Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước, quốc tế mới nhất 2021

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI MUA BÁN

Số : ………………………..
Ngày : ……………………

Hợp đồng này được lập và ký vào ngày………………….. tháng….. năm ……. giữa:

Công ty……………………………………………………(BÊN MUA).

Đại diện bởi ………………………………………… Chức vụ ………………………………………….
Trụ sở ……………………………………………………………………………………………………………
Tài khoản số …………………………………………………………………………………………………
Tại Ngân hàng ………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế ……………………………………………………………………………………………………

Công ty……………………………………………………(BÊN BÁN).

Đại diện bởi ………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Trụ sở ……………………………………………………………………………………………………………
Tài khoản số …………………………………………………………………………………………………
Tại Ngân hàng ………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế ……………………………………………………………………………………………………
Vì BÊN BÁN trong khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng ……………….. và những dịch vụ có tương quan .
Vì BÊN MUA muốn mua và BÊN Bán muốn bán những Hàng Cung Cấp và Dịch Vụ và hai bên muốn định nghĩa những phương pháp và điều kiện kèm theo mua bán của Hàng Cung Cấp và Dịch Vụ .
Nên sau đây, hai bên, dưới sự đồng ý chấp thuận song phương, cùng thỏa thuận hợp tác với nhau những lao lý sau :

Điều 1: Định nghĩa

Trong hợp đồng này, những khái niệm dưới đây sẽ được định nghĩa như sau, nếu không có những lao lý khác :
“ Tài Liệu Liên Quan ” được hiểu là sách hướng dẫn quản lý và vận hành và những tài liệu in khác được liệt kê trong chỉ tiêu kỹ thuật gồm có sách hướng dẫn cho người sử dụng, sách hướng dẫn lập trình, sách hướng dẫn sửa đổi, bản vẽ, sơ đồ và bản kê ứng dụng dùng để tương hỗ hoặc bổ trợ cho việc hiểu rõ hoặc ứng dụng ứng dụng .
“ Giá Trị Hợp Đồng ” Là tổng giá trị Bên Mua phải trả cho Bên Bán hoàn tất nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng của mình một cách rất đầy đủ và toàn vẹn, nhưng không gồm có lãi suất vay phát sinh do giao dịch thanh toán chậm ( nếu có ) và bất kỳ hình thức tiền phạt nào .
“ Bảng Giá ” là bảng tổng kết giá và bảng giá cụ thể cho “ Hàng phân phối ” theo hợp đồng và được định nghĩa dưới đây .
“ Hàng Cung Cấp ” gồm có thiết bị, hàng hóa, vật tư hoặc phụ kiện hay linh phụ kiện được Bên Bán cung ứng cho Bên Mua hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền của Bên Mua theo hợp đồng .
“ Giá hàng Cung Cấp ” là tổng giá trị của “ Hàng Cung Cấp ” ghi trong hợp đồng nhưng không gồm có lãi suất vay phát sinh do giao dịch thanh toán chậm ( nếu có ) và bất kể hình thức tiền phạt hay khiếu nại nào .
“ Last Major Shipment ” “ Giao Hàng hầu hết / chính Cuối Cùng ” có nghĩa là 100 % thiết bị hầu hết / chính đã được giao .

Điều 2: Phạm vi hợp đồng

– Trách nhiệm của Bên Bán
Bên Bán sẽ phân phối và giao vật tư thiết bị gồm có : …………….. như đã liệt kê ở
Danh mục vật tư Hợp Đồng này ( Phụ lục …. ) CIF. ……. cảng theo INCOTERMS 2000 .
– Tên hàng :
– Nhà sản xuất
– Nhà cung ứng
– Số lượng và số sản xuất hàng hóa
– Chất lượng
– Xuất xứ nguồn gốc
– Đóng gói
– Giá cả
– Mã hiệu
– Trách nhiệm của bên Mua

Điều 3: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là : ……… CIF TP. Hải Phòng ( Bằng chữ ……………. ), trong đó :
Giá trị ( vật tư ) thiết bị :
Giá dịch vụ :
Tổng giá trị của hợp đồng được vận dụng cho những chủng loại và số lượng vật tư / thiết bị và dịch vụ được liệt kê trong bản tổng kết Giá ở phụ lục … và hạng mục vật tư ở Phụ lục
1 … … … … … … .
2 … … … … … … .

Điều 4: Điều kiện giao hàng

– Cảng xếp hàng :
– Cảng đích :
– Thời gian giao hàng : …. ngày kể từ ngày bên bán nhận được L / C
– Giao hàng từng phần : Được phép
– Chuyển tải : Không được phép
– Thông báo trước khi giao hàng : Trong vòng ( ngày ) trước ngày tầu rời Cảng xếp hàng theo dự kiến, Bên bán phải thông tin cho bên mua bằng Fax với nội dung sau : Số hợp đồng, số L / C, tên hàng, số lượng hàng, giá trị hàng, thời hạn dự kiến tầu dời cảng .
– Thông báo giao hàng : Trong vòng ( ) ngày thao tác tính từ khi tầu dời cảng ( được hiểu là ngày ký phát vận đơn ), Bên bán phải thông tin cho bên mua bằng Fax với nội dung sau : Số hợp đồng, số L / C, tên hàng, số lượng, số kiện, khối lượng và kích cỡ từng kiện. Tổng khối lượng, giá trị hóa đơn, Tên tầu, cơ và quốc tịch tàu, số vận đơn, thời hạn dự kiến tầu tới đích .

Điều 5: Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán giao dịch đơn cử như sau :
– Thanh toán đặt cọc
Toàn bộ giá trị hợp đồng được giao dịch thanh toán bằng một thư tín dụng trả ngay, không hủy ngang cho bên bán …………………
L / C gồm có tổng giá trị của hợp đồng được mở trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên Mua nhận được Bảo lãnh thực thi hợp đồng được lao lý tại điều trong hợp đồng này. L / C có hiệu lực thực thi hiện hành và hết hiệu lực thực thi hiện hành cao nhất là …. ngày kể từ ngày phát hành .
L / C thông tin qua ngân hàng nhà nước
Xuất trình chứng từ trong thời hạn chậm nhất 21 ngày kể từ ngày ký phát vận đơn .
– Toàn bộ việc thanh toán giao dịch sẽ được triển khai dưới sự xuất trình những chứng từ sau :
3/3 bản gốc vận đơn đường thủy tuyệt vời, đã xếp hàng, lập theo lệnh Ngân hàng mở, ghi
rõ “ cước phí đã trả trước ” ,
Hóa đơn thương mại : 3 bản chính Phiếu đóng gói : 3 bản chính
Giấy ghi nhận chất lượng và số lượng do Nhà sản xuất cấp : 3 bản chính Giấy ghi nhận nguồn gốc do Phòng thương mại và Công nghiệp. ( nước sản xuất ) cấp Chứng nhận bảo hiểm ( mọi rủi ro đáng tiếc ) bằng …. giá trị hợp đồng theo lao lý tại điều …. của bản hợp đồng này .
– Chấp nhận một bộ chứng từ không có giá trị giao dịch thanh toán gồm có cả bản sao hợp đồng thuê tầu gửi qua DHL cho bên Mua chậm nhất 7 ngày kể từ ngày ký phát vận đơn đến địa chỉ ( địa chỉ của bên mua ). Mọi ngân sách phát sinh do việc giao chứng từ không đúng, không vừa đủ hoặc giao chậm của bên Bán do bên bán chịu .

Điều 6: Thuê tàu

Bên bán cam kết rằng ký hợp đồng thuê tàu của những chủ tàu có uy tín trên thị trường, so với tàu biển đủ tiêu chuẩn đi biển Quốc tế, tuổi tàu không quá …. Trong hợp đồng thuê tàu biểu lộ rõ cước phí đã trả trước, chủ tàu ( người chuyên chở ) chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm về hàng hóa kể từ khi hàng được bốc qua lan can tàu .

Điều 7: Bảo hiểm

Hàng hóa phải được bảo hiểm bởi một công ty bảo hiểm được xây dựng một cách hợp pháp và có năng lực bảo hiểm mọi rủi ro đáng tiếc so với hàng hóa .
Rủi ro được bảo hiểm : Mọi rủi ro đáng tiếc mất mát vật chất hoặc thiệt hại do những yếu tố bên ngoài gây ra và gồm có cả rủi ro đáng tiếc cuộc chiến tranh bạo động, bạo loạn và nổi loại dân sự ( so với những nước có rủi ro tiềm ẩn xảy ra cuộc chiến tranh, bạo động, bạo loạn cao cần nhu yếu những loại bảo hiểm này )
Thời gian bảo hiểm : ( được thỏa thuận hợp tác hai bên ) nhưng gồm có cả chuyển tải ( nếu có )
Các điều kiện kèm theo bảo hiểm sẽ tuân theo :
Người hưởng lợi từ Bảo hiểm : ( ghi rõ tên người mua ) ; Khi rủi ro đáng tiếc xảy ra khiếu nại được giao dịch thanh toán tại …. ( thường thì nước người mua ) .

Điều 8: Kiểm tra hàng hóa

8.1 Bên bán phải kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng ( Kiểm tra lần 1 ). Toàn bộ ngân sách do Bên bán chịu ,
8.2 Kiểm tra lần hai do …., ngân sách kiểm tra do bên mua chịu .
8.3 Sự độc lạ giữa tác dụng kiểm tra lần đầu và hiệu quả kiểm tra lần 2 thì tác dụng kiểm tra lần 2 có tính quyết định hành động. Trong trường hợp có sự độc lạ về số lượng hoặc chất lượng ( cụ thể của phụ tùng ), Bên mua có quyền đòi bên bán :
+ Gửi ngay lập tức hàng hóa với chất như đã cam kết trong hợp đồng này trong vòng … ngày thao tác sau khi nhận được khiếu nại .
+ Thay thế những phần hoặc hàng loạt hàng hóa không bảo vệ bằng những phần hoặc hàng hóa mới, bảo vệ chất lượng theo đúng pháp luật trong hợp đồng. Các ngân sách tương quan do bên bán chịu .
Bên bán phải xử lý khiếu nại của bên mua trong vòng … ngày kể từ khi nhận được khiếu nại .
Bên mua có quyền khước từ không nhận hàng nếu xét thấy có sự độc lạ nói ở điều 8.3 của hàng hóa không hề khắc phục được .

Điều 9: Bảo hành

– Thời gian bh cho Hàng Cung Cấp là tháng kể từ ngày ký vận đơn đường thủy hoặc .. giờ hoạt động giải trí tùy theo điều kiện kèm theo nào đến trước .
– Bên Bán bảo vệ rằng vật tư / thiết bị cung ứng theo hợp đồng này là mới, không bị lỗi và theo đúng những chỉ tiêu kỹ thuật
– Trong suốt thời hạn bh Bên Bán sẽ thay thế sửa chữa, thay thế sửa chữa, không tính tiền cho những thiếu sót, hỏng hóc của Công Việc mà những thiếu sót, hỏng hóc này do sự cẩu thả của Bên Mua hay do sự hao mòn tự nhiên gây nên .
– Trong thời hạn Bảo hành Bên Mua phải thông tin cho Bên Bán về mọi hư hỏng bằng văn bản. Bên bán, ngay sau khi nhận tin bán này, phải thay thế sửa chữa hoặc sửa chữa thay thế những bộ phận hư hỏng bằng thiết bị mới. Dự đoán về thời hạn sửa chữa thay thế hoặc sửa chữa thay thế phải được thông tin cho Bên Mua. Tất cả những ngân sách tương quan đến việc sửa chữa thay thế, thay thế sửa chữa thiết bị sẽ do người bán chịu .
– Bên Bán bảo vệ rằng toàn bộ phần thay thế sửa chữa và sửa chữa thay thế trong quy trình Bảo hành cũng được bh hết thời hạn Bảo hành gốc của thiết bị khiếm khuyết khởi đầu hoặc là ngày kể từ ngày sửa chữa thay thế hoặc thay thế sửa chữa, tùy theo ngày nào tới trễ hơn .
– Bên bán sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho bất kể hư hỏng nào do lỗi hoặc quản lý và vận hành không đúng qui cách của Bên Mua .
– Bất cứ khi nào Bên Bán cũng hoàn toàn có thể đưa thiết bị những sửa đổi về kỹ thuật nếu việc đó thiết yếu do sự biến hóa về công nghệ tiên tiến và / hoặc do sự sẵn có của linh phụ kiện miễn là thiết bị được đổi khác có tính năng tương tự hoặc tốt hơn thiết bị ghi trong hợp đồng và thích hợp với nó. Trong những trường hợp này Bên Bán sẽ thông tin trước kịp thời cho Bên Mua về những biến hóa đó .

Điều 10: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

– Trong vòng … .. ngày sau khi ký hợp đồng, Bên bán phải mở bảo lãnh thực thi hợp đồng với giá trị là 10 % tổng giá trị hợp đồng ( tức là ……………. ) ghi trong lao lý 3 .
– Bảo lãnh thực thi hợp đồng có giá trị đến 30 ngày sau ngày kết thúc thời hạn bh sẽ được trả cho bên bán sau khi hết hạn
– Bảo lãnh sẽ được phát hành bởi một Ngân hàng được gật đầu bởi người mua bằng một bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện kèm theo theo mẫu được người mua đồng ý .
Tất cả những ngân sách phát sinh khi mở bảo lãnh đều do Bên Bán chịu và Bên Bán phải bồi thường và bảo vệ việc bồi thường cho Bên Mua khỏi những ngân sách này .

Điều 11: Chấm dứt hợp đồng

– Bất kỳ Bên Bán hay Bên Mua đều không được phép chấm hết hay trì hoãn việc triển khai hàng loạt hay từng phần hợp đồng nếu không có sự đồng ý chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia, với điều kiện kèm theo là bên nhu yếu chấm hết hợp đồng phải cho phía đối tác chiến lược một thời hạn hài hòa và hợp lý để khắc phục những khó khăn vất vả dẫn đến việc không thực thi hợp đồng. Nếu như sau thời hạn đó, bên vi phạm vẫn không triển khai xong được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, bên nhu yếu chấm hết hợp đồng sẽ thông tin chấm hết hợp đồng bằng văn bản .
– Trong trường hợp do lỗi của Bên Bán, Bên Mua có quyền đòi một khoản đền bù thiệt hại nhưng không quá bảo lãnh triển khai hợp đồng quy định trong lao lý 10. Bên Mua sẽ trả lại những loại sản phẩm không phân phối dúng những chỉ tiêu kỹ thuật như đã thỏa thuận hợp tác và thống nhất tại Phụ Lục … ( Danh mục vật tư ) cho Bên Bán mà không phải bồi thường cho Bên bán những ngân sách do bên Bán chịu khi phân phối những loại sản phẩm này. Bên Bán sẽ phải hoàn trả cho Bên Mua toàn bộ những khoản tiền đã trả cho loại sản phẩm hỏng nói trên vào ngày chấm hết hợp đồng. Bên bán sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán ngân sách luân chuyển và những ngân sách khác tương quan đến việc trả lại mẫu sản phẩm. Không tính bất kể khoản khiếu nại hay thanh toán giao dịch bồi thường thiệt hại nào khác .
– Trong trường hợp do lỗi của Bên Mua, Hai bên sẽ thỏa thuận hợp tác và xác nhận những phần việc mà Bên Bán đã thực thi đến ngày chấm hết hợp đồng. Bên Mua sẽ phải thanh toán giao dịch cho Bên Bán giá trị của những phần việc đã triển khai xong nói trên .
– Trong trường hợp một bên bị vỡ nợ, phải chuyển nhượng ủy quyền toàn bộ quyền hạn cho chủ nợ, buộc phải đồng ý hoặc được cho phép người đảm nhiệm gia tài hoặc những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, phải tuân theo những thủ tục của Luật phá sản trong nước hoặc quốc tế theo hình thức tự nguyện hay bắt buộc. Bên vỡ nợ phải thông tin nay lập tức cho bên kia bằng văn bản và cả hai bên sẽ cố gắng nỗ lực tìm giải pháp thích hợp nhất cho vấn đề .
– Sẽ không bên nào có lỗi nếu sự không triển khai xong trách nhiệm theo hợp đồng xảy ra vì trường hợp bất khả kháng. Nếu trong trường hợp bất khả kháng lê dài hơn …… tháng, hai bên sẽ gặp gỡ và nỗ lực tìm giải pháp thích hợp chung cho trường hợp này .

Điều 12: Trách nhiệm pháp lý/Phạt giao hàng chậm

Nếu bất kể một khoản tiền nào mà được xác lập là nợ phải trả cho Bên Mua dưới dạng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý hoặc phạt giao hàng chậm, số tiền này sẽ được thanh toán giao dịch riêng, không tính chung với những thanh toán giao dịch khác cho Bên Bán theo hợp đồng này .
Trách nhiệm pháp lý của Bên Bán tương quan tới bất kỳ hành vi hay sự thiếu sót, tương quan đến mẫu sản phẩm đã bán, đã thực thi dịch vụ hay đã cung ứng, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp theo hợp đồng này, dù là pháp luật trong hợp đồng, trong Bảo hành, do sai sót hoặc thất bại khi triển khai mục tiêu thiết yếu về lầm lỗi ( gồm có cả do cẩu thả hay nghĩa vụ và trách nhiệm tuyệt đối ) _, thì sự bồi thường hay những đền bù tương tự như khác đều không vượt quá tổng giá trị hợp đồng ( hoặc ……. USD trong trường hợp giá trị hợp đồng nhiều hơn … USD ) cho mọi nghĩa vụ và trách nhiệm trong toàn thể những pháp luật của hợp đồng .
Trong trường hợp việc giao thiết bị / vật tư, hay triển khai Dịch Vụ ( địa thế căn cứ theo ngày của Biên Bản Nghiệm Thu ) bị chậm trễ vì bất kỳ nguyên do nào thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm Bên Bán, Bên Mua hoàn toàn có thể khiếu nại đòi giao dịch thanh toán những khoản thiệt hại từ 0.5 % một tuần đến mức tối đa 5 % tính trên trị giá thiết bị / vật tư giao chậm hoặc Công việc chậm tiến hành .
Ngoại trừ được đề cập đến một cách đơn cử, không bên nào sẽ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những thiệt bại gián tiếp, ngẫu nhiên, những thiệt hại đặc biệt quan trọng hay những hậu quả kể cả nhưng sẽ không chỉ số lượng giới hạn bởi những tổn thất về doanh thu hay lệch giá, tổn thất về góp vốn đầu tư, về uy tín của công ty hoặc ngân sách vốn .

Điều 13: Trường hợp bất khả kháng

– Trong bất kể trường hợp nào ngoài sự trấn áp của mỗi bên, làm ảnh hưởng tác động đến nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi toàn bộ hoặc một phần hợp đồng của mỗi bên thì thời hạn pháp luật triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm này sẽ được gia hạn dài ra bằng với khoảng chừng thời hạn do hậu quả của trường hợp bất khả kháng gây ra. Những sự kiện mà ( sau đây gọi là “ Bất Khả Kháng ” ) gồm có nhưng không số lượng giới hạn bởi :
– Thiên tai gồm có : Bão, động đất, lũ lụt hay bất kỳ hình thức nào khác do vạn vật thiên nhiên gây ra mà sức mạnh và sự tàn phá của nó không hề lường trước hoặc chống lại được .
– Chiến tranh ( công bố hoặc không công bố ), chiến sự, xâm lược, hoạt động giải trí của quân địch bên ngoài, rình rập đe dọa hoặc chuẩn bị sẵn sàng cuộc chiến tranh, bạo động, khởi nghĩa, trộn lẫn công cộng, làm mưa làm gió, cách mạng, nội chiến, những đình công, phá hoại của công nhân .
– Mặc dù đã đề cập ở trên, không bên nào được miễn trách nhiệm giao dịch thanh toán những khoản đáo hạn cho nghĩa vụ và trách nhiệm của mình vì bất kể nguyên do Bất khả kháng .
– Trong trường hợp bất khả kháng, những bên sẽ thông tin cho nhau về những biến cố của trường hợp này, và cả những hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra cho việc thực thi hợp đồng này trong vòng 20 ngày kể từ khi xảy ra biến cố. Thời gian giao hàng trong trường hợp này sẽ được lê dài với sự nhất trí của hai bên .
– Nếu những trường hợp do bất khả kháng gây ra lê dài hơn 6 tháng, những pháp luật và điều kiện kèm theo của hợp đồng sẽ được xem xét một cách hài hòa và hợp lý và thống nhất hòa thuận giữa hai bên .

Điều 14: Sửa đổi hợp đồng

Bất kỳ một sự sửa đổi hay bổ trợ hợp đồng sẽ chỉ có giá trị nếu như được đại diện thay mặt có thẩm quyền của hai bên ký vào văn bản sửa đổi, bổ trợ. Văn bản sửa đổi, bổ trợ này sẽ là một phần không tách rời của hợp đồng. Tiếng Anh và Tiếng Việt sẽ được sử dụng trong toàn bộ những thanh toán giao dịch, thông tin liên lạc giữa hai bên .

Điều 15: Trọng tài kinh tế

– Mọi yếu tố độc lạ hay tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này hay những văn bản thỏa thuận hợp tác có tương quan đến việc thực thi hợp đồng sẽ được xử lý bằng sự nỗ lực hòa giải giữa những bên .
– Bất kỳ tranh chấp hay độc lạ có tương quan đến hợp đồng mà không hề xử lý trên cơ sở hòa giải thì sẽ được xử lý tại Trung tâm trọng tài Quốc tế ở Nước Ta ( Gọi tắt là luật ) với ba trọng tài chỉ định theo lao lý của Luật .
– Địa điểm phân xử tại Trung tâm trọng tài quốc tế của Nước Ta đặt ở văn phòng thương mại và công nghiệp nước Nước Ta. Luật tố tụng của Nước Ta sẽ được vận dụng trong trường hợp Luật trọng tài không đề cập đến .
– Mọi tranh chấp sẽ được xử lý theo những lao lý của hợp đồng và những thỏa thuận hợp tác khác tương quan đến việc triển khai hợp đồng, nếu không thì sẽ vận dụng luật định của Nước Ta mà không tham chiếu đến những luật khác .
– Phán quyết của trọng tài sẽ được ghi bằng văn bản, là quyết định hành động sau cuối và sẽ ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hai bên .
– Chi tiêu trọng tài và / hay những ngân sách khác sẽ do bên thu kiện giao dịch thanh toán .
– Tiếng Việt là ngôn từ được sử dụng trong phân xử

Điều 16: Luật điều chỉnh hợp đồng

Luật kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng sẽ là luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 17: Không chuyển nhượng

Bên Bán không được phép chuyển nhượng ủy quyền một phần hay hàng loạt hợp đồng trực tiếp hay gián tiếp mà không được sự chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản của Bên Mua. Trong trường hợp có sự chấp thuận đồng ý của hai bên, từng điểm, hay nhiều điểm, của hợp đồng sẽ được chuyển nhượng ủy quyền một cách hợp pháp, phần còn lại không đổi khác .

Điều 18: Ngôn ngữ và hệ thống đo

18.1 Tất cả thanh toán giao dịch, liên lạc giữa hai bên gồm có thông tin, nhu yếu, thỏa thuận hợp tác, chào hàng hay đề xuất sẽ được triển khai bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tất cả những bản vẽ, miêu tả kỹ thuật, báo cáo giải trình hay những tài liệu khác sẽ được soạn thảo bằng tiếng Anh. Hợp đồng được lập bằng cả tiếng Anh và Tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, nếu có sự độc lạ giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Việt làm chuẩn .
18.2 Tất cả những tài liệu kèm theo hợp đồng sẽ theo mạng lưới hệ thống ………………… và ngày là ngày dương lịch, ngoại trừ có những pháp luật khác .

Điều 19: Toàn bộ hợp đồng

Hợp đồng giữa hai bên gồm có những pháp luật được ghi trong bản hợp đồng này và những phụ lục đính kèm theo sau đây :

– Phụ lục ….

Các pháp luật và điều kiện kèm theo cùng tổng thể những phụ lục đính kèm tạo nên một bộ hợp đồng giữa Bên Mua và Bên Bán

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.