V/v hướng dẫn thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong nhà trường năm học 2021-2022

2568 CV cac khoan thu _ 2021_2022 _Chinh thuc.doc.pdf1. Tất cả những đơn vị chức năng phải thực thi công khai minh bạch những khoản thu theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền, nội dung và hình thức công khai minh bạch được lao lý tại Thông tư số 36/2017 / TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế triển khai công khai minh bạch so với cơ sở giáo dục của mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân ; Thông tư số 61/2017 / TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai công khai minh bạch ngân sách so với những đơn vị chức năng dự trù ngân sách, tổ chức triển khai được ngân sách nhà nước tương hỗ ; Thông tư số 90/2018 / TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 61/2017 / TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai minh bạch ngân sách so với đơn vị chức năng dự trù ngân sách, tổ chức triển khai được ngân sách nhà nước tương hỗ .

2. Mức thu học phí, chế độ miễn, giảm thu học phí và hỗ trợ chi phí học tập:

a ) Mức thu học phí năm học 2021 – 2022 triển khai Quyết định số 50/2021 / QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Bình Định liên tục triển khai mức thu học phí năm học 2021 – 2022 như năm học 2020 – 2021 theo Quyết định số 55/2015 / QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Bình Định về việc Quy định mức thu học phí theo Nghị định số 86/2015 / NĐ-CP ngày 02/10/2015 của nhà nước lao lý về chính sách thu, quản trị học phí so với cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và chủ trương miễn, giảm học phí, tương hỗ ngân sách học tập từ năm học năm ngoái – năm nay đến năm học 2020 – 2021 trên địa phận tỉnh Tỉnh Bình Định .Triển khai triển khai nội dung Công văn số 1689 / SGDĐT-KHTC ngày 18/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiến hành thực thi Quyết định số 50/2021 / QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Bình Định. Các cơ sở giáo dục có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thu học phí và nộp vào Kho bạc nhà nước, tổng thể những khoản chi phải được triển khai trấn áp chi tại Kho bạc, hóa đơn thu học phí được sử dụng theo lao lý của Bộ Tài chính .b ) Chế độ miễn, giảm học phí và tương hỗ ngân sách học tập .- Thời gian từ tháng 9/2021 đến hết ngày 14/10/2021 chính sách miễn, giảm học phí và tương hỗ ngân sách học tập được triển khai theo Thông tư liên tịch số 09/2016 / TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực thi một số ít điều của Nghị định số 86/2015 / NĐ-CP ngày 02/10/2015 của nhà nước pháp luật về chính sách thu, quản trị học phí so với cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và chủ trương miễn, giảm học phí, tương hỗ ngân sách học tập từ năm học năm ngoái – năm nay đến năm học 2020 – 2021 ; Nghị định số 145 / 2018 / NĐ-CP ngày 16/10/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 86/2015 / NĐ-CP ngày 02/10/2015 của nhà nước lao lý về chính sách thu, quản trị học phí so với cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và chủ trương miễn, giảm học phí, tương hỗ ngân sách học tập từ năm học năm ngoái – năm nay đến năm học 2020 – 2021 ; Quyết định số 55/2015 / QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Bình Định về việc pháp luật mức thu học phí theo Nghị định số 86/2015 / NĐ-CP ngày 02/10/2015 của nhà nước lao lý về chính sách thu, quản trị học phí so với cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và chủ trương miễn, giảm học phí, tương hỗ ngân sách học tập từ năm học năm ngoái – năm nay đến năm học 2020 – 2021 trên địa phận tỉnh Tỉnh Bình Định .- Thời gian từ ngày 15/10/2021 trở về sau ( Nghị định có hiệu lực thực thi hiện hành ), chính sách miễn, giảm học phí và tương hỗ ngân sách học tập được triển khai theo điều 14 ; điều 15 ; điều 16 ; điều 17 và điều 18 của Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP ngày 27/8/2021 của nhà nước Quy định về chính sách thu, quản trị học phí so với cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và chủ trương miễn, giảm học phí, tương hỗ ngân sách học tập ; giá dịch vụ trong nghành giáo dục, huấn luyện và đào tạo .c ) Việc quản trị, sử dụng nguồn thu học phí

  Quy định về tổ chức thu và sử dụng học phí  được thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

4. Các khoản thu khác trong nhà trường .a ) Về khoản thu giá dịch vụ dự tuyển ĐH, cao đẳng nhóm ngành giảng dạy giáo viên chính quy ( trước kia là phí dự thi, dự tuyển ) ; khoản thu tiền bán hồ sơ đấu thầu, đấu giá ( nếu có ) : được triển khai theo Công văn số 13373 / BTC-QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về việc tiến hành Luật phí và lệ phí so với những dịch vụ chuyển từ phí sang chính sách giá thị trường mà Nhà nước không định giá ; Công văn số 883 / CT-THNVDT ngày 17/5/2018 của Cục thuế Tỉnh Bình Định về việc chủ trương thuế so với hoạt động giải trí bán hồ sơ thầu và phí dự thi, dự tuyển :- Các khoản thu giá dịch vụ dự tuyển ĐH, cao đẳng nhóm ngành giảng dạy giáo viên chính quy ( trước kia là phí dự thi, dự tuyển ) ; khoản thu tiền bán hồ sơ đấu thầu, đấu giá thuộc đối tượng người tiêu dùng kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN như sau :+ Về thuế GTGT : kê khai nộp theo tỷ suất 2 % trên lệch giá ( hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác ) ;+ Về thuế TNDN : nếu đơn vị chức năng không xác lập được ngân sách, thu nhập từ hoạt động giải trí này thì kê khai nộp thuế theo tỷ suất 2 % trên lệch giá ( vận dụng so với hoạt động giải trí giáo dục và hoạt động giải trí khác ) ;+ Trích 40 % trên số thu ( số thu sau khi đã triển khai những khoản nộp thuế cho nhà nước ) để tạo nguồn cải cách tiền lương ;+ Các khoản chi và nội dung chi triển khai theo lao lý của Nhà nước và được hạch toán và quyết toán vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ .

b) Về thu tiền dạy thêm, học thêm:

Các cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền cho phép dạy thêm, học thêm trong trường học phải thực hiện đúng các quy định tại Công văn số 798/SGDĐT-GDTrH ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường; thực hiện nộp thuế TNDN bằng 2% trên tổng số thu tiền dạy thêm, học thêm (các cơ sở giáo dục phải xây dựng mức thu, nội dung, tỷ lệ chi theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền cho phép và được thể hiện nội dung cụ thể vào Quy chế chi tiêu nội bộ và đảm bảo không trái với pháp luật Nhà nước);

c ) Các khoản thu mua sắm ship hàng trực tiếp cho học viên học tập, hoạt động và sinh hoạt như áo quần đồng phục, quần áo thể dục – thể thao, phù hiệu học viên, vở học tập mang tên trường … những trường học cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên, cha mẹ học viên tự lựa chọn và quyết định hành động hình thức tổ chức triển khai thực thi thích hợp, nhà trường không được tổ chức triển khai thu tiền và trực tiếp shopping .

d) Các khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, thiết bị phục vụ bán trú, tiền nước uống…yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với Ban đại diện cha mẹ học sinh về chủ trương, mức thu, phương thức thu, nội dung chi (kế hoạch) đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và được thông qua Hội đồng nhà trường (biên bản). Niêm yết công khai mức thu, nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

          đ) Các trường tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh theo đúng qui định của Luật Bảo hiểm y tế và Hướng dẫn số 1342/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 20/8/2021 của  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định và Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

e ) Kinh phí hoạt động giải trí của Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên là khoản thu tự nguyện, không bắt buộc, do cha mẹ học viên góp phần và do Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên trực tiếp quản trị, sử dụng. Nhà trường chỉ đề xuất kiến nghị quan điểm để tương hỗ cho tương thích theo pháp luật. Kế hoạch thu, quản trị và sử dụng theo đúng lao lý tại Thông tư số 55/2011 / TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên. Tuyệt đối cấm việc tận dụng danh nghĩa Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên để thu những khoản thu ngoài pháp luật. Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên không được thu những khoản : bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường ; bảo vệ bảo mật an ninh nhà trường ; trông coi phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải của học viên ; vệ sinh lớp học ; vệ sinh trường ; khen thưởng cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường ; shopping máy móc, thiết bị, vật dụng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản trị, giáo viên và nhân viên cấp dưới nhà trường ; tương hỗ công tác làm việc quản trị, tổ chức triển khai dạy học và những hoạt động giải trí giáo dục ; sửa chữa thay thế, tăng cấp, thiết kế xây dựng mới những khu công trình của nhà trường. Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên chỉ thu những khoản ship hàng trực tiếp cho hoạt động giải trí của ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên .g ) Bảo hiểm thân thể do tổ chức triển khai Bảo hiểm tiến hành thu, đây là khoản thu tự nguyện của học viên và cha mẹ học viên ( nhà trường không được thu và không giao giáo viên chủ nhiệm thu ) .h ) Các khoản hỗ trợ vốn cho những cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân được thực thi theo lao lý tại Thông tư số 16/2018 / TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo .- Nguyên tắc và nhu yếu hỗ trợ vốn : Trong trường hợp ngân sách nhà nước và khoản thu học phí chưa phân phối được hết những nhu yếu tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp, tương hỗ hoạt động giải trí dạy và học, hoạt động giải trí giáo dục tại những cơ sở giáo dục. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, kêu gọi những nguồn lực của xã hội góp vốn đầu tư cho tăng trưởng giáo dục, những cơ sở giáo dục được kêu gọi hỗ trợ vốn cho giáo dục theo nguyên tắc tự nguyện không hoàn trả bằng tiền, hiện vật … của những tổ chức triển khai, cá thể và cha mẹ học viên theo nguyên tắc không ép buộc hay trung bình hóa mức góp phần so với học viên. Bên hỗ trợ vốn không được gắn bất kể điều kiện kèm theo ràng buộc nào về độc quyền, đặc lợi trong việc hỗ trợ vốn với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác quyền lợi kinh tế tài chính phát sinh từ gia tài và kinh phí đầu tư đã hỗ trợ vốn cho cơ sở giáo dục .- Quy trình quản trị và sử dụng những khoản hỗ trợ vốn :+ Thống nhất chủ trương và kiến thiết xây dựng kế hoạch tiến hành trong Lãnh đạo nhà trường, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên ;+ Nhà trường lập Kế hoạch việc làm và dự trù kinh phí đầu tư cụ thể ( gồm có : dự kiến nguồn kêu gọi hỗ trợ vốn, những nội dung chi và dự kiến mức chi đơn cử ) để triển khai. Trong đó kế hoạch việc làm phải xác lập rõ mục tiêu, đối tượng người dùng hưởng lợi, hình thức kêu gọi những khoản hỗ trợ vốn, phương pháp tổ chức triển khai triển khai, quy trình tiến độ thực thi, chất lượng hoạt động giải trí, chất lượng loại sản phẩm, khu công trình kèm dự trù kinh phí đầu tư chi tiết cụ thể tương thích với những lao lý về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng khoản hỗ trợ vốn phải được công bố và niêm yết công khai minh bạch trước khi tổ chức triển khai triển khai tối thiểu 15 ngày thao tác để lấy quan điểm góp phần của giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới, học viên, cha mẹ học viên và nhà hỗ trợ vốn ;+ Báo cáo cơ quan quản trị cấp trên theo phân cấp quản trị để xin chủ trương thống nhất bằng văn bản theo pháp luật và tuân thủ không thiếu trình tự, thủ tục góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và shopping trước khi tiến hành triển khai ;+ Việc tiến hành thực thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, sửa chữa thay thế cơ sở vật chất và shopping trang thiết bị trường học được triển khai theo pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn thành xong việc làm, những trường phải niêm yết công khai minh bạch và báo cáo giải trình quyết toán số kinh phí đầu tư kêu gọi hỗ trợ vốn và hiệu quả triển khai với những tổ chức triển khai, cá thể đã hỗ trợ vốn. Khoản kinh phí đầu tư này phải đưa vào sổ sách kế toán và hạch toán, thanh quyết toán theo lao lý. Các gia tài được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, shopping … phải hạch toán tăng gia tài và sử dụng đúng mục tiêu trong nhà trường ( thực thi hạch toán và tính hao mòn hoặc khấu hao gia tài theo đúng qui định hiện hành ) ;+ Đối với những trường hợp nhà hỗ trợ vốn tự tổ chức triển khai thực thi : Trong trường hợp nhà hỗ trợ vốn tự tổ chức triển khai triển khai việc tăng cấp, sửa chữa thay thế hoặc xây mới, shopping mới gia tài hoặc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí tương hỗ dạy và học cho nhà trường, nhà trường có nghĩa vụ và trách nhiệm : hướng dẫn và giúp nhà hỗ trợ vốn sử dụng khoản hỗ trợ vốn phân phối đúng nhu yếu và tương thích với kế hoạch tăng trưởng của nhà trường ; phối hợp với nhà hỗ trợ vốn triển khai những giải pháp kỹ thuật, quy trình tiến độ, thủ tục trong quy trình thực thi để bảo vệ chất lượng, mỹ quan của loại sản phẩm, khu công trình ; nghiệm thu sát hoạch, đảm nhiệm mẫu sản phẩm, khu công trình do nhà hỗ trợ vốn tự thực thi theo đúng lao lý của pháp lý và có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, trùng tu, bảo trì để bảo vệ loại sản phẩm, khu công trình được sử dụng hiệu suất cao, đúng mục tiêu .i ) Các khoản viện trợViện trợ phi nhà nước quốc tế ( viết tắt là PCPNN ) là viện trợ không hoàn trả, không vì mục tiêu doanh thu của Bên hỗ trợ vốn để triển khai những tiềm năng tăng trưởng và nhân đạo. Bên hỗ trợ vốn gồm có những tổ chức triển khai PCPNN, kể cả những tập đoàn lớn, công ty có vốn quốc tế, hội đồng người Nước Ta định cư ở quốc tế tôn trọng và chấp hành lao lý Nước Ta, có thiện chí, phân phối trực tiếp viện trợ không hoàn trả nhằm mục đích tương hỗ cho những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và nhân đạo của tỉnh Tỉnh Bình Định .

Việc quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ  được thực hiện theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

5. Về thời gian thu học phí : trong đầu năm học cha mẹ và mái ấm gia đình học viên phải shopping nhiều khoản như quần áo, sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập … Để giảm bớt khó khăn vất vả cho học viên và mái ấm gia đình học viên, Sở Giáo dục và Đào tạo ý kiến đề nghị những trường học không thu học phí trong tháng 9/2021 và giãn thời hạn thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 vào những tháng cuối năm 2021 .

6. Về cam kết không thu các khoản thu ngoài quy định: cam kết và nghiêm túc thực hiện không thu các khoản thu ngoài quy định; tự chịu trách nhiệm về các vi phạm, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện cam kết không thu các khoản thu ngoài quy định và nộp bản cam kết về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, đối với các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (thời gian nộp do các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố quy định). Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng KHTC) trước ngày 15/9/2021.

7. Các cơ quan quản lý cấp trên không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

8. Tất cả những khoản thu trong nhà trường đã được cơ quan có thẩm quyền được cho phép thu phải được ghi sổ kế toán vừa đủ để theo dõi riêng từng khoản thu và thực thi công tác làm việc hạch toán kế toán, lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính và báo cáo giải trình quyết toán của đơn vị chức năng hàng năm theo pháp luật ( so với những khoản thu hộ, chi hộ phải hạch toán vào thông tin tài khoản phải thu, phải trả ) .9. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác làm việc thanh tra, kiểm tra những khoản thu, chi trong những cơ sở giáo dục trên địa phận tỉnh. Nếu phát hiện đơn vị chức năng nào thực thi sai những khoản thu ( như đã cam kết ) trong nhà trường so với lao lý của cấp có thẩm quyền sẽ yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh có hình thức xử lí nghiêm so với người đứng đầu cơ sở giáo dục cố ý triển khai trái với lao lý của Nhà nước .Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố chỉ huy và quản trị việc tổ chức triển khai, thực thi so với cơ sở thường trực .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.