Có bắt buộc họp hội đồng quản trị tại trụ sở chính?

Cuộc họp Hội đồng quản trị là cuộc họp quyết định hành động những yếu tố quan trọng của công ty. Với đặc thù này, nhiều người do dự, liệu có bắt buộc họp hội đồng quản trị tại trụ sở chính ?

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức ở đâu?

Khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 pháp luật :

“6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại cảm ứng, fax, phương tiện đi lại điện tử hoặc phương pháp khác do Điều lệ công ty pháp luật và bảo vệ đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được ĐK tại công ty. ”

Như vậy, quản trị HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông tin mời họp cho những thành viên HĐQT, trong đó phải nêu rõ về thời hạn và khu vực họp. Địa điểm họp không được lao lý là bắt buộc phải họp tại trụ sở chính của công ty .

Theo đó, Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT có thể tự do quyết định lựa chọn địa điểm họp HĐQT.

dia diem to chuc cuoc hop hoi dong quan triĐịa điểm tổ chức cuộc họp HĐQT (Ảnh minh hoạ)
 

Điều kiện, trình tự tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị

2.1. Điều kiện tổ chức cuộc họp HĐQT

Theo khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT họp tối thiểu mỗi quý một lần và hoàn toàn có thể họp không bình thường .Cuộc họp HĐQT được triển khai khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp .Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo lao lý trên không đủ số thành viên dự họp theo pháp luật thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự tính họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty lao lý thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được triển khai nếu có hơn 50% số thành viên Hội đồng quản trị dự họp .Bên cạnh đó, quản trị HĐQT hoàn toàn có thể triệu tập họp HĐQT nhưng chỉ trong một số ít trường hợp sau đây :- Có ý kiến đề nghị của Ban trấn áp hoặc thành viên độc lập HĐQT ;

– Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

– Có đề xuất của tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị ;- Trường hợp khác do Điều lệ công ty lao lý .

2.2. Trình tự tổ chức cuộc họp HĐQT

Theo khoản 6, 7, 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, trình tự tổ chức triển khai cuộc họp HĐQT được pháp luật đơn cử như sau :

Bước 1: Gửi thông báo triệu tập họp

quản trị HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông tin mời họp chậm nhất là 03 ngày thao tác trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có pháp luật khác .Lưu ý : Thông báo mời họp phải xác lập đơn cử thời hạn và khu vực họp, chương trình, những yếu tố đàm đạo và quyết định hành động. Kèm theo thông tin mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên .

Bước 2: Tổ chức cuộc họp

quản trị Hội đồng quản trị phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đề xuất pháp luật tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo ý kiến đề nghị thì quản trị HĐQT phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra so với công ty ; người ý kiến đề nghị có quyền thay thế sửa chữa quản trị HĐQT triệu tập họp HĐQT .

Như vậy, công ty không bắt buộc phải tổ chức cuộc họp HĐQT tại trụ sở chính. Cuộc họp HĐQT chỉ cần đáp ứng về điều kiện tổ chức và trình tự thực hiện.

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề này, độc giải vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được giải đáp chi tiết.

>> Thành viên hội đồng quản trị: Điều kiện, đặc điểm và quy trình bổ nhiệm

>> Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc: Ai đứng đầu công ty?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *