Hợp đồng lao động: Mẫu chuẩn theo Bộ luật Lao động mới

Hợp đồng lao động là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động. LuatVietnam ra mắt mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Bộ luật Lao động 2019 .5. Một số biến hóa về hợp đồng lao động từ năm 20213. Hợp đồng lao động mẫu theo pháp luật mới nhất

1. Hợp đồng lao động là gì?

Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 đã định nghĩa về hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Theo đó, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến các yếu tố việc làm có trả công, trả lương; điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Cùng với đó, dù không trực tiếp đặt tên là hợp đồng lao động nhưng lại có nội dung bộc lộ về việc làm có trả công, tiền lương và có sự quản trị, giám sát, quản lý và điều hành của người sử dụng lao động thì thỏa thuận hợp tác đó cũng được coi là hợp đồng .Quy định này được đặt ra nhằm mục đích tránh trường hợp những bên trốn những nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp lý bằng cách dùng tên gọi khác như hợp đồng thời vụ, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng chuyên viên, … nhưng lại mang đặc thù của hợp đồng lao động .Cũng theo khoản 2 Điều này, những bên sẽ phải ký hợp đồng lao động trước khi người sử dụng lao động nhận người lao động vào thao tác .

2. Các loại hợp đồng lao động đang áp dụng hiện nay

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động chỉ gồm 02 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn. Cụ thể:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong những loại sau đây :a ) Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng ;b ) Hợp đồng lao động xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của hợp đồng trong thời hạn không quá 36 tháng kể từ thời gian có hiệu lực hiện hành của hợp đồng .

Có thể thấy, pháp lý đã địa thế căn cứ vào thời hạn để chia hợp đồng thành loại có thời hạn và không xác lập thời hạn. Theo đó, những bên sẽ địa thế căn cứ vào nhu yếu về việc làm mà ký hợp đồng lao động tương thích .Nếu chỉ có nhu cầu làm việc trong thời gian từ 03 năm trở xuống thì ký hợp đồng xác định thời hạn. Còn nếu dài hơn thời gian 03 năm thì có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn.Nếu chỉ có nhu yếu thao tác trong thời hạn từ 03 năm trở xuống thì ký hợp đồng xác lập thời hạn. Còn nếu dài hơn thời hạn 03 năm thì hoàn toàn có thể ký hợp đồng không xác lập thời hạn .Xem thêm : Các loại hợp đồng lao động mới nhất và cách phân biệthop dong lao dong

3. Hợp đồng lao động mẫu theo quy định mới nhất

3.1 Mẫu hợp đồng chung nhất

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … …, ngày … … tháng … … năm … …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số:………………

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 ;Căn cứ nhu yếu và năng lượng của hai bênHôm nay, tại … … … … … … … … … … … … … ……………………………………………………….Chúng tôi gồm :

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG): ………………………………………………….

Đại diện : … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … ………………….. … … …Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………. … … … … …….Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………… … … … …………Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………….. … … … … … …. … .Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … …………………… … … … … … … … .. …Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … ……………………. … … … … … … … .. … .Tại Ngân hàng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………….. … … … ……

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): ……………….…………………………………….…………..

Ngày tháng năm sinh : … … … … … .. …. Giới tính : … … … …………………… … … .. … … …..Quê quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………… … … … … … …Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………….. … … … … ..Số CMTND : … … … … Ngày cấp : … … … … … Nơi cấp : … …………………… … … … … … …Trình độ : … … … … … … … …… Chuyên ngành : … … … … … … ………………………. … … …Sau khi thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất ký Hợp đồng lao động ( HĐLĐ ) với những lao lý sau đây :

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại HĐLĐ : ( 1 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… … … … … … … … …..2. Thời hạn HĐLĐ : ( 2 ) … … … … … … … … … … … … .. … … … … … ……… … ….. … ………..3. Thời điểm mở màn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… … ….. … ………..4. Thời điểm kết thúc ( nếu có ) : … … … … … … … … … … …………………… … ….. … ……….5. Địa điểm thao tác : ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … .. … … … … …….. … ….. … ………6. Bộ phận công tác làm việc : Phòng ( 4 ) … … … … … … … … … … … ……………….. … ….. … ………7. Chức danh trình độ ( vị trí công tác làm việc ) : ( 5 ) … … … … … … … … … …….. … ….. … …..8. Nhiệm vụ việc làm như sau :- Chịu sự quản lý trực tiếp của ông / bà : ( 6 ) …………………………………………………….- Thực hiện việc làm theo đúng chức vụ trình độ của mình dưới sự quản trị, điều hành quản lý của người có thẩm quyền .- Phối hợp cùng với những bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu suất cao việc làm .- Hoàn thành những việc làm khác tùy thuộc theo nhu yếu của Công ty và theo quyết định hành động của Ban Giám đốc .

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian thao tác : ( 7 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … …………..2. Do đặc thù việc làm, nhu yếu kinh doanh thương mại hay nhu yếu của tổ chức triển khai / bộ phận, Công ty hoàn toàn có thể cho vận dụng thời hạn thao tác linh động. Những người được vận dụng thời hạn thao tác linh động hoàn toàn có thể không tuân thủ lịch thao tác cố định và thắt chặt thông thường mà làm theo ca, nhưng vẫn phải bảo vệ đủ số giờ thao tác theo lao lý .3. Thiết bị và công cụ thao tác sẽ được Công ty cấp phép tùy theo nhu yếu của việc làm .4. Điều kiện bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động tại nơi thao tác theo lao lý của pháp lý hiện hành .

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao độnga ) Tiền lương và phụ cấp :- Mức lương / Thù lao chính : … … …. VNĐ / tháng .- Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm ( nếu có ) : ……… VNĐ / tháng- Phụ cấp hiệu suất việc làm ( nếu có ) : Theo nhìn nhận của quản trị .- Lương hiệu suất cao ( nếu có ) : Theo lao lý của phòng ban, công ty .- Công tác phí : Tùy từng vị trí, người lao động được hưởng theo lao lý của công ty .- Hình thức trả lương : ( 8 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………..b ) Các quyền hạn khác :- Khen thưởng : Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và ý thức khi có thành tích trong công tác làm việc hoặc theo lao lý của công ty .- Chế độ nâng lương : Theo pháp luật của Nhà nước và Quy chế tiền lương của Công ty .- Chế độ nghỉ : Theo lao lý chung của Nhà nước .+ Nghỉ hàng tuần ( 9 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………….+ Nghỉ hàng năm : Những nhân viên cấp dưới được ký Hợp đồng chính thức và có thâm niên công tác làm việc 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương ( mỗi năm 12 ngày phép ). Nhân viên có thâm niên thao tác dưới 12 tháng thì thời hạn nghỉ hằng năm được tính theo tỷ suất tương ứng với số thời hạn thao tác .+ Nghỉ ngày Lễ : Các ngày nghỉ lễ theo lao lý của pháp lý .- Chế độ Bảo hiểm theo lao lý của Nhà nước : ( 10 ) ………………………………………….- Chế độ phúc lợi : ( 11 ) …………………………………………………………………………………….- Các chính sách được hưởng : Người lao động được hưởng những chính sách ngừng việc, trợ cấp thôi việc hoặc bồi thường theo pháp luật của pháp lý hiện hành .- Được đơn phương chấm hết Hợp đồng theo pháp luật của pháp lý và nội quy Công ty .2. Nghĩa vụ của người lao độnga ) Thực hiện việc làm với hiệu suất cao cao nhất theo sự phân công, quản lý của người có thẩm quyền .b ) Hoàn thành việc làm được giao và chuẩn bị sẵn sàng gật đầu mọi sự điều động khi có nhu yếu .c ) Nắm rõ và chấp hành trang nghiêm kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa truyền thống công ty, nội quy lao động và những chủ trương, chủ trương của Công ty .d ) Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy định, nội quy của Công ty và pháp lý Nhà nước pháp luật .e ) Tham dự khá đầy đủ, nhiệt tình những buổi đào tạo và giảng dạy, giảng dạy, hội thảo chiến lược do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức triển khai .f ) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng lao động và những thỏa thuận hợp tác bằng văn bản khác với Công ty .g ) Tuyệt đối thực thi cam kết bảo mật thông tin thông tin. ( 12 )h ) Đóng những loại bảo hiểm, thuế, phí khá đầy đủ theo lao lý của pháp lý .

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao độnga ) Điều hành người lao động hoàn thành xong việc làm theo Hợp đồng ( sắp xếp, điều chuyển việc làm cho người lao động theo đúng công dụng trình độ ) .b ) Có quyền trong thời điểm tạm thời chuyển người lao động sang làm việc làm khác, ngừng việc và vận dụng những giải pháp kỷ luật theo pháp luật của pháp lý hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời hạn Hợp đồng còn giá trị .c ) Tạm hoãn, chấm hết Hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng pháp luật của pháp lý và nội quy Công ty .d ) Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan trực tiếp để bảo vệ quyền hạn của mình nếu người lao động vi phạm pháp lý hay những pháp luật của hợp đồng này .2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động- Thực hiện vừa đủ những điều kiện kèm theo thiết yếu đã cam kết trong Hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu suất cao việc làm cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký .- Thanh toán vừa đủ, đúng thời hạn những chính sách và quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động .

Điều 5: Những thỏa thuận khác

Trong quy trình triển khai hợp đồng nếu một bên có nhu yếu biến hóa nội dung trong Hợp đồng phải báo cho bên kia trước tối thiểu 03 ngày và ký kết bản Phụ lục Hợp đồng theo lao lý của pháp lý. Trong thời hạn thực thi thỏa thuận hợp tác hai bên vẫn tuân theo Hợp đồng lao động đã ký kết .Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực thi những lao lý và pháp luật ghi tại Hợp đồng lao động .

Điều 6: Điều khoản thi hành

Những yếu tố về lao động không ghi trong Hợp đồng này thì vận dụng theo pháp luật của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp lý lao động .Khi hai bên ký kết Phụ lục Hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục Hợp đồng lao động cũng có giá trị như những nội dung của bản hợp đồng này .Hợp đồng này được lập thành … … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .. … .. bản. / .

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                       NGƯỜI LAO ĐỘNG

( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên )

3.2 Mẫu Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 ;Căn cứ vào nhu yếu của những BênHôm nay, ngày … tháng … năm 2021, tại Công ty … … … … … …, chúng tôi gồm :

Bên A : Người sử dụng lao động

Công ty : ………………………………………………………………………………………………………….Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………..Điện thoại :Đại diện : … … ………………… Chức vụ : … … … … ……………….. Quốc tịch : Nước Ta

Bên B : Người lao động

Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………..Quốc tịch : … … … … … ……………………………………………………………………………………….Ngày sinh : … … … … … … … … …………………………………………………………………….. … … .Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………. … … .Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………. … … …Địa chỉ tạm trú : … … … … … … … … … … … … … … … …. … …………………………………. … …Số CMND / CCCD : … … … … … … … … … … … … … …. Cấp ngày : … … ……………… … … …Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … …………………………………. … …Cùng thoả thuận ký kết Hợp đồng lao động ( HĐLĐ ) và cam kết làm đúng những lao lý sau đây :

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn của Hợp đồng

Loại hợp đồng : … …. tháng – Ký lần thứ … …Từ ngày : … … … … …. Đến ngày : … … … … …- Địa điểm thao tác : … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………. … … .- Bộ phận công tác làm việc :+ Phòng … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … …………………………………… …+ Chức danh trình độ ( vị trí công tác làm việc ) : … … … … … … … …. … … ………………… … …- Nhiệm vụ việc làm như sau :+ Thực hiện việc làm theo đúng chức vụ trình độ của mình dưới sự quản trị, quản lý và điều hành của Ban Giám đốc ( và những cá thể được chỉ định hoặc ủy quyền đảm nhiệm ) .+ Phối hợp cùng với những bộ phận, phòng ban khác trong Người sử dụng lao động để phát huy tối đa hiệu suất cao việc làm .+ Hoàn thành những việc làm khác tùy thuộc theo nhu yếu kinh doanh thương mại của Người sử dụng lao động và theo quyết định hành động của Ban Giám đốc ( và những cá thể được chỉ định hoặc ủy quyền đảm nhiệm ) .

Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

– Lương cơ bản : … … … … … … … … …………………………………. … … ………………………..- Phụ cấp : … … … … … … … … … … … …………………………………. … … …………………………- Các khoản bổ trợ khác : tùy pháp luật đơn cử của Công ty- Hình thức trả lương : Tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền .- Thời hạn trả lương : Được trả lương vào ngày … của tháng .- Chế độ nâng bậc, nâng lương : Người lao động được xét nâng bậc, nâng lương theo tác dụng thao tác và theo lao lý của Người sử dụng lao động .

Điều 3: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN

– Thời giờ thao tác : … giờ / ngày, … giờ / tuần, Nghỉ hàng tuần : ngày … …- Từ ngày Thứ …. đến ngày Thứ … … hàng tuần :+ Buổi sáng : … … … … … … …+ Buổi chiều : … … … … … … …- Chế độ nghỉ ngơi những dịp nghỉ lễ, tết, phép năm :+ Người lao động được nghỉ lễ, tết theo luật định ; những ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày nghỉ thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày tiếp nối tùy theo tình hình đơn cử mà Ban chỉ huy Công ty sẽ chỉ huy trực tiếp .+ Người lao động đã ký HĐLĐ chính thức và có thâm niên công tác làm việc 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương ( 01 ngày phép / 01 tháng, 12 ngày phép / 01 năm ) ; trường hợp có thâm niên thao tác dưới 12 tháng thì thời hạn nghỉ hằng năm được tính theo tỷ suất tương ứng với số thời hạn thao tác .- Thiết bị và công cụ thao tác sẽ được Công ty cấp phép tùy theo nhu yếu của việc làm .- Điều kiện bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động tại nơi thao tác theo pháp luật của pháp lý hiện hành .- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp : Theo lao lý của pháp lý .

Điều 4: Đào tạo, bồi dưỡng, các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của người lao động

– Đào tạo, tu dưỡng : Người lao động được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, đào tạo và giảng dạy tại nơi thao tác hoặc được gửi đi đào tạo và giảng dạy theo pháp luật của Công ty và nhu yếu việc làm .- Khen thưởng : Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và ý thức khi có thành tích trong công tác làm việc hoặc theo lao lý của Công ty .- Các khoản thỏa thuận hợp tác khác gồm : tiền cơm trưa, thưởng mặc định, tương hỗ xăng xe, điện thoại thông minh, nhà tại, phục trang …, theo pháp luật của Công ty .- Nghĩa vụ tương quan của người lao động :+ Tuân thủ hợp đồng lao động .+ Thực hiện việc làm với sự tận tâm, tận lực và mẫn cán, bảo vệ triển khai xong việc làm với hiệu suất cao cao nhất theo sự phân công, quản lý và điều hành ( bằng văn bản hoặc bằng miệng ) của Ban Giám đốc ( và những cá thể được Ban Giám đốc chỉ định hoặc ủy quyền đảm nhiệm ) .+ Hoàn thành việc làm được giao và sẵn sàng chuẩn bị đồng ý mọi sự điều động khi có nhu yếu .+ Nắm rõ và chấp hành tráng lệ kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa truyền thống Công ty, nội quy lao động và những chủ trương, chủ trương của Công ty .+ Trong trường hợp được cử đi huấn luyện và đào tạo thì nhân viên cấp dưới phải hoàn thành xong khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ ship hàng lâu bền hơn cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, những quyền lợi và nghĩa vụ khác được hưởng như người đi làm .Nếu sau khi kết thúc khóa giảng dạy mà nhân viên cấp dưới không liên tục hợp tác với Công ty thì nhân viên cấp dưới phải hoàn trả lại 100 % phí huấn luyện và đào tạo và những khoản chính sách đã được nhận trong thời hạn huấn luyện và đào tạo ..+ Bồi thường vi phạm vật chất : Theo lao lý nội bộ cuả Công ty và lao lý cuả pháp lý hiện hành ;+ Có nghĩa vụ và trách nhiệm đề xuất kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu suất cao việc làm, giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc. Khuyến khích những góp phần này được triển khai bằng văn bản .+ Thuế TNCN, nếu có : do người lao động đóng. Công ty sẽ tạm khấu trừ trước khi chi trả cho người lao động theo lao lý .

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi của Người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ :- Thực hiện vừa đủ những điều kiện kèm theo thiết yếu đã cam kết trong HĐLĐ để Người lao động đạt hiệu suất cao việc làm cao. Bảo đảm việc làm cho Người lao động theo HĐLĐ đã ký .- Thanh toán vừa đủ, đúng hạn những chính sách và quyền hạn cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể ( nếu có ) ;2. Quyền lợi :- Điều hành Người lao động hoàn thành xong việc làm theo HĐLĐ ( sắp xếp, điều chuyển việc làm cho Người lao động theo đúng công dụng trình độ ) .- Có quyền chuyển trong thời điểm tạm thời lao động, ngừng việc, đổi khác, tạm hoãn, chấm hết HĐLĐ và vận dụng những giải pháp kỷ luật theo lao lý của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời hạn HĐLĐ còn giá trị .- Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan trực tiếp để bảo vệ quyền hạn của mình nếu Người lao động vi phạm Pháp luật hay những pháp luật của HĐLĐ .

Điều 6: Những thỏa thuận khác

… … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………………………………………………..

Điều 7: Điều khoản thi hành

– Những yếu tố về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì vận dụng lao lý cuả thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước thì vận dụng pháp luật của pháp lý lao động .- Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .- Khi ký kết những phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như những nội dung cuả bản hợp đồng này .

 NGƯỜI LAO ĐỘNG                               NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên )

3.3 Mẫu Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CÔNG TY ……….

Số : …… / HĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … .., ngày … tháng … năm 20 ….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

BÊN A: CÔNG TY ………………………….

Đại diện : Nguyễn Văn A Chức vụ : Địa chỉ : Điện thoại : Mã số thuế : Số thông tin tài khoản : ………………………….. Mở tại ngân hàng nhà nước : …………………………

BÊN B:

Ông / Bà : Nguyễn Văn B Sinh ngày : ….. / ….. / …… Số CMTND / CCCD : Nơi Đương kim tổng thống : Sau khi cùng nhau thoả thuận chúng tôi thực thi ký kết Hợp đồng lao động ( HĐLĐ ) và cam kết làm đúng những lao lý sau đây :

Điều 1: Điều khoản chung

– Loại HĐLĐ : Không xác lập thời hạn- Địa điểm thao tác : … … … … … … … … … .- Chức danh trình độ ( vị trí công tác làm việc ) : Nhân viên …………………….- Nhiệm vụ việc làm như sau :+ Thực hiện việc làm theo đúng chức vụ trình độ của mình dưới sự quản trị, quản lý của Ban Giám Đốc ( và những cá thể được chỉ định hoặc uỷ quyền đảm nhiệm ) .+ Phối hợp cùng những bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu suất cao việc làm .

+ Hoàn thành những công việc khác tuỳ thuộc theo yêu cầu hoạt động của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc uỷ quyền phụ trách).

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời gian thao tác : … .. giờ / ngàyTừ thứ … … đến hết ngày thứ … … … … :+ Buổi sáng : 8 h00 – 12 h00+ Buổi chiều : 13 h30 – 17 h30- Do đặc thù việc làm, nhu yếu kinh doanh thương mại hay nhu yếu của tổ chức triển khai / bộ phận, Công ty hoàn toàn có thể vận dụng thời hạn thao tác linh động. Những nhân viên cấp dưới được vận dụng thời hạn thao tác linh động hoàn toàn có thể không tuân thủ lịch thao tác cố định và thắt chặt thông thường mà làm theo ca kíp, nhưng vẫn phải bảo vệ đủ số giờ thao tác theo lao lý .- Thiết bị và công cụ thao tác sẽ được Công ty cấp phép tuỳ theo nhu yếu của việc làm .- Điều kiện bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động nơi thao tác theo lao lý của pháp lý hiện hành .

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

3.1 Nghĩa vụ- Đảm bảo hoàn thành xong việc làm với hiệu suất cao việc làm cao nhất theo sự phân công, quản lý của Ban Giám đốc trong Công ty ( và những cá thể được Ban Giám đốc chỉ định hoặc uỷ quyền đảm nhiệm ) .- Hoàn thành việc làm được giao và sẵn sàng chuẩn bị đồng ý mọi sự điều động khi có nhu yếu .- Nắm rõ và chấp hành trang nghiêm kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hoá Công ty, nội quy lao động và những chủ trương, chủ trương Công ty .- Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy định, nội quy của Công ty và pháp lý Nhà nước pháp luật .- Tham dự rất đầy đủ, nhiệt tình những buổi giảng dạy, đào tạo và giảng dạy, hội thảo chiến lược do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức triển khai .- Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và những thoả thuận bằng văn bản khác với Công ty .- Đóng những loại bảo hiểm, những khoản thuế, … khá đầy đủ theo lao lý của pháp lý .- Chế độ đào tạo và giảng dạy : Theo pháp luật của Công ty và theo nhu yếu việc làm. Trong trường hợp CBNV được cử đi giảng dạy thì nhân viên cấp dưới phải triển khai xong khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ ship hàng lâu bền hơn cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, những quyền hạn khác được hưởng như người đi làm .3.2 Quyền lợia, Tiền lương và phụ cấp :- Mức lương chính : ………………….. VNĐ / tháng .- Phụ cấp điện thoại thông minh, xăng xe : …………………….. VNĐ / tháng .- Phụ cấp hiệu suất việc làm : Theo nhìn nhận của quản trị .- Lương hiệu suất cao : Theo lao lý của phòng ban, Công ty .- Công tác phí : Tuỳ từng vị trí, người lao động được hưởng theo pháp luật của Công ty .- Hình thức trả lương : Lương thời hạn .b, Các quyền lợi và nghĩa vụ khác :- Khen thưởng : Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và ý thức khi có thành tích trong công tác làm việc hoặc theo pháp luật của Công ty .- Chế độ nâng lương : Theo lao lý của Nhà nước và quy định tiền lương của Công ty. Người lao động hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao, không vi phạm kỷ luật và / hoặc không trong thời hạn giải quyết và xử lý kỷ luật lao động và đủ điều kiện kèm theo về thời hạn theo quy định lương thì được xét nâng lương .- Chế độ nghỉ : Theo lao lý chung của Nhà nước .+ Nghỉ hàng tuần : … .. ngày- Chế độ bảo hiểm xã hội theo pháp luật của Nhà nước .- Các chính sách được hưởng : Người lao động được hưởng những chính sách ngừng việc, trợ cấp thôi việc hoặc bồi thường theo pháp luật của pháp lý hiện hành .c, Thoả thuận khác : Công ty được quyền chấm hết HĐLĐ trước thời hạn so với Người lao động có hiệu quả nhìn nhận hiệu suất việc làm dưới mức pháp luật trong 03 tháng liên tục .

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

4.1 Nghĩa vụ- Thực hiện khá đầy đủ những điều kiện kèm theo thiết yếu đã cam kết trong HĐLĐ để người lao động đạt được hiệu suất cao việc làm cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký .- Thanh toán vừa đủ, đúng thời hạn những chính sách và quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động theo Hợp đồng lao động .4.2 Quyền hạn- Điều hành người lao động triển khai xong việc làm theo Hợp đồng ( sắp xếp, điều chuyển việc làm cho người lao động theo đúng tính năng trình độ ) .- Có quyền chuyển trong thời điểm tạm thời người lao động, ngừng việc, đổi khác, trong thời điểm tạm thời chấm hết HĐLĐ và vận dụng những giải pháp kỷ luật theo pháp luật của pháp lý hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời hạn hợp đồng còn giá trị .- Tạm hoãn, chấm hết Hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng pháp luật của pháp lý hiện hành và theo nội quy của Công ty .- Từ chối hoàn trả văn bằng, chứng từ gốc của nhân viên cấp dưới đã nộp nếu nhân viên cấp dưới chưa hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết .- Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan trực tiếp để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mình nếu người lao động vi phạm pháp lý hay những lao lý của hợp đồng này .

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

5.1. Người sử dụng lao độngTheo Điều 36 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm hết Hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây :a ) Người lao động tiếp tục không triển khai xong việc làm theo Hợp đồng lao động được xác lập theo tiêu chuẩn nhìn nhận mức độ triển khai xong việc làm trong quy định của người sử dụng lao động. Quy chế nhìn nhận mức độ triển khai xong việc làm do người sử dụng lao động phát hành nhưng phải tìm hiểu thêm quan điểm tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở so với nơi có tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở ;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c ) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hại, địch họa hoặc sơ tán, thu hẹp sản xuất, kinh doanh thương mại theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi giải pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ thao tác ;d ) Người lao động không xuất hiện tại nơi thao tác sau thời hạn lao lý tại Điều 31 của Bộ luật này ;đ ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo pháp luật tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác ;e ) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có nguyên do chính đáng từ 05 ngày thao tác liên tục trở lên ;g ) Người lao động cung ứng không trung thực thông tin theo pháp luật tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng tác động đến việc tuyển dụng người lao động .Khi đơn phương chấm hết hợp đồng lao động trong trường hợp pháp luật tại những điểm a, b, c, đ và g nêu trên, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau : Ít nhất 45 ngày .Khi đơn phương chấm hết hợp đồng lao động lao lý tại điểm d và điểm e người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động .5.2 Đối với người lao độngTheo Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm hết Hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau : Ít nhất 45 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn .Người lao động có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây :a ) Không được sắp xếp theo đúng việc làm, khu vực thao tác hoặc không được bảo vệ điều kiện kèm theo thao tác theo thỏa thuận hợp tác, trừ trường hợp lao lý tại Điều 29 của Bộ luật này ;b ) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này ;c ) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng tác động đến sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự ; bị cưỡng bức lao động ;d ) Bị quấy rối tình dục tại nơi thao tác ;đ ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo lao lý tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này ;e ) Đủ tuổi nghỉ hưu theo lao lý tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác ;g ) Người sử dụng lao động phân phối thông tin không trung thực theo lao lý tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng tác động đến việc triển khai hợp đồng lao động .

Điều 6: Những thoả thuận khác

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 7: Điều khoản thi hành

Những yếu tố về lao động không ghi trong Hợp đồng lao động này thì vận dụng theo pháp luật của Thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp lý lao động .Hợp đồng này được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 ( một ) bản và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

3.4 Hợp đồng lao động kèm thử việc

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … … tháng … … năm … …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông / Bà : …………………………………………………………………………..Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … ………………………………………… …Đại diện cho … … … … … … … … … … … … … …………………………………………. … … … … … .Địa chỉ : … … … … … … … … … Điện thoại : … … … ….. … ………………………………. … … … … …Và một bên là Ông / Bà : ……………………………………………………………………………………….Sinh ngày : ……….. tháng …… … năm …….. Tại : …………………………………………………………Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………….Số CMTND : … … … … … … cấp ngày …………. / …….. / ……..Số sổ lao động ( nếu có ) : ……. cấp ngày ……. / …….. / ……..Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những lao lý sau đây :

Điều 1: Thời hạn và công việc

– Ông, bà : ………………… thao tác theo loại hợp đồng lao động ………….. từ ngày … … tháng … … năm … …. đến ngày … …. Tháng …. … năm … …- Thử việc từ ngày … …. tháng … .. … năm … … .. đến ngày …. … tháng … … năm … …- Địa điểm thao tác : ………………………………………………………………………………………..- Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………..- Công việc phải làm : ………………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ thao tác : …………………………………………………………………………………………- Được cấp phép những dụng cụ thao tác gồm : …………………………………………………..- Điều kiện bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động tại nơi thao tác theo pháp luật hiện hành của nhà nước .

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động

3.1 Nghĩa vụ :- Trong việc làm, chịu sự điều hành quản lý trực tiếp của ông, bà : …………………………………..- Hoàn thành những việc làm trong hợp đồng lao động .- Chấp hành trang nghiêm nội quy, quy định của đơn vị chức năng, kỷ luật lao động, an toàn lao động và những lao lý trong thỏa ước lao động tập thể .3.2 Quyền hạn :- Có quyền đề xuất kiến nghị, khiếu nại, biến hóa, tạm hoãn, chấm hết hợp đồng lao động theo lao lý của pháp lý lao động hiện hành .3.3 Quyền lợi :- Phương tiện đi lại thao tác : ……………………………………………………………………………..- Mức lương chính hoặc tiền công : ……………………….Được trả ……….. lần vào những ngày ………… và ngày …………. hàng tháng .- Phụ cấp gồm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Được trang bị bảo lãnh lao động gồm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương ( nghỉ lễ, phép, việc riêng ) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- Bảo hiểm xã hội :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- Được hưởng những phúc lợi :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- Được hưởng những khoản thưởng, nâng lương, tu dưỡng nhiệm vụ, triển khai trách nhiệm hợp tác khoa học, công nghệ tiên tiến với những đơn vị chức năng trong hoặc ngoài nước :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- Được hưởng những chính sách ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo lao lý của pháp lý lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

4.1 Nghĩa vụ :Thực hiện không thiếu những điều kiện kèm theo thiết yếu đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động thao tác đạt hiệu suất cao. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán vừa đủ, dứt điểm những chính sách và quyền hạn của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động .4.2 Quyền hạn :Có quyền điều chuyển trong thời điểm tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, biến hóa, tạm hoãn, chấm hết hợp đồng lao động và vận dụng những giải pháp kỷ luật theo pháp luật của pháp lý lao động .

Điều 5: Điều khoản chung

5.1 Những thỏa thuận hợp tác khác :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5.2 Hợp đồng lao động có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày … .. tháng … năm … .. đến ngày … tháng … năm …Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản- 01 bản do người lao động giữ .- 01 bản do người sử dụng lao động giữ .

       Người lao động                                        Người sử dụng lao động

( ký tên ) ( ký tên, đóng dấu )

3.5 Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … …, ngày … … tháng … … năm … …

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số : … … … … … … .. / PLHĐLĐHôm nay, tại …………………………………………………………………………………………………..Chúng tôi gồm có : …………………………………………………………………………………………..

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty : ………………………………………………………………………………………………………..Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………….Điện thoại : ………………………………….. Fax : ………………………………………………………….Mã số thuế : ……………………………………………………………………………………………………Số thông tin tài khoản : …………………………………………………………………………………………………Đại diện bởi Ông ( bà ) : …………………. Chức vụ : ……………………………………………………Quốc tịch : ………………………………………………………………………………………………………Ngày sinh : …………………………………………………………………………………………………….Số CMND / CCCD / Hộ chiếu : ……………………………………………………………………………..Cấp ngày : ……………………………………. Nơi cấp : ………………………………………………….

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông ( bà ) : ………………………………….. Quốc tịch : …………………………………………………Ngày sinh : ………………………………………. Giới tính : ………………………………………….Số CMND / CCCD / Hộ chiếu : ……………………………………………………………………………Cấp ngày : ……………………………….. Nơi cấp : ……………………………………………………..Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………………………..Số sổ lao động ( nếu có ) : …………………………. Tại : ……………………………………………Căn cứ Hợp đồng lao động số … … … … … ngày ……. tháng …….. năm … …. và nhu yếu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận hợp tác biến hóa một số ít nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau :1. Nội dung đổi khác :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2. Thời gian thực thi :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số …. … … .. ngày … … tháng … … năm … …., được làm thành … .. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … … bản và là cơ sở để xử lý khi có tranh chấp lao động. /.

ĐẠI DIỆN BÊN A

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

      ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

4. Nội dung cần có trong hợp đồng lao động

Nội dung hợp đồng gồm hai nhóm nội dung chính : Nội dung bắt buộc phải có và nội dung khác do những bên thỏa thuận hợp tác .

* Nội dung bắt buộc phải có:

Các nội dung hầu hết của hợp đồng lao động được ghi nhận tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019 gồm :

a ) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức vụ của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động ;b ) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động ;c ) Công việc và khu vực thao tác ;d ) Thời hạn của hợp đồng lao động ;đ ) Mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác ;e ) Chế độ nâng bậc, nâng lương ;g ) Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi ;h ) Trang bị bảo lãnh lao động cho người lao động ;i ) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp ;k ) Đào tạo, tu dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức nghề .

* Nội dung khác:

hop dong lao dong 01Ngoài những nội dung nên trên, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác thêm nhiều yếu tố khác, miễn sao không vi phạm điều cấm của luật .Hợp đồng lao động theo lao lý mới có gì đặc biệt quan trọng ? ( Ảnh minh họa )

5. Một số thay đổi về hợp đồng lao động từ năm 2021

Với việc vận dụng Bộ luật Lao động mới là Bộ luật Lao động năm 2019 từ năm 2021, nhiều lao lý tương quan đến hợp đồng lao động sẽ có sự biến hóa. Cụ thể :

* Bổ sung quy định về xác định hợp đồng lao động

Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ trợ lao lý mới nhằm mục đích tăng tính nhận diện cho hợp đồng lao động. Cụ thể :

Trường hợp hai bên thỏa thuận hợp tác bằng tên gọi khác nhưng có nội dung bộc lộ về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản trị, quản lý, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động .

Theo đó, chỉ cần thỏa thuận hợp tác có những yếu tố nói trên thì đều được coi là hợp đồng lao động dù cho những bên đặt bất kể tên gì đi chăng nữa .

* Công nhận hợp đồng lao động dưới dạng dữ liệu điện tử

Hình thức hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc lời nói vẫn liên tục được ghi nhận trong Bộ luật mới .Bên cạnh đó, Điều 14 Bộ luật Lao động cũng bổ trợ thêm hình thức hợp đồng lao động mới :

Hợp đồng lao động được giao kết trải qua phương tiện đi lại điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo pháp luật của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản .

Theo đó, những bên sẽ có thêm lựa chọn về hình thức giao kết hợp đồng. Hợp đồng lao động dưới dạng thông điệp dữ liệu cũng có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản .

* Chính thức bỏ hợp đồng theo mùa vụ

Như đã chỉ ra ở phần trước, lúc bấy giờ hợp đồng lao động chỉ gồm hợp đồng lao động không xác lập thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác lập thời hạn .Như vậy, từ năm 2021 sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn dưới 12 tháng .Thay vào đó, nếu muốn ký hợp đồng lao động thời gian ngắn, những bên phải ký hợp đồng lao động có thời hạn .

* Nội dung thử việc có thể được quy định trong hợp đồng

Trước đây, khi có thỏa thuận hợp tác về việc làm thử, người sử dụng lao động và người lao động hoàn toàn có thể giao kết hợp đồng thử việc .Tuy nhiên theo Bộ luật mới, ngoài hợp đồng thử việc, những bên cũng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về nội dung thử việc ngay trong hợp đồng lao động .Đồng thời, Bộ luật Lao động năm 2019 cũng pháp luật riêng về thời hạn thử việc ( không quá 180 ngày ) với người quản trị doanh nghiệp theo lao lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp .

* Không áp dụng thử việc với hợp đồng lao động dưới 01 tháng

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, chỉ khi ký hợp đồng lao động theo mùa vụ thì người lao động mới đương nhiên không phải thử việc. Tuy nhiên loại hợp đồng này đã bị Bộ luật mới vô hiệu .Thay vào đó, khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 lao lý rằng người lao động sẽ không phải thử việc so với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng .Đồng nghĩa rằng, người lao động chỉ phải thử việc nếu ký hợp hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên.Đồng nghĩa rằng, người lao động chỉ phải thử việc nếu ký hợp hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên .Xem thêm những biến hóa về hợp đồng lao động tại đây .

Trên đây là mẫu hợp đồng lao động mới nhất cùng những lưu ý mới dành cho cả người lao động và doanh nghiệp khi giao kết hợp đồng lao động. Nếu có khó khăn hay vướng mắc liên quan đến hợp đồng lao động, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn đọc hoàn toàn có thể xem thêm bài viết dưới đây :

>> 11 quy định mới cần biết trước khi ký hợp đồng lao động

>> Bộ luật Lao động 2019 và toàn bộ điểm mới đáng chú ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.