Tải Luật Đất đai năm 2013 mới nhất – Luật hợp danh Hoàng Gia

Luật Đất đai năm 2013

Luật Đất đai năm 2013 về chính sách chiếm hữu đất đai, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản trị về đất đai, chính sách quản trị và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất so với đất đai thuộc chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/7/2014 .

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 45/2013/QH13

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

LUẬT

ĐẤT ĐAI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
Quốc hội phát hành Luật đất đai ,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này lao lý về chính sách chiếm hữu đất đai, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản trị về đất đai, chính sách quản trị và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất so với đất đai thuộc chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Cơ quan nhà nước thực thi quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm đại diện thay mặt chủ sở hữu toàn dân về đất đai, triển khai trách nhiệm thống nhất quản trị nhà nước về đất đai .
 2. Người sử dụng đất .
 3. Các đối tượng người tiêu dùng khác có tương quan đến việc quản trị, sử dụng đất .

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

 1. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

 2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân chia và khoanh vùng đất đai theo khoảng trống sử dụng cho những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu yếu sử dụng đất của những ngành, nghành nghề dịch vụ so với từng vùng kinh tế tài chính – xã hội và đơn vị chức năng hành chính trong một khoảng chừng thời hạn xác lập .
 3. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân loại quy hoạch sử dụng đất theo thời hạn để triển khai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất .
 4. Bản đồ địa chính là map bộc lộ những thửa đất và những yếu tố địa lý có tương quan, lập theo đơn vị chức năng hành chính xã, phường, thị xã, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận .
 5. Bản đồ thực trạng sử dụng đất là map bộc lộ sự phân bổ những loại đất tại một thời gian xác lập, được lập theo từng đơn vị chức năng hành chính .
 6. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là map được lập tại thời gian đầu kỳ quy hoạch, biểu lộ sự phân chia những loại đất tại thời gian cuối kỳ của quy hoạch đó .
 7. Nhà nước giao quyền sử dụng đất ( sau đây gọi là Nhà nước giao đất ) là việc Nhà nước phát hành quyết định hành động giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng người tiêu dùng có nhu yếu sử dụng đất .
 8. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất ( sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất ) là việc Nhà nước quyết định hành động trao quyền sử dụng đất cho đối tượng người dùng có nhu yếu sử dụng đất trải qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất .
 9. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất không thay đổi mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trải qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất lần đầu so với thửa đất xác lập .
 10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác trải qua những hình thức quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất .
 11. Nhà nước tịch thu đất là việc Nhà nước quyết định hành động thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp lý về đất đai .
 12. Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất tịch thu cho người sử dụng đất .
 13. Ngân sách chi tiêu góp vốn đầu tư vào đất còn lại gồm có ngân sách san lấp mặt phẳng và ngân sách khác tương quan trực tiếp có địa thế căn cứ chứng tỏ đã góp vốn đầu tư vào đất mà đến thời gian Nhà nước tịch thu đất còn chưa tịch thu được .
 14. Hỗ trợ khi Nhà nước tịch thu đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất tịch thu để không thay đổi đời sống, sản xuất và tăng trưởng .
 15. Đăng ký đất đai, nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận thực trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất và quyền quản trị đất so với một thửa đất vào hồ sơ địa chính .

( … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )

Bạn có thể tài Luật Đất đai năm 2013: Luật Đất đai năm 2013

Bài viết tìm hiểu thêm :

         Để được tư vấn về Tải Luật Đất đai năm 2013, xin liên hệ Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia theo số điện thoại 07.05.06.8600 hoặc gửi câu hỏi về Email: dienhoa10h@gmail.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.

Luật hợp danh Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *