Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào? – Luật Long Phan PMT

Việc đổi khác vốn điều lệ công ty có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giải trí của công ty, do đó, khi công ty CP giảm vốn điều lệ thì phải triển khai nộp hồ sơ ĐK đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, theo đó có 2 cách triển khai, hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng điện tử. Vậy hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty CP như thế nào ? Trong khoanh vùng phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ tư vấn về nội dung này .
Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phầnđăng ký giảm vốn điều lệ

Vốn
điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ của công ty CP tại thời gian ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá CP những loại đã được ĐK mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Theo đó, vốn điều lệ của công ty CP tại thời gian ĐK sẽ là vốn điều lệ của công ty khi những cổ đông góp đủ vốn trong thời hạn góp vốn. Vốn điều lệ của công ty hoàn toàn có thể được biến hóa trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Khi biến hóa vốn điều lệ, công ty phải triển khai thủ tục ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền .
Cổ đông phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn trong khoanh vùng phạm vi vốn góp của mình .

Những
trường hợp làm giảm vốn điều lệ

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 về thay đổi vốn điều lệ. Theo đó, công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên
  theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh
  doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo
  thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho
  thành viên; Luật Doanh nghiệp không có quy định về loại tài sản được sử dụng để
  hoàn trả phần vốn góp cho cổ đông.
 • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo
  yêu cầu của cổ đông quy định tại Điều 129 hoặc theo quyết định của công ty quy
  định tại Điều 130.

Theo pháp luật tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp thì việc giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty mua lại CP đã phát hành theo nhu yếu của cổ đông chỉ vận dụng so với cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức triển khai lại công ty hoặc biến hóa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông pháp luật tại Điều lệ công ty. Đồng thời, cổ đông nêu trên phải có nhu yếu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng CP từng loại, giá dự tính bán, nguyên do nhu yếu công ty mua lại và nhu yếu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông trải qua nghị quyết .
Theo pháp luật tại Điều 130 Luật Doanh nghiệp thì việc giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty mua lại CP đã phát hành theo quyết định hành động của công ty trong trường hợp : Công ty mua lại không quá 30 % tổng số CP đại trà phổ thông đã bán, một phần hoặc hàng loạt CP khuyến mại cổ tức đã bán. Công ty hoàn toàn có thể mua lại CP của từng cổ đông tương ứng với tỷ suất CP của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định hành động mua lại CP của công ty phải được thông tin bằng phương pháp bảo vệ đến được toàn bộ cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định hành động đó được trải qua. Cổ đông đồng ý chấp thuận bán lại CP phải gửi chào bán CP của mình bằng phương pháp bảo vệ đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông tin
Công ty chỉ được quyền thanh toán giao dịch CP được mua lại cho cổ đông theo lao lý tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi giao dịch thanh toán hết số CP được mua lại, công ty vẫn phải bảo vệ thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác .
Công ty phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá những CP được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày triển khai xong việc thanh toán giao dịch mua lại CP, trừ trường hợp pháp lý về sàn chứng khoán có lao lý khác .

 • Vốn điều lệ không được các thành viên
  thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Trường hợp quá thời hạn phải góp đủ vốn điều lệ như đã nêu trên mà thành viên công ty chưa góp hoặc chưa góp đủ vốn điều lệ theo cam kết thì công ty phải ĐK kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày so với công ty CP, kể từ ngày sau cuối phải góp đủ vốn điều lệ. Thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ phần vốn điều lệ theo cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết góp so với những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn phải thanh toán giao dịch đủ số CP đã ĐK mua so với công ty CP .
Trường hợp quá thời hạn ĐK kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ do thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ vốn điều lệ theo cam kết, công ty thực thi ĐK kiểm soát và điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp. Trong trường hợp này, hành vi vi phạm pháp luật về thời hạn ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo lao lý tại Điều 25 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP của nhà nước pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành kế hoạch và góp vốn đầu tư .

Điều
kiện để công ty thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ

Doanh nghiệp không được triển khai việc ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trong những trường hợp sau :
Những điều kiện cơ bản để doanh nghiệp được tiến hành đăng ký giảm vốn điều lệĐiều kiện đăng ký giảm vốn

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông
  báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận
  đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký
  doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định
  giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi
  hành án hoặc cơ quan công an.

Trình
tự tiến hành đăng ký giảm vốn điều lệ

Giai đoạn 1

Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK biến hóa trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có đổi khác ;
Lưu ý : Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo vệ giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác sau khi giảm vốn ;

Giai đoạn 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ

Hồ sơ gồm :

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh
  nghiệp (mẫu quy định);
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc
  thay đổi vốn điều lệ;
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc
  thay đổi vốn điều lệ;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng
  không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký
  doanh nghiệp (nếu có)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ ĐK đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Giai đoạn 3: Nộp phí

Nộp lệ phí ĐK doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý về phí và lệ phí

Giai đoạn 4: Nhận kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ
  sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ
  đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại update thông tin về việc tăng vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin .

Thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ra sao?

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến tại Cỏng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệpthủ tục nộp hồ sơ trực tuyến

Để nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp thì thứ nhất cần sẵn sàng chuẩn bị : Đăng ký thông tin tài khoản đăng nhập Hệ thống ; Đăng ký Tài khoản ĐK kinh doanh thương mại hoặc gán Chữ ký số công cộng vào thông tin tài khoản ; Tài khoản giao dịch thanh toán điện tử .
Bước 1 : Tạo hồ sơ ĐK đổi khác

 • Tìm kiếm doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc để
  tiến hành đăng ký thay đổi.
 • Chọn loại đăng ký thay đổi là thay đổi nội
  dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng
ký thay đổi qua mạng điện tử

Bước 3 : Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ ĐK biến hóa. Lưu ý :

 • Cần chọn đúng các giấy tờ cần nộp theo quy định về thành phần hồ sơ.
 • Tải các giấy tờ cần nộp lên Hệ thống sẽ được thực hiện ở bước tiếp theo.

Bước 4 : Chuẩn bị hồ sơ .
Bước 5 : Ký số / Xác thực hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng điện tử .
Bước 6 : Nộp hồ sơ vào Phòng ĐK kinh doanh thương mại .
Bước 7 : Theo dõi thực trạng giải quyết và xử lý hồ sơ .
Bước 8 : Sửa đổi, bổ trợ hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ trợ .
Bước 9 : Nhận hiệu quả .

Thủ
tục liên hệ nộp và nhận kết quả ở phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu
tư như thế nào?

Bước 1 : Doanh nghiệp \ Người xây dựng doanh nghiệp \ Người được chuyển nhượng ủy quyền xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ tại Phòng Trả tác dụng ĐK doanh nghiệp lấy số thứ tự .
Bước 2 : Theo số thứ tự, doanh nghiệp \ Người xây dựng doanh nghiệp xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân ( hoặc Hộ chiếu ) hoặc Người được chuyển nhượng ủy quyền xuất trình văn bản ủy quyền cho cá thể theo lao lý của pháp lý về công chứng, xác nhận trường hợp xây dựng mới hay văn bản chuyển nhượng ủy quyền của người đại diện thay mặt pháp lý trường hợp đổi khác đến nhận tác dụng kèm bản chính Chứng minh nhân dân ( hoặc Hộ chiếu ) để được nhận hiệu quả .
Bước 3 : Khi nhận được hiệu quả ĐK doanh nghiệp, doanh nghiệp \ Người xây dựng doanh nghiệp \ Người được ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trước khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại. Trường hợp thông tin chưa đúng mực thì liên hệ ngay cán bộ trả hiệu quả để xử lý theo pháp luật .
Lưu ý : Trường hợp doanh nghiệp có đổi khác đại diện thay mặt pháp lý, văn bản chuyển nhượng ủy quyền cho người khác đến nhận tác dụng phải do người đại diện thay mặt pháp lý mới ký từ ngày được cấp ĐK doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp mất Giấy biên nhận, doanh nghiệp làm Giấy đề xuất mất biên nhận để được nhận hiệu quả. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện thông tin sai sau ngày nhận tác dụng ĐK doanh nghiệp :

 • Nếu do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp không
  đúng so với thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: doanh nghiệp làm hồ sơ
  Hiệu đính thông tin và nộp tại Quầy lấy số – Phòng Tiếp nhận hồ sơ.
 • Nếu do doanh nghiệp kê khai không đúng: doanh
  nghiệp làm hồ sơ cấp lại hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp tại
  Quầy lấy số – Phòng Tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là toàn nội dung tư vấn tương quan đến yếu tố Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty CP như thế nào ? Nếu có bất kể vướng mắc, câu hỏi hay nội dung vướng mắc, cần tư vấn tương quan đến yếu tố này hoặc cần tương hỗ thực thi những dịch vụ về thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty ; tương hỗ khai báo thuế … Vui lòng liên hệ với chúng tôi – Văn phòng tư vấn luật doanh nghiệp – Công ty Luật Long Phan PMT với số điện thoại cảm ứng hotline bên dưới để được tư vấn tận tình, uy tín và hiệu suất cao. Trân trọng .
* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui mắt liên hệ về email : dienhoa10h@gmail.com hoặc dienhoa10h@gmail.com
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.5 (2 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *