Phần TGTGT không được khấu trừ hạch toán như thế nào?

bạn tìm hiểu thêm công văn này nhé :BỘ TÀI CHÍNH

——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-Số : 10220 / BTC-TCTV / v điều kiện kèm theo chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước để khấu trừ, hoàn thuế GTGT .Thành Phố Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009Kính gửi : Cục thuế những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .Bộ Tài chính nhận được công văn, quan điểm của những Cục thuế và cơ sở kinh doanh thương mại hỏi về điều kiện kèm theo chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước so với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để được khấu trừ GTGT. Về yếu tố này, Bộ Tài chính có quan điểm như sau :Tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008 / QH12 lao lý điều kiện kèm theo chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước để khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào như sau :“ b ) Có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng ” .Tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123 / 2008 / NĐ-CP ngày 08/12/2008 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Thuế GTGT pháp luật điều kiện kèm theo chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước để khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào như sau :b ) Có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng …. Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương pháp bù trừ giữa giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra cũng được coi là giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước ; trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được giao dịch thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế so với trường hợp có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước ” .Tại điểm 1.3. b mục III phần B Thông tư số 129 / 2008 / TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn như sau :“ b ) Có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT .Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh thương mại kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào …. Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương pháp thanh toán giao dịch bù trừ giữa giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị sản phẩm & hàng hóa bán ra ; bù trừ nợ công ; giao dịch thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước mà những phương pháp thanh toán giao dịch này được pháp luật đơn cử trong hợp đồng cũng được coi là giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước ; Trường hợp sau khi thực thi những hình thức giao dịch thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được giao dịch thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế so với trường hợp có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước. Khi kê khai hoá đơn thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào, cơ sở kinh doanh thương mại ghi rõ phương pháp thanh toán giao dịch được pháp luật đơn cử trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào ” .Căn cứ những hướng dẫn trên, Bộ Tài chính hướng dẫn việc triển khai sau :1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào so với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước được hiểu là có chứng từ chứng tỏ việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản của bên bán mở tại những tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán theo những hình thức giao dịch thanh toán tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng nhà nước và những hình thức giao dịch thanh toán khác theo lao lý .2. Các trường hợp được coi là thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm :a ) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương pháp giao dịch thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương pháp giao dịch thanh toán này được pháp luật đơn cử trong hợp đồng thì phải có biên bản so sánh số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc giao dịch thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng .

b) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba (ngoài trường hợp nêu tại tiết a điểm này) mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền.

c ) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán giao dịch uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước thì việc giao dịch thanh toán theo uỷ quyền phải được pháp luật đơn cử trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý .3. Các chứng từ và trường hợp sau đây không đủ điều kiện kèm theo để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT so với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên :a ) Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào thông tin tài khoản của bên bán .b ) Chứng từ giao dịch thanh toán theo những hình thức không tương thích với lao lý của pháp lý hiện hành .c ) Các trường hợp khác không phân phối được điều kiện kèm theo nêu tại điểm 1 và điểm 2 công văn này .4. Một số trường hợp khác4.1. Tại điểm 5.1, 5.3 mục I phần B Thông tư số 60/2007 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản trị Thuế hướng dẫn như sau :“ 5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây tác động ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ trợ hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ trợ được nộp cho cơ quan thuế vào bất kể ngày thao tác nào, không phụ thuộc vào vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế …….5.3. Trường hợp khai bổ trợ hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được kiểm soát và điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt ( nếu có ) tại ngày sau cuối của tháng nộp hồ sơ khai bổ trợ ; hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo. ”Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được giao dịch thanh toán theo phương pháp trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá dịch vụ mua trên 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh thương mại vẫn được khấu trừ thuế, đến thời hạn thanh toán giao dịch nếu không có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì không được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào, cơ sở kinh doanh thương mại phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước. Sau khi cơ sở kinh doanh thương mại đã kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước thì cơ sở kinh doanh thương mại mới có được chứng từ chứng tỏ việc giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì cơ sở kinh doanh thương mại có quyền khai bổ trợ nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế .4.2. Trường hợp giao dịch thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp có đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào có phát sinh hoá đơn GTGT nhưng không có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước thì quan hệ thanh toán giao dịch tiền hàng mang đặc thù thanh toán giao dịch nội bộ giữa công ty và Trụ sở hoặc giữa công ty trong tập đoàn lớn vẫn đủ điều kiện kèm theo được khấu trừ thuế GTGT .5. Đối với trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong thời hạn từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/03/2009 có chứng từ chứng tỏ việc nộp tiền mặt vào thông tin tài khoản bên bán hoặc có chứng từ chuyển tiền vào thông tin tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào .6. Cơ quan thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp, cá thể mở thông tin tài khoản tại ngân hàng nhà nước Giao hàng mình để triển khai chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản của bên bán đúng theo pháp luật .Trong quy trình triển khai, nếu có khó khăn vất vả, vướng mắc, ý kiến đề nghị những đơn vị chức năng, cơ sở kinh doanh thương mại phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xử lý. / .Nơi nhận :- Như trên ;- Vụ CST, PC, TCNH, Cục TCDN ;- Lưu : VT ; TCT ( VT, PC, KK, CS ( 3 ) ) .KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *