Ý thức pháp luật là gì? Định nghĩa, khái niệm

Ý thức pháp luật là gì?

Ý thức pháp luật là tổng thể những tri thức, quan niệm, quan điểm, học thuyết về pháp luật thể hiện sự nhận thức, thái độ, tình cảm của con người đối với pháp luật.

Ý thức pháp luật, xét về cấu trúc, bao gồm hai bộ phận:

1) Tư tưởng pháp luật, đó là tổng thể những quan điểm, quan niệm, học thuyết, sự hiểu biết về pháp luật;

2) Tâm lí pháp luật, đó là thái độ, tình cảm của con người đối với pháp luật. Tình cảm đó có thể là sự đồng tình, sự vui mừng phấn khởi, sự tôn trọng pháp luật hoặc là sự phản đối, sự thờ ơ, thiếu tôn trọng pháp luật.

Ý thức pháp luật hoàn toàn có thể hiểu trên nhiều Lever khác nhau, thế cho nên hoàn toàn có thể phân loại ý thức pháp luật thành những loại : ý thức pháp luật cá thể, ý thức pháp luật giai cấp, ý thức pháp luật xã hội. Trong những nhà nước bóc lột, ý thức pháp luật của giai cấp thống trị và giai cấp bị thống trị trọn vẹn khác nhau. Do nhiều pháp luật của pháp luật chỉ bộc lộ ý chí và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của giai cấp thống trị mà không bảo vệ quyền hạn của giai cấp bị thống trị nên một luật đạo được giai cấp thống trị ủng hộ lại gặp phải sự phản đối kinh khủng từ phía giai cấp bị thống trị. Trong những nhà nước dân chủ, tân tiến khi pháp luật biểu lộ ý chí chung của nhân dân thì ý thức pháp luật trong xã hội sẽ thống nhất, việc nâng cao ý thức pháp luật cho những những tầng lớp nhân dân sẽ thuận tiện hơn. Ý thức pháp luật là một hình thái ý thức xã hội, chịu sự chỉ phối của tổn tại xã hội. Vì vậy, muốn nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, trước hết phải chăm sóc đến đời sống của nhân dân, làm cho đời sống vật chất và ý thức của nhân dân ngày một nâng cao. Xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh dân chủ, văn minh là tạo ra một nền tảng kinh tế-xã hội để kiến thiết xây dựng một xã hội có ý thức pháp luật và văn hoá pháp lí cao. Mặt khác, ý thức pháp luật có tính độc lập tương đối, nó hoàn toàn có thể đi trước làm tiền để cho kinh tế-xã hội tăng trưởng. Vì vậy, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho những những tầng lớp nhân dân trong xã hội, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân có vai trò quan trọng trong quy trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia, thôi thúc nền kinh tế tài chính – xã hội tăng trưởng .
Người đăng: dathbz

Time: 2020-07-15 09:48:02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *