Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 81/2018 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này lao lý chi tiết cụ thể thi hành Luật thương mại về một số ít hoạt động giải trí thực thi thương mại, gồm có khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân thực thi khuyến mại, gồm :a ) Thương nhân sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực thi khuyến mại hoặc thực thi khuyến mại trải qua những thương nhân phân phối ( bán sỉ, kinh doanh nhỏ, đại lý, nhượng quyền thương mại và những thương nhân phân phối khác theo lao lý của pháp lý ) ;b ) Thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ khuyến mại thực thi khuyến mại cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận hợp tác với thương nhân đó .2. Thương nhân trực tiếp tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại, gồm :a ) Thương nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại hoặc tổ chức triển khai cho những thương nhân khác, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ( thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại ) ;b ) Thương nhân trực tiếp hoặc thuê thương nhân khác tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại cho riêng mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh thương mại .3. Các tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại, những đối tượng người tiêu dùng có quyền hoạt động giải trí thực thi thương mại pháp luật tại Điều 91, Điều 131 Luật thương mại khi triển khai hoạt động giải trí thực thi thương mại phải tuân thủ những pháp luật tại Nghị định này và những lao lý pháp lý có tương quan .

Chương II

KHUYẾN MẠI

Mục 1. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI, HẠN MỨC TỐI ĐA GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI VÀ MỨC GIẢM GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC KHUYẾN MẠI

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại

1. Chương trình khuyến mại phải được thực thi hợp pháp, trung thực, công khai minh bạch, minh bạch và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, của những thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể khác .2. Thương nhân triển khai chương trình khuyến mại phải bảo vệ những điều kiện kèm theo thuận tiện cho người mua trúng thưởng nhận phần thưởng và có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý những khiếu nại ( nếu có ) tương quan đến chương trình khuyến mại .3. Thương nhân triển khai khuyến mại có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ về chất lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại .4. Việc triển khai khuyến mại phải bảo vệ :a ) Không đưa ra điều kiện kèm theo để người mua được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, phủ nhận hoặc đổi sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức triển khai khác ;b ) Không có sự so sánh trực tiếp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của mình với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể khác .5. Không được sử dụng tác dụng xổ số kiến thiết để làm tác dụng xác lập trúng thưởng, làm địa thế căn cứ để khuyến mãi, thưởng trong những chương trình khuyến mại theo hình thức pháp luật tại khoản 5, khoản 6 và khoản 9 Điều 92 Luật thương mại .

Điều 4. Hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp

1. Doanh nghiệp không ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp không được triển khai khuyến mại theo quy mô đa cấp, trong đó đối tượng người dùng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng quyền lợi từ việc mua hàng của người sau .2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực thi những hoạt động giải trí khuyến mại theo lao lý của pháp lý nhưng phải tuân thủ lao lý của pháp lý về quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp .

Điều 5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực thi theo lao lý của Luật thương mại và những lao lý đơn cử sau :1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không gồm có rượu, xổ số kiến thiết, thuốc lá, sữa thay thế sửa chữa sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả những loại thuốc đã được phép lưu thông theo pháp luật của Bộ Y tế ( trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thương mại thuốc ) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Nước Ta và những sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo pháp luật của pháp lý .2. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không gồm có rượu, xổ số kiến thiết, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả những loại thuốc đã được phép lưu thông theo lao lý của Bộ Y tế ( trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thương mại thuốc ), sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Nước Ta và những sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo lao lý của pháp lý .3. Tiền hoàn toàn có thể được sử dụng như sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ những trường hợp khuyến mại theo pháp luật tại những Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định này .

Điều 6. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50 % giá của đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời hạn khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng những hình thức lao lý tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này .2. Tổng giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực thi trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50 % tổng giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức lao lý tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Nghị định này .3. Giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Trường hợp thương nhân triển khai khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa hoặc không trực tiếp đáp ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán giao dịch của thương nhân thực thi khuyến mại để mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời gian công bố ;b ) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là sản phẩm & hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc đáp ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá tiền hoặc giá nhập khẩu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại .4. Trong những trường hợp tổ chức triển khai những chương trình khuyến mại tập trung chuyên sâu ( giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại ) thì vận dụng hạn mức tối đa về giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100 %. Hạn mức tối đa về giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100 % cũng được vận dụng so với những hoạt động giải trí khuyến mại trong khuôn khổ những chương trình, hoạt động giải trí triển khai thương mại do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động .5. Chương trình khuyến mại tập trung chuyên sâu theo pháp luật tại khoản 4 Điều này gồm :a ) Chương trình do cơ quan nhà nước ( cấp TW và cấp tỉnh ) chủ trì tổ chức triển khai, trong một khoảng chừng thời hạn xác lập, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm mục đích triển khai những chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính có tiềm năng của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chủ trương khuyến khích việc tổ chức triển khai những chương trình khuyến mại tập trung chuyên sâu. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào những chương trình ;b ) Các đợt khuyến mại vào những dịp lễ, tết theo pháp luật của pháp lý lao động, gồm :- Đợt Tết Âm lịch : 30 ngày ngay trước ngày tiên phong của năm Âm lịch ;- Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào những dịp lễ, tết không được vượt quá thời hạn nghỉ của những dịp lễ, tết tương ứng theo lao lý của pháp lý lao động .

Điều 7. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

1. Mức giảm giá tối đa so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50 % giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời hạn khuyến mại .2. Trong những trường hợp tổ chức triển khai những chương trình khuyến mại tập trung chuyên sâu ( giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại ) theo pháp luật tại khoản 5 Điều 6 thì vận dụng mức giảm giá tối đa so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100 %. Mức giảm giá tối đa 100 % cũng vận dụng so với những hoạt động giải trí khuyến mại trong khuôn khổ những chương trình, hoạt động giải trí thực thi thương mại do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động .3. Không vận dụng hạn mức giảm giá tối đa khi triển khai khuyến mại giảm giá cho :a ) Hàng hóa dịch vụ khi triển khai chủ trương bình ổn giá của Nhà nước ;b ) Hàng thực phẩm tươi sống ;c ) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, biến hóa khu vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại .

Mục 2. CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI

Điều 8. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

1. Hàng mẫu đưa cho người mua, dịch vụ mẫu đáp ứng cho người mua dùng thử phải là sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh thương mại hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, đáp ứng trên thị trường .2. Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, người mua không phải triển khai bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán nào .3. Thương nhân thực thi chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, đáp ứng dịch vụ mẫu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông tin cho người mua khá đầy đủ thông tin tương quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu .

Điều 9. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Thương nhân triển khai khuyến mại Tặng sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ không thu tiền theo phương pháp sau :1. Tặng sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ ;2. Tặng sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ .

Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

1. Trong trường hợp triển khai khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời hạn khuyến mại tại bất kể thời gian nào phải tuân thủ lao lý tại Điều 7 Nghị định này .2. Không được giảm giá bán sản phẩm & hàng hóa, giá đáp ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá đơn cử .3. Không được giảm giá bán sản phẩm & hàng hóa, giá đáp ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán sản phẩm & hàng hóa, giá đáp ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước lao lý khung giá hoặc quy định giá tối thiểu .4. Nghiêm cấm việc tận dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .5. Tổng thời hạn triển khai khuyến mại bằng hình thức giảm giá so với một loại thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không gồm có thời hạn thực thi khuyến mại của những chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ những chương trình khuyến mại tập trung chuyên sâu và những chương trình, hoạt động giải trí triển khai thương mại do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động .

Điều 11. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

1. Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo sản phẩm & hàng hóa được bán, dịch vụ được đáp ứng là phiếu để mua sản phẩm & hàng hóa, nhận đáp ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua sản phẩm & hàng hóa, nhận đáp ứng dịch vụ của thương nhân, tổ chức triển khai khác .2. Giá trị tối đa của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ được Tặng Kèm kèm theo một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa được bán, dịch vụ được đáp ứng trong thời hạn khuyến mại phải tuân thủ quy định hạn mức tối đa về giá trị vật chất dùng để khuyến mại lao lý tại Điều 6 Nghị định này .3. Nội dung của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ phải gồm có những thông tin tương quan được pháp luật tại Điều 97 Luật thương mại .

Điều 12. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

1. Nội dung của chương trình thi phải gồm có những thông tin tương quan được lao lý tại Điều 97 Luật thương mại và không được trái với truyền thống lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục Nước Ta .2. Việc tổ chức triển khai thi và mở thưởng phải được tổ chức triển khai công khai minh bạch, có sự tận mắt chứng kiến của đại diện thay mặt người mua và phải được thông tin cho Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai thi, mở thưởng trước ngày tổ chức triển khai thi, mở thưởng. Trường hợp chương trình khuyến mại có tổng giá trị phần thưởng dưới 100 triệu đồng thì thương nhân không phải thông tin cho Sở Công Thương theo pháp luật tại khoản này .3. Thương nhân triển khai khuyến mại phải tổ chức triển khai thi và trao phần thưởng theo thể lệ và phần thưởng mà thương nhân đã công bố .

Điều 13. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

1. Việc xác lập trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức triển khai công khai minh bạch, theo thể lệ đã công bố, có sự tận mắt chứng kiến của người mua và phải được lập thành biên bản .2. Trong trường hợp vật chứng xác lập trúng thưởng được phát hành kèm theo sản phẩm & hàng hóa ( gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong sản phẩm & hàng hóa hoặc những phương pháp khác tương tự như ), thương nhân thực thi khuyến mại phải thông tin về thời hạn và khu vực thực thi việc phát hành kèm vật chứng xác lập trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Công Thương nơi triển khai việc phát hành kèm dẫn chứng xác lập trúng thưởng vào sản phẩm & hàng hóa trước khi thực thi .3. Bằng chứng xác lập trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải tuân thủ những điều kiện kèm theo sau :a ) Được bộc lộ dưới dạng vật chất ( vé số, phiếu, thẻ dự thưởng ; phiếu rút thăm, bốc thăm, quay số ; thẻ, tem, phiếu cào ; tem, phiếu trúng thưởng ; nắp, nút, đáy, vỏ, thân của vỏ hộp loại sản phẩm hoặc của loại sản phẩm ; chính phần thưởng ) hoặc thông điệp dữ liệu ( tin nhắn ; thư điện tử ; mã code, mã thanh toán giao dịch, mã người mua, mã mẫu sản phẩm ) hoặc những hình thức khác có giá trị tương tự để làm địa thế căn cứ cho việc xác lập trúng thưởng qua phương pháp ngẫu nhiên ;b ) Có hình thức khác với xổ số kiến thiết do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng hiệu quả xổ số kiến thiết của Nhà nước để làm hiệu quả xác lập trúng thưởng .4. Thương nhân triển khai chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải trích 50 % giá trị phần thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng .5. Trao Giải không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi lao lý tại khoản 4 Điều này là phần thưởng trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc không xác lập được người trúng thưởng .

Điều 14. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

1. Thương nhân triển khai khuyến mại phải tuân thủ pháp luật về thông tin những thông tin tương quan tại Điều 97 Luật thương mại ; có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận kịp thời, đúng chuẩn sự tham gia của người mua vào chương trình người mua liên tục .2. Nội dung thông tin được bộc lộ và tàng trữ trên thẻ người mua, phiếu ghi nhận sự mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc những hình thức tương tự phải gồm có :a ) Tên thẻ, phiếu và thông tin về người mua ( họ và tên, chứng tỏ nhân dân / căn cước công dân / Hộ chiếu ) ;b ) Điều kiện và phương pháp ghi nhận sự tham gia của người mua vào chương trình người mua liên tục. Trong trường hợp không biểu lộ rất đầy đủ những nội dung nêu tại điểm này thì phải phân phối khá đầy đủ, kịp thời những nội dung đó cho người mua khi người mua mở màn tham gia vào chương trình ;c ) Số lượng, trị giá sản phẩm & hàng hóa do người mua mua phải biểu lộ rõ trong thông tin của thẻ, phiếu để làm địa thế căn cứ xác lập quyền lợi mà người mua được tặng thưởng ; điều kiện kèm theo chi tiết cụ thể về số lượng, trị giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ do khách mua, sử dụng để được nhận thưởng .

Điều 15. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin

1. Thương nhân khi triển khai những hoạt động giải trí, chương trình khuyến mại trong đó quy trình triển khai có sử dụng mạng internet, phương tiện đi lại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin hoặc những phương tiện đi lại, công cụ khác phải tuân thủ những lao lý về khuyến mại của Luật thương mại, Nghị định này và pháp lý có tương quan .2. Thương nhân cung ứng dịch vụ sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến ( sàn ) chịu nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Đảm bảo những nội dung thông tin về hoạt động giải trí khuyến mại được công bố trên sàn phải tuân thủ pháp lý về khuyến mại, thanh toán giao dịch điện tử, quảng cáo và pháp lý có tương quan ;b ) Yêu cầu thương nhân thực thi khuyến mại trên sàn cung ứng thông tin về hoạt động giải trí khuyến mại ;c ) Có chính sách kiểm tra, giám sát để bảo vệ việc phân phối thông tin của thương nhân triển khai khuyến mại trên sàn được thực thi đúng chuẩn, vừa đủ ;d ) Có giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi khuyến mại vi phạm pháp lý trên sàn ;đ ) Hỗ trợ cơ quan quản trị nhà nước tìm hiểu, kiểm tra, giám sát những hành vi khuyến mại vi phạm pháp lý, cung ứng thông tin ĐK, lịch sử vẻ vang thanh toán giao dịch và những tài liệu khác về đối tượng người tiêu dùng có hành vi vi phạm pháp lý trên sàn ;e ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung ứng thông tin về hoạt động giải trí khuyến mại cho người tiêu dùng theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng .

Mục 3. THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ, CÔNG BỐ, BÁO CÁO KẾT QUẢ, CHẤM DỨT THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Điều 16. Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

1. Đối với trường hợp pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này :a ) Thông báo, ĐK thực thi khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;b ) Chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và người mua về chương trình khuyến mại ( trừ trường hợp thuê thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ theo lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này ) ;c ) Cung cấp cho người mua, những thương nhân phân phối và những bên tương quan khá đầy đủ, đúng chuẩn và rõ ràng những nội dung thông tin phải thông tin công khai minh bạch theo pháp luật tại Điều 97 Luật thương mại ;d ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều 96 Luật thương mại và Nghị định này .2. Đối với trường hợp pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này :a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật tại khoản 5 Điều 96 Luật thương mại và Nghị định này ;b ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và người mua so với những hoạt động giải trí thuộc khoanh vùng phạm vi hợp đồng dịch vụ khuyến mại .

Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại

1. Thương nhân thực thi thủ tục hành chính thông tin hoạt động giải trí khuyến mại đến tổng thể những Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai khuyến mại ( tại địa phận thực thi khuyến mại ) trước khi triển khai chương trình khuyến mại theo hình thức lao lý tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và những Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông tin phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày thao tác trước khi thực thi khuyến mại ( địa thế căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc những hình thức có giá trị tương tự trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, địa thế căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp đón hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, địa thế căn cứ theo thời hạn ghi nhận trên mạng lưới hệ thống thư điện tử hoặc địa thế căn cứ theo ngày ghi nhận trên mạng lưới hệ thống trong trường hợp nộp qua mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến ) .2. Các trường hợp không phải triển khai thủ tục hành chính thông tin triển khai khuyến mại khi khuyến mại theo những hình thức pháp luật tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và những Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này :a ) Thương nhân triển khai những chương trình khuyến mại lao lý tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị phần thưởng, quà Tặng dưới 100 triệu đồng ;b ) Thương nhân chỉ thực thi bán hàng và khuyến mại trải qua sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến .3. Thương nhân được lựa chọn một trong những phương pháp thông tin sau :a ) Nộp 01 hồ sơ thông tin qua đường bưu điện đến những Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai khuyến mại ;b ) Nộp 01 hồ sơ thông tin trực tiếp tại trụ sở những Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai khuyến mại ;c ) Nộp 01 hồ sơ thông tin qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực thi khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được những Sở Công Thương công bố ;d ) Sử dụng mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung ứng .4. Hồ sơ thông tin gồm có 01 Thông báo triển khai khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .5. Nội dung thông tin thực thi khuyến mại gồm có :a ) Tên thương nhân thực thi khuyến mại ;b ) Tên chương trình khuyến mại ;c ) Địa bàn thực thi khuyến mại ( những tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực thi khuyến mại ) ;d ) Hình thức khuyến mại ;đ ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại ;e ) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại ( phần thưởng, quà khuyến mãi ) ;g ) Thời gian triển khai khuyến mại ;h ) Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng người dùng hưởng khuyến mại ) ;i ) Cơ cấu phần thưởng và tổng giá trị phần thưởng của chương trình khuyến mại ;k ) Nội dung cụ thể chương trình khuyến mại .l ) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp triển khai chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của những thương nhân cùng triển khai, nội dung tham gia đơn cử và nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử của từng thương nhân tham gia thực thi trong chương trình .6. tin tức về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông tin phải được cơ quan quản trị nhà nước công khai minh bạch bằng những hình thức tương thích ( văn bản, trang tin điện tử hoặc những hình thức khác có tính năng tương tự ) và không sớm hơn thời hạn mở màn của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai minh bạch gồm có :a ) Tên thương nhân triển khai ;b ) Nội dung cụ thể chương trình ;c ) Thời gian triển khai khuyến mại ;d ) Địa bàn thực thi khuyến mại .

Điều 18. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

1. Trường hợp sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại đã được thông tin đến Sở Công Thương trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ trợ phải triển khai thủ tục hành chính thông tin sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông tin thực thi khuyến mại. Hồ sơ thông tin gồm 01 văn bản thông tin sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại thực thi theo Mẫu số 06 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .2. Thương nhân được lựa chọn một trong những phương pháp thông tin sau :a ) Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến những Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai khuyến mại ;b ) Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở những Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai khuyến mại ;c ) Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực thi khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được những Sở Công Thương công bố ;d ) Sử dụng mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung ứng .3. Việc sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại phải bảo vệ không ảnh hưởng tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ của những người mua đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ trợ nội dung .

Điều 19. Đăng ký hoạt động khuyến mại

1. Thương nhân thực thi thủ tục hành chính ĐK hoạt động giải trí khuyến mại và phải được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực thi chương trình khuyến mại theo hình thức pháp luật tại Điều 13 Nghị định này và những hình thức khác theo lao lý tại khoản 9 Điều 92 Luật thương mại .2. Cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền pháp luật tại khoản 1 Điều này gồm có :a ) Sở Công Thương so với chương trình khuyến mại mang tính may rủi triển khai trên địa phận một tỉnh, thành phố thường trực TW ;b ) Bộ Công Thương so với chương trình khuyến mại mang tính may rủi triển khai trên địa phận từ 2 tỉnh, thành phố thường trực TW trở lên và chương trình khuyến mại theo những hình thức khác .3. Thương nhân được lựa chọn một trong những phương pháp ĐK sau :a ) Nộp 01 hồ sơ ĐK qua đường bưu điện đến cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;b ) Nộp 01 hồ sơ ĐK trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;c ) Sử dụng mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phân phối .4. Hồ sơ ĐK thực thi chương trình khuyến mại gồm có :a ) 01 Đăng ký triển khai chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ;b ) 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định ;c ) Mẫu vật chứng xác lập trúng thưởng hoặc miêu tả cụ thể về vật chứng xác lập trúng thưởng ;d ) 01 Bản sao không cần xác nhận sách vở về chất lượng của sản phẩm & hàng hóa khuyến mại theo lao lý của pháp lý .5. Nội dung ĐK triển khai khuyến mại gồm có :a ) Tên thương nhân triển khai khuyến mại ;b ) Tên chương trình khuyến mại ;c ) Địa bàn triển khai khuyến mại ( những tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực thi khuyến mại ) ;d ) Hình thức khuyến mại ;đ ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại ;e ) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại ( phần thưởng, quà Tặng Kèm ) ;g ) Thời gian triển khai khuyến mại ;h ) Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng người tiêu dùng hưởng khuyến mại ) ;i ) Cơ cấu phần thưởng và tổng giá trị phần thưởng của chương trình khuyến mại ;k ) Nội dung chi tiết cụ thể chương trình khuyến mại ( thể lệ chương trình khuyến mại ) ;l ) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực thi chương trình khuyến mại thì nội dung ĐK phải nêu rõ tên của những thương nhân cùng thực thi, nội dung tham gia đơn cử và nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử của từng thương nhân tham gia thực thi trong chương trình .6. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ ( địa thế căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc những hình thức có giá trị tương tự trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, địa thế căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp đón hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc địa thế căn cứ theo ngày ghi nhận trên mạng lưới hệ thống trong trường hợp nộp qua mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến ), cơ quan quản trị nhà nước về thương mại có thẩm quyền pháp luật tại khoản 2 Điều này xem xét, vấn đáp xác nhận hoặc không xác nhận việc ĐK thực thi chương trình khuyến mại của thương nhân ; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ nguyên do theo pháp luật của pháp lý. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực thi theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .7. Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận ĐK thực thi chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung ứng cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức triển khai khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản trị .8. tin tức về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã ĐK và được xác nhận phải được cơ quan quản trị nhà nước công khai minh bạch bằng những hình thức tương thích ( văn bản, trang tin điện tử hoặc những hình thức khác có công dụng tương tự ) và không sớm hơn thời hạn mở màn của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai minh bạch gồm có :a ) Tên thương nhân triển khai ;b ) Nội dung cụ thể chương trình khuyến mại ;c ) Thời gian thực thi khuyến mại ;d ) Địa bàn triển khai khuyến mại .

Điều 20. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

1. Trường hợp sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại đã được xác nhận ĐK trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ trợ phải triển khai thủ tục hành chính ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan quản trị nhà nước nơi đã ĐK. Hồ sơ ĐK sửa đổi, bổ trợ gồm có 01 văn bản thực thi theo Mẫu số 06 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .2. Thương nhân được lựa chọn một trong những phương pháp ĐK sau :a ) Nộp 01 hồ sơ ĐK qua đường bưu điện đến cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;b ) Nộp 01 hồ sơ ĐK trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;c ) Sử dụng mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phân phối .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ ( địa thế căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc những hình thức có giá trị tương tự trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, địa thế căn cứ theo ngày ghi trên giấy đảm nhiệm hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc địa thế căn cứ theo ngày ghi nhận trên mạng lưới hệ thống trong trường hợp nộp qua mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến ), cơ quan quản trị nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, vấn đáp xác nhận hoặc không xác nhận việc ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân ; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ nguyên do theo pháp luật của pháp lý .4. Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương phân phối cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức triển khai khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận sửa đổi, bổ trợ để phối hợp quản trị .5. Việc sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại phải bảo vệ không ảnh hưởng tác động đến quyền hạn của những người mua đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ trợ nội dung .

Điều 21. Công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

1. Trong trường hợp triển khai chương trình khuyến mại theo những hình thức pháp luật tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này và những hình thức khác theo lao lý tại khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, thời hạn công bố tác dụng trúng thưởng và trao phần thưởng của chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn triển khai khuyến mại .2. Báo cáo hiệu quả triển khai chương trình khuyến mại :a ) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao phần thưởng của chương trình khuyến mại theo hình thức pháp luật tại Điều 13 Nghị định này và những hình thức khác theo lao lý tại khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, thương nhân thực thi chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ( nơi đã ĐK và được xác nhận ) về hiệu quả triển khai chương trình khuyến mại theo Mẫu số 07 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này. Trong trường hợp phải trích nộp 50 % giá trị phần thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ khi nhận được báo cáo giải trình của thương nhân, cơ quan quản trị nhà nước ra quyết định hành động thu nộp 50 % giá trị đã công bố của phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo Mẫu số 08 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này. Trong thời hạn 15 ngày thao tác kể từ khi nhận được quyết định hành động thu nộp của cơ quan quản trị nhà nước, thương nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp khoản tiền 50 % giá trị đã công bố của phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định hành động .Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, thương nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình theo Mẫu số 09 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan quản trị nhà nước ra quyết định hành động thu nộp. Các chứng từ, tài liệu tương quan đến báo cáo giải trình hiệu quả thực thi khuyến mại phải được thương nhân tàng trữ và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng pháp luật của pháp lý để Giao hàng công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát .b ) Thương nhân thực thi khuyến mại theo những hình thức lao lý tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 14 và những trường hợp lao lý tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định này không phải báo cáo giải trình tác dụng triển khai khuyến mại .3. Thương nhân thực thi chương trình khuyến mại theo những hình thức ngoài những hình thức pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều này có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin công khai thông tin về hiệu quả thực thi khuyến mại tại khu vực khuyến mại hoặc trên phương tiện đi lại thông tin hoặc trên website của thương nhân ( nếu có website ). Nội dung thông tin phải thông tin công khai minh bạch gồm :a ) Tên chương trình khuyến mại ;b ) Địa bàn triển khai khuyến mại ( những tỉnh, thành phố nơi thương nhân triển khai khuyến mại ) ;c ) Hình thức khuyến mại ;d ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại ;đ ) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại ( phần thưởng, quà Tặng ) ;e ) Thời gian thực thi khuyến mại ;g ) Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng người tiêu dùng hưởng khuyến mại ) ;h ) Cơ cấu phần thưởng và tổng giá trị phần thưởng đã trao của chương trình khuyến mại .

Điều 22. Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại

Thương nhân thực thi khuyến mại không được chấm hết việc thực thi chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ những trường hợp pháp luật dưới đây :1. Trong trường hợp bất khả kháng, việc chấm hết chương trình khuyến mại trước thời hạn phải được thông tin công khai minh bạch tới người mua và cơ quan quản trị nhà nước về thương mại có thẩm quyền .2. Trong trường hợp thương nhân triển khai khuyến mại hết số lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành hết số lượng dẫn chứng xác lập trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản trị nhà nước xác nhận, việc chấm hết triển khai chương trình khuyến mại chỉ được thực thi sau khi thương nhân triển khai thông tin đến cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền và phải bảo vệ vừa đủ quyền hạn người mua đã tham gia chương trình .3. Trong trường hợp bị cơ quan quản trị nhà nước nhu yếu chấm hết việc triển khai hàng loạt hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân, việc chấm hết triển khai chương trình phải được thương nhân công bố công khai minh bạch theo một trong những phương pháp lao lý tại Điều 98 Luật thương mại, trên website của thương nhân ( nếu có website ) và phải bảo vệ thương nhân sẽ triển khai khá đầy đủ những cam kết với người mua đã tham gia chương trình khuyến mại đó ; trừ trường hợp trong chương trình khuyến mại đó có sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thương mại, sản phẩm & hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép đáp ứng để khuyến mại hoặc có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi hoặc có sử dụng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại ( trừ trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thương mại thuốc ) dưới mọi hình thức. Thương nhân bị cơ quan quản trị nhà nước nhu yếu chấm hết thực thi chương trình khuyến mại khi :a ) Vi phạm những lao lý tại Điều 100 Luật thương mại và Điều 3 Nghị định này ;b ) Không triển khai hoặc thực thi không đúng hoặc không rất đầy đủ những nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã ĐK tại cơ quan quản trị nhà nước về thương mại có thẩm quyền .

Chương III

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Mục 1. HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU TẠI HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 23. Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

1. Hàng hóa tọa lạc, ra mắt tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Nước Ta phải có nhãn sản phẩm & hàng hóa theo pháp luật của pháp lý về ghi nhãn sản phẩm & hàng hóa .2. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tọa lạc, trình làng tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Nước Ta phải triển khai theo lao lý của pháp lý về ghi nhãn sản phẩm & hàng hóa .

Điều 24. Trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật

1. Việc tổ chức triển khai tọa lạc hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại hội chợ, triển lãm thương mại phải được nêu rõ trong nội dung ĐK khi thương nhân thực thi những thủ tục hành chính ĐK hoặc ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại .2. Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi được tọa lạc phải niêm yết rõ sản phẩm & hàng hóa đó là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ .

Điều 25. Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại

1. Thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại khi tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại có quyền chọn tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại không trái pháp lý, trái với đạo đức, phong tục, tập quán, thuần phong, mỹ tục của Nước Ta .2. Trường hợp tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại sử dụng những từ ngữ để tiếp thị chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hội chợ triển lãm thương mại thì thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại khi tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại phải tuân thủ những lao lý sau đây :a ) Có vật chứng chứng tỏ chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tương thích với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã ĐK ;b ) Có dẫn chứng chứng tỏ uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tương thích với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã ĐK .

Điều 26. Cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

1. Việc tổ chức triển khai cấp phần thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, ghi nhận uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ( tổ chức triển khai cấp phần thưởng ) phải được thực thi theo lao lý của pháp lý có tương quan và phải được nêu rõ trong nội dung ĐK khi thương nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại thực thi những thủ tục hành chính ĐK hoặc ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại .2. Việc tổ chức triển khai cấp phần thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, ghi nhận uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phải bảo vệ tuân thủ những lao lý của pháp lý có tương quan và những nguyên tắc sau :a ) Chỉ được tổ chức triển khai cấp phần thưởng cho những thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể có ĐK tham gia việc cấp phần thưởng trong hội chợ, triển lãm thương mại ;b ) Không phân biệt đối xử giữa những mô hình doanh nghiệp ;c ) Đảm bảo công khai minh bạch, khách quan, công minh trên cơ sở tự nguyện của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ ;d ) Tên phần thưởng, thương hiệu phải gồm có tên hội chợ, triển lãm thương mại mà thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể tham gia và không trái pháp lý, trái với đạo đức, phong tục, tập quán, thuần phong, mỹ tục của Nước Ta ;đ ) Không kêu gọi kinh phí đầu tư dưới mọi hình thức so với những thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể ĐK tham gia cấp phần thưởng ;e ) Không tận dụng việc cấp phần thưởng và những phần thưởng để có hành vi vi phạm pháp lý ;g ) Không ép buộc thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể ĐK tham gia cấp phần thưởng .

Điều 27. Tạm nhập tái xuất hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; tạm xuất tái nhập hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Việc tạm nhập tái xuất sản phẩm & hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Nước Ta ; tạm xuất tái nhập sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở quốc tế phải tuân thủ những lao lý của pháp lý về hải quan và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC, THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 28. Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

1. Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mạia ) Đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;b ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng hoặc tổ chức triển khai, cá thể về hội chợ, triển lãm thương mại ; về sản phẩm & hàng hóa tọa lạc tại hội chợ, triển lãm thương mại ;c ) Cung cấp đến thương nhân tham gia rất đầy đủ, đúng mực thông tin tương quan đến việc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, những hoạt động giải trí trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm thương mại ngoài hoạt động giải trí tọa lạc sản phẩm & hàng hóa ;d ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều 139, Điều 140 Luật thương mại .2. Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ( tham gia tọa lạc tại hội chợ, triển lãm thương mại )a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được tọa lạc tại hội chợ, triển lãm thương mại ;b ) Cung cấp vừa đủ, đúng chuẩn thông tin về sản phẩm & hàng hóa tọa lạc cho đơn vị chức năng tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thông tin phân phối ;c ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều 138, Điều 139 Luật thương mại .

Điều 29. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

1. Thương nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại tại Nước Ta ( không gồm có những hoạt động giải trí hội chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ những chương trình, hoạt động giải trí thực thi thương mại do Thủ tướng nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động ) hoặc tổ chức triển khai cho thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại quốc tế ( không gồm có những hoạt động giải trí hội chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ những chương trình, hoạt động giải trí thực thi thương mại do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động ) phải thực thi thủ tục hành chính ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại tại cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền .2. Cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền pháp luật tại khoản 1 Điều này gồm có :a ) Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai so với hội chợ, triển lãm thương mại tại Nước Ta ;b ) Bộ Công Thương so với hội chợ, triển lãm thương mại tại quốc tế .3. Thương nhân được lựa chọn một trong những phương pháp ĐK sau :a ) Nộp 01 hồ sơ ĐK qua đường bưu điện đến cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;b ) Nộp 01 hồ sơ ĐK trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;c ) Sử dụng mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phân phối .4. Thời hạn ĐK ( địa thế căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc những hình thức có giá trị tương tự trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, địa thế căn cứ theo ngày ghi trên giấy đảm nhiệm hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc địa thế căn cứ theo ngày ghi nhận trên mạng lưới hệ thống trong trường hợp nộp qua mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến ) :a ) Tối đa ( sớm nhất ) 365 ngày và tối thiểu ( chậm nhất ) 30 ngày trước ngày khai mạc so với hội chợ, triển lãm thương mại tại Nước Ta ;b ) Tối đa ( sớm nhất ) 365 ngày và tối thiểu ( chậm nhất ) 45 ngày trước ngày khai mạc so với hội chợ, triển lãm thương mại tại quốc tế .5. Hồ sơ ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại gồm có :a ) 01 Đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ;b ) 01 Bản sao không cần xác nhận Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, Quyết định xây dựng hoặc những quyết định hành động khác có giá trị pháp lý tương tự theo pháp luật của pháp lý ;6. Nội dung ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại, gồm có :a ) Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại ;b ) Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại ( nếu có ) ;c ) Thời gian, khu vực tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại ;d ) Quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại ;đ ) Việc tổ chức triển khai tọa lạc hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ; việc tổ chức triển khai cấp phần thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, ghi nhận uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ; việc tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại với danh nghĩa của tỉnh, thành phố hoặc danh nghĩa vương quốc Nước Ta .7. Cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền vấn đáp xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản việc ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại trong vòng 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được khá đầy đủ hồ sơ. Trong trường hợp không xác nhận thì cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ nguyên do. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận triển khai theo Mẫu số 11 hoặc Mẫu số 12 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .8. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại trở lên ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời hạn, địa phận, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại được tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại đó .9. Trường hợp việc hiệp thương lao lý tại khoản 8 Điều này không đạt tác dụng, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động xác nhận ĐK cho một thương nhân hoặc tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại được tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại địa thế căn cứ vào những cơ sở sau đây :a ) Kết quả tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại tựa như đã triển khai ;b ) Năng lực tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại ;c ) Kinh nghiệm tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ đề hoặc những hội chợ, triển lãm thương mại tương tự như ;d ) Đánh giá của những hiệp hội ngành hàng tương quan .10. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại phải có văn bản theo Mẫu số 14 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này báo cáo giải trình cơ quan quản trị nhà nước về tác dụng việc tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại theo những nội dung đã ĐK và được xác nhận .11. Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức triển khai tại Nước Ta phải bảo vệ cung ứng những nhu yếu sau :a ) Hàng hóa tại hội chợ, triển lãm thương mại phải được tọa lạc, trình làng trong những quầy bán hàng tiêu chuẩn ( size 3 mx3m ) hoặc khu vực tương tự với nhiều quầy bán hàng tiêu chuẩn ;b ) Có rất đầy đủ những dịch vụ ship hàng gồm : Điện, nước, bảo mật an ninh, vệ sinh .12. Việc tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại tại Nước Ta với danh nghĩa của tỉnh, thành phố phải đạt được những tiêu chuẩn theo pháp luật tại khoản 11 Điều này và những tiêu chuẩn theo lao lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Việc tổ chức triển khai tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại quốc tế với danh nghĩa Quốc gia Nước Ta phải đạt được tiêu chuẩn theo lao lý của Bộ Công Thương .13. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hàng năm ( trước ngày 01 tháng 10 ) công bố Danh mục khu vực được tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại và nghành ưu tiên được tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm trên địa phận tỉnh trong năm sau .14. Thương nhân tự tổ chức triển khai hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại quốc tế về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của mình không phải tuân thủ những pháp luật tại Điều này .

Điều 30. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

1. Trường hợp sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại đã ĐK, thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại phải triển khai thủ tục hành chính ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại. Hồ sơ ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại phải gửi đến cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại. Hồ sơ ĐK sửa đổi, bổ trợ thực thi theo Mẫu số 13 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .2. Thương nhân được lựa chọn một trong những phương pháp ĐK sửa đổi, bổ trợ sau :a ) Nộp 01 hồ sơ ĐK qua đường bưu điện đến cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;b ) Nộp 01 hồ sơ ĐK trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;c ) Sử dụng mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền cung ứng .3. Cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản việc ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại trong vòng 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được vừa đủ hồ sơ. Trong trường hợp không xác nhận thì cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ nguyên do .4. Việc sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại phải bảo vệ không ảnh hưởng tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ của những thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Điều 31. Chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

1. Thương nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm chấm hết việc thực thi hàng loạt hoặc một phần hội chợ, triển lãm thương mại nếu bị cơ quan quản trị nhà nước nhu yếu. Việc nhu yếu thương nhân chấm hết hoạt động giải trí hội chợ, triển lãm thương mại chỉ được triển khai khi cơ quan quản trị nhà nước phát hiện thương nhân có hành vi vi phạm những lao lý tại khoản 2, khoản 3 Điều 131, khoản 3 Điều 133, Điều 134, Điều 135, Điều 136, Điều 137 Luật Thương mại .2. Việc chấm hết thực thi hoạt động giải trí hội chợ, triển lãm thương mại phải được thương nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại công bố công khai minh bạch và phải bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của những thương nhân đã tham gia hội chợ, triển lãm thương mại đó .

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Công Thương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về hoạt động giải trí triển khai thương mại được lao lý tại Luật thương mại và Nghị định này :a ) Tổ chức thực thi những thủ tục hành chính về thực thi thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương ;b ) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp lý về thực thi thương mại của thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật của pháp lý so với những hành vi vi phạm pháp lý của thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại ;c ) Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định hành động thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50 % giá trị đã công bố của phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại ;d ) Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện nội dung quản trị pháp luật tại khoản 1 Điều này ; Tổng Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện nội dung quản trị pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều này .2. Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn tổ chức triển khai thu, hạch toán điều tiết số thu 50 % giá trị đã công bố của phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại vào ngân sách nhà nước .3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản trị nhà nước về hoạt động giải trí triển khai thương mại .4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi quản trị nhà nước về thực thi thương mại tại địa phương :a ) Tổ chức triển khai những thủ tục hành chính về thực thi thương mại thuộc thẩm quyền ;b ) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp lý về triển khai thương mại của thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý so với những hành vi vi phạm pháp lý của thương nhân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí có tương quan đến thương mại ;c ) Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định hành động thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50 % giá trị đã công bố của phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại ;d ) Sở Công Thương có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai những nội dung quản trị lao lý tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và báo cáo giải trình hoạt động giải trí với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương ;đ ) Lực lượng quản trị thị trường tại địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tổng Cục Quản lý thị trường thực thi những nội dung quản trị pháp luật tại điểm b khoản này .5. Cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm công khai thông tin về hoạt động giải trí triển khai thương mại ( khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại ) :a ) Đã được thông tin đến cơ quan quản trị nhà nước ;b ) Đã được cơ quan quản trị nhà nước xác nhận ĐK ;c ) Đã bị cơ quan quản trị nhà nước giải quyết và xử lý vi phạm theo lao lý .

Điều 33. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 .2. Nghị định số 37/2006 / NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí triển khai thương mại hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực hiện hành. / .

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;.
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

Mẫu số 01Thông báo thực thi khuyến mạiMẫu số 02Đăng ký triển khai khuyến mạiMẫu số 03Thể lệ chương trình khuyến mạiMẫu số 04Xác nhận ĐK triển khai khuyến mạiMẫu số 05Không xác nhận ĐK triển khai khuyến mạiMẫu số 06Thông báo / ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mạiMẫu số 07Báo cáo thực thi khuyến mạiMẫu số 08Quyết định về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50 % giá trị phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mạiMẫu số 09Báo cáo tác dụng triển khai nộp ngân sách nhà nướcMẫu số 10Đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mạiMẫu số 11Xác nhận ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mạiMẫu số 12Không xác nhận ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mạiMẫu số 13Đăng ký sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mạiMẫu số 14Báo cáo hiệu quả tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … .

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tên thương nhân : …………………………………………………………………………………………………Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………………………Điện thoại : … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … .. E-Mail : ……………………………………Mã số thuế : ………………………………………………………………………………………………………….Người liên hệ : … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại : ………………………………………………Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí thực thi thương mại, ( tên thương nhân ) thông báo chương trình khuyến mại như sau :1. Tên chương trình khuyến mại : …………………………………………………………………………….2. Địa bàn ( khoanh vùng phạm vi ) khuyến mại : ……………………………………………………………………………3. Hình thức khuyến mại : ……………………………………………………………………………………….4. Thời gian khuyến mại : ………………………………………………………………………………………..5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại : ……………………………………………………………………………Số lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ( nếu có ) : ………………………………………………………………………6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại : ……………………………………………………………….7. Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng người dùng được hưởng khuyến mại ) : ………8. Cơ cấu phần thưởng ( nội dung phần thưởng, giá trị phần thưởng, số lượng phần thưởng ) : …9. Tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại : ………………………………………………..10. Nội dung chi tiết cụ thể của chương trình khuyến mại : …………………………………………………….11. Tên của những thương nhân cùng thực thi, nội dung tham gia đơn cử và nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử của từng thương nhân tham gia thực thi trong chương trình ( Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp triển khai chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ khuyến mại thực thi khuyến mại cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận hợp tác ( văn bản thỏa thuận hợp tác / hợp đồng gửi kèm ) ) .( Tên thương nhân ) cam kết triển khai đúng và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo lao lý của pháp lý hiện hành .

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 02

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … .

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tên thương nhân : …………………………………………………………………………………………………Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………………………Điện thoại : … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … .. E-Mail : ……………………………………Mã số thuế : …………………………………………………………………………………………………………..Người liên hệ : … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại : ………………………………………………Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước pháp luật cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí thực thi thương mại, ( tên thương nhân ) thông báo chương trình khuyến mại như sau :1. Tên chương trình khuyến mại : …………………………………………………………………………….2. Thời gian khuyến mại : ………………………………………………………………………………………..3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại : …………………………………………………………………..Số lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ( nếu có ) : ………………………………………………………………………4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại : ……………………………………………………………….5. Địa bàn ( khoanh vùng phạm vi ) khuyến mại : …………………………………………………………………………….6. Hình thức khuyến mại : ……………………………………………………………………………………….7. Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng người dùng được hưởng khuyến mại ) : ………8. Tổng giá trị phần thưởng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

Thương nhân cam kết xử lý những trường hợp tranh chấp và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những vi phạm khi thực thi chương trình khuyến mại ( nếu có ) ; đồng thời phải báo cáo giải trình tác dụng triển khai khuyến mại, tàng trữ và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những chứng từ, tài liệu tương quan đến báo cáo giải trình theo đúng pháp luật của pháp lý để ship hàng công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát .Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm .( Tên thương nhân ) cam kết nội dung ĐK nêu trên và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 03

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số ……… ngày……. /… /20…của………. )

1. Tên chương trình khuyến mại : ……………………………………………………………………………2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại : …………………………………………………………………………..Số lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ( nếu có ) ………………………………………………………………………3. Thời gian khuyến mại : ……………………………………………………………………………………….4. Địa bàn ( khoanh vùng phạm vi ) khuyến mại : ……………………………………………………………………………5. Hình thức khuyến mại ( ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác ) : …..6. Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng người tiêu dùng hưởng khuyến mại ) :Quy định đơn cử những đối tượng người dùng được tham gia và đối tượng người dùng không được tham gia chương trình khuyến mại ( vận dụng hoặc không vận dụng cho nhân viên cấp dưới của doanh nghiệp, những đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn Giao hàng chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ nhỏ … ) :7. Cơ cấu phần thưởng :

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Giải …Giải …Giải …Tổng cộng :Tổng giá trị phần thưởng so với tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa khuyến mại .8. Nội dung chi tiết cụ thể thể lệ chương trình khuyến mại :8.1 Điều kiện, phương pháp, thủ tục đơn cử người mua phải triển khai để được tham gia chương trình khuyến mại :8.2 Thời gian, phương pháp phát hành vật chứng xác lập trúng thưởng- Trường hợp phát hành kèm theo sản phẩm & hàng hóa : Nêu rõ gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong sản phẩm & hàng hóa hoặc những phương pháp khác :- Trường hợp phát hành không kèm theo sản phẩm & hàng hóa : Nêu rõ thời hạn, phương pháp triển khai ( gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, gửi tin nhắn … cho người mua ) :8.3 Quy định về vật chứng xác lập trúng thưởng- Mô tả đơn cử về dẫn chứng xác lập trúng thưởng và tính hợp lệ của vật chứng xác lập trúng thưởng ;- Tổng số dẫn chứng xác lập trúng thưởng ( phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon, mã dự thưởng … ) phát hành : ……………………………………………………………………………………………………………………………8.4 Thời gian, khu vực và phương pháp xác lập trúng thưởng :- Thời gian xác lập trúng thưởng : …………………………………………………………………………..- Địa điểm xác lập trúng thưởng : ……………………………………………………………………………- Cách thức xác lập trúng thưởng ( miêu tả rõ phương pháp quay số, rút thăm, quay vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen … cho từng loại phần thưởng ) :8.5 Thông báo trúng thưởng :- Thời hạn, phương pháp ( trực tiếp, gửi qua bưu điện, gửi tin nhắn … ) nội dung thông tin trúng thưởng cho người mua :- Hoặc thời hạn, phương pháp nội dung tiếp đón thông tin trúng thưởng từ người mua : ….8.6 Thời gian khu vực, phương pháp và thủ tục trao thưởng- Địa điểm trao thưởng : …………………………………………………………………………………………..- Cách thức trao thưởng : ………………………………………………………………………………………..- Thủ tục trao thưởng : ……………………………………………………………………………………………- Thời hạn kết thúc trao thưởng : ……………………………………………………………………………..- Trách nhiệm của người mua trúng thưởng so với ngân sách phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không liên tục :9. Đầu mối giải đáp vướng mắc cho người mua về những yếu tố tương quan đến chương trình khuyến mại ( người liên hệ, điện thoại cảm ứng … ) .10. Trách nhiệm công bố thông tin :- Quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của thương nhân trong việc thông tin công khai minh bạch chi tiết cụ thể nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại ( trên phương tiện đi lại thông tin hoặc tại khu vực khuyến mại hoặc đính kèm loại sản phẩm khuyến mại … ) :- Quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố tác dụng trúng thưởng ( tại khu vực khuyến mại hoặc trên phương tiện đi lại thông tin hoặc trên website của thương nhân ) : ……………………………………………..11. Các pháp luật khác ( nếu có ) : ……………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 04

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG…)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………….
V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

………, ngày …. tháng …. năm 20…….

Kính gửi :

– Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại (nếu có);
– Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ
(không phải là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại).

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí thực thi thương mại ;Trả lời công văn số … … ngày … tháng … năm … của ( tên thương nhân ) ĐK triển khai khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) xác nhận ĐK triển khai khuyến mại với nội dung sau :- Tên chương trình khuyến mại : ………………………………………………………………………………- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại : …………………………………………………………………….Số lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ( nếu có ) : ……………………………………………………………………..- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại : …………………………………………………………………- Thời gian khuyến mại : ………………………………………………………………………………………….- Địa bàn ( khoanh vùng phạm vi ) triển khai khuyến mại : ………………………………………………………………..- Hình thức khuyến mại : …………………………………………………………………………………………- Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng người dùng được hưởng khuyến mại ) : ………..- Cơ cấu phần thưởng : …………………………………………………………………………………………….- Tên của những thương nhân cùng triển khai chương trình khuyến mại, nội dung tham gia đơn cử và nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử của từng thương nhân tham gia thực thi trong chương trình ( Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực thi chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ khuyến mại triển khai khuyến mại cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận hợp tác ) .- Thương nhân thực thi khuyến mại cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của mình kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình hiệu quả thực thi khuyến mại, tàng trữ và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những chứng từ, tài liệu tương quan đến báo cáo giải trình theo đúng pháp luật của pháp lý để Giao hàng công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát .- Việc triển khai chương trình khuyến mại phải tuân thủ những pháp luật của pháp lý về hoạt động giải trí thực thi thương mại và những lao lý pháp lý khác có tương quan .Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của thương nhân kèm theo .

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 05

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG…)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………….
V/v không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

………, ngày …. tháng …. năm 20…….

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … ..Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí triển khai thương mại ;Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số … … … ngày … tháng … năm … của ( tên thương nhân ) ĐK triển khai chương trình khuyến mại ( tên chương trình, thời hạn, địa phận khuyến mại ) ;Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) không xác nhận việc ĐK triển khai chương trình khuyến mại ( tên chương trình khuyến mại ) của ( tên thương nhân ) với nguyên do : …………………………………………………………Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) thông tin để ( tên thương nhân ) biết và thực thi. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 06

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … .

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … …Tên thương nhân : …………………………………………………………………………………………………Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………………………Điện thoại : … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … .. E-Mail : ……………………………………Người liên hệ : … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại : ………………………………………………Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước lao lý cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí thực thi thương mại ;Căn cứ vào công văn số … … … … ngày … tháng … năm … của Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) xác nhận việc triển khai chương trình khuyến mại ( tên chương trình khuyến mại, thời hạn, địa phận khuyến mại ) ;( Tên thương nhân ) thông tin / ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau :Lý do kiểm soát và điều chỉnh : ………………………………………………………………………………………………….Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên .( Tên thương nhân ) cam kết :- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại ( đã được sửa đổi, bổ trợ nội dung ) theo pháp luật .- Đảm bảo khá đầy đủ quyền hạn của người mua đã tham gia chương trình khuyến mại .- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo pháp luật của pháp lý hiện hành .- ( Các cam kết khác … … … .. )

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 07

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … .

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

BÁO CÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tên thương nhân : ……………………………………………………………………………………………………Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………………………Điện thoại : … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … .. E-Mail : ……………………………………Mã số thuế : …………………………………………………………………………………………………………..Người liên hệ : … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại : ………………………………………………( Trường hợp thông tin thực thi khuyến mại ) Căn cứ công văn số … … … … .. ngày … tháng … năm … của ( tên thương nhân ) đã thông tin thực thi chương trình khuyến mại ( tên chương trình, thời hạn, địa phận, khuyến mại ) ;( Trường hợp ĐK triển khai khuyến mại ) Căn cứ công văn số … … ngày … tháng … năm … của Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) xác nhận ĐK triển khai chương trình khuyến mại ( tên chương trình, thời hạn, địa phận khuyến mại ) ;Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, ( tên thương nhân ) báo cáo giải trình chi tiết cụ thể về hiệu quả chương trình khuyến mại ( tên chương trình ) như sau :

Cơ cấu giải thưởng đã công bố

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải thưởng đã công bố (VNĐ)

Số lượng giải thưởng đã công bố

Số lượng giải thưởng không có người trúng thưởng

Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (VNĐ)

Giải …… ..Tổng cộng1. Tổng giá trị phần thưởng theo thể lệ đã công bố : …………………………………………………….2. Tổng giá trị phần thưởng đã trao : ………………………………………………………………………….3. Tổng giá trị phần thưởng không có người trúng thưởng ( phần thưởng tồn dư ) : …………( Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi )4. ( Tên thương nhân ) gửi kèm theo 🙁 Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi )- Biên bản tổ chức triển khai xác lập hiệu quả trúng thưởng .- Biên bản thực thi việc phát hành kèm dẫn chứng xác lập trúng thưởng vào sản phẩm & hàng hóa khuyến mại ( Trong trường hợp vật chứng xác lập trúng thưởng được phát hành kèm theo sản phẩm & hàng hóa ; Gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong sản phẩm & hàng hóa hoặc những phương pháp khác tựa như ) .5. Đề xuất, yêu cầu của thương nhân : ……………………………………………………………………6. ( Tên thương nhân ) cam kết trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin nêu trên. / .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 08

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … .. / QĐ – … …

………, ngày …. tháng …. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại

CỤC TRƯỞNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG)

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí thực thi thương mại ;Căn cứ công văn số …. ngày …. tháng …. năm …. của Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) xác nhận ( tên thương nhân ) thực thi chương trình khuyến mại ( tên chương trình ) ;Căn cứ báo cáo giải trình số …. ngày …. tháng …. năm …. của ( tên thương nhân ) về tác dụng thực thi chương trình khuyến mại ( tên chương trình, thời hạn khuyến mại ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) do (tên thương nhân) thực hiện từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

Điều 2. (tên thương nhân) có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước

– Số tiền : ………………………………………………………………………………….. đồng ( viết bằng chữ )- Vào Kho bạc nhà nước ( tỉnh, thành phố … của cơ quan ra Quyết định thu )- Nội dung : Nộp ngân sách nhà nước 50 % giá trị đã công bố của phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại ( tên chương trình ) .

Điều 3. (tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện quyết định này trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố…
(nơi cơ quan ra quyết định thu);
– Cục thuế tỉnh, thành phố…
(nơi thương nhân đóng trụ sở chính);
– Lưu: VT,….

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC SỞ)
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 09

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … .

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … ..- Căn cứ công văn số … …. ngày … tháng … năm … của Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) xác nhận ĐK triển khai chương trình khuyến mại : ( tên chương trình, thời hạn thực thi khuyến mại ) ;- Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của …. về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50 % giá trị phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại .( Tên thương nhân ) báo cáo giải trình hiệu quả triển khai như sau :- Số tiền nộp : … … … … … … … … … … … … .. ( đồng ) ( gửi kèm bản sao giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước ) .- Ngày nộp : …………………………………………………………………………………………………………- Đề xuất, đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp : …………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Người liên hệ : … … … … … … … … … …. Điện thoại : ……………………………………………………..

 

Mẫu số 10

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … .

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC
HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi : … … … … … … … … … … …- Tên thương nhân : ……………………………………………………………………………………………….- Địa chỉ trụ sở chính : …………………………………………………………………………………………….Điện thoại : … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … .. E-Mail : ……………………………………Mã số thuế : ………………………………………………………………………………………………………….Người liên hệ : … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại : ………………………………………………Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí thực thi thương mại, ( tên thương nhân ) ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại … … … … … … … … … … .. tại tỉnh / thành phố ( tại quốc tế ) như sau :1. Hội chợ / triển lãm thương mại thứ 1 :- Tên tiếng Việt ( tên không thiếu / viết tắt ) : ………………………………………………………………………..- Tên tiếng Anh ( tên không thiếu / viết tắt ) : ………………………………………………………………………..- Thời gian : …………………………………………………………………………………………………………..- Địa điểm : ……………………………………………………………………………………………………………- Chủ đề ( nếu có ) : …………………………………………………………………………………………………- Ngành hàng dự kiến tham gia : ………………………………………………………………………………- Quy mô dự kiến ( Số lượng quầy bán hàng hoặc số doanh nghiệp ) : ………………………………….- Việc tọa lạc hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật ( nếu có )- Việc tổ chức triển khai cấp phần thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, ghi nhận uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ( nếu có ) ……………- Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Nước Ta hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố ( nếu có ) : ………2. Hội chợ / triển lãm thương mại thứ …- Tên tiếng Việt ( tên rất đầy đủ / viết tắt ) : ……………………………………………………………………….- Tên tiếng Anh ( tên vừa đủ / viết tắt ) : ……………………………………………………………………….- Thời gian : ………………………………………………………………………………………………………….- Địa điểm : …………………………………………………………………………………………………………..- Chủ đề ( nếu có ) : ………………………………………………………………………………………………..- Ngành hàng dự kiến tham gia : ……………………………………………………………………………..- Quy mô dự kiến ( Số lượng quầy bán hàng hoặc số doanh nghiệp ) : …………………………………- Việc tọa lạc hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật ( nếu có )- Việc tổ chức triển khai cấp phần thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, ghi nhận uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ( nếu có ) ……………- Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Nước Ta hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố ( nếu có ) ……….( Tên thương nhân ) cam kết thực thi đúng và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nội dung ĐK trên theo những lao lý của pháp lý hiện hành .Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, ( tên thương nhân ) sẽ báo cáo giải trình tác dụng triển khai tới Quý Cục ( Sở ) .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

Bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ( hoặc tương tự ) có tính năng kinh doanh thương mại hội chợ, triển lãm thương mại .

Mẫu số 11

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………….
V/v xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi : … … … … … … … … … … ..Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước lao lý cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí thực thi thương mại ; ……………………………………………………………………….Trả lời công văn số ngày …. tháng …. năm … của ( tên thương nhân ) về việc ĐK ( đổi khác, bổ trợ nội dung ĐK ) tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại ( tại quốc tế ), Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) xác nhận ( tên thương nhân ) ĐK ( đổi khác, bổ trợ nội dung ĐK ) tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại ( tại quốc tế ) với những nội dung sau :

Tên hội chợ/triển lãm thương mại:………………………………………………………………………

– Tên tiếng Việt ( tên vừa đủ / viết tắt ) : ………………………………………………………………………..- Tên tiếng Anh ( tên khá đầy đủ / viết tắt ) : ………………………………………………………………………..- Thời gian : …………………………………………………………………………………………………………..- Địa điểm : ……………………………………………………………………………………………………………- Chủ đề ( nếu có ) : …………………………………………………………………………………………………- Ngành hàng dự kiến tham gia : ……………………………………………………………………………..- Quy mô dự kiến ( Số lượng quầy bán hàng hoặc số doanh nghiệp ) : …………………………………- Việc tọa lạc hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật ( nếu có )- Việc tổ chức triển khai cấp phần thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, ghi nhận uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ( nếu có ) ……………- Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Nước Ta hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố ( nếu có ) ……….( Tên thương nhân ) có nghĩa vụ và trách nhiệm :- Thực hiện nghiêm chỉnh những lao lý của Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Luật Thương mại về hoạt động giải trí thực thi thương mại và những pháp luật có tương quan ( của nước thường trực ) ( trường hợp tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại ở quốc tế ) .- Thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ( nếu có ) trước khi tổ chức triển khai cấp phần thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ghi nhận uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại .- Báo cáo tác dụng về Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) về việc triển khai những nội dung đã ĐK và những yêu cầu đơn cử. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 12

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………….
V/v không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi : … … … … … … … … … … .Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí triển khai thương mại ;Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số … … … … .. ngày … tháng …. năm …. của ( tên thương nhân ) ĐK ( đổi khác / bổ trợ nội dung ĐK ) tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại ;Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) không xác nhận ĐK ( biến hóa, bổ trợ nội dung ĐK ) tổ chức triển khai so với những hội chợ, triển lãm thương mại sau :1 …………………………………………………………………………………………………………………………2 …………………………………………………………………………………………………………………………với nguyên do : ………………………………………………………………………………………………………………Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) thông tin để ( tên thương nhân ) biết, và triển khai. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 13

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … .

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … ..Tên thương nhân : ………………………………………………………………………………………………….Địa chỉ trụ sở chính : ……………………………………………………………………………………………….Điện thoại : … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … .. E-Mail : …………………………………….Người liên hệ : … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại : ………………………………………………Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của nhà nước lao lý cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí triển khai thương mại ;Căn cứ vào công văn số … … … … ngày … tháng … năm … của Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) xác nhận ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại năm … …. tại … …., ( tên thương nhân ) đề xuất biến hóa, bổ trợ một số ít nội dung đã ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại như sau :

Tên hội chợ/triển lãm thương mại:……………………………………………………………………….

– Tên tiếng Việt ( tên không thiếu / viết tắt ) : …………………………………………………………………………- Tên tiếng Anh ( tên vừa đủ / viết tắt ) : …………………………………………………………………………- Thời gian : ……………………………………………………………………………………………………………- Địa điểm : …………………………………………………………………………………………………………….- Chủ đề ( nếu có ) : ………………………………………………………………………………………………….- Ngành hàng dự kiến tham gia : ………………………………………………………………………………- Quy mô dự kiến ( Số lượng quầy bán hàng hoặc số doanh nghiệp ) : ………………………………….- Việc tọa lạc hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật ( nếu có )- Việc tổ chức triển khai cấp phần thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, ghi nhận uy tín, thương hiệu của thương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ( nếu có ) ……………- Việc sử dụng danh nghĩa vương quốc Nước Ta hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố ( nếu có )( Tên thương nhân ) cam kết thực thi đúng và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc tổ chức triển khai hội chợ / triển lãm thương mại trên theo những pháp luật của pháp lý hiện hành .Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, ( tên thương nhân ) sẽ báo cáo giải trình tác dụng thực thi tới Quý Cục ( Sở ) .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 14

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … .

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi : … … … … … … … … … .Tên thương nhân : …………………………………………………………………………………………………Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………………………Điện thoại : … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … .. E-Mail : ……………………………………Mã số thuế : ………………………………………………………………………………………………………….Người liên hệ : … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại : ……………………………………………….Căn cứ công văn số … … …. ngày … tháng … năm … của Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) xác nhận ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại ;Sau khi kết thúc, ( tên thương nhân ) báo cáo giải trình như sau :1. Kết quả tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại đơn cử

STT

Tên hội chợ, triển lãm thương mại được xác nhận (tên, thời gian, địa điểm)

Quy mô Việt Nam tham gia

Quy mô nước ngoài tham gia (nếu có)

Kết quả giao dịch: Số lượng, giá trị hợp đồng, thỏa thuận ký kết; số lượng khách tham quan, giao dịch; các kết quả khác

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh nghiệp

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh nghiệp

2. Đề xuất, đề xuất kiến nghị với Cục Xúc tiến thương mại ( Sở Công Thương ) : …

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *