HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2017 – VN CONSULT

Ngày 5/2/2018, Cục Thuế TP.Hà Nội ban hành Công văn số 5749/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

1. Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN

– Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực thi quyết toán thuế TNCN nếu có số thuế phải nộp thêm ; có số thuế nộp thừa có nhu yếu đề xuất hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo ; có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn thương tâm, bệnh hiểm nghèo ; là người quốc tế kết thúc hợp đồng thao tác tại Nước Ta phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh .

– Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế; tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN.

2. Đối tượng không phải thực hiện quyết toán thuế

– Cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có nhu yếu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo ; cá thể cư trú đã nộp đủ số thuế TNCN phải nộp trong năm hoặc cá thể không cư trú tại Nước Ta nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm .

Tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công hoặc tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

3. Ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

+ Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

+ Người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới được hình thành sau khi tổ chức triển khai lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác ; người lao động được điều chuyển giữa những tổ chức triển khai trong cùng một mạng lưới hệ thống như Tập đoàn, Tổ công ty, Công ty mẹ – con, Trụ sở chính và Trụ sở .

– Cá nhân không được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập

+ Cá nhân bảo vệ điều kiện kèm theo được ủy quyền pháp luật tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức triển khai trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN ( trừ trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập đã tịch thu và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá thể ) .

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị chức năng, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ ( gồm có trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ ) .
+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi .
+ Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ suất 10 % ( kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi ) .
+ Cá nhân chưa ĐK mã số thuế
+ Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn thương tâm, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá thể tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính .

4. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế được xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 ; Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014 ; Thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC ngày 10/10/2014 ; Thông tư số 92/2015 / TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính ; Cục thuế quan tâm 1 số ít nội dung sau :

Thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2017 là tổng thu nhập từ tiền lương tiền công mà cá nhân thực nhận từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

– Đối với khoản tiền nhà tại, điện, nước và những dịch vụ kèm theo ( nếu có ) không gồm có : khoản quyền lợi về nhà tại, điện nước và những dịch vụ kèm theo ( nếu có ) so với nhà ở do người sử dụng lao động thiết kế xây dựng để cung ứng không tính tiền cho người lao động thao tác tại khu công nghiệp ; nhà ở do người sử dụng lao động thiết kế xây dựng tại khu kinh tế tài chính, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả phân phối không tính tiền cho người lao động thao tác tại đó .
– Trường hợp cá thể ở tại trụ sở thao tác thì thu nhập chịu thuế địa thế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc ngân sách khấu hao, tiền điện, nước và những dịch vụ khác tính theo tỷ suất giữa diện tích quy hoạnh cá thể sử dụng với diện tích quy hoạnh trụ sở thao tác .
– Khoản tiền thuê nhà, điện nước và những dịch vụ kèm theo ( nếu có ) so với nhà ở do đơn vị chức năng sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số trong thực tiễn trả thay nhưng không vượt quá 15 % tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ( chưa gồm có tiền thuế nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo ( nếu có ) ) tại đơn vị chức năng không phân biệt nơi trả thu nhập .

– Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, ban hành tại công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng Cục Thuế.

5. Thu nhập tính thuế bình quân tháng

– Khi thực thi quyết toán thuế năm thì thu nhập tính thuế trung bình tháng được xác lập bằng tổng thu nhập cả năm ( 12 tháng ) trừ ( – ) tổng những khoản giảm trừ của cả năm sau đó chia cho 12 tháng .

– Trường hợp cá nhân cư trú là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập thì nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc Hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng).

6. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

– Đối với tổ chức trả thu nhập

+ Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05 / QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC .
Phụ lục bảng kê cụ thể cá thể thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1 / BK-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC .
+ Phụ lục bảng kê chi tiết cụ thể cá thể thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần mẫu số 05-2 / BK-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC .
+ Phụ lục bảng kê chi tiết cụ thể người nhờ vào giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3 / BK-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC .

– Đối với cá nhân quyết toán với CQT

+ Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02 / QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC .
+ Phụ lục mẫu số 02-1 / BK-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC nếu có ĐK giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào .
+ Bản chụp những chứng từ chứng tỏ số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở quốc tế ( nếu có ). Cá nhân cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá thể do tổ chức triển khai trả thu nhập đã chấm hết hoạt động giải trí thì cơ quan thuế địa thế căn cứ cơ sở tài liệu của ngành thuế để xem xét giải quyết và xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá thể mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế .
Trường hợp, theo pháp luật của lao lý quốc tế, cơ quan thuế quốc tế không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế hoàn toàn có thể nộp bản chụp Giấy ghi nhận khấu trừ thuế ( ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào ) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng nhà nước so với số thuế đã nộp ở quốc tế có xác nhận của người nộp thuế .
+ Bản chụp những hóa đơn chứng từ chứng tỏ khoản góp phần vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học ( nếu có ) .
+ Trường hợp cá thể nhận thu nhập từ những tổ chức triển khai Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ quốc tế phải có tài liệu chứng tỏ về số tiền đã trả của đơn vị chức năng, tổ chức triển khai trả thu nhập ở quốc tế .

7. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

– Đối với tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức.

– Đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

+ Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

+ Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

+ Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) trong trường hợp Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân; Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào; Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%; Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào.

+ Trường hợp cá thể cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá thể cư trú thì. Cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế .

8. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

– Cá nhân có số thuế phải nộp thêm, tổ chức triển khai chi trả thu nhập phải quyết toán theo năm dương lịch thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017 chậm nhất là ngày 31/03/2018 .

– Cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong năm.

– Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *