Nền kinh tế hỗn hợp là gì?

Học thuật

Nền kinh tế hỗn hợp (mixed economy) là một trong các mô hình tổ chức nền kinh tế để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Trong mô hình này, một số hàng hóa và dịch vụ do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, nhưng một số hàng hóa dịch vụ khác, chẳng hạn điện, nước, bưu điện, giáo dục, cấp nước v..v.. do chính phủ sản xuất. Nói cách khác, mô hình nền kinh tế hỗn hợp chấp nhận cả thị trường và sự can thiệp của chính phủ.

Nền kinh tế hỗn hợp là đặc trưng cơ bản của hầu hết những nền kinh tế lúc bấy giờ. Mô hình nền kinh tế thị trường thuần túy hay kế hoạch hóa tập trung chuyên sâu thuần túy chỉ có giá trị về mặt kim chỉ nan, Tuy nhiên, những nền kinh tế khác nhau gật đầu ở mức độ can thiệp khác nhau của chính phủ nước nhà. Chẳng hạn, quy mô kinh tế mà nước ta vận dụng là nền kinh tế thị trường có sự quản trị của nhà nước. Điều này hàm ý cơ quan chính phủ can thiệp ở mức độ cao vào nền kinh tế .

Trong lý thuyết kinh tế, sự can thiệp của chính phủ được coi là cần thiết để xử lý các thất bại của  thị trường. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế theo chủ nghĩa tự do kinh tế cho rằng chính phủ chỉ nên can thiệp ở mức tối thiểu cần thiết.

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Trong thực tế, không có một mô hình kinh tế nào là hoàn toàn tự do hay tập trung. Thay vào đó, hầu hết các nền kinh tế có thể đươc coi là kinh tế hỗn hợp, có nghĩa là rơi vào khoảng giữa của thang phân cực kinh tế tư bản – kinh tế xã hội chủ nghĩa. Một nền kinh tế hỗn hợp là kinh tế mà hầu hết do thị trường quyết định, và hình thức sở hữu tư nhân là phổ biến hơn, nhưng vẫn có can thiệp của nhà nước vào các quyết định cá nhân.

Như vậy, hình thức kinh tế hỗn hợp có những yếu tố của cả kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyên sâu – nhà nước chiếm hữu những tác nhân kinh tế quan trọng trong khi người tiêu dùng và những công ty tư nhân hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến giá thành, chất lượng sản phẩm & hàng hóa. Ví dụ, cơ quan chính phủ hoàn toàn có thể chiếm hữu những công ty sản xuất xe hơi. Nhưng thay vì nhu yếu những nhà quản trị phải bán mỗi chiếc xe với giá bao nhiêu, cơ quan chính phủ để cung và cầu thị trường quyết định hành động giá bán của xe. Các nước được xếp vào hang những nền kinh tế hỗn hợp tiêu biểu vượt trội gồm có Nam Phi, Nhật Bản, Nước Hàn, Pháp, Braxin, Đức và Ấn Độ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *