm tiền gửi .10. Tổng hợp, nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin về tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm mục đích phát hiện và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Nước Ta giải quyết và xử lý kịp thời những vi phạm lao lý về bảo đảm an toàn hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, rủi ro đáng tiếc gây mất bảo đảm an toàn trong mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước .11. Bảo đảm bí hiểm số liệu tiền gửi và tài liệu tương quan đến bảo hiểm tiền gửi của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi theo lao lý của pháp lý .12. Tiếp nhận tương hỗ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước hoặc vay của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, tổ chức triển khai khác có bảo lãnh của nhà nước trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi trong thời điểm tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm ; đảm nhiệm những nguồn hỗ trợ vốn của những tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế để tăng cường năng lượng hoạt động giải trí .13. Tham gia vào quy trình trấn áp đặc biệt quan trọng so với tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ; tham gia quản trị, thanh lý tài sản của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi theo lao lý của nhà nước .14. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, pháp lý về bảo hiểm tiền gửi ; tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ về bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và phư ­ ơng thức quản trị tương thích với nhu yếu tăng trưởng của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi .

CHƯƠNG III
HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Mục 1
CHỨNG NHẬN THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 14. Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở bán khai trương hoạt động giải trí, tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp hồ sơ đề xuất cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi .2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi .3. Hồ sơ đề xuất cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm có :a ) Đơn ĐK tham gia bảo hiểm tiền gửi ;b ) Bản sao giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc giấy phép xây dựng Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;c ) Bản sao giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .

Điều 15. Niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải niêm yết công khai bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi.

Điều 16. Thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị tạm tịch thu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi khi Ngân hàng Nhà nước Nước Ta có văn bản tạm đình chỉ hoạt động giải trí nhận tiền gửi theo lao lý của pháp lý. Trong thời hạn tạm tịch thu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi so với khoản tiền gửi chưa nộp phí .2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị tịch thu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi khi Ngân hàng Nhà nước Nước Ta có văn bản tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, giấy phép xây dựng Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo pháp luật của pháp lý .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày tịch thu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi phải thông tin công khai minh bạch về việc tịch thu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trên ba số liên tục của một tờ báo TW, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, những Trụ sở của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi và trên một báo điện tử của Nước Ta .

Điều 17. Cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi khi được Ngân hàng Nhà nước Nước Ta được cho phép hồi sinh hoạt động giải trí nhận tiền gửi .2. Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị mất, rách nát, hư hỏng được cấp lại trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được đơn đề xuất cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi .

Mục 2
TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều 18. Tiền gửi được bảo hiểm
Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này.

Điều 19. Tiền gửi không được bảo hiểm

1. Tiền gửi tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán của cá thể là người chiếm hữu trên 5 % vốn điều lệ của chính tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đó .2. Tiền gửi tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán của cá thể là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( Phó Giám đốc ) của chính tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đó ; tiền gửi tại Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế của cá thể là Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( Phó Giám đốc ) của chính Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đó .3. Tiền mua những sách vở có mức giá vô danh do tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành .

Mục 3
PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 20. Phí bảo hiểm tiền gửi           

1. Thủ tướng nhà nước lao lý khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .2. Căn cứ vào khung phí bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta lao lý mức phí bảo hiểm tiền gửi đơn cử so với tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở tác dụng nhìn nhận và phân loại những tổ chức triển khai này .3. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính trên cơ sở số dư tiền gửi trung bình của tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi .4. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp định kỳ hàng quý trong năm kinh tế tài chính. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng tiên phong của quý tiếp nối .5. Phí bảo hiểm tiền gửi được hạch toán vào ngân sách hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi .

Điều 21. Phí nộp thiếu, nộp chậm

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vi phạm thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo lao lý tại Điều 20 của Luật này, thì ngoài việc phải nộp đủ số phí còn thiếu phải chịu phạt mỗi ngày nộp chậm bằng 0,05 % số tiền nộp chậm .2. Trường hợp tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi phát hiện sự thiếu đúng chuẩn trong việc tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi, thì tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin và truy thu số phí còn thiếu hoặc thoái thu so với số phí nộp thừa trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hiện .3. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi mà tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi không nộp hoặc nộp không không thiếu phí bảo hiểm tiền gửi và tiền phạt, thì tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi có văn bản đề xuất Ngân hàng Nhà nước Nước Ta trích thông tin tài khoản của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Nước Ta để nộp phí bảo hiểm tiền gửi và tiền phạt. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận văn bản đề xuất của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm giải quyết và xử lý .4. Trong trường hợp tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi không nộp hoặc nộp không vừa đủ phí bảo hiểm tiền gửi mà Ngân hàng Nhà nước Nước Ta phải trích thông tin tài khoản của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi để nộp phí theo pháp luật tại khoản 3 Điều này lần thứ hai, thì tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi có văn bản đề xuất Ngân hàng Nhà nước Nước Ta đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động giải trí nhận tiền gửi của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi .

Mục 4
TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Điều 22. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm
Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Điều 23. Thời hạn trả tiền bảo hiểm
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi.

Điều 24. Hạn mức trả tiền bảo hiểm

1. Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi trả cho tổng thể những khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền bảo hiểm .2. Thủ tướng nhà nước lao lý hạn mức trả tiền bảo hiểm theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta trong từng thời kỳ .

Điều 25. Số tiền bảo hiểm được trả

1. Số tiền bảo hiểm được trả cho tổng thể những khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm có tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm pháp luật tại Điều 24 của Luật này .2. Số tiền bảo hiểm được trả trong trường hợp nhiều người chiếm hữu chung tiền gửi được bảo hiểm tiền gửi được pháp luật như sau :a ) Số tiền bảo hiểm được trả cho tổng thể những khoản tiền gửi được bảo hiểm của nhiều người chiếm hữu chung tại một tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm có tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một người pháp luật tại Điều 24 của Luật này. Số tiền bảo hiểm được trả sẽ được chia theo thỏa thuận hợp tác của những đồng chủ sở hữu ; trường hợp giữa những đồng chủ sở hữu không có thỏa thuận hợp tác hoặc không thỏa thuận hợp tác được thì xử lý theo lao lý của pháp lý ;b ) Trường hợp một trong những đồng chủ sở hữu có khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi thì tổng số tiền bảo hiểm được trả cho một đồng chủ sở hữu không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm .3. Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có khoản nợ tại tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó .

Điều 26. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi.
Hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm bao gồm văn bản đề nghị trả tiền bảo hiểm, danh sách người được bảo hiểm tiền gửi, số tiền gửi của từng người được bảo hiểm tiền gửi và số tiền bảo hiểm đề nghị tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi thực thi kiểm tra những chứng từ, sổ sách để xác lập số tiền chi trả .3. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo lao lý tại khoản 2 Điều này, tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi phải có giải pháp trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi ; thông tin công khai minh bạch về khu vực, thời hạn, phương pháp trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tục của một tờ báo TW, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, những Trụ sở của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi và trên một báo điện tử của Nước Ta ; niêm yết list người được trả tiền bảo hiểm tại khu vực đã thông tin .4. Khi nhận tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi phải xuất trình những sách vở chứng tỏ quyền sở hữu hợp pháp so với những khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi .5. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi khác thực thi .6. Sau thời hạn 10 năm, kể từ ngày tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi có thông tin lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm, những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà nước và bổ trợ vào nguồn vốn hoạt động giải trí của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi, người có quyền sở hữu khoản tiền gửi được bảo hiểm sẽ không có quyền nhu yếu tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi trả số tiền bảo hiểm đó .

Điều 27. Xử lý số tiền gửi vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm
Số tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả từ tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi trở thành chủ nợ của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi so với số tiền bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm tiền gửi, kể từ ngày trả tiền bảo hiểm theo thông tin lao lý tại khoản 3 Điều 26 của Luật này .2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được phân loại giá trị gia tài theo thứ tự như người gửi tiền và tịch thu số tiền bảo hiểm phải trả trong quy trình xử lý tài sản của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi theo lao lý của pháp lý .

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 29. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức triển khai kinh tế tài chính do Thủ tướng nhà nước xây dựng và pháp luật công dụng, trách nhiệm .2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là pháp nhân, hoạt động giải trí không vì tiềm năng doanh thu, bảo vệ bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp ngân sách .

Điều 30. Nguồn vốn hoạt động

1. Vốn điều lệ của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi do ngân sách nhà nước cấp .2. Nguồn thu từ phí bảo hiểm tiền gửi .3. Nguồn thu từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời nhàn nhã của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi .4. Nguồn thu khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 31. Hoạt động đầu tư
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi đ­ược sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 32. Chế độ tài chính, hạch toán kế toán và kiểm toán

1. Chế độ tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
Năm tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi thực thi hạch toán kế toán theo lao lý của pháp lý .3. Báo cáo kinh tế tài chính hằng năm của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi phải được Kiểm toán Nhà nước truy thuế kiểm toán và xác nhận .

CHƯƠNG V
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 33. Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình Ngân hàng Nhà nước Nước Ta những thông tin sau đây :a ) tin tức về việc chấp hành pháp luật pháp lý về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ;b ) tin tức về việc trả tiền bảo hiểm so với người được bảo hiểm tiền gửi định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ;c ) Kết quả thực thi trách nhiệm pháp luật tại khoản 10 Điều 13 của Luật này theo định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ;d ) Báo cáo kinh tế tài chính hằng năm đã được truy thuế kiểm toán và báo cáo giải trình hoạt động giải trí hằng năm ;đ ) Các thông tin khác về hoạt động giải trí bảo hiểm tiền gửi theo nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố thông tin về việc tịch thu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi và giải pháp trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật tại khoản 3 Điều 16 và khoản 3 Điều 26 của Luật này .

Điều 34. Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được phép tiếp cận tài liệu thông tin của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta về tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi để triển khai công dụng, trách nhiệm theo lao lý của Luật này .2. Ngân hàng Nhà nước Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm để tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi tiếp cận tài liệu thông tin về tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi theo lao lý của nhà nước .

CHƯƠNG VI
THANH TRA, KHIẾU NẠI VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 35. Thanh tra về bảo hiểm tiền gửi

1. Ngân hàng Nhà nước Nước Ta thực thi tính năng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi .2. Đối tượng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi là tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi .3. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi thực thi theo lao lý của Luật Ngân hàng Nhà nước Nước Ta và pháp lý về thanh tra .4. Quy trình, thủ tục thanh tra về bảo hiểm tiền gửi so với những tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi triển khai theo lao lý của Luật Ngân hàng Nhà nước Nước Ta và pháp lý về thanh tra .5. Quy trình, thủ tục thanh tra về bảo hiểm tiền gửi so với tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi thực thi theo pháp luật của pháp lý về thanh tra .

Điều 36. Khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi

1. Việc xử lý khiếu nại so với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính về bảo hiểm tiền gửi được triển khai theo pháp luật của pháp lý về khiếu nại .2. Việc xử lý khiếu nại so với quyết định hành động, hành vi của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi được triển khai như sau :a ) Người có thẩm quyền xử lý khiếu nại lần đầu về bảo hiểm tiền gửi là tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi. Thời hạn xử lý khiếu nại của tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi là 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại ;b ) Trường hợp người khiếu nại không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động xử lý khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn pháp luật mà khiếu nại không được xử lý, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ;c ) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý khiếu nại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Trường hợp không đồng ý chấp thuận với quyết định hành động xử lý khiếu nại của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, người khiếu nại có quyền khởi kiện tại Tòa án theo lao lý của pháp lý .

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Điều khoản chuyển tiếp
Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng.

Điều 38. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 39. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

                                                                                                    Nguyễn Sinh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *